auzefsosyoloji

Sosyoloji Ünite-10 Soruları

Sosyoloji Ünite-10 Soruları

Sosyoloji Ünite-10 Soruları

1- 1970’lerden itibaren yapılan toplumsal cinsiyet çalışmalarında üç önemli aşama kaydedildi aşağıdakilerden hangisi bu aşamalardan değildir ?

Correct! Wrong!

Cevap: d) Toplumsal cinsiyet farklılıklarının toplumsal ve kültürel süreçlerden kaynaklandığını ileri sürüldü

2 - Aşağıdakilerden hangisi yaşlanma teorilerinden değildir ?

Correct! Wrong!

Cevap: d) Spor teorisi

3- Aşağıdakilerden hangisi Murdock’a göre, ailede insan hayatı için dört temel işlevlerden değildir ?

Correct! Wrong!

Cevap: b) Bireyselleşme

4- William Ogburn'un aile tasnifinde hangisi yoktur?

Correct! Wrong!

Cevap: d) İyi beslenme

5- Ataerkil ailenin birincil görevi nedir ?

Correct! Wrong!

Cevap: a) Erkek çocuğa sahip olmak

6- Aşağıdakilerden hangisi aile türleri arasında değildir ?

Correct! Wrong!

Cevap: d) Hiçbiri

7- Aşağıdakilerden hangisi yatay genişlemede aileye katılan üyelerden biri değildir ?

Correct! Wrong!

Cevap: c) Eşlerden birisinin ya da her ikisinin ebeveynlerinin katılmasıdır.

8- ‘Yeni geniş aile’ veya ‘üvey aile’ olarak adlandırılan bu aile tipi, yetişkinlerden en az birinin – veya her ikisinin- bir önceki evliliğinden ya da yaşadığı ilişkiden olan çocukları da kapsayan aile tipine ne denir ?

Correct! Wrong!

Cevap: b) İki çekirdekli aile

9- Türkiye’de Medeni Kanun’un 124 maddesine göre “erkek veya kadın kaç yaşını doldurmadan evlenemez ?

Correct! Wrong!

Cevap: a) 17

10- Farklı sosyal kategorideki insanların evlenmesidir. Farklı sınıftan, farklı mezhepten, farklı etnik ya da dinî gruptan bireylerin evlenmeleri durumunu ifade eden kavrama ne denir ?

Correct! Wrong!

