auzefKamu YönetimiSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiTürk Yönetim Tarihi

Türk Yönetim Tarihi 2022-2023 Final Soruları

#1. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye, Batı İttifakı'nın kurumlarının üyesi olmaya çalıştı ve büyük bir kısmına da üye oldu. Aşağıdakilerden hangisi bu kurumlardan sayılmaz?

Cevap : E) COMECON

Türkiye, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Batı İttifakı’nın bir parçası olma yolunda çaba göstermiştir ve büyük çoğunluğuna üye olmuştur. Ancak, Türkiye COMECON (RatSoyuz Ekonomik İşbirliği Konseyi) isimli Doğu Bloku’nun ekonomik işbirliği kuruluşu değildir. Dolayısıyla, E seçeneği olan COMECON bu kurumlar arasında yer almaz.

#2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde Türk siyaseti açısından yanlıştır?

Cevap : C) Cumhuriyet elitleri AET’yle ilişkileri geleneksel kültürel kimliğin pekişmesi açısından zorunlu görüyordu.

Bu ifadeler arasında “C) Cumhuriyet elitleri AET’yle ilişkileri geleneksel kültürel kimliğin pekişmesi açısından zorunlu görüyordu” yanlıştır. Türk siyaseti, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ile ilişkileri daha çok çağdaşlaşma ve ekonomik kalkınma açısından önemsedi. Geleneksel kültürel kimliğin pekişmesi bu ilişkilerin temel motivasyonu değildi.

#3. 2001 iktisadi krizi sonrası AB ekseninde bazı alanlar öncelikli müzakere alanı olarak belirlenmiştir. Bu alanlar aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?

Cevap : A) Çevre

#4. Ak Parti 2002 sonrası süreçte reformun sürükleyicisi konumundaydı. Bu durum Ak Parti'nin hangi ideolojik özelliğiyle ilişkilendirilebilir?

Cevap : E) Muhafazakar ve demokrat kimliği

#5. Osmanlı'da Müslüman olmayan cemaatler………. dayalı yönetim sayesinde dini mensubiyetlerine göre örgütlenebiliyorlardı. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : E) Millet

#6. Türkiye'nin AB'yle müzakereler başladıktan sonraki ilk başmüzakerecisi kim olmuştur?

Cevap : C) Ali Babacan

Türkiye’nin AB ile müzakereleri başladıktan sonra ilk başmüzakerecisi “C) Ali Babacan” olmuştur.

#7. Aşağıdakilerden hangisi ünlü sosyolog Ernest Gellner'e göre Türkiye'deki Kemalist rejimin bir özelliği değildir?

Cevap : D) Kemalizm bir modernite sünneti önerir.

#8. Suriyeli göçmenlerin gelmesiyle yerel yönetimler ciddi sorunlarla karşılaşmaya başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan biri değildir?

Cevap : D) Parti teşkilatlarının etkisizleşmesi

“Suriyeli göçmenlerin gelmesiyle yerel yönetimler ciddi sorunlarla karşılaşmaya başlaması” sorunlarının arasında “D) Parti teşkilatlarının etkisizleşmesi” yer almaz. Suriyeli göçmenlerin gelmesiyle ilgili sorunlar daha çok mali yükler, kamu hizmetlerinin aksaması, merkezi yönetimle koordinasyon eksikliği ve altyapı yetersizliği gibi faktörlerle ilişkilendirilir. Parti teşkilatlarının etkisizleşmesi bu sürecin doğrudan bir sonucu değildir. Dolayısıyla, doğru cevap D seçeneğidir.

#9. MGK’nun yapısı ve görevlerinde AB'ye uyum sürecinde önemli değişiklikler getirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu değişikliklerden biri değildir?

Cevap : C) Personelin terfileri üzerinde Cumhurbaşkanı tem yetkili olmuştur.

#10. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinden sonra il idaresi kurulması temin edilmiştir?

Cevap : D) Tanzimat Fermanı

#11. Aşağıdaki ilkelerden hangisi Cumhuriyet'in erken dönemleri siyasi düşüncesinin özetidir?

