auzefsosyolojiSosyolojiye Giriş

Sosyolojiye Giriş-1 Vize, Final, Büt.  ve Bölüm Sonu Soruları

Sosyolojiye Giriş-1 Vize, Final, Büt.  ve Bölüm Sonu Soruları

Sosyolojiye Giriş-1 Vize Final Büt.
 
1. BÖLÜM : SOSYOLOJİ NEDİR?
1. Sosyolojinin diğer disiplinlerle ilişkisini, farklılıklarını vs kahve metaforuyla anlatan düşünür kimdir?
Cevap: Anthony Giddens
2. Sosyolojik bilgi ile sağduyusal bilgi arasında 4 temel farktan söz eden kişi kimdir?
Cevap: Zygmunt Bauman
3. Mekanik ve organik dayanışma ayrımının ortaya çıkışında Ferdinand Tönnies’in geleneksel
toplum olarak tanımladığı kavram hangisidir? FİNAL-2015
a. Gemeinschaft ( cemaat )
b. Gesellschaf ( cemiyet )
Cevap: a. Gemeinschaft ( cemaat )
Sosyolojiye Giriş-1 Vize, Final, Büt.  ve Bölüm Sonu Soruları
2. BÖLÜM: SOSYOLOJİNİN BİR BİLİM OLARAK KURULUŞU
1. Hangisi liberalizmin temel değerlerinden biri değildir?
Cevap: Gelenek
2. İlk dönem toplum biliminin özellikleri?
Ansiklopediktir. evrimcidir.pozitif bilim olarak sayılmaktadır.yeni sanayi toplum bilimi olmuştur.ideolojik bir karaktere sahiptir.
Cevap: Ansiklopediktir. evrimcidir.pozitif bilim olarak sayılmaktadır.yeni sanayi toplum bilimi olmuştur.ideolojik bir karaktere sahiptir.
3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?
a. İlk dönem sosyolojisi, kapitalizmin gelişimi ve dünyevileşmeyle birlikte Kilise’nin temsil ettiği din anlayışının
yaşadığı krizlere çözüm üretmek çabasındaydı.
b. Sosyoloji, doğa bilimlerine benzer biçimde pozitif bir bilim olarak tanımlanmaktadır.
c. İlk dönem sosyolojisi, ansiklopediktir.
d. İlk dönem sosyolojisi, evrimcidir.
e. İlk dönem sosyolojisi, bilimsel olduğu kadar ideolojik bir karakter de taşımaktaydı.
Cevap: a. İlk dönem sosyolojisi, kapitalizmin gelişimi ve dünyevileşmeyle birlikte Kilise’nin temsil ettiği din anlayışının
yaşadığı krizlere çözüm üretmek çabasındaydı.
4. Newton modeli neyi öngörmektedir?
Cevap: Geçmiş ile gelecek arasında bisimetriyi öngörür.
5. Sokrates, Platon ve Aristotales hangi düzende yaşamışlardır?
Cevap: Site/Antik Çağ
6. Sosyoloji biliminin doğuşu hangi devrimle birlikte anılmakta ve sosyoloji o devrimin çocuğu sayılmaktadır?
a. Endüstri devrimi
b. Fransız devrimi
c. Rus devrimi
d. İngiliz Devrimi
e. Anayasa Devrimi
Cevap: b. Fransız devrimi
7. Aşağıdakilerden hangisi modern toplumu meydana getiren 4 temel süreçten birisi değildir?
a. Bilimsel devrim
b. Felsefi devrim
c. Sanayi devrimi
d. Siyasi devrim
e. Dine dönüş
Cevap: e. Dine dönüş
8. Batı sosyolojisinde “cemaat-cemiyet” ayrımı aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
a. Ferdinand Tönnies
b. Frederich Engels
c. Saint Simon
d. Auguste Comte
e. F. LePlay
Cevap: a. Ferdinand Tönnies
9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Sosyoloji, 19. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa’da ortaya çıkmış bir bilimdir.
b. Sosyoloji, modern sanayi toplumunun bilimi olarak ortaya çıkmıştır.
c. Sabahattin Bey, İttihat ve Terakki Fırkası’nın kurucularındandır.
d. Auguste Comte, sosyolojinin pozitif karakterine vurgu yapar.
e. İlk dönem sosyolojisinin özelliklerinden bir tanesi de evrimci oluşudur.
Cevap: c. Sabahattin Bey, İttihat ve Terakki Fırkası’nın kurucularındandır.
2. Bölüm- Bölüm Sonu Soruları
1 ) Sosyoloji, özellikle 18. yüzyıldaki siyasal ve ekonomik devrimlerin yarattığı toplumsal sorunlarla ilgilenmiş;
her şeyin üstünde de, …………………………………………………. toplumunun bilimi olmuştur.
Cevap: modern sanayi
2 ) 18. yüzyılda sosyal bilimler ve sosyoloji büyük ölçüde …………………………………………………. bilimini model
almışlardı.
Cevap: doğa bilimlerini/biyolojiyi
3 ) ……………………………… toplumu ya da toplumsal ilişkileri bilimsel olarak inceler.
Sosyoloji
4 ) Toplumları Cemiyet ve Cemaat şeklinde ikili bir tasnife tabi tutan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
a ) E. Durkheim
b ) F. Tönnies
c ) G. Simmel
d ) H. Freyer
Cevap: b ) F. Tönnies
Sosyolojiye Giriş-1 Vize, Final, Büt.  ve Bölüm Sonu Soruları
3. BÖLÜM: SOSYOLOJİNİN KURUCU İSİMLERİ
1. Sosyolojinin pozitif bir bilim olma niteliğini kim vurgulamıştır?
Comte
Cevap: Comte
2. Sosyolojinin pozitif bir bilimi olduğuna inandığından toplumu incelerkende bilimsel yöntemlerin kullanılması gerektiğini söyleyen düşünür kimdir?
Cevap:Pozitivist Sosyolog Auguste Comte
3. Sosyolojide pozitivist sosyoloji olarak bilinen geleneği kuran sosyolog hangisidir?
Cevap: Auguste Comte
4. Toplumsal Statik ile toplumsal yapıyı, Toplumsal Dinamik ile de toplumsal değişmeyi incelemeyi öneren sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
Auguste Comte
Cevap: Auguste Comte
5. Üç Hal Kanunu, aşağıdaki sosyologlardan hangisine aittir?
a. F. Tönnies
b. E. Durkheim
c. Georges Gurvitch
d. A. Comte
e. K. Marx
Cevap: d. A. Comte
6. A. Comte’un Üç Hal Kanunu’na göre, toplumların gelişimi aşağıda belirtilen hangi seyri izlemektedir?
a. Köleci toplum – Feodal toplum – Kapitalist toplum
b. Teolojik toplum – Pozitif toplum – Metafizik toplum
c. Metafizik toplum – Pozitif toplum – Teolojik toplum
d. Teolojik toplum – Metafizik toplum- Pozitif toplum
e. Negatif toplum – Pozitif toplum – Endüstri toplumu
Cevap: d. Teolojik toplum – Metafizik toplum- Pozitif toplum
7. Sosyoloji Batı’da hangi felsefi akım temelinde ortaya çıkmış bir bilimdir? FİNAL-2014
a. Deneycilik felsefesi
b. Postmodern felsefe
c. Fonksiyonalist felsefe
d. Tarihsel maddecilik
e. Pozitivist felsefe
Cevap: e. Pozitivist felsefe
8. Sosyolojinin bir bilim olarak kurulması kimin vesilesiyle olmuştur?
Cevap: Emile Durkheim
9. Sosyoloji, aşağıdaki isimlerden hangisiyle birlikte bilim kimliği kazanarak üniversitelerde yer almış ve
akademik meşruiyetini elde etmiştir? FİNAL-2014
a. Karl Marx
b. Ferdinand Tönnies
c. Emile Durkheim
d. Georg Simmel
e. Max Weber
Cevap: c. Emile Durkheim
10. Sosyolojiyi geleneksel felsefe sorunlarını ampirik bir yöntemle ele alarak açıklığa kavuşturmada
kullanılabilecek yeni bir bilim olarak gören sosyolog kimdir?
Cevap: Emile Durkheim
11. “ Toplumsal işbölümü “sosyolojik yöntemin kuralları ve intihar” başlıklı çalışmalarıyla sosyolojinin manifestosunu yazdığı kabul edilen sosyolog kimdir?
Cevap: Emile Durkheim
12. Toplumsal dünyaya ilişkin bilginin deney ve gözlemle bilinebileceğini savunan düşünür?
Cevap: Durkheim
13. S. Simon ile başlayıp Comte, Le Play ve Durkheim ile devam eden ransız sosyoloji geleneğinin ortak paydası nedir?
Politik karışıklıktan, güç elde etmek için yapılan grup mücadelesinden ve iç çekişmelerden nefret ediştir.
Cevap: Politik karışıklıktan, güç elde etmek için yapılan grup mücadelesinden ve iç çekişmelerden nefret ediştir.
Sosyolojiye Giriş-1 Vize, Final, Büt.  ve Bölüm Sonu Soruları
14. Durkheim toplumu bir arada tutacak bir araç olarak hangi mesele üzerine eğilir?
Cevap: Ahlak meselesi
15. Durkheim in bilimsel yaşamının en son amacı nedir?
Cevap: Modern toplumun prototipi olarak Fransa ‘ya şeylerin doğasına en uygun olan uygar toplumsal bir din sağlamak
16. Durkheim in sosyolojinin gerçek kurucusu olarak adlandırılmayı hak edişinin sebebi nedir?
Cevap: Geleceğin Fransası için yaşanabilir, aydınlanmanın birikimi ve fikirleri üzerine inşa edilmiş seküler modern bir
toplum modeli önermiş olmak.
