auzefÇocuk GelişimiFelsefeSosyal HizmetsosyolojiSosyolojiye Giriş

Sosyolojiye Giriş Soruları Ünite 2

Sosyolojiye Giriş Soruları Ünite 2 Online

#1. Comte’ye göre toplumsal düzensizliğin ana sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D. Entelektüel kargaşa

#2. Toplumsal fenomenlerin doğa bilimlerinde kullanılan bilimsel tekniklerle incelenmesini savunan sosyoloji ekolü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D. Pozitivistler

#3. Comte sosyoloji kavramı yerine ilk olarak hangi kavramı önermiştir?

Cevap : C. Sosyal fizik

#4. Sosyolojiyi “pozitif bir bilim” ve “toplum mühendisliği” olarak adlandırmış olan bilim adamı kimdir?

Cevap : A. A. Comte

#5. Aşağıdakilerden hangisi yapısal-fonksiyonalist teorinin görüşlerinden biridir?

Cevap : A. Yapı ve düzen kavramlarına vurgu yapar ve toplumu kendi içinde birbiriyle bağlantılı bir sistem olarak görür.


#6. A. Comte’ye göre insanlığın bir aşamadan diğerine geçmesini yani toplumdaki değişimi.................. ifade eder.

Cevap : A. sosyal dinamik

#7. A. Comte’nin evrim kuramına göre .........aşamada toplumda doğa üstü güçler ve dinî figürler her şeyin temelini oluşturur.

Cevap : C. teolojik

NOT: Comte evrimci bir düşünürdür. Tarihi bir ilerleme süreci olarak görür ve dolayısıyla iyimserdir. Onun üç hal kanunu olarak da anılan evrim kuramına göre toplumlar üç aşamadan geçer. Bunlar:

  1. Teolojik aşama
  2. Metafizik aşama
  3. Pozitivist aşama

#8. Sosyal statik neye odaklanır?

Cevap : B. Her toplumdaki göreli istikrarlı ilişkiler ile sosyal yapı üzerinde odaklanır.

#9. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin bilim olarak kurucuları arasındadır?

Cevap : C. H. Spencer

#10. “Endüstri toplumu” kavramını ilk ortaya atan sosyolog.............dur.

Cevap : B. Saint-Simon


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Sosyolojiye Giriş Soruları Ünite 2

Ünite 2

2. Sosyolojinin Kısa Tarihçesi Ve Sosyoloji Teorileri

1. Sosyolojiyi “pozitif bir bilim” ve “toplum mühendisliği” olarak adlandırmış olan bilim adamı kimdir?

A. A. Comte
B. F. Engels
C. M. Weber
D. D. Bell
E. K. Marks

Cevap : A. Comte

2. Toplumsal fenomenlerin doğa bilimlerinde kullanılan bilimsel tekniklerle incelenmesini savunan sosyoloji ekolü aşağıdakilerden hangisidir?

A. Post-pozitivistler
B. Anti-pozitivistler
C. İdealistler
D. Pozitivistler
E. Hiçbiri

Cevap : D. Pozitivistler

3. Comte sosyoloji kavramı yerine ilk olarak hangi kavramı önermiştir?

A. Sosyal felsefe
B. Sosyal biyoloji
C. Sosyal fizik
D. Tarih felsefesi
E. Hiçbiri

Cevap : C. Sosyal fizik

4. Sosyal statik neye odaklanır?

A. Toplumdaki değişime odaklanır
B. Her toplumdaki göreli istikrarlı ilişkiler ile sosyal yapı üzerinde odaklanır.
C. İstatistiksel araştırmalara odaklanır.
D. Toplumsal çatışmaya odaklanır.
E. Hepsine odaklanır.

Cevap : B. Her toplumdaki göreli istikrarlı ilişkiler ile sosyal yapı üzerinde odaklanır.

5. Comte’ye göre toplumsal düzensizliğin ana sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Gelir dağılımın bozukluğu
B. Enflasyonun yüksekliği
C. İşsizlik
D. Entelektüel kargaşa
E. Yolsuzluğa bulaşma

Cevap : D. Entelektüel kargaşa

6. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin bilim olarak kurucuları arasındadır?

A. A. Giddens
B. P. Drucker
C. H. Spencer
D. D.Bell
E. R. Inglehart

Cevap : C. H. Spencer

7. Aşağıdakilerden hangisi yapısal-fonksiyonalist teorinin görüşlerinden biridir?

A. Yapı ve düzen kavramlarına vurgu yapar ve toplumu kendi içinde birbiriyle bağlantılı bir sistem olarak görür.
B. Mikro düzeyde analizler yapar.
C. “Şeylere atfettiğimiz anlamlar” olan sembolleri toplumsal yaşamın temeli olarak görür.
D. Onlara göre anlamlar, bireyler arasındaki etkileşim sonucunda oluşur.
E. Bütün toplumlar, mevcut sembollerin ortak anlamını paylaşır.

Cevap : Yapı ve düzen kavramlarına vurgu yapar ve toplumu kendi içinde birbiriyle bağlantılı bir sistem olarak görür.

8. “Endüstri toplumu” kavramını ilk ortaya atan sosyolog…………………………..dur.

Cevap : Saint-Simon

9. A. Comte’ye göre insanlığın bir aşamadan diğerine geçmesini yani toplumdaki değişimi……………………… ifade eder.

Cevap : sosyal dinamik

10. A. Comte’nin evrim kuramına göre ………………….aşamada toplumda doğaüstü güçler ve dinî figürler her şeyin temelini oluşturur.

Cevap : teolojik

Sosyolojiye Soruları Ünite 2

Auzef Sosyolojiye Giriş
telegram çocuk gelişimi
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Telegram Sosyoloji
Telegram Sosyal Hizmetler

Sosyolojiye Soruları Ünite 1

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!