Cevap : B) Bürokratik elitlere dayalı bir yönetimi önceleme

#12. 2002 yılının ikinci yansından sonra Ağustos ayında çıkarılan ve çığır açan reformlar içeren pakette aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Cevap : B) Seçim barajının kaldırılması

2002 yılının ikinci yarısında Ağustos ayında çıkarılan reformlar arasında “B) Seçim barajının kaldırılması” yer almamaktadır. Bu dönemde gerçekleşen reform paketinde seçim barajının kaldırılması gibi bir değişiklik yapılmamıştır. Dolayısıyla, doğru cevap B seçeneğidir. Diğer seçeneklerde belirtilen reformlar gerçekleştirilmiştir.

#13. Uluslararası çevrelerde Türkiye'nin Suriyeli göçmenlere verdiği hizmetlerde ortaya çıkan sorunların temel sebebi nedir?

Cevap : E) Göç yönetimiyle ilgilenen kurumlar arasında koordinasyon eksikliği

#14. Türkiye Lozan Antlaşması'yla birlikte gayrimüslimleri azınlık olarak görmüştür. Aşağıdaki şıkların hangisinde bu gruplar doğru olarak verilmiştir?

Cevap : A) Ermeniler, Rumlar, Museviler

Lozan Antlaşması, Türkiye’de azınlıkların hukuki statülerini düzenleyen önemli bir belgedir. Bu antlaşma, gayrimüslim azınlıkların haklarını güvence altına almış ve onları azınlık statüsünde tanımıştır. Doğru cevap A seçeneğidir: Ermeniler, Rumlar ve Museviler. Bu gruplar Lozan Antlaşması’nda tanınan gayrimüslim azınlıklardır. Diğer seçeneklerde yer alan gruplar ya azınlık statüsünde değillerdir ya da Lozan Antlaşması’nda özel olarak tanınmamışlardır.

#15. Gellner'e göre Kemalizm moderniteye derinden bağlıdır fakat bu bağlılık gelişmiş ve kısıtlayıcı bir doktrine içermez. Gellner'in işaret ettiği bu nokta rejim açısından nasıl bir avantaj teşkil eder?

Cevap : B) Bir Kemalist literatür oluşmuştur.

#16. İttihat ve Terakki Yönetimi altındaki Osmanlı'nın son dönemlerinden Cumhuriyete yönetim zihniyeti açısından hangi bir devamlılıktan bahsedilemez?

Cevap : A) Batı demokrasilerindeki gelişmeleri takip etme fikri

#17. Aşağıdaki AB Zirvelerinden hangisinde Türkiye siyasi diyaloğu dondurmuştur?

Cevap : E) 1997 Lüksemburg

#18. 2004 sonrası dönemde Kıbrıs sorununda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. 2008 yılında zamanın KKTC Cumhurbaşkanı Talat ve Kıbrıs Rum Kesimi başkanı Hristofyas aşağıdaki konulardan hangisinde anlaşmaya varmışlardır?

Cevap : D) İki bölgeli iki toplumlu federasyon

#19. Türkiye, AB'yle müzakerelerin başlama karan almasına rağmen beklediğini alamaması sebebiyle hem iç siyasette hem de diş politikada siyasetine dönmeye başlamıştır. Bu durumun hangi tarihten sonra gerçekleştiği söylenilebilir?

Cevap : E) 2004

#20. Cumhuriyetin kurulmasıyla yeni rejim için bir dizi temel ilke benimsenmiştir. Atatürk ilkeleri olarak da bilinen bu ilkeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Cevap : D) Demokrasi

Atatürk ilkeleri olarak bilinen ilkeler arasında “D) Demokrasi” yoktur. Atatürk ilkeleri arasında genellikle Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık yer alır. Demokrasi ilkesi, Türkiye’nin siyasi yapısında önemli bir ilke olmasına rağmen, Atatürk ilkeleri arasında özellikle vurgulanmamıştır. Bu nedenle, doğru cevap D seçeneğidir.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Türk Yönetim Tarihi 2022-2023 Final Soruları

Türk Yönetim Tarihi 2022-2023 Final Soruları

1- İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye, Batı İttifakı’nın kurumlarının üyesi olmaya çalıştı ve büyük bir kısmına da üye oldu.
Aşağıdakilerden hangisi bu kurumlardan sayılmaz?

