auzefİktisatKamu YönetimiSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Kamu Yönetimi 2023-2024 Final Soruları

Kamu Yönetimi 2023-2024 Final Soruları

#1. Yerel yönetimlere (mahalli idareler) ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : D) Mahallenin tüzel kişiliği yoktur.

#2. Aşağıdaki seçeneklerin hangisi Bilimsel, Teknik ve Kültürel Kamu kurumlarına örnek değildir?

Cevap : D) Türkiye İş Kurumu

#3. Aşağıdakilerden hangisi merkezi idare de denilen devlet tüzel kişiliği içerisinde yer almaz?

Cevap : E) Üniversiteler

#4. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu aşağıdaki hangi bakanlık ile ilişkilidir?

Cevap : C) Adalet Bakanlığı

#5. Halka iletilecek bilgilerin yetkili kişilere verilmesi ve çelişkiye yer verilmemesi sayesinde kamu düzeninin korunması hedefleyen yasak aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Basına bilgi ve demeç verme yasağı

#6. Yeni bir belediyenin kurulmasına ilişkinin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Türkiye’de bir yerleşim biriminde belediye kurulabilmesi için nüfusunun asgari 2000 ve üzeri olması gerekir.

#7. Kamu Denetçiliği Kurumu ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Kuruma, kamu ve özel hukuk tüzel kişiler başvurabilirler.

#8. Aşağıdakilerden hangisi Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşlarının türlerinden birisi değildir?

Cevap : D) Hukuksal Kamu Kurumları

#9. Cumhurbaşkanına bağlı politika kurullarla ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Kurul başkanları Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

#10. Köyün tüzel kişiliğini aşağıdakilerden hangisi temsil eder?

Cevap : E) Muhtar

#11. Aşağıdakilerden hangisi İl Genel Meclisinin görev ve yetkilerinden birisi değildir?

Cevap : B) Valinin hukuka aykırı eylemeleri ile ilgili gerekli tedbirleri almak.

#12. Belediye, aşağıdaki hangi kurumun kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası örgütlere, kurucu üye veya üye olabilir?

Cevap : A) Belediye Meclisi

#13. Vali ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Vali, ilde; belediye ve üniversite gibi tüzel kişiliğe sahip kamu kurumlarının en büyük hiyerarşik amiridir.

#14. Aşağıdakilerden hangisi yetki genişliğinin özelliklerinden birisi değildir?

Cevap : B) Vali Yetki genişliğinde yerel yönetimler adına bu yetkiyi kullanır.

#15. Kamu görevlilerinin hizmet görürken siyasi eylem ve fikirlerini işine karıştırmaması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

Cevap : C) Tarafsızlık

#16. Aşağıdakilerden hangisi belediyenin danışma organıdır?

Cevap : E) Belediye encümeni

#17. Merkezi yönetimin, yerel yönetimleri, yerel hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve yerel ihtiyaçların gerektiği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde denetlemesi aşağıdaki yetkilerden hangisini ifade eder?

Cevap : B) İdari Vesayet Yetkisi

#18. Devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili alınan tavsiye kararları ve gerekli koordinasyonunun sağlanması konusundaki görüşlerini Cumhurbaşkanına bildiren kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) MGK

#19. Aşağıdakilerden hangisi Belediyenin gelirlerinden birisi değildir?

Cevap : C) Cumhurbaşkanlığından aktarılan gelirler

#20. Aşağıdakilerden hangisi yeni kamu yönetimi anlayışının özelliklerinden birisi olarak görülemez?

Cevap : E) Devletleştirme uygulamalarına gidilmelidir.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Sınav Soruları
Auzef İktisat Final Soruları
Auzef Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Çıkmış Sorular

Kamu Yönetimi 2023-2024 Final Soruları

Yönetim Bilimleri ve Kamu Yönetimi alanında açıköğretim fakültesi öğrencileri için hazırlanan bu kaynak, kamu yönetimi disiplininin temel konularını kapsamlı bir şekilde ele almakta ve öğrencileri sınavlara hazırlamak amacıyla tasarlanmıştır. Lolonolo.com olarak, öğrencilerin akademik başarılarına katkıda bulunmayı amaçlayan bu makale, yerel yönetimler, kamu denetçiliği, kamu hizmeti anlayışı ve yönetim kurumları gibi konuları içermektedir.