Cevap: d) Egzogami

1- Aşağıdakilerden hangisi yaşlanma teorilerinden değildir ?
a) Yaşamdan Geri Çekilme Teorisi
b) Aktivite Teorisi
c) Süreklilik Teorisi
d) Spor teorisi
Cevap: d) Spor teorisi
2- 1970’lerden itibaren yapılan toplumsal cinsiyet çalışmalarında
üç önemli aşama kaydedildi aşağıdakilerden hangisi bu aşamalardan değildir ?
a) Cinsiyet farklılıklarına (kadın-erkek) vurgu yapan
aşamadır.
b) Öğrenilen cinsiyet rollerine ve toplumsallaşmaya
vurgu yapıldı.
c) Toplumsal cinsiyetin sınıflı ve ataerkil toplumsal
sistemlerde merkezî bir rolünün olduğu fark edildi.
d) Toplumsal cinsiyet farklılıklarının toplumsal ve
kültürel süreçlerden kaynaklandığını ileri sürüldü
Cevap: d) Toplumsal cinsiyet farklılıklarının toplumsal ve
kültürel süreçlerden kaynaklandığını ileri sürüldü
3- Aşağıdakilerden hangisi Murdock’a göre, ailede insan hayatı için dört temel işlevlerden değildir ?
a) Cinsel
b) Bireyselleşme
c) Ekonomik
d) Üreme
Cevap: b) Bireyselleşme
4- William Ogburn’un aile tasnifinde hangisi yoktur?
a) Psikolojik görev
b) Boş zamanların değerlendirilmesi,
c) Prestij sağlama
d) İyi beslenme
Cevap: d) İyi beslenme
5- Ataerkil ailenin birincil görevi nedir ?
a) Erkek çocuğa sahip olmak
b) Ailenin geçimini sağlamak
c) Dinî ritüelleri yerine getirmek
d) Hanımı ve çocukları üzerinde de mutlak egemenlik sahibi olmak
Cevap: a) Erkek çocuğa sahip olmak
6- Aşağıdakilerden hangisi aile türleri arasında değildir ?
a) Eş cinsel aile
b) İki çekirdekli aile
c) Evlilik akdi olmadan birlikte yaşana aile
d) Hiçbiri
Cevap: d) Hiçbiri
7- Aşağıdakilerden hangisi yatay genişlemede aileye katılan üyelerden biri değildir ?
a) Eşlerden birisinin kardeşlerinin aileye katılması
b) Aileye kuma gelmesi
c) Eşlerden birisinin ya da her ikisinin ebeveynlerinin katılmasıdır.
d) Hiçbiri
Cevap: c) Eşlerden birisinin ya da her ikisinin ebeveynlerinin katılmasıdır.
8- ‘Yeni geniş aile’ veya ‘üvey aile’ olarak adlandırılan bu aile tipi, yetişkinlerden en az birinin –
veya her ikisinin- bir önceki evliliğinden ya da yaşadığı ilişkiden olan çocukları da kapsayan aile tipine ne denir ?
a) Heteroseksüel
b) İki çekirdekli aile
c) Geniş aile
d) Çekirdek aile
Cevap: b) İki çekirdekli aile
9- Türkiye’de Medeni Kanun’un 124 maddesine göre “erkek veya kadın kaç yaşını doldurmadan evlenemez ?
a) 17
b) 18
c) 16
d) 20
Cevap: a) 17
10- Farklı sosyal kategorideki insanların evlenmesidir. Farklı sınıftan, farklı mezhepten, farklı
etnik ya da dinî gruptan bireylerin evlenmeleri durumunu ifade eden kavrama ne denir ?
a) Endogami
b) Monogami
c) Poligami
d) Egzogami
Cevap: d) Egzogami
11- Sanayi öncesi toplumlarda yeni evliler genellikle yardım, koruma ve destek amacıyla
ebeveynleriyle birlikte yaşıyorlardı. Evlenen çiftin kocanın ailesiyle birlikte veya yakınında oturmasına ne denir ?
a) Matrilokal
b) Patrilokal
c) Neolokal
d) Poliandridi
Cevap: b) Patrilokal
12- Daha ziyade başlık parası verme yükümlülüğünden kurtulmak isteyen fakir ailelerin
veya aralarındaki ilişkiyi akrabalık bağları kurmak suretiyle kuvvetlendirme arzusundaki aşiret
reislerinin, ağaların vb. başvurduğu bu tercihli evlilik türü, bir ailenin evlilik çağındaki kız ve erkek
çocuğunun diğer ailenin yine evlilik çağındaki erkek ve kız çocuğuyla karşılıklı olarak ve aynı zamanda
evlenmeleri durumunu ifade etmektedir.
Yukarıda anlatılan evlilik türü hangisidir ?
a) Levirat
b) Sorarat
c) Kan bedeli
d) Kepir.değişik yapma.berder
Cevap: d) Kepir.değişik yapma.berder
13- Taygeldi evlilik türü hangisidir ?
a) Kocası ölen kadının -dul kalan eşe ve çocuklarına
daha iyi bakacağı ve aile bütünlüğünün de bozmadan
devam ettirmek niyetiyle- ölmüş olan kocasının erkek
kardeşi ile evlenmesi/evlendirilmesi
b) Karısı ölen kocanın evlilik çağındaki baldızıyla, yani
vefat etmiş olan karısının kız kardeşiyle evlenmesi
durumunu ifade eden evlilik türü
c) Farklı cinsiyetlerden olan çocuklara sahip iki dulun,
hem kendilerinin hem de çocuklarının birbirleriyle
evlenmeleri
d) evliliği, aralarında kan davası olan iki ailenin kan
davasını sonlandırmak ve barışı sağlamak amacıyla
çocuklarını evlendirmeleri durumunu
Cevap: c) Farklı cinsiyetlerden olan çocuklara sahip iki dulun,hem kendilerinin hem de çocuklarının birbirleriyle
evlenmeleri
14- Marshall’a göre aile tanımı hangisidir ?
a) “Aile, dayanışmaya bağlı grupların bulunduğu bütün
toplumlarda var olan, çocuklar da dahil, insanları
birbirlerine bakmaları için bir araya getiren sosyal
kurumdur.
b) Aileyi “toplum şekillerine göre üyelerinin sayısı
değişen ve cinsî bağlantı ve soy üzerine kurulmuş
zümre” şeklinde tanımlar .
c) Aile, “kan, cinsel ilişki ya da yasal bağlarla birbirine
bağlı olan insanlardan oluşmuş, mahrem ilişkilerle
örülü bir gruptur.
d) Aile evlilik düzeni etrafında biçimlenen ekonomik
işbirliği, cinsel etkinlik ve doğurganlığı içeren hukukî
bir ilişkidir.
Cevap: c) Aile, “kan, cinsel ilişki ya da yasal bağlarla birbirine bağlı olan insanlardan oluşmuş, mahrem ilişkilerle
örülü bir gruptur.
15- Toplumun yapısı ve temel değerlerinin korunması açısından zorunlu kabul edilen görece
istikrarlı veya süreklilik arz eden kurallar topluluğuna ne denir?
a) Kurum
b) Göreceli dayanıklı kurallar
c) Aile
d) Toplumsal kurum
Cevap: d) Toplumsal kurum

Sosyoloji Ünite-10 Soruları

Sosyoloji Ünite-10 Soruları

Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU

ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU

SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER

SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU

İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU

TOEFL GRAMMAR

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!