A) Dünya Bankası
B) NATO
C) Avrupa Konseyi
D) AET
E) COMECON

Cevap : E) COMECON

Türkiye, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Batı İttifakı’nın bir parçası olma yolunda çaba göstermiştir ve büyük çoğunluğuna üye olmuştur. Ancak, Türkiye COMECON (RatSoyuz Ekonomik İşbirliği Konseyi) isimli Doğu Bloku’nun ekonomik işbirliği kuruluşu değildir. Dolayısıyla, E seçeneği olan COMECON bu kurumlar arasında yer almaz.

2- Aşağıdaki ilkelerden hangisi Cumhuriyet’in erken dönemleri siyasi düşüncesinin özetidir?

A) Hukuk, demokrasi ve çoğulculuğa dayalı bir felsefe
B) Bürokratik elitlere dayalı bir yönetimi önceleme
C) Yayılmacılık
D) Ordu bürokrasisinin egemenliğinin devamım sağlama
E) Yasalara bağlı görüntü çizen örtülü diktatörlük

Cevap : B) Bürokratik elitlere dayalı bir yönetimi önceleme

3- Aşağıdaki gelişmelerden hangisinden sonra il idaresi kurulması temin edilmiştir?

A) Sened-i ittifak
B) 1923 Anayasası
C) 1921 Anayasası
D) Tanzimat Fermanı
E) Islahat Fermanı

Cevap : D) Tanzimat Fermanı

4- Türkiye, AB’yle müzakerelerin başlama karan almasına rağmen beklediğini alamaması sebebiyle hem iç siyasette hem de diş politikada siyasetine dönmeye başlamıştır.
Bu durumun hangi tarihten sonra gerçekleştiği söylenilebilir?

A) 2001
B) 1995
C) 1999
D) 2003
E) 2004

Cevap : E) 2004

5- Osmanlı’da Müslüman olmayan cemaatler………. dayalı yönetim sayesinde dini mensubiyetlerine göre örgütlenebiliyorlardı.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Azınlık
B) Yabancı
C) Muhacir
D) Ümmet
E) Millet

Cevap : E) Millet

6- Türkiye’nin AB’yle müzakereler başladıktan sonraki ilk başmüzakerecisi kim olmuştur?

A) Mevlüt Çavuşoğlu
B) Votkan Bozkır
C) Ali Babacan
D) Volkan Vural
E) Egemen Bağış

Cevap : C) Ali Babacan

Türkiye’nin AB ile müzakereleri başladıktan sonra ilk başmüzakerecisi “C) Ali Babacan” olmuştur.

Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik müzakereleri 3 Ekim 2005’te başladığında, Türkiye’nin ilk baş müzakerecisi Ali Babacan’dı. Babacan, bu görevi Haziran 2009’a kadar sürdürdü. Görev süresi boyunca Türkiye’nin AB ile üyelik müzakerelerini yönetti.

7- İttihat ve Terakki Yönetimi altındaki Osmanlı’nın son dönemlerinden Cumhuriyete yönetim zihniyeti açısından hangi bir devamlılıktan bahsedilemez?

A) Batı demokrasilerindeki gelişmeleri takip etme fikri
B) Devleti koruma misyonu
C) Bölgesel lider olma isteği
D) Azınlık haklarını bir antlaşmayla garanti altına alma
E) iktisadı bağımsızlık arayışı

Cevap : A) Batı demokrasilerindeki gelişmeleri takip etme fikri

8- Türkiye. Lozan Antlaşması’yla birlikte gayrimüslimleri azınlık olarak görmüştür.
Aşağıdaki şıkların hangisinde bu gruplar doğru olarak verilmiştir?

A) Ermeniler, Rumlar, Museviler
B) Aleviler, Rumlar ve Ermeniler
C) Aleviler ve Kürtler
D) Rumlar, Aleviler, Museviler
E) Yahudiler, Kürtler, Museviler

Cevap : A) Ermeniler, Rumlar, Museviler

Lozan Antlaşması, Türkiye’de azınlıkların hukuki statülerini düzenleyen önemli bir belgedir. Bu antlaşma, gayrimüslim azınlıkların haklarını güvence altına almış ve onları azınlık statüsünde tanımıştır. Doğru cevap A seçeneğidir: Ermeniler, Rumlar ve Museviler. Bu gruplar Lozan Antlaşması’nda tanınan gayrimüslim azınlıklardır. Diğer seçeneklerde yer alan gruplar ya azınlık statüsünde değillerdir ya da Lozan Antlaşması’nda özel olarak tanınmamışlardır.