Yerel Yönetimler ve Belediyelerin Gelir Kaynakları

Yerel yönetimler, özellikle belediyeler, kendi hizmetlerini yerine getirebilmek için çeşitli gelir kaynaklarına sahiptir. Bu kaynaklar arasında belediye vergileri, resimler, harçlar, katılma payları, faiz ve ceza gelirleri, genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylar bulunmaktadır. Bu gelirler, belediyelerin kendi yetki alanları içindeki hizmetlerini finanse etmelerini sağlar

Kamu Yönetimi ve Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları

Kamu yönetimi, hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için çeşitli yönetim kuruluşlarına sahiptir. Bu kuruluşlar arasında sosyal, bilimsel, teknik ve kültürel kamu kurumları yer alır. Örneğin, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve TÜBİTAK, bilimsel ve kültürel kamu kurumlarına örnek olarak gösterilebilir.

Köy ve Mahalle Yönetimi

Köylerin tüzel kişiliği, muhtarlar tarafından temsil edilir. Köylerdeki idari yapı, köy ihtiyar heyeti ve muhtarlık gibi organlar tarafından oluşturulur. Mahallelerin ise tüzel kişiliği bulunmamakla birlikte, idari işlevleri muhtarlar aracılığıyla yürütülür.

Kamu Denetçiliği ve İnsan Hakları

Kamu denetçiliği kurumu, vatandaşların kamu hizmetlerinden kaynaklanan şikayetlerini incelemek ve çözüm önerileri sunmak amacıyla kurulmuştur. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ise, insan hakları ihlallerini önlemek ve eşitliği sağlamak için çalışmalar yürüten bir kurumdur. Her iki kurum da kamu hizmetlerinin şeffaflığı ve hesap verilebilirliğini artırmayı hedefler

Kamu Görevlileri ve Siyasi Tarafsızlık

Kamu görevlileri, hizmet verdikleri sırada siyasi eylem ve fikirlerini işlerine karıştırmamalıdır. Bu, kamu hizmetlerinin tarafsızlık ilkesi gereğince yürütülmesini sağlamak için önemlidir. Kamu görevlilerinin siyasi partilere girme yasağı ve basına bilgi verme konusundaki kısıtlamalar, bu tarafsızlığın korunmasına yardımcı olur

Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı

Yeni kamu yönetimi anlayışı, devletin hizmet sunumunda vatandaş merkezli bir yaklaşım benimsemesini öngörür. Bu anlayışa göre, devlet, performans yönetiminde sonuç odaklı olmalı ve kamu hizmetlerini verirken vatandaşları müşteri olarak görmelidir. Bu yaklaşım, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını amaçlar

Lolonolo.com olarak, bu makaleyi, kamu yönetimi ve yerel yönetimler alanında eğitim gören açıköğretim fakültesi öğrencilerinin sınavlara hazırlanmalarına yardımcı olmak amacıyla hazırladık. Amacımız, öğrencilere kaliteli ve erişilebilir eğitim kaynakları sunarak akademik başarılarını desteklemektir.

@lolonolo_com

Kamu Yönetimi 2023-2024 Final Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi Belediyenin gelirlerinden birisi değildir?

A) Bağışlar
B) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları
C) Cumhurbaşkanlığından aktarılan gelirler
D) Faiz ve ceza gelirleri
E) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay

Cevap : C) Cumhurbaşkanlığından aktarılan gelirler

2. Aşağıdakilerden hangisi Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşlarının türlerinden birisi değildir?

A) Sosyal Kamu Kurumları
B) Bilimsel, Teknik ve Kültürel Kamu kurumları
C) İdari Kamu Kurumları
D) Hukuksal Kamu Kurumları
E) İktisadi Kamu Kurumları

Cevap : D) Hukuksal Kamu Kurumları

3. Köyün tüzel kişiliğini aşağıdakilerden hangisi temsil eder?

A) Köy İhtiyar Heyeti
B) Köy Derneği
C) Kaymakam
D) Vali
E) Muhtar

Cevap : E) Muhtar

4. Kamu Denetçiliği Kurumu ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Başvuru sahibinin talebi üzerine başvuru gizli tutulur.
B) Başvurulardan herhangi bir ücret alınmaz.
C) Kuruma, kamu ve özel hukuk tüzel kişiler başvurabilirler.
D) Kurum, inceleme ve araştırmasını başvuru tarihinden itibaren en geç altı ay içinde sonuçlandırır.
E) Kuruma, illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar aracılığıyla da başvurulabilir.