17. Durkheim ‘e göre sosyolojiyi çevreleyen ilk sorun nedir?
Cevap: Toplumsal dayanışma meselesi
18. Biçimsiz toplumlar, örgütlenmiş toplumlar diye toplumları sınıflandıran kimdir?
Cevap: Emile Durkheim
19. Dayanışma türlerini organik dayanışma ve mekanik dayanışma olmak üzere iki kısma ayıran sosyolog
aşağıdakilerden hangisidir?
a. C. H. Cooley
b. F. Le Play
c. A. Comte
d. Karl Marx
e. E. Durkheim
Cevap: e. E. Durkheim
20. Durkheim sosyolojisinin kabulüne göre toplumlar ne tür bir değişme seyri izlerler?
Cevap: Mekanik dayanışma içindeki toplumdan organik dayanışmalı topluma
21. Toplumsal ve dinsel oluşumları ekonomik alt yapıya dayandıran iktisat bilimcisi kimdir?
a. Karl Marx
b. Herbert Spencer
c. Max Weber
d. W. G. Sumner
e. A. Comte
Cevap: a. Karl Marx
Sosyolojiye Giriş-1 Vize, Final, Büt.  ve Bölüm Sonu Soruları
22. Aşağıdakilerden hangisi Karl Marx ‘a göre bir toplumun üst yapısını oluşturan kurumlardan biri değildir?
Cevap: Üretim tarzı
23. Karl Marx’ın tarihsel gelişmenin anlaşılmasında kritik bir öneme sahip olduğunu öne sürdüğü kavram hangisidir?
Cevap: Üretim şekilleri
24. Toplumun ekonomik temelini üretim güçleri ve üretim şekilleri olarak ikiye ayıran kimdir?
Cevap: Karl Marx
25. Marks ın kapitalist girişimler içerisinde kabul ettiği iki ana bileşen?
Cevap: Sermaye – ücretli emek
26. Marks ın kuramının tepki alan kısmı?
Cevap: Sömürü ilişkisine dayalı sınıf çatışması
27. Marks ‘tan etkilendiği halde tarihin metaryalist yorumunu reddedip sınıf savaşını marks kadar önemsemeyen düşünür?
Cevap: Weber
28. Ekonomik etkenler kadar düşünce ve inançlarında değişim üzerinde aynı oranda etkiye sahip olduğunu
savunan düşünür kimdir? FİNAL-2014
A ) Weber
B ) Durkheim
C ) K. Max
D ) Comte
E ) Spencer
Cevap: A ) Weber
29. “ Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu “ isimli eser aşağıdaki sosyologlardan hangisine aittir?
a. Max Weber
b. Karl Marx
c. Adam Smith
d. Herbert Spencer
e. M. Luther
Cevap: a. Max Weber
30. Max Weber’in “ Protestan ahlakı ve kapitalizmin ruhu ” adlı eserinde amacı nedir?
Cevap: Düşünce ve inançların kapitalizmin gelişimi üzerindeki etkisini göstermekti.
31. Max Weber, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu adlı çalışmasında yaptığı analizde, toplumsal değişim
sürecinde aşağıdakilerden hangisinin önemine dikkat çekmiştir?
a. Ekonomik alt yapı
b. Toplumsal çatışma
c. İcatlar
d. Kültürel yayılma
e. Fikirler
Cevap: e. Fikirler
Sosyolojiye Giriş-1 Vize, Final, Büt.  ve Bölüm Sonu Soruları
32. İlk dönem sosyologlarının yapı/sınıf gibi bireye dışsal unsurların belirleyiciliğine ilişkin yaklaşımlarının
aksine, -Alman tarihçi okulunun izlerini yansıtan bir şekilde- bireylerin toplumsal eylemleri üzerine
yoğunlaşılması gereğine vurgu yapan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
a. Emile Durkheim
b. Karl Mannheim
c. Max Weber
d. Alfred Weber
e. Karl Marx
Cevap: c. Max Weber
33. “ideal tip” kavramsallaştırması, aşağıdaki sosyologlardan hangisine aittir?
a. Karl Marx
b. Max Weber
c. Vilfredo Pareto
d. E. Durkheim
e. Alfred Weber
Cevap: b. Max Weber
34. Weber in sosyolojik yaklaşımının ve yönteminin önemli parçası hangisidir?
İdeal Tip
Cevap: İdeal Tip
35. Aşağıdaki şıklarda verilen eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
a. Emile Durkheim – ideal Tip
b. Karl Marx – Alman İdeolojisi
c. Auguste Comte – Düzen ve İlerleme
d. Max Weber – Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu
e. Thedor Adorno – Frankfurt Okulu
Cevap: a. Emile Durkheim – ideal Tip
36. Batı’nın biricikliğini gösterebilmek amacıyla Çin, Hindistan ve Yakındoğu dinlerini incelemek suretiyle din
sosyolojisi çalışmalarına önemli katkılarda bulunan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
a. Alfred Weber
b. Emile Durkheim
c. Rene Geuneon
d. Max Weber
e. Mircea Eliade
Cevap: d. Max Weber
37. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a. Comte, çatışmacı kuramın önde gelen ismidir.
b. Max Weber’in sosyolojisi Türkiye’de Sabahattin Bey tarafından tanıtılmış ve temsil edilmiştir.
c. Emile Durkheim, toplumsal iş bölümü kuramıyla modern toplumlarda kendine özgü faklı bir dayanışma tipinin var olduğunu göstermek istemiştir.
d. Freud, İntihar adlı çalışmasında üç intihar türü tespit etmiştir.
e. Auguste Comte, birey, aile, kurum, toplumsal düzen gibi konuların açıklamasını toplumsal dinamikte
yapmıştır.
Cevap: c. Emile Durkheim, toplumsal iş bölümü kuramıyla modern toplumlarda kendine özgü faklı bir dayanışma tipinin var olduğunu göstermek istemiştir.
38. Modern toplumu birliğin bozulması bireyciliğin ön plana geçmesi anlamında kötüleyen düşünür kimdir?
Cevap: TÖNNİES
3. Bölüm- Bölüm Sonu Soruları
1 ) Üç Hal Kanunu, aşağıdaki sosyologlardan hangisine aittir?
a ) F. Tönnies
b ) E. Durkheim
c ) Georges Gurvitch
d ) A. Comte
Cevap: d ) A. Comte
2 ) Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu adlı eser, aşağıdaki isimlerden hangisine aittir?
a ) Alfred Weber
b ) Karl Marx
c ) Max Weber
d ) Martin Luther
Cevap: c ) Max Weber
3 ) Dayanışma türlerini organik dayanışma ve mekanik dayanışma olmak üzere iki kısma ayıran sosyolog
aşağıdakilerden hangisidir?
a ) E. Durkheim
b ) C. H. Cooley
c ) F. Le Play
d ) A. Comte
Cevap: a ) E. Durkheim
4 ) Auguste Comte, sosyolojinin pozitif bir bilim olma niteliğini vurgulamıştır.
( ) Doğru ( ) Yanlış
Cevap: Doğru
4. BÖLÜM: TÜRKİYE’DE SOSYOLOJİNİN GELİŞİMİ
1. Türk toplumunun ve düşüncesinin sosyoloji bilimi ile karşılaşması ilk kez aşağıda belirtilen hangi olay ve
gelişme ile ilişkilidir?
a. Viyana Kuşatması ile
b. I. Dünya Savaşı’nda esir alınan Fransız subaylar aracılığı ile
c. Kanuni’nin Fransa seferi ile
d. Cumhuriyetin ilanı ile
e. Yenileşme girişimleri ve Batılılaşma siyaseti ile birlikte
Cevap: e. Yenileşme girişimleri ve Batılılaşma siyaseti ile birlikte
2. Avrupanın üstünlüğünün sebepleri olarak gördükleri bilime ve pozitif felsefeye duydukları inançla kendilerini inkilapları hızlandıracak bir zümre olarak gören zümre kimdir?
Jöntürkler
Cevap: Jöntürkler
3. Sosyoloji Kürsüsü Gökalp sonrasında kim tarafından ikinci kuruluşunu yaşamıştır?
Hilmi Ziya Ülken
Cevap: Hilmi Ziya Ülken
4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Türkiye’de sosyoloji batılılaşma siyasetinin bir sonucu olarak ilgi görmüş, bu siyasetin başarıya ulaşmasını bir
görev olarak üstlenmiş ve bu amaç doğrultusunda da aktarmacılığa/tercümeye dayalı bir karakter kazanmıştır.
b. Sabahattin Bey, Türkiye’nin bir ‘yönetim’ sorunu değil, ‘yapı’ sorunu ile karşı karşıya olduğunu belirtmiştir.
c. Bir siyasi parti programı niteliği de taşıyan, Türkiye Nasıl Kurtarılabilir? başlıklı eser sosyologlarımızdan
Sabahattin Bey’e aittir.
d. Ahmet Şuayp, Toplum Fikrinin Esasları ( 1910 ) başlıklı eserinde, Gabriel Tarde ve E. Durkheim’i tanıtıp tartışmıştır.
e. Sosyoloji, özellikle 19. yüzyıldaki siyasal ve ekonomik devrimlerin yarattığı toplumsal sorunlarla ilgilenmiş;
her şeyin üstünde de modern sanayi toplumunun bilimi olmuştur.
Cevap: d. Ahmet Şuayp, Toplum Fikrinin Esasları ( 1910 ) başlıklı eserinde, Gabriel Tarde ve E. Durkheim’i tanıtıp tartışmıştır.