9- Aşağıdaki AB Zirvelerinden hangisinde Türkiye siyasi diyaloğu dondurmuştur?

A) 1993 Kopenhag
B) 2003 Kopenhag
C) 1999 Helsinki
D) 1997 Brüksel
E) 1997 Lüksemburg

Cevap : E) 1997 Lüksemburg

10- Ak Parti 2002 sonrası süreçte reformun sürükleyicisi konumundaydı. Bu durum Ak Parti’nin hangi ideolojik özelliğiyle ilişkilendirilebilir?

A) Libearalizm karşıtı özellikleri
B) Sağcı kimliği
C) AB taraftarı yönü
D) Otoriter kimliği
E) Muhafazakar ve demokrat kimliği

Cevap : E) Muhafazakar ve demokrat kimliği

11- Suriyeli göçmenlerin gelmesiyle yerel yönetimler ciddi sorunlarla karşılaşmaya başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan biri değildir?

A) Mali yükler
B) Kamu hizmetlerinin aksaması
C) Merkezi yönetimle koordinasyon eksikliği
D) Parti teşkilatlarının etkisizleşmesi
E) Altyapı yetersizliği

Cevap : D) Parti teşkilatlarının etkisizleşmesi

“Suriyeli göçmenlerin gelmesiyle yerel yönetimler ciddi sorunlarla karşılaşmaya başlaması” sorunlarının arasında “D) Parti teşkilatlarının etkisizleşmesi” yer almaz. Suriyeli göçmenlerin gelmesiyle ilgili sorunlar daha çok mali yükler, kamu hizmetlerinin aksaması, merkezi yönetimle koordinasyon eksikliği ve altyapı yetersizliği gibi faktörlerle ilişkilendirilir. Parti teşkilatlarının etkisizleşmesi bu sürecin doğrudan bir sonucu değildir. Dolayısıyla, doğru cevap D seçeneğidir.

12- 2002 yılının ikinci yansından sonra Ağustos ayında çıkarılan ve çığır açan reformlar içeren pakette aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Azınlık vakıflarına mülkiyet hakkı tanınması
B) Seçim barajının kaldırılması
C) TCK’nın 159. Maddesinin değiştirilmesi
D) Türkçe dışındaki dillerde yayınların artması
E) İdam cezasının kaldırılması

Cevap : B) Seçim barajının kaldırılması

2002 yılının ikinci yarısında Ağustos ayında çıkarılan reformlar arasında “B) Seçim barajının kaldırılması” yer almamaktadır. Bu dönemde gerçekleşen reform paketinde seçim barajının kaldırılması gibi bir değişiklik yapılmamıştır. Dolayısıyla, doğru cevap B seçeneğidir. Diğer seçeneklerde belirtilen reformlar gerçekleştirilmiştir.

13- Uluslararası çevrelerde Türkiye’nin Suriyeli göçmenlere verdiği hizmetlerde ortaya çıkan sorunların temel sebebi nedir?

A) Yetersiz hizmetler
B) Sağlık hizmetlerindeki yetersizlikler
C) Eğitme öncelik verilmesi
D) Sadece ayni destek verilmesi
E) Göç yönetimiyle ilgilenen kurumlar arasında koordinasyon eksikliği

Cevap : E) Göç yönetimiyle ilgilenen kurumlar arasında koordinasyon eksikliği

14- 2001 iktisadi krizi sonrası AB ekseninde bazı alanlar öncelikli müzakere alanı olarak belirlenmiştir. Bu alanlar aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?

A) Çevre
B) ifade ve örgütlenme özgürlüğü
C) Yunanistan’la ilişkilerin düzeltilmesi
D) Orduda reform
E) Rusya’yla araya mesafe konması

Cevap : A) Çevre

15- Cumhuriyetin kurulmasıyla yeni rejim için bir dizi temel ilke benimsenmiştir. Atatürk ilkeleri olarak da bilinen bu ilkeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Cumhuriyetçilik
B) Devletçilik
C) Milliyetçilik
D) Demokrasi
E) Laiklik

Cevap : D) Demokrasi

Atatürk ilkeleri olarak bilinen ilkeler arasında “D) Demokrasi” yoktur. Atatürk ilkeleri arasında genellikle Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık yer alır. Demokrasi ilkesi, Türkiye’nin siyasi yapısında önemli bir ilke olmasına rağmen, Atatürk ilkeleri arasında özellikle vurgulanmamıştır. Bu nedenle, doğru cevap D seçeneğidir.