Cevap : C) Kuruma, kamu ve özel hukuk tüzel kişiler başvurabilirler.

5. Cumhurbaşkanına bağlı politika kurullarla ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Cumhurbaşkanı kurul üyelerinden birini başkanvekili olarak görevlendirir.
B) Kurul başkanları Cumhurbaşkanı tarafından atanır.
C) Kurullar en az üç üyeden oluşur.
D) Kurul üyeleri Cumhurbaşkanınca atanır.
E) Kurullar, alanlarında doğrudan Cumhurbaşkanı ile çalışır ve Cumhurbaşkanının talimatlarını yerine getirir.

Cevap : B) Kurul başkanları Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

6. Aşağıdaki seçeneklerin hangisi Bilimsel, Teknik ve Kültürel Kamu kurumlarına örnek değildir?

A) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
B) Üniversiteler
C) TÜBİTAK
D) Türkiye İş Kurumu
E) Devlet Tiyatroları

Cevap : D) Türkiye İş Kurumu

7. Yerel yönetimlere (mahalli idareler) ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Köy kanununa göre köye ait işler üçe ayrılır.
B) Mahalle örgütünün organları, muhtar, mahalle meclisi ve ihtiyar heyetidir.
C) Köylü mecburi olan işleri görmezse ceza görmez.
D) Mahallenin tüzel kişiliği yoktur.
E) Köy muhtarı ve ihtiyar meclisi üyeleri doğrudan doğruya köy derneği tarafından ve köylü kadın ve erkekler arasından seçilmez.

Cevap : D) Mahallenin tüzel kişiliği yoktur.

8. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu aşağıdaki hangi bakanlık ile ilişkilidir?

A) İçişleri Bakanlığı
B) Dışişleri Bakanlığı
C) Adalet Bakanlığı
D) Milli Savunma Bakanlığı
E) Hazine ve Maliye Bakanlığı

Cevap : C) Adalet Bakanlığı

9. Kamu görevlilerinin hizmet görürken siyasi eylem ve fikirlerini işine karıştırmaması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A) Serbestlik
B) Anayasa ve devlete bağlılık
C) Tarafsızlık
D) Siyasi Partilere girme yasağı
E) Uyumlu davranma

Cevap : C) Tarafsızlık

10. Aşağıdakilerden hangisi merkezi idare de denilen devlet tüzel kişiliği içerisinde yer almaz?

A) İl Genel İdaresi
B) Bakanlıklar
C) Devlet Denetleme Kurulu
D) Milli Güvenlik Kurulu
E) Üniversiteler

Cevap : E) Üniversiteler

11. Aşağıdakilerden hangisi belediyenin danışma organıdır?

A) Belediye başkanı
B) Vali
C) Belediye idare kurulu
D) Belediye meclisi
E) Belediye encümeni

Cevap : E) Belediye encümeni

12. Halka iletilecek bilgilerin yetkili kişilere verilmesi ve çelişkiye yer verilmemesi sayesinde kamu düzeninin korunması hedefleyen yasak aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anayasa ve devlete bağlılık
B) Uyumlu davranma
C) Tarafsızlık
D) Basına bilgi ve demeç verme yasağı
E) Siyasi Partilere girme yasağı

Cevap : D) Basına bilgi ve demeç verme yasağı

13. Merkezi yönetimin, yerel yönetimleri, yerel hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve yerel ihtiyaçların gerektiği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde denetlemesi aşağıdaki yetkilerden hangisini ifade eder?

A) İdarenin Kanuniliği Yetkisi
B) İdari Vesayet Yetkisi
C) İdarenin Bütünlüğü Yetkisi
D) Hiyerarşi İlkesi
E) İdarenin Birliği İlkesi

Cevap : B) İdari Vesayet Yetkisi

14. Aşağıdakilerden hangisi İl Genel Meclisinin görev ve yetkilerinden birisi değildir?

A) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
B) Valinin hukuka aykırı eylemeleri ile ilgili gerekli tedbirleri almak.
C) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.
D) Borçlanmaya karar vermek.
E) Şartlı bağışları kabul etmek.