5. “Bazı Ankara Köyleri Üzerinde Bir Araştırma “ ( 1942 ) başlıklı çalışma aşağıdaki sosyologlarımızdan
hangisine aittir?
a. Şerif Mardin
b. İbrahim Yasa
c. Behice Boran
d. Niyazi Berkes
e. Mahmut Makal
Cevap: d. Niyazi Berkes
6. Aşağıdaki sosyolog ile eserini gösteren eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
a. Niyazi Berkes – Ereğli: Ağır Sanayi Öncesi Bir Sahil Kasabası
b. Ziya Gökalp – Türkçülüğün Esasları
c. Sabahattin Bey – Türkiye Nasıl Kurtarılabilir?
d. Hilmi Ziya Ülken – Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi
e. Mübeccel B. Kıray – Toplumsal Yapı Araştırmaları
Cevap: a. Niyazi Berkes – Ereğli: Ağır Sanayi Öncesi Bir Sahil Kasabası
7. Auguste Comte’un topluma ilişkin düşüncelerini, “Ulum-u İktisadiye ve İctimaiye Mecmuası “ndaki telif ve
tercümeleriyle sistemli olarak ilk kez tanıtan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Ahmet Rıza
b. Abdullah Cevdet
c. Salih Zeki
d. Rıza Tevfik
e. Satı el-Husri
Cevap: c. Salih Zeki
8. Weber ‘in sosyolojisi türkiyede kimin tarafından tanıtılmıştır?
Cevap: Abdullah cevdet
9. Meslek-i İçtimaî Cemiyet-i İlmiyyesi isimli sosyoloji derneği, aşağıdaki isimlerden hangisi tarafından
kurulmuştur?
a. Mehmet Ali Şevki [Sevündük] Bey
b. Sabahattin Bey
c. Ahmet Şuayb
d. Ziya Gökalp
e. Necmeddin Sadak
Cevap: a. Mehmet Ali Şevki [Sevündük] Bey
10. Monografi yöntemini tanıttığı “Memleketi Tanıma Yolu ve Osmanlı Tarihinin İlm-i İçtima ile İzahı” isimli
çalışmalar aşağıdaki isimlerden hangisine aittir?
a. Mehmet Ali Şevki Bey
b. Mehmet İzzet
c. Ahmet Agayef
d. Hüseyinzade Ali
e. Yusuf Akçura
Cevap: a. Mehmet Ali Şevki Bey
11. Aşağıdakilerden hangisi Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Kürsüsü öğretim üyelerinden biri değildir?
a. Mediha Berkes
b. Niyazi Berkes
c. Pertev Naili Boratav
d. Behice Boran
e. Hilmi Ziya Ülken
Cevap: e. Hilmi Ziya Ülken
12. Ahmet Şuayb’in, düşüncelerine ilgi duyduğu ve Türkiye’de tanıttığı Batılı sosyal bilimci aşağıdakilerden
hangisidir?
a. H. Spencer
b. F. Le Play
c. E. Durkheim
d. Hans Freyer
e. F. Tönnies
Cevap: a. H. Spencer
13. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Sabahattin Bey, Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyeti Cemiyeti’nin kurucusudur.
b. Sabahattin Bey, kalkınabilmemiz için tecemmüî ( cemaatçi ) toplum tipinden infiradî ( bireyci ) toplum tipine
geçmemiz gerektiğini savunmuştur.
c. Weber’in sosyolojisi, Türkiye’de ( “Prens” ) Sabahattin Bey tarafından tanıtılmış ve temsil edilmiştir.
d. Avrupa’nın İşçileri ( 1855, 6 cilt ) Frederic LePlay’in önemli bir çalışmasıdır.
e. Türk sosyolojisi ilk döneminde ‘devletin beka’sı meselesini merkeze almış ve bu yönüyle de makro siyasetle
yakın bir ilişki içinde olmuştur.
Cevap: c. Weber’in sosyolojisi, Türkiye’de ( “Prens” ) Sabahattin Bey tarafından tanıtılmış ve temsil edilmiştir.
14. Mübeccel B. Kıray’ın, ‘bir değişme analizi’ olarak değerlendirdiği Ereğli çalışmasında, yaşanan toplumsal
değişmeyi açıklamak için geliştirdiği ve kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir? FİNAL-2014
a. Kapitalist kalkınma.
b. Tampon kurum.
c. Sosyal gelişme.
d. Şehirleşme.
e. Çağdaşlaşma.
Cevap: b. Tampon kurum.
15. Ülkemizde sosyolojiye ilgi duyan ilk isimlerden biri olan Ahmet Rıza, hangi Batılı sosyologun
düşüncelerinin takipçisi olmuştur?
a. H. Spencer
b. F. Le Play
c. A. Comte
d. E. Durkheim
e. G. Simmel
Cevap: c. A. Comte
4. BÖLÜM – BÖLÜM SONU SORULAR
1 ) Friedrich LePlay’in sosyolojik düşünceleri, Osmanlı ülkesinin problemlerinin tanımı ve çözümü için ilk kez
………………………………………. tarafından kullanılmıştır.
Cevap: Sabahattin Bey/Prens Sabahattin
2 ) Ülkemizde sosyolojiye ilgi duyan ilk isimlerden biri olan Ahmet Rıza, hangi Batılı sosyologun düşüncelerini
Türkiye’de tanıtmaya çalışmıştır?
a ) G. Simmel
b ) H. Spencer
c ) F. Le Play
d ) A. Comte
Cevap: d ) A. Comte
3 ) Ahmet Şuayip’in, düşüncelerine ilgi duyduğu ve Türkiye’de tanıttığı Batılı sosyal bilimci aşağıdakilerden
hangisidir?
a ) E. Durkheim
b ) F. Tönnies
c ) H. Spencer
d ) H. Freyer
Cevap: c ) H. Spencer
4 ) Sabahattin Bey, Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyeti Cemiyeti’nin kurucusudur.
( ) Doğru ( ) Yanlış
Cevap: ( ) Doğru
5 ) Niyazi Berkes, Osmanlı’nın çağdaşlaşma/modernleşme tarihini, ………………………………………. tarihi olarak anlamaktadır.
Cevap: Laikleşmenin/Sekülerleşmenin
6 ) Mübeccel B. Kıray, ‘bir değişme analizi’ olarak değerlendirdiği Ereğli çalışmasında ……………………….
kavramıyla toplumsal değişmenin çok önemli bir yönünü, toplumların bir günden öbür güne ne tür değişimler geçirdiğini incelemiştir.
Cevap: Tampon kurum
7 ) Türkleşmek, Muasırlaşmak, İslamlaşmak başlıklı eser, aşağıdaki düşünürlerimizden hangisine aittir?
a ) Hüseyinzade Ali
b ) Y. Akçura
c ) Z. Gökalp
d ) Ahmet Agayef
Cevap: c ) Z. Gökalp
8 ) Toplumsal Yapı Araştırmaları başlıklı çalışma aşağıdaki sosyologlarımızdan hangisine aittir?
a ) Behice Boran
b ) Mübeccel B. Kıray
c ) Mehmet Ali Şevki
d ) Emre Kongar
Cevap: b ) Mübeccel B. Kıray
9 ) M. Weber’in sosyolojisi, Türkiye’de Prens Sabahattin tarafından tanıtılmış ve temsil edilmiştir.
( ) Doğru ( ) Yanlış
Cevap: ( ) Yanlış
5. BÖLÜM:TÜRK SOSYOLOJİSİNİN İKİ KURUCU İSMİ
1. Türkiye’de sosyolojinin iki kurucu ismi kimdir?
Prens Sabahattin ve Ziya Gökalp
Cevap: Prens Sabahattin ve Ziya Gökalp
2. Türkiye’de Frederick Le play ‘in etkisinde kalan kimdir?
Cevap: Sabahattin Bey ( Prens Sabahattin )
3. Sabahattin Bey’i etkileyen ve sosyoloji anlayışının temelini oluşturan Fransız düşünürleri çifti
aşağıdakilerden hangisidir?
a. A. Comte- Karl Marx
b. Saint Simon -Max Weber
c. Frederic Le Play – Edmond Demolins
d. E. Durkheim – T. Parsons
e. M. Foucault – Pierre Bourdieu
Cevap: c. Frederic Le Play – Edmond Demolins
4. Osmanlı toplumunun ve ülkenin sorunlarını toplumsal yapı bağlamında ele alan ilk düşünürümüz kimdir?
Sabahattin Bey
Cevap: Sabahattin Bey
5. “Prens Sabahattin” olarak da anılan Mehmet Sabahattin Bey’in kitabının adı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Osmanlı İmparatorluğu’nu Kurtarmak
b. Osmanlı İmparatorluğu Nasıl Kurtulur?
c. Türkiye Nasıl Kurtulur?
d. Türkiye Nasıl Kurtarılabilir?
e. Türkiye’nin Kurtuluşu İçin Rehber
Cevap: d. Türkiye Nasıl Kurtarılabilir?
Sosyolojiye Giriş-1 Vize, Final, Büt.  ve Bölüm Sonu Soruları
6. Sabahattin Bey in düşünceleri en toplu halde hangi eserinde bulunur?
Cevap: Türkiye Nasıl Kurtarılabilir?
7. Osmanlının sorunun hükümdar değişikliğiyle değil toplumsal yapının değiştirİlmesi ile çözülebileceğini savunan düşünür kimdir?
