auzefÇocuk GelişimiFelsefeSosyal HizmetsosyolojiSosyolojiye Giriş

Sosyolojiye Giriş Vize Deneme Sınavı -3

Sosyolojiye Giriş Vize Deneme Sınavı -3

#1. İki veya daha fazla insanın belirli bir amacı gerçekleştirmek için kişisel olmayan bir tarzda etkileşimde bulunmalarından oluşan grup kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B. İkincil grup

#2. Aşağıdakilerden hangisi grupların özellikleri arasındadır?

Cevap : E. Hepsi

#3. Aşağıdakilerden hangisi bir mübadele örneğidir?

Cevap : D. Bir arkadaşınızın size iltifat etmesi ve sizin de ona teşekkür etmeniz

#4. Geçmişte köleliğe ve toplumsal adaletsizliğe karşı çıktıkları için dışlanan insanların davranışlarını aşağıdakilerden hangi kategori içinde değerlendirirsiniz?

Cevap : B. Olumlu toplumsal sapma

#5. Aşağıdakilerden hangisi Gemeinschaft’ın özelliklerinden biridir?

Cevap : B. “Dayanışma ruhu” ve “ortak bir irade”nin mevcudiyeti söz konusudur.

#6. Eğer bir değişkenin diğerini etkilediği varsayılıyor ise o değişkene ne ad verilir?

Cevap : A. Bağımsız değişken

#7. Aşağıdakilerden hangisi bir bilim olarak sosyolojinin özellikleri arasında yer almaz?

Cevap : D. Sosyoloji genellemeler yapmaktan uzak durur.

#8. “Toplumun amaçlarını benimserler ancak onlara ulaşmak için toplumca onaylanmış araçları (yolları) reddederler.” Merton’a göre insanlar bu anomik duruma hangi tepkiyi gösterirler?

Cevap : C. Yenilik

#9. Toplumsal fenomenlerin doğa bilimlerinde kullanılan bilimsel tekniklerle incelenmesini savunan sosyoloji ekolü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D. Pozitivistler

#10. İki veya daha fazla faktör arasındaki kurulan spekülatif iddialar ......... olarak adlandırılır.

Cevap : C. hipotez

#11. Lemert’e göre sapkınlık iddiasını ve etiketini kişinin içselleştirmesi aşağıdaki hangi kavram ile açıklanır?

Cevap : A. İkincil Sapma

#12. Aşağıdakilerden hangisi psikopatların özellikleri arasında yer almaz?

Cevap : E. Zevk almayı ertelemek

#13. Bürokrasiyi yönetim ve örgüt şekli olarak sosyolojik açıdan ilk inceleyen sosyolog kimdir?

Cevap : C. M. Weber

#14. Akılcı yöntemlerle meydana getirilen değer yargılarından arınmış, belli bir sosyal olayın tüm tipik özelliklerini kapsayan ve bu özellikleri bireyleştirici görüş açısından bir araya getiren zihnî bir soyutlamaların karşılığı olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D. İdeal tip

#15. A. Comte’nin evrim kuramına göre .........aşamada toplumda doğa üstü güçler ve dinî figürler her şeyin temelini oluşturur.

Cevap : C. teolojik

NOT: Comte evrimci bir düşünürdür. Tarihi bir ilerleme süreci olarak görür ve dolayısıyla iyimserdir. Onun üç hal kanunu olarak da anılan evrim kuramına göre toplumlar üç aşamadan geçer. Bunlar:

  1. Teolojik aşama
  2. Metafizik aşama
  3. Pozitivist aşama

#16. Yapısal fonksiyonel model ve çatışma teorisi hangi yaklaşım içinde yer alır?

Cevap : A. Her ikisi de makro sosyolojik yaklaşım içinde yer alır.

#17. Aşağıdakilerden hangisi yapısal-fonksiyonalist teorinin görüşlerinden biridir?

Cevap : A. Yapı ve düzen kavramlarına vurgu yapar ve toplumu kendi içinde birbiriyle bağlantılı bir sistem olarak görür.

#18. Wilson’un geliştirdiği toplumsal davranışı biyolojik bir temele (genetik özelliklerimize) dayandıran yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap :A.  Sosyobiyoloji

#19. Toplumsal dayanışmayı yaratan ve sürekli kılan en önemli faktörlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D. Ortak değerler

#20. İnsanların yaşayabilmek için ev hayvanlarına dayandığı toplumlar aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B. Göçebe toplumlar

#21. Thomas Teoremi nedir?

Cevap : B. İnsanlar, durumları gerçek olarak tanımladıklarında bu durumların sonuçları gerçeğe dönüşür.

#22. Topluluk (gemeinschaft/cemaat) ilişkileri ve gessellschaft (toplum) toplum teorisini ilk ortaya atan sosyolog kimdir?

Cevap : D. Tönnies

#23. Bir tür kuralsızlığı, insanların doğruyu yanlıştan ayırmaya yarayan ölçütlerinin kaybedilmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Anomi kavramı

#24. Erikson’un yaşam evrelerine göre 4-5 yaş arası çocuğun hangi evresidir?

Cevap : Girişkenliğe karşı suçluluk evresi

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Sosyolojiye Giriş Vize Deneme Sınavı -3

Sosyolojiye Giriş Vize Deneme Sınavı -3

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Sosyolojiye Giriş Vize Deneme Sınavı -3

Sosyolojiye Giriş Vize Deneme Sınavı -3

Auzef Sosyolojiye Giriş, Sosyolojiye Giriş Vize Deneme Sınavı -1
telegram çocuk gelişimi
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Telegram Sosyoloji
Telegram Sosyal Hizmetler

Sosyolojiye Giriş Vize Deneme Sınavı -3

Editor

Editör

error: Content is protected !!