Cevap : B) Valinin hukuka aykırı eylemeleri ile ilgili gerekli tedbirleri almak.

15. Yeni bir belediyenin kurulmasına ilişkinin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Türkiye’de bir yerleşim biriminde belediye kurulabilmesi için nüfusunun asgari 2000 ve üzeri olması gerekir.
B) Türkiye’de bir yerleşim biriminde belediye kurulabilmesi için nüfusunun asgari 5000 ve üzeri olması gerekir
C) Bir yerde belediye kurulması için Danıştay’ın görüşü alınarak müşterek kararname ile o yerde belediye kurulur.
D) Yeni iskân nedeniyle oluşturulan ve nüfusu 5.000 ve üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerinde, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine müşterek kararnameyle belediye kurulabilir.
E) İl ve ilçe merkezlerinde nüfus kriterine bakılmaksızın belediye kurulması zorunludur.

Cevap : A) Türkiye’de bir yerleşim biriminde belediye kurulabilmesi için nüfusunun asgari 2000 ve üzeri olması gerekir.

16. Aşağıdakilerden hangisi yeni kamu yönetimi anlayışının özelliklerinden birisi olarak görülemez?

A) Bürokrasi yerine vatandaşlar devleti kontrol etmelidir.
B) Kamu örgütleri hizmet verdiği kesimleri çevreyi müşteri olarak tanımlamalıdır.
C) Devlet piyasada rekabeti gerçekleştirmelidir.
D) Devlet performans yönetiminde sonuç odaklı olmalıdır.
E) Devletleştirme uygulamalarına gidilmelidir.

Cevap : E) Devletleştirme uygulamalarına gidilmelidir.

17. Vali ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Vali, ilde; belediye ve üniversite gibi tüzel kişiliğe sahip kamu kurumlarının en büyük hiyerarşik amiridir.
B) Valiler, ilin yönetim, ekonomi, sağlık ve sosyal yardım, kültür ve bayındırlık işleriyle ilgili hizmetlerin uyumlu olarak yürütülmesi için kaymakamları yılda bir defa toplantıya çağırır.
C) Valiler, vali yardımcıları ile kaymakamların il idare şube başkanlarının ve il ve bölge muhakemat müdürlerinin, genel ve özel kolluk amirlerinin birinci derecede amiridir.
D) Valiler, Cumhurbaşkanı tarafından atanırlar.
E) İl genel idaresinin başıdır.

Cevap : A) Vali, ilde; belediye ve üniversite gibi tüzel kişiliğe sahip kamu kurumlarının en büyük hiyerarşik amiridir.

18. Aşağıdakilerden hangisi yetki genişliğinin özelliklerinden birisi değildir?

A) Vali, merkeze danışmadan karar alabilse de, merkezi idarenin hiyerarşisine tâbidir.
B) Vali Yetki genişliğinde yerel yönetimler adına bu yetkiyi kullanır.
C) Hizmetin giderleri merkezi idarenin bütçesinden karşılanmaktadır. Bir gelir elde edilirse yine merkezî İdarenin gelirleri arasına katılmaktadır.
D) Vali yetkiyi merkez adına kullanır.
E) Vali, bu yetkiyi merkezi idarenin yürütmekle ödevli olduğu bir hizmetin (milli bir kamu hizmetinin) yürütülmesi için kullanmaktadır.

Cevap : B) Vali Yetki genişliğinde yerel yönetimler adına bu yetkiyi kullanır.

19. Belediye, aşağıdaki hangi kurumun kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası örgütlere, kurucu üye veya üye olabilir?

A) Belediye Meclisi
B) İçişleri Bakanlığı
C) Belediye Encümeni
D) Vali
E) Kent Konseyi

Cevap : A) Belediye Meclisi

20. Devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili alınan tavsiye kararları ve gerekli koordinasyonunun sağlanması konusundaki görüşlerini Cumhurbaşkanına bildiren kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) MGK
B) KİT
C) Danıştay
D) DPT
E) BİO

Cevap : A) MGK

Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi 2023-2024 Final Soruları

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Lisans Açık Öğretim, Kamu Yönetimi 2023-2024 Vize Soruları Telegram Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler grup
Facebook Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook

Kamu Yönetimi 2023-2024 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!