Cevap: Sabahattin Bey
8. Sabahattin Bey, aşağıdaki hangi siyasi partiyi hedef alan muhalif mektuplar yayınlamıştır?
a. Hürriyet ve İtilaf Fırkası
b. Ahrar Fırkası
c. Milli Müceddit Fırkası
d. İttihat ve Terakki Fırkası
e. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
Cevap: d. İttihat ve Terakki Fırkası
9. Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyeti merkezinin kurucusu kimdir?
Cevap: Sabahattin Bey
10. Toplumları kamucu ve bireyci diye iki guruba ayıran sosyoloğumuz kimdir?
Cevap: Sabahattin Bey
11. Türkiye’nin bir yönetim değil bir yapı sorunu ile karşı karşıya olduğunu söyleyen kimdir?
Cevap: Sabahattin Bey
12. Sabahattin Bey’e göre, cemaatçi toplum tipinden bireyci toplum tipine geçişimizi sağlayacak şey
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Yönetim değişikliği
b. İktisadi gelişmişlik
c. Sanayi toplumu oluşumuz
d. Yerel idarelerin güçlendirilmesi
e. Eğitim
Cevap: e. Eğitim
13. Türkiye’de korporatist düşüncenin ilk ve hala en yetkin sistematik düşünürü kimdir?
Cevap: Ziya Gökalp
14. Gökalp’te karşımıza çıkan, toplumu, birbirine karşılıklı bağımlı ve işlevsel bakımdan birbirini tamamlayan parçalardan oluşan, organik ve kendi içinde uyumlu bir bütün olarak gören toplum ve ekonomi modeli
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Korporatizm
b. Muhafazakârlık
c. Milliyetçilik
d. Sosyolojizm
e. Pozitivizm
Cevap: a. Korporatizm
15. Ülkemizde ilk sosyoloji kürsüsünü kuran ve burada sosyoloji dersleri veren kişi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Yusuf Akçura
b . ( “Prens” ) Sabahattin Bey
c. Ahmet Şuayb
d. Ziya Gökalp
e. Şerif Mardin
Cevap: d. Ziya Gökalp
16. 1915’de İçtimaiyyat Daru’l-Mesaisi adı altında ilk sosyoloji enstitüsünü kuran kimdir?
Ziya Gökalp
Cevap: Ziya Gökalp
17. Türkiye’de Durkheim ‘in etkisinde kalan kimdir?
Cevap: Ziya Gökalp
18. Ziya Gökalp’in sosyoloji anlayışının kökeninde aşağıdaki sosyologlardan hangisi bulunmaktadır?
a. Emile Durkheim
b. Max Weber
c. Saint Simon
d. Frederic Le Play
e. Rene Worms
Cevap: a. Emile Durkheim
19. Üç Tarz-ı Siyaset başlıklı eser, aşağıdaki düşünürlerimizden hangisine aittir?
a. Yusuf Akçura
b. Hüseyinzade Ali
c. Ziya Gökalp
d. Ahmet Ağaoğlu
e. Hüseyin Kazım Kadr
Cevap: a. Yusuf Akçura
20. Yusuf Akçura’nın tartışmaya açtığı ve değerlendirdiği, sorunlarımızdan kurtulabilmek için imkân dahilinde
gördüğü “üç tarz-ı siyaset” aşağıdakilerden hangileridir?
a. Hürriyet – Eşitlik – Adalet
b. Türkleşmek – İslamlaşmak – Muasırlaşmak
c. Milliyetçilik – Cumhuriyetçilik – İnkılapçılık
d. Osmanlıcılık – İslamcılık – Türkçülük
e. İslamcılık – Kozmopolitizm – Milliyetçilik
Cevap: d. Osmanlıcılık – İslamcılık – Türkçülük
21. “Türkleşmek, Muasırlaşmak, İslamlaşmak “ başlıklı eser, aşağıdaki düşünürlerimizden hangisine aittir?
a. Hüseyinzade Ali
b. Yusuf Akçura
c. Ziya Gökalp
d. Ahmet Ağaoğlu
e. Ahmet Rıza
Cevap: c. Ziya Gökalp
22. Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler adlı çalışma aşağıdaki isimlerden hangisine aittir?
a. Mehmet Ali Şevki Bey
b. Muhammed Kürt
c. Ali İsmail Beşikçi
d. Ziya Gökalp
e. Behice Boran
Cevap: d. Ziya Gökalp
23. Modern toplumda bir dayanışma olduğunu söyleyen düşünür kimdir?
Cevap: Ziya Gökalp
Sosyolojiye Giriş-1 Vize, Final, Büt.  ve Bölüm Sonu Soruları
24. Ziya Gökalp’e göre kültür bir ulusun güzel sanatlarının ahlakının ve hukunun temelidir. Dolayısıyla kültür
bir toplumun ortak duygu düşünce ve davranış özelliklerini gösterir. Uygarlık ise bilimsel buluş ve teknolojik
gelişmeleri kapsar. Gökalp’e göre aşağıdakilerden hangisi kültür ile uygarlık arasında ki farkı ifade etmez?
a. Kültür ulusaldır, uygarlık ise evrenseldir.
b. Kültür manevi değerleri, uygarlık ise maddi değerleri kapsar.
c. Uygarlık bireyin iradesiyle gerçekleştirdiği davranışlar sonucu oluşur, kültür ise doğal süreçte gelişir.
d. Uygarlık bir ulustan diğerine değişmediği hâlde kültür toplumdan topluma değişir.
e. Kültürün değişmesi zaman alır, uygarlık ise daha hızlı değişir.
Cevap: c. Uygarlık bireyin iradesiyle gerçekleştirdiği davranışlar sonucu oluşur, kültür ise doğal süreçte gelişir.
25. Weber de karşımıza çıkan düzen ve ahlak kavramları Gökalp’de hangi kavramlarla karşılanır?
Cevap: Ulus& terakki
26. Ziya Gökalp’in, kültür ile uygarlık ( hars ile medeniyet ) arasında bir yere konumlandırdığı ve toplumun
elitleri arasında başlayıp taklit yoluyla zaman içerisinde topluma yayılan bir olgu olarak tanımladığı kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Gelenek
b. Örf
c. Tezhip
d. Ahlak
e. Yaşam tarzı
Cevap: c. Tezhip
27. Ziya Gökalp’in, ‘dinî, ahlakî ve bediî duyguların toplamı’ olarak tarif ettiği ve millî bir özelliğe sahip
olduğunu ifade ettiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a. Hars
b. Medeniyet
c. Millet şuuru
d. Milliyetçilik
e. Ahlak
Cevap: a. Hars
28. Ziya Gökalp’in, kültür ve uygarlık ayrımı temelindeki kuramı ile yapmak istediği şey aşağıdakilerden hangisidir?
a. İttihat Terakki Cemiyeti’nin birliğini ve başarısını temin etmek.
b. Parlamenter bir imparatorluk haline gelmemizi sağlamak.
c. Hem Müslüman ve Türk kimliğimizi korumanın, hem de Batı uygarlığının ürünü teknolojiyi alarak kalkınmanın
ve Batı uygarlığının bir parçası olmanın mümkün olduğunu göstermek.
d. Teknoloji ve ahlakın birbirinden ayrılamaz şeyler olduğunu ve dolayısıyla kalkınabilmek için, Batı’nın kültürünü
ve uygarlığını birbirinden ayırmadan topyekun olarak almak zorunda olduğumuzu göstermek.
e. Tüm Türklerin birliğini kurmak.
Cevap:
29. Ziya Gökalp’in kuramına göre Türk toplumunun değişimi ne tür bir seyir izlemektedir?
a. Göçebe toplumdan yerleşik topluma
b. Ümmet toplumundan millet toplumuna
c. Kozmopolit toplumdan endüstri toplumuna
d. Monarşik toplumdan meşrutiyet toplumuna
e. Cemaatçi toplumdan bireyci topluma
Cevap: b. Ümmet toplumundan millet toplumuna
30. Durkheim’in sosyolojik düşüncesinin ve toplum anlayışının önemli kavramlarından biri olan kolektif şuur
[kolektif bilinç] kavramının Ziya Gökalp düşüncesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Millet şuuru
b. Kolektif bilinç
c. Ulusal kimlik
d. Cemaatin beraberlik ruhu
e. Aidiyet bilinci
Cevap: a. Millet şuuru
31. Gökalp batı kapitalizmi hakkındaki düşüncesi nedir?
Cevap: Bazı yönlerini almamak koşuluyla alınması gerekli olan bir model
32. “Prens Sabahattin” olarak da anılan ‘Sultanzade’ Mehmet Sabahattin Bey’in sosyolojik yaklaşımlarını ve
Osmanlı’nın kurtuluşuna ilişkin çözüm önerilerini içeren çalışması aşağıdakilerden hangisidir?
a. Osmanlı İmparatorluğu’nun Kurtuluşu İçin Liberal Öneriler
b. Türkiye Nasıl Kurtarılabilir?
c. Türkiye’nin Kurtuluşu İçin Rehber
d. Türkiye’nin Kurtuluşu İçin Sosyoloji
e. Osmanlı İmparatorluğu Nasıl Kurtulur?
Cevap: b. Türkiye Nasıl Kurtarılabilir?
33. II. Meşrutiyet’ten sonra sosyoloji alanında yapılan ilk tercümelerden biri olan “Anglo-Saksonların Esbab-ı
Faikiyeti Nedir?” başlıklı çalışmanın yazarı Fransız sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
a. Edmond Demolins
b. Frederic Le Play
c. Auguste Comte
d. Pierre Lafitte
e. Henri Tourville
Cevap: a. Edmond Demolins
34. Gökalp’e göre, aşağıdakilerden hangisi kültür ile uygarlık arasındaki farkı ifade etmez?
a. Kültür manevi değerleri, uygarlık ise maddi değerleri kapsar.
b. Uygarlık iradî ve aklî süreçler sonucu sunî olarak oluşur, kültür ise doğal süreçte gelişir ve kökeninde duygular
vardır.
c. Kültür ulusaldır, uygarlık ise evrenseldir.
d. Kültür bir ulustan diğerine değişmez; uygarlık ise toplumdan topluma değişir.
e. Kültürün değişmesi zaman alır, uygarlık ise çok daha hızlı değişir.