16- MGK’nun yapısı ve görevlerinde AB’ye uyum sürecinde önemli değişiklikler getirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu değişikliklerden biri değildir?

A) Liselerdeki Milli Güvenlik dersi müfredattan kaldırılmıştır,
B) Askeri mahkemelere karşı sivil mahkemeler güçlendirilmiştir,
C) Personelin terfileri üzerinde Cumhurbaşkanı tem yetkili olmuştur.
D) Ordunun harcamalara TBMM adına Sayıştay denetimine verilirmiştir.
E) YÖK ve RTÜK gibi bazı kamu kurumlarından askeri üyeler çıkarılmıştır.

Cevap : C) Personelin terfileri üzerinde Cumhurbaşkanı tem yetkili olmuştur.

17- Gellner’e göre Kemalizm moderniteye derinden bağlıdır fakat bu bağlılık gelişmiş ve kısıtlayıcı bir doktrine içermez.
Gellner’in işaret ettiği bu nokta rejim açısından nasıl bir avantaj teşkil eder?

A) Gelişmenin ana çizgilerini önceden belirler.
B) Bir Kemalist literatür oluşmuştur.
C) Türk modernleşmesini yönlendirir.
D) Kemalist rejime bir detay getirir.
E) Dünya şartlarına, iç siyasi ve toplumsal yapıya uyum gücü yüksektir.

Cevap : B) Bir Kemalist literatür oluşmuştur.

18- Aşağıdakilerden hangisi ünlü sosyolog Ernest Gellner’e göre Türkiye’deki Kemalist rejimin bir özelliği değildir?

A) Türk aydınları üzerinde Durkheim ya da bir başka Batılı düşünürün etkisi olabilir.
B) Rejim orduya kaçınılmaz bir rol atfetmektedir.
C) Kemalizm detaylı bir doktrin olarak bir modernleşme reçetesi ortaya koymamıştır.
D) Kemalizm bir modernite sünneti önerir.
E) Brezilya’daki gevşek, babacan militarist pozitivizmle aralarında sıkı bir benzerlik vardır.

Cevap : D) Kemalizm bir modernite sünneti önerir.

19- 2004 sonrası dönemde Kıbrıs sorununda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. 2008 yılında zamanın KKTC Cumhurbaşkanı Talat ve Kıbrıs Rum Kesimi başkanı Hristofyas aşağıdaki konulardan hangisinde anlaşmaya varmışlardır?

A) Merkeziyetçi devlet
B) Üniter devlet
C) İki bölgeli üniter devlet
D) İki bölgeli iki toplumlu federasyon
E) Konfederal Devlet

Cevap : D) İki bölgeli iki toplumlu federasyon

20- Aşağıdaki ifadelerden hangisi İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde Türk siyaseti açısından yanlıştır?

A) Cumhuriyet bir kalkınma hamlesi başlattı
B) Reyim çok partili hayata geçti
C) Cumhuriyet elitleri AET’yle ilişkileri geleneksel kültürel kimliğin pekişmesi açısından zorunlu görüyordu.
D) Soğuk Savaş döneminde Türkiye’nin Batı İttifakı’nın bir parçası olarak görüldü.
E) AET’yle ilişkiler çağdaşlaşma idealinin gerçekleşmesi olarak görüldü.

Cevap : C) Cumhuriyet elitleri AET’yle ilişkileri geleneksel kültürel kimliğin pekişmesi açısından zorunlu görüyordu.

Bu ifadeler arasında “C) Cumhuriyet elitleri AET’yle ilişkileri geleneksel kültürel kimliğin pekişmesi açısından zorunlu görüyordu” yanlıştır. Türk siyaseti, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ile ilişkileri daha çok çağdaşlaşma ve ekonomik kalkınma açısından önemsedi. Geleneksel kültürel kimliğin pekişmesi bu ilişkilerin temel motivasyonu değildi.

Türk Yönetim Tarihi

Türk Yönetim Tarihi 2022-2023 Final Soruları

siyaset bilimi ve kamu yönetimi Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi

Türk Yönetim Tarihi 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!