Cevap: d. Kültür bir ulustan diğerine değişmez; uygarlık ise toplumdan topluma değişir.
5. Bölüm- Bölüm sonu sorular
1 ) Friedrich LePlay’in sosyolojik düşünceleri, Osmanlı ülkesinin problemlerinin tanımı ve çözümü için ilk kez
………………………………………. tarafından kullanılmıştır.
Cevap: Sabahattin Bey / Prens Sabahattin
2 ) ………………………………….. , Türkiye’nin bir ‘yönetim’ sorunu değil, ‘yapı’ sorunu ile karşı karşıya olduğunu belirtmiştir.
Cevap: Sabahattin Bey / Prens Sabahattin
3 ) Bir siyasi parti programı niteliği de taşıyan Türkiye Nasıl Kurtarılabilir? başlıklı eser, sosyologlarımızdan
………………………………………………….’e aittir.
Cevap: Sabahattin Bey / Prens Sabahattin
4 ) II. Meşrutiyet’ten sonra sosyoloji alanında ilk yapılan tercümelerden biri olan “Anglo-Saksonların Esbab-ı Faikiyeti Nedir?” başlıklı çalışmanın yazarı Fransız sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
a ) Edmond Demolins
b ) Henri Tourville
c ) F. Le Play
d ) A. Comte
Cevap: a ) Edmond Demolins
5 ) Toplumları kamucu ve bireyci toplumlar olmak üzere ikiye ayıran sosyologumuz aşağıdakilerden
hangisidir?
a ) Ziya Gökalp
b ) Sabahattin Bey
c ) Ahmet Şuayip
d ) Ahmet Rıza
Cevap: b ) Sabahattin Bey
6 ) Emile Durkheim’in sosyolojik düşüncelerini Türkiye koşullarına uyarlayan sosyologumuz aşağıdakilerden
hangisidir? FİNAL-2014
a ) Ahmet Rıza
b ) Sabahattin Bey
c ) Sait Halim Paşa
d ) Ziya Gökalp
Cevap: d ) Ziya Gökalp
7 ) Sabahattin Bey, İttihat ve Terakki Partisi’nin kurucularındandır.
( ) Doğru ( ) Yanlış
Cevap: ( ) Yanlış
8 ) Emile Durkheim’in sosyolojik düşüncesinin önemli kavramlarından biri olan kolektif bilinçin Ziya Gökalp
düşüncesindeki karşılığı millet şuuru olmuştur.
( ) Doğru ( ) Yanlış
Cevap: ( ) Doğru
6. BÖLÜM: GÜNÜMÜZDE SOSYOLOJİ
1. Toplumun işleyisini canlı bir organizmanın işleyişiyle mukayeseli bir biçimde ele alan sistemin adı nedir?
Cevap: İşlevselcilik
2. Emile Durkheim ile şekillenip Talcott Parsons tarafından geliştirilen sosyoloji teorisi?
Cevap: Yapısal İşlevselcilik
3. Tabakalaşmayı toplum hayatı için kaçınılmaz ve evrensel bir ön koşul olarak gören sosyoloji akımı
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Pragmatizm
b. Frankfurt Okulu
c. Çatışmacı Kuram
d. Marksizm
e. İşlevselcilik
Cevap: e. İşlevselcilik
4. İşlevselcilerin hayatta kalmak için sürekli dengesini korumaya çalışan bir canlı organizma olarak toplum
benzetmelerinin yanısıra,toplumu açıklmak için “sistemler” yaklaşımını kullanan düşünür kimdir?
Cevap: Talcott Parsons
5. Sosyolojiyi “toplumsal eylemin bilimi” olarak tanımlayan Amerikalı sosyal bilimci aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Max Weber
b. Karl Marks
c. Emile Durkheim
d. Talcott Parsons
e. C. Wright Mills
Cevap: d. Talcott Parsons
6. Parsons’a göre toplumlar, birbirinden oldukça farklı alt-sistemlerden oluşan, hepsi birbiriyle karşılıklı ilişki ve bağımlılık içinde bulunan, bağımsız ve kendine-yeten sistemlerdir. Aşağıdakilerden hangisi, Parsons’a göre, bu alt-sistemlerin her birinin, bir toplumun varlığını sürdürebilmek için yerine getirmesi zorunlu olan 4 temel ihtiyaçtan bir tanesi değildir?
a. Çatışma
b. Adaptasyon
c. Varlığını Sürdürme
d. Amaca Ulaşma
e. Bütünleşme
Cevap: a. Çatışma
7. “Açık işlevler” ve “örtük işlevler” ayrımını yapan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
a. Talcott Parsons
b. Lewis Coser
c. Randall Collins
d. Emile Durkheim
e. Robert K. Merton
Cevap: e. Robert K. Merton
8. Aşağıdaki sosyologlardan hangisi, işlevselci kuramın önde gelen savunucularındandır?
a. Saint-Simon
b. Wilbert E. Moore
c. C. Wright Mills
d. K. Marx
e. R. Dahrendorf
Cevap: b. Wilbert E. Moore
9. Toplumu bireylerin, grupların güç elde etmek için birbirleriyle mücadele ettikleri ve çatışmanın denetim
altına alınmasını bir grubun geçici bir süre için rakiplerini bastırdığı bir arena olarak değerlendiren sosyolojik
kuram aşağıdakilerden hangisidir?
a. Yapısalcılık
b. Etnometodoloji
c. Yeni-İşlevselcilik
d. İşlevselcilik
e. Çatışma Kuramı
Cevap: e. Çatışma Kuramı
10. Çatışma teorisinin beslendiği iki kaynak?
Cevap: Karl Marx,Weber
Sosyolojiye Giriş-1 Vize, Final, Büt.  ve Bölüm Sonu Soruları
11. Amacı toplumu açıklamak, sosyal reformlar yapmak, Amerikan toplumuna sosyolojiyi tanıtmak olan ve
Weber, Marks tan etkilenerek çatışma teorisine yönelen düşünür kimdir?
Cevap: Wright Mills
12. Toplumun sınıflar ve sınıfa dayalı çıkarlar bağlamında çözümlenebileceğine ilişkin Marks ‘ın görüşüne
karşı çıkıp alan kavramını kullanan düşünür kimdir?
Cevap: Pierre Bourdieu
13. Pierre Bourdieu nun bahsettiği üç temel sermaye tipi?
Cevap: Ekonomik, toplumsal ve kültürel sermaye
14. Kültürel sermaye teorisinde habitus kavramını geliştiren?
Cevap: Pierre Bourdieu
15. “Nesnel şartlar altında oluşturulan ancak bu şartların değişmesinden sonra bile devam etme eğiliminde
olan, kazanılmış ve sürekliliği olan bir algılama, düşünce ve eylem şemaları sistemidir.” ifadesi aşağıdaki
kavramlardan hangisini tanımlamaktadır?
a. Habitus
b. Kültürel Sermaye
c. İdeoloji
d. Toplumsal Eylem
e. Yanlış Bilinç
Cevap: a. Habitus
16. Okulların toplumsal ve kültürel eşitsizlikleri bir kuşaktan diğerine aktarması ile ilgilenen ve bu sürecin
üretimini “Habitus” ve “Kültürel Sermaye” gibi iki kavram üzerinden açıklayan sosyal bilimci aşağıdakilerden
hangisidir?
a. E. Durkheim
b. Randall Collins
c. Pierre Bourdieu
d. Michel Foucault
e. Talcot Parsons
Cevap: c. Pierre Bourdieu
17. Aşağıdakilerden hangisi Pierre Bourdieu’ya ait bir kavram değildir?
a. Örtük İşlevler
b. Habitus
c. Güç alanı
d. Kültürel Sermaye
e. Toplumsal Sermaye
Cevap: a. Örtük İşlevler
18. “Sosyolojik analizin toplumsal dayanışma ve değerler uzlaşısına değil, değişme ve çatışmaya
yoğunlaşması” gerektiğini savunan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
a. Talcott Parsons
b. Jeffrey Alexander
c. Herbert Blumer
d. Robert K. Merton
e. Ralf Dahrendorf
Cevap: e. Ralf Dahrendorf
19. Dahrendorf toplumu kaç gruba ayırır?
Cevap: 1- Yarı gruplar
2-çıkar grupları
3- çatışma grupları
20. Çatışmanın kökenlerini tartışırken insanın psikolojisi ve duygularının oynadığu rol üzerinde çokça duran düşünür?
Cevap: Lewis Coser
21. Collins a göre bütün toplumların peşinde koşacakları 3 meta nedir?
Cevap: Servet güç saygınlık
22. Aşağıdaki sosyologlardan hangisi çatışma kuramı içerisinde değerlendirilemez?
a. Emile Durkheim
b. Karl Marx
c. Ralf Dahrendorf
d. Randall Collins
e. C. Wright Mills
Cevap: a. Emile Durkheim
23.“Esas itibariyle, Simmel’in ifadesiyle ‘toplumun atomları’ arasındaki etkileşim üzerine odaklanan bir
toplumsal psikolojik bakış açısı” olarak tanımlanabilen sosyolojik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sembolik etkileşim
b. Çatışmacı kuram
c. İşlevselcilik
d. Etnometodoloji
e. Anlamacı/yorumlayıcı sosyoloji
Cevap: a. Sembolik etkileşim
24. Bir toplumsal pratik ya da kurumun işleyişinin araştırılmasını o pratik ya da kurumun toplumun varlığının
devamının yaptığı katkının çözümlenmesi olarak gören sosyoloji kuramı aşağıdakilerden hangisidir? FİNAL-2014
a. Çatışmacı kuram
b. Sembolik etkileşim
c. İşlevselcilik
d. Anlamacı/yorumlayıcı sosyoloji
e. Etnometodoloji25.Sembolik etkileşimciliğin ortaya çıktğı ülke?
Cevap: ABD
26. Sembolik etkileşimciliğin öncü isimleri?
Cevap: Georg Simmel- Robert Park – William Isaac Thomas- John Dewey
27. Sembolik etkileşimci yaklaşımın temellerini insan zihninin işleyişi hakkındaki yorumlarıyla atan düşünür?
Cevap: George Herbert Mead
28. Goffman ın sembolik etkileşimciliğe yaptığı başlıca katkı?
Cevap: Dramaturjik fikirler ve etkileşim düzeni
29. Aşağıdaki şıklarda verilen yazar-eser/ekol çiftinden hangisi doğrudur?
a. Erving Goffman – Gündelik Yaşamda Benliğin Sunumları
b. C. Wright Mills – İşlevselcilik
c. Max Weber – Toplumbilimsel Düşün
d. Karl Marx – Pozitivizm İlmihali
e. Randall Collins – Etnometodoloji
Cevap: a. Erving Goffman – Gündelik Yaşamda Benliğin Sunumları
30. Fenomeolojik sosyolojinin çıkış noktası?
Cevap: Edmund Husserl tarafından geliştilen felsefi teori, İnsanın yaşantı dünyasının temellerine inmek ve onun özünü ortaya çıkarmak
31. 1960 ların sonu 70 lerin başında Husserl ’in görüşleriyle Mead ‘ın görüşlerini brleştirerek fenomenolojik sosyoloji yaklaşımını geliştiren düşünür?
Cevap: Alfred Schut
32. Alfred Schutz’un, Edmund Husserl’in felsefî görüşlerini George H. Mead’in görüşleriyle birleştirmek suretiyle geliştirdiği sosyoloji yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? FİNAL-2014
a. Anlamacı Sosyoloji
b. Yorumlamacı Sosyoloji
c. Etnometodoloji
d. Sembolik Etkileşimcilik
e. Fenomenolojik Sosyoloji
Cevap: e. Fenomenolojik Sosyoloji
33. Schutz ın gündelik toplumsal düzende belirlediği 3 anahtar öğe?
Cevap: Sağduyu bilgisi; tipleştirmeler; karşılıkılık
34. Bireylerin, kendi günlük etkinliklerine verdikleri anlamlar üzerine yoğunlaşan sosyolojik yaklaşım
aşağıdakilerden hangisidir? FİNAL-2014
a. Etnometodoloji
b. Fenomenolojik Sosyoloji
c. Sembolik Etkileşimcilik
d. Feminist Teori
e. Yeni-İşlevselcilik
Cevap: a. Etnometodoloji
35. Kadının özgürleşmesi için yalnızca ataerkilliğin yasal ve siyasal yapılarının değil toplumsal ve kültürel kurumlarının da altüst edilmesi gerektiğini savunan feminist görüş hangisidir?
Cevap: Radikal feminizm
36. Aşağıdakilerden hangisi post-modernist teorinin özelliklerinden birisi değildir?
a. Post-modernizmin temel özelliklerinden bir tanesi farklılaştırma/ayrıştırmadır
b. Post-modernizmin temel özelliklerinden bir tanesi farklılaştırmama/ayrıştırmamadır
c. Mekansal olarak merkez ve çevre ayrımı muğlak bir hal alır
d. Merkezsizleşme söz konusudur
e. Sunuş biçimi, içerikten daha önemlidir.
Cevap: a. Post-modernizmin temel özelliklerinden bir tanesi farklılaştırma/ayrıştırmadır
37. Doğa ile insanlar madde ile akıl fiziksel dünya ile sosyal manevi dünya arasındaki köklü ayrımlar bulunduğunu varsayan modelin adı nedir?
Kartezyen dualizmi
Cevap: Kartezyen dualizmi
38. Aşağıdaki kuramcılardan hangisi işlevselci kuram içerisinde değerlendirilemez? FİNAL-2014a. Herbert Spencer
b. Jeffrey Alexander
c. Ralf Dahrendorf
d. Talcott Parsons
e. Emile Durkheim
Cevap: c. Ralf Dahrendorf
39. Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
b. Jeffrey Alexander – Etnometodoloji
c. Erving Goffman – Sembolik Etkileşimcilik
d. George H. Mead – Sembolik Etkileşimcilik
e. Lewis Coser – Çatışma Ağı.
Cevap: b. Jeffrey Alexander – Etnometodoloji
40. Aşağıdaki isimlerden hangisi Post-Modernist teori içerisinde değerlendirilemez?
a. Jean Baudriallard
b. Michel Foucault
c. Emile Durkheim
d. Jacques Derrida
e. Jean-François Lyotard
Cevap: c. Emile Durkheim
Sosyolojiye Giriş-1 Vize, Final, Büt.  ve Bölüm Sonu Soruları
41. Aşağıdakilerden hangisi, Eleştirel Teori’nin çalışmalarını yoğunlaştırdığı temel inceleme alanlarından biri değildir?
a. Düzenin nasıl tesis edileceği.
b. Kültür endüstrisi analizi.
c. Modern bilimsel analizin temeli olarak, bir bilgi teorisi olarak ve modern sosyolojinin temeli olarak ciddi bir
pozitivizm ve ampirizm eleştirisi.
d. Modern toplumda ‘bireyin göreli özerkliğinin bile neredeyse ortadan kalkma eğilimi sergilediği’,
‘rasyonalleşmiş, otomatlaşmış, tamamen idare edilen bir dünya’ haline gelme eğilimindeki bir çağda,
bireyselliğin varlığını sürdürebileceği konusundaki karamsarlık.
e. Gelişmiş toplumlardaki yeni egemenlik biçimlerinin analizi.
Cevap: a. Düzenin nasıl tesis edileceği.
42. Toplumsal ve kültürel eşitsizliklerin bir kuşaktan diğerine aktarılması ile ilgilenen ve bu sürecin üretimini
“habitus” ve “kültürel sermaye” gibi iki kavram üzerinden açıklayan sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
a. Pierre Bourdieu
b. Randall Collins
c. Michel Foucault
d. Talcot Parsons
Cevap: a. Pierre Bourdieu
7. BÖLÜM: TOPLUMSALLAŞMA / SOSYALLEŞME
1. “İnsanın başka insanlarla karşılıklı etkileşimi sonucunda belli bir toplumun ‘yapma’, ‘duyma’ ve ‘düşünme’
biçimlerini öğrenmesi ve içselleştirmesi süreci” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sosyalleşme
b. Sosyal benlik
c. Akıllanma
d. Bireyselleşme
e. Terbiye
Cevap: a. Sosyalleşme
1. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal grup oluşturur? BÜT-2015
A ) Kırmızı ışıkta bekleyenler
B ) Karşıdan karşıya geçenler
C ) Sinemaya film izlemeye gidenler
D ) Çeteler
E ) Mitinge katılan insanlar
Cevap: D ) Çeteler
2. ‘Fiziksel yakınlıklarına, komşu hatta bitişik bulunmalarına karşın aralarında karşılıklı ilişkiler, kısacası
birleştirici, bütünleştirici bağlar bulunmayan ya da yüzeysel ve geçici olarak bağlanan insan birikimlerine ne
denir? FİNAL-2015
a. Gösteri toplulukları
b. Toplumsal yığınlar
c. İzleyici ve dinleyici topluluklar
d. Toplumsal kategoridekiler
e. Cemaat/topluluk
Cevap: b. Toplumsal yığınlar
3. Kitle ile yığını birbirinden ayıran temel fark nedir? FİNAL-2015
a. Fiziksel yakınlık olup olmaması
b. Diğer şıklar hatırlanmamış.
Cevap: a. Fiziksel yakınlık olup olmaması
Sosyolojiye Giriş-1 Vize, Final, Büt.  ve Bölüm Sonu Soruları
4. Aynı sanatçıyı sevenler ile konserine gidenler arasında ne fark vardır? FİNAL-2015
a. Fiziksel olarak bir arada olmak
b. Diğer şıklar hatırlanmamış.
Cevap: a. Fiziksel olarak bir arada olmak
5. İnsanların gelir – zenginlik-güç – saygınlık – statü – yaş toplumsal cinsiyet-ırk etnik ve sınıf temelinde
hiyerarşik farklılaşmasını en iyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? FİNAL-2014
a. Toplumsal tabakalaşma
b. Ekonomik eşitsizlik
c. Statü grupları
d. Sınıfsal eşitsizlik
e. Gelir eşitsizliği
Cevap: a. Toplumsal tabakalaşma
6. Aşağıdaki terimlerden hangisi, ilişkide bulunduğumuz kişilerde “ben kimim” , “neyim” sorularını tanımlar?
VİZE SORUSU
a. Rol
b. Rol seti
c. Temel statü
d. Statü
e. Rol beklentisi
Cevap: a. Rol
7. Charles H. Coley’in, kişisel ve uzun süreli ilişkileri paylaşan küçük gruba verdiği ad aşağıdakilerden
hangisidir? VİZE SORUSU
a. Dışavurumcu Grup
b. İç grup
c. Birincil Grup
d. İkincil Grup
e. Dış grup
Cevap: c. Birincil Grup
8. Ortak bir amaç etrafında bir araya gelmiş, karşılıklı ilişkilerde bulunan ve bunun da bilincinde olan iki veya
daha fazla sayıda üyeden kurulu, nispeten sürekliliği olan insan topluluğudur.”
Yukarıda tanımı verilen topluluk aşağıdakilerden hangisidir? VİZE SORUSU
a. Toplumsal yığın
b. Arkadaşlık
c. Çete
d. Millet
e. Toplumsal grup
Cevap: e. Toplumsal grup
Sosyolojiye Giriş-1 Vize, Final, Büt.  ve Bölüm Sonu Soruları
9. Charles H. Cooley, birincil ve ikincil Gruplar ayrımını geliştirirken aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini temel
almıştır? VİZE SORUSU
a. Bireyin gruba katılış biçimini
b. Grubun kuruluş biçimini
c. Toplumsal ilişki biçimini
d. Grubun var oluş sürecini
e. Grup üyelerinin eğitim düzeylerini
Cevap: d. Grubun var oluş sürecini
10. Aşağıdakilerden hangisi bir grup olma özelliği taşır? FİNAL-2014
a. Sinemadaki seyirciler
b. Altgeçidi kullanan yayalar
c. Proje geliştirme ekibinde çalışanlar
d. Tren istasyonundaki yolcular
e. Taşıt vergisi ödeyen kişiler
Cevap: c. Proje geliştirme ekibinde çalışanlar
11. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal grup olma özelliğini taşır? FİNAL-2014
a. Cankurtaran Spor Kulübü
b. Durakta bekleyenler
c. Sinema izleyicileri
d. Hastanede sıra bekleyenler
Cevap: a. Cankurtaran Spor Kulübü
12. Aşağıdakilerden hangisi birincil grup ilişki olarak kabul edilmez? FİNAL-2014, BÜT-2015
a. Anne- Çocuk ilişkisi
b. Karı- Koca ilişkisi
c. Abla- Kardeş ilişkisi
d. Müşteri – Satıcı ilişkisi
e. Baba- Oğul ilişkisi
Cevap: d. Müşteri – Satıcı ilişkisi
Sosyolojiye Giriş-1 Vize, Final, Büt.  ve Bölüm Sonu Soruları
13. Türkiye’nin herhangi bir şehrinden tanıdığımız 3-5 kişiden hareketle o şehrin tamamına ilişkin olumlu ya
da olumsuz bir genellemeye varmak aşağıdakilerden hangisidir? FİNAL-2015
a. Kalıpyargı
b. Değer
c. Norm
d. Toplumsal kategori
Cevap: a. Kalıpyargı
14. Aşağıdakilerden hangisi birincil gruptur? BÜT-2015
a. Aile
b. Siyasi partiler
c. Sendikalar
d. Kooperatifler
e. Üniversiteler
Cevap: a. Aile
15 ) 7 kişiden oluşan, kendi içlerinde denetim yapan ve uzun süreli olan, bağları sıkı olan grup hangisidir? BÜT-
2015
a. Birinci grup
b. Cemaat grubu
c. İkincil grup
d. Aile
e. Kıvırcık saçlılar grubu
Cevap: c. İkincil grup
16 ) Grupların niteliklerine göre tanımlaması hangisinde verilmiştir? BÜT-2015
a. Küçük gruplar büyük gruplar
b. Birincil gruplar ikincil gruplar
c. Sürekli gruplar-geçici gruplar
d. Resmi-gayriresmi gruplar
Cevap: b. Birincil gruplar ikincil gruplar
Sosyolojiye Giriş-1 Vize, Final, Büt.  ve Bölüm Sonu Soruları
17. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kurumlar için söylenemez? BÜT-2015
a ) Toplumun birliğini ve devamını sağlama
b ) İnsan eylemlerini düzene koyma
c ) Sosyal bütünleşmeyi sağlama
d ) Toplumsal ihtiyaçlardan kaynaklanma
e ) Gelişmiş toplumlara özgü olma
Cevap: e ) Gelişmiş toplumlara özgü olma
9. TOPLUMSAL STATÜ ve TOPLUMSAL ROL
1. Bireyin toplum yapısı içindeki yeri konumu nasıl adlandırılır? FİNAL-2015
A ) Mevkii
B ) Makam
C ) Sınıf
D ) Görev
E ) Pozisyon
Cevap: A ) Mevkii
2. Toplumsal grupları birincil ve İkincil gruplar diye ayıran düşünür kimdir? FİNAL-2014, FİNAL-2015
a. Charles Horton Cooley
b. Joseph Fichter
c. Ferdinand Tönnies
d. Georg Simmel
e. Herbert Spencer
Cevap: a. Charles Horton Cooley
3.“Aynı uyarıcıdan etkilenmekle birlikte, aralarında fiziksel ya da mekânsal bir yakınlık bulunmayan
kimselerin oluşturduğu toplumsal kategori” şeklinde tanımlanabilecek kav
VİZE SORUSU, FİNAL-2015
A. Toplumsal yığın
B. Aile
C. Siyasal parti
D. Kitle
E. Toplumsal grup
Cevap: D. Kitle
4. Aşağıdakilerden hangisi “verilmiş statü”ye bir örnek değildir? VİZE SORUSU + BÖLÜM SONU
A. Kadın
B. Teyze
C. Genç
D. Diş hekimi
E. Erkek
Cevap: D. Diş hekimi
Sosyolojiye Giriş-1 Vize, Final, Büt.  ve Bölüm Sonu Soruları
5. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden
A ) Dershane öğretmeni
B ) Dershane erkek öğrencisi
C ) Dershane öğrencisi
D ) Dershane müdürü
E ) Dershane bilgisayarcısı
Cevap: B ) Dershane erkek öğrencisi
6. Aşağıdakilerden hangisinde statü diğerlerinden farklıdır? BÜT
A ) Üniversiteli kız öğrenci
B ) Üniversite öğrencisi
C ) Üniversite öğretim görevlisi
D ) Üniversite müdür yardımcısı
E ) Üniversite bilgi işlem sorumlusu
Cevap: A ) Üniversiteli kız öğrenci
8. Toplumsal rol, bireyler arasındaki belli, karşılıklı ilişki
söz edilemez.
Yukarıdaki paragrafta toplumsal rollerle ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? BÖLÜM SONU
A ) Bir rolün bir role göre tanımlanması
B ) Bireylerin aynı anda birden fazla rol
C ) Bazı rollerin tüm toplumlarda görülebilmesi
D ) Rollerin toplumsal yapıca belirlenmesi
E ) Kimi rollerin birbirini pekiştirmesi
.
Cevap: A ) Bir rolün bir role göre tanımlanması
9. Kendi çocuğunun davasında hakim olarak görevlendirilen bir baba, baba gibi davranırsa hakimlik görevini,
hakim gibi davranırsa babalık görevini aksatacaktır.
Bu kişinin içinde bulunduğu durum aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir? BÖLÜM SONU
A ) Rol pekiştirmesi
B ) Statü değişmesi
C ) Rol çatışması
D ) Prestij
E ) Yabancılaşma
Cevap: C ) Rol çatışması
11. Hangisi çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş birinin eğitim gibi olanakları değerlendirerek
öğretmenlik yapmasını açıklayan bir kavramdır? BÜT
a. Kazanılmış statü
b. Doğuştan statü
c. Verilmiş statü
d. Rol çatışması
e. Rol pekişmesi
Cevap: a. Kazanılmış statü
Sosyolojiye Giriş-1 Vize, Final, Büt.  ve Bölüm Sonu Soruları
12. “Mustafa Nuri Antepli’nin kızı Ayşe Antepli, tıp eğitimini tamamladıktan sonra doktor oldu.” Yukarıdaki
cümlede hangi sözcük kazanılmış statüdür? VİZE SORUSU, FİNAL
B. Doktor
C. Kızı
D. Antepli
E. Mustafa Nuri
Cevap: B. Doktor
13. Belli bir statüdeki bireyin bu statüyle ilgili davranışlarına ne ad verilir? VİZE SORUSU
A. İdeal rol
B. Statü-rol dengesi
C. Rol beklentisi
D. Gerçek rol
E. Rol pekiştirmesi
Cevap: D. Gerçek rol
14. Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal davranış kalıplarının değiştirilmesinin yöntemlerinden birisidir? VİZE
SORUSU
A. İdeoloji
B. Kamuoyu
C. Telkin
D. Moda
E. Propaganda
Cevap: D. Moda
15. “Metro yolcuları-işçiler-futbol takımı” sırasıyla aşağıdaki tanımlardan hangisine uyar? FİNAL-2015
a. Yığın-toplumsal kategori-toplumsal grup
b. Kitle- yığın- toplumsal kategori
c. Yığın – kitle- kalabalık
d. Toplumsal grup – yığın – kitle
Cevap: a. Yığın-toplumsal kategori-toplumsal grup
16 ) Toplumsal kategorilerle ilgili hangisi yanlıştır? FİNAL-2015
a. Sadece istatistikî bir ortalamaya tekabül eder.
b. Kişiler birtakım ortak özellikleri paylaşmaktadırlar.
c. Belli bir toplumsal kategori içerisinde değerlendirilen kişiler, böyle bir kategorinin varlığından ya da
başkalarıyla birlikte bir kategori oluşturduklarının farkında bile olmayabilirler.
d. Toplumsal açıdan belli, anlamlı sonuçlara veya değerlendirmelere yol açacak nitelikte ise toplumsal
kategorilerden söz etmek mümkün hale gelir.
e. 4 şık doğru, yanlış şık hatırlanamadı.
Cevap: e. 4 şık doğru, yanlış şık hatırlanamadı.
Sosyolojiye Giriş-1 Vize, Final, Büt.  ve Bölüm Sonu Soruları
17 ) Rol çatışması yaşanmasının sebebi hangisidir? FİNAL-2015
a. Taşınan statülerin birbirini olumsuz etkilemesi
b. Taşınan statülerin birbirini olumlu etkilemesi
c. Statülerin düşük olması
d. Statülerin sayısının fazla olması
Cevap: a. Taşınan statülerin birbirini olumsuz etkilemesi
18 ) Aşağıdakilerden hangisi edinilmiş ( kazanılmış ) statülerin özelliklerinden değildir? FİNAL-2015
a. Doğuştandır.
b. Kişilerin seçme hakkı yoktur.
c. Başkalarından kaynaklanan nedenlerle edinilebilir.
d. Kişinin kendi çabası sonucu elde edilebilir.
Cevap: d. Kişinin kendi çabası sonucu elde edilebilir.
19 ) Statü ile ilgili hangisi yanlıştır? BENZER SORU: FİNAL-2015
a. Herkesin birden fazla statüye sahip olabilir.
b. Toplumsal statüler iki yolla kazanılır.
c. Biyolojik faktörler statüde önemli değildir.
d. Bazı statüler birbirine bağlıdır.
e. Bireysel nitelik ve uğraşlarla statü kazanılabilir.
Cevap: c. Biyolojik faktörler statüde önemli değildir.
20 ) Bireylerin ve grupların statüler arasındaki giriş çıkış süreci ne olarak adlandırılır? FİNAL-2015
a. Toplumsal hareketlilik
b. Toplumsal düşüş
c. Toplumsal iletişim
d. Toplumsal tabakalaşma
e. Toplumsal arayış
Cevap: a. Toplumsal hareketlilik
10. TOPLUMSAL TABAKALAŞMA
1. “Statülere belirgin toplumsal roller —hak ve sorumluluk dizileri— bağlayarak, diğer statülerden ayırma
sürecidir.”
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? VİZE SORUSU
a. Rol beklentisi
b. Toplumsal tabakalaşma
c. Rol seti
d. Toplumsal ayrışma
e. Anahtar statü
Cevap: d. Toplumsal ayrışma
2. Ayrışmış ve sıralanmış olan statülerden benzer olanları bir araya toplayarak bir düzeyler hiyerarşisi içinde
düzenleme sürecine ne ad verilir? VİZE SORUSU, FİNAL-2015
a. Toplumsal kategori
b. Kast
c. Sıralama
d. Toplumsal ayırma
e. Toplumsal tabakalaşma
Cevap: e. Toplumsal tabakalaşma
3. Aşağıdakilerden hangisi, temel tabakalaşma tiplerinden biri değildir? VİZE SORUSU, FİNAL-2015
a. Zümre
b. Feodalite
c. Toplumsal grup
d. Sınıf
e. Kast
Cevap: c. Toplumsal grup
4. Toplumsal tabakalaşmanın her toplumda görülmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? VİZE SORUSU
a. Bireyler arasındaki eşitsizlik ve farklılıklar
b. Toplumsal davranış kurallarının bireyi etkilemeleri
c. Alt tabakanın çok sayıda bireyi kapsaması
d. Üst tabakadaki insan sayısının az olması
e. Bireylerin toplum içinde sosyalleşmeleri
Cevap: a. Bireyler arasındaki eşitsizlik ve farklılıklar
5. Kast sistemi aşağıdakilerden hangisine dayanan bir tabakalaşma sistemidir? VİZE SORUSU, FİNAL-2015
a. Doğuma
b. Meritokrasiye
c. Bir kişinin toplumsal konumunun zaman içerisinde değişmesine
d. Kastlar arasındaki serbest hareketliliğe
e. Bireysel başarıya
Cevap: a. Doğuma
6 ) Aşağıdakilerden hangisi açık tabakalaşmanın özelliklerinden biri değildir?BÜT-2015
a ) Tabakalar arası geçişin serbest olması
b ) Yaratıcılığın ön planda olması
c ) Gelişmiş toplumlarda yaygın olması
d ) Verilmiş ( doğuştan gelen ) statülerin egemen olması
e ) Organik dayanışmanın yaygın olması
Cevap: d ) Verilmiş ( doğuştan gelen ) statülerin egemen olması
7 ) Statü ve tabaka değiştirmenin çok zor olmakla birlikte, mümkün olduğu tabakalaşma şekli aşağıdakilerden
hangisidir? BÜT-2015
a ) Açık tabakalaşma
b ) Kapalı tabakalaşma
c ) Yatay hareketlilik
d ) Dikey hareketlilik
e ) Yarı kapalı tabakalaşma
Cevap: e ) Yarı kapalı tabakalaşma
11. TOPLUMSAL DEĞİŞME VE TOPLUMSAL HAREKETLİLİK
1. Maddi kültürlerin hızlı, manevi kültürlerin ise çok daha yavaş değiştiği şeklindeki iddiaya dayanan
“kültürel gecikme kuramı” aşağıdakilerden hangisine aittir? BÜT-2015
a ) Tom Bottomore
b ) W. F. Ogburn
c ) Richard Appelbaum
d ) Emre Kongar
e ) Spenser
Cevap: b ) W. F. Ogburn
2. Herhangi bir toplumdaki toplumsal tabakalaşma sistemi içinde -genellikle bireylerin, ama bazen grupların
tamamının- farklı konumlar arasındaki hareketine ne denir? BENZER SORU:FİNAL-2014
A ) Toplumsal hareketlilik
B ) Fiziksel hareketlilik
C ) Kitle hareketi
D ) Nesnel hareketlilik
Cevap: A ) Toplumsal hareketlilik
3. Aşağıdakilerden hangisi açık sınıflı bir toplumun özelliği değildir? BÜT-2015
a ) Demokratik, dinamik ve ilerleyen bir toplumdur
b ) sosyal hareketlilik yaygındır
c ) Tabakalar arasındaki geçişler belirli yasalara bağlanmıştır
d ) Fırsat eşitliği ve iş olanakları yaygındır
e ) Bireysel yetenek ve başarılar statü değişimine yardımcı olur
Cevap: c ) Tabakalar arasındaki geçişler belirli yasalara bağlanmıştır
4. Daha önceden kalabalık olan aile yapısının sanayileşme ile değişip çekirdek aileye dönüşmesinin açıklaması
aşağıdakilerden hangisidir ? BÜT-2015
a. Toplumsal Değişim
b. Toplumsal kategori
c. Toplumsal grup
d. Toplumsal gelişme
Cevap: a. Toplumsal Değişim
Sosyolojiye Giriş-1 Vize, Final, Büt.  ve Bölüm Sonu Soruları
5. Sanayi toplumlarında hareketlilik ne şekilde olur? BÜT-2015
a ) Dikey
b ) Yatay
c ) İleri sıçramalı
Cevap: b ) Yatay
12. TOPLUM VE KÜLTÜR
1. “Bir toplumun üyeleri tarafından üretilen fiziksel şeylerdir ve bu nesneler koltuktan fermuara her
şeydir.” Tanımı hangisine aittir? BENZER SORU: FİNAL-2014
a. Maddi Kültür
b. Maddi olmayan kültür
c. Kültürel değişim
d. Kültür yozlaşması
e. Kültür şoku
Cevap: a. Maddi Kültür
2. Hangisi maddi kültür öğelerinden birine örnektir? BÜT-2015
a. İnançlar
b. Araç gereçler
c. Gelenekler
d. Değerler
e. Ahlak kuralları
Cevap: b. Araç gereçler
3. Kültürel unsurların zamanla farklılaşıp yeni biçimler alması ( kültürel yozlaşma )
Bir toplumun başka bir toplumun kültüründen etkilenmesi ( kültürel değişme )
Kültürel unsurların değişme hızlarının birbirinden farklı olması ( Kültürek gecikme )
Yeni kültür ortamına ayak uydurmama ( Kültür şoku )
Yukarıda tanımı verilmeyen kavram aşağıdakilerden hangisidir? FİNAL-2015
a ) Kültürel değişme
b ) Kültürel gecikme
c ) Kültürel yozlaşma
d ) Kültür şoku
e ) Alt kültür
Cevap: e ) Alt kültür
4. Aşağıdaki kültür çeşitlerinden hangisi alt kültür olarak değerlendirilemez? FİNAL-2014, BÜT-2015
a. Elitist kültür
b. Çingene kültürü
c. Hip-hop kültürü
d. Eşcinsellik kültürü
e. Punk kültürü
Cevap: a. Elitist kültür
5. Bir toplumda gelenek, inanç, vs değerlerin oluşması ve gelecek kuşaklara aktarılması nedir? FİNAL-2015
a. Norm
b. Kültür
c. Miras
d. Toplumsal değişim
Cevap: b. Kültür
6. Kültür, toplumsal yapı ve gündelik hayat arasındaki ilişki ve popüler kültür üzerinde yoğunlaşan ünlü okul
aşağıdakilerden hangisidir? BÜT-2015
A ) Le Play Okulu
B ) Chicago Okulu
C ) Frankfurt Okulu
D ) Annales Okulu
E ) Birmingham Okulu
Cevap: E ) Birmingham Okulu

Sosyolojiye Giriş-1 Vize Final Büt.

Facebook
Sosyoloji Grubu
Sosyolojiye Giriş-1
Sosyolojiye Giriş-1 Anasayfa

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!