Çağdaş Siyasi Düşünceler

Çağdaş Siyasi Düşünceler

Vize Final
2022 Vize Deneme -1 2022 Final Deneme -1
2022 Vize Deneme -2 2022 Final Deneme -2
2022 Vize Deneme -3 2022 Final Deneme -3
Vize Soruları Final Soruları
2021 Vize Soruları 2021 Final Soruları

Çağdaş Siyasi Düşünceler

Çağdaş Siyasi Düşünceler Vize Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal sözleşme kuramcılarından birisidir?

A. Jean Jack Rousseau
B. Jean Bodin
C. Machiavelli
D. John Stuart Mill
E. Montesquieu

Cevap : A. Jean Jack Rousseau

2. Toplumsal sözleşme kuramına göre aşağıdakilerden hangisi güvence altına alınması gereken haklardan biridir?

A. Sendikal haklar
B. Asgari ücret hakkı
C. Grev hakkı
D. Mülkiyet hakkı
E. Sosyal haklar

Cevap : D. Mülkiyet hakkı

3. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal sözleşme kuramcılarının tanımladığı doğa halinin bir özelliğidir?

A. Güvensiz, istikrarsız ve kaotik hal
B. Temel hakların korunduğu hal
C. Düzen hali
D. Güçler ayrılığın ilk ortaya çıktığı hal
E. Yöneten-yönetilen ayrımının geçerli olduğu hal

Cevap : A. Güvensiz, istikrarsız ve kaotik hal

4. Yirminci yüzyıl demokrasi teorileri, toplumsal sözleşme kuramlarının çeşitli eksikliklerini vurgulamıştır. Aşağıdakilerden hangisi altı çizilen eksiklerden biridir?

A. Yaşama hakkının güvence altına alınmaması
B. Mülkiyet hakkının güvence altına alınmaması
C. Düşünce ve ifade özgürlüğüne hiç değinilmemesi
D. Yöneten-yönetilen ayrımının tamamen ortadan kaldırılması
E. Çoğulculuğun vurgulanmaması

Cevap : E. Çoğulculuğun vurgulanmaması

5. Seçme ve seçilme hakkı hangi hak başlığı altında değerlendirilebilir?

A. Sosyal haklar
B. Sivil haklar
C. Siyasal haklar
D. Genel haklar
E. Yaşama hakları

Cevap : C. Siyasal haklar

6. Çağdaş siyasal düşüncenin öne çıkan konuları göz onuna alındığında aşağıdakilerden hangi ikisi arasında bir gerilimden söz edilebilir?

A. Çoğulculuk-farklılık
B. Çoğulculuk-siyasal birlik
C. Hoşgörü-farklılık
D. Çoğulculuk-özgürlük
E. Özgürlük-farklılık

Cevap : B. Çoğulculuk-siyasal birlik

7. Jürgen Habermas’ın çağdaş siyasi düşünceye kazandırdığı önemli kavramlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

A. Demokrasi
B. İnsan hakları
C. Kamusal alan
D. Özgürlük
E. Ulus

Cevap : C. Kamusal alan

8. Aşağıdakilerden hangisi çağdaş siyasi düşüncenin üzerinde durduğu konulardan biri değildir?

A. Çoğulculuk
B. Demokrasi
C. Farklılık
D. İktidarın sınırsız olması gerektiği
E. Özgürlük

Cevap : D. İktidarın sınırsız olması gerektiği

9. Aşağıdakilerden hangisi Habermas’ın kamusal alandaki müzakere ilkelerinden biri değildir?

A. İknaya açık olmak
B. Rasyonel olmak
C. Evrensel ilkelere saygı göstermek
D. Önyargılı ve dogmatik olmak
E. Uzlaşı imkanları aramak

Cevap : D. Önyargılı ve dogmatik olmak

10. Çağdaş siyasi düşüncede dilsel dönüş-siyaset ilişkisi öne çıkan temalardan biridir. Dilsel dönüşün siyaset çalışmalarına etkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A. Siyasal kavramlar bağlam bağımsız ele alınmalıdır.
B. Siyasal kavramlar bağlama duyarlı olarak incelenmelidir.
C. Siyasal kavramların tüm toplumlar için geçerli evrensel anlamları vardır.
D. İdeolojiler diğer ideolojilerle ilişkisi hesaba katılmadan tek başına incelenmelidir.
E. İdeolojiler siyasetin konusu olmamalıdır.

Cevap : B. Siyasal kavramlar bağlama duyarlı olarak incelenmelidir.

lolonolo

Çağdaş Siyasi Düşünceler Vize Soruları

Marksizm hangi ideoloji ile karşıtlık kurarak kendi tezlerini geliştirmiştir?

a) Feodalizm
b) Liberalizm
c) Faşizm
d) Kapitalizm
e) Sosyalizm

Cevap : d) Kapitalizm

Aşağıdakilerden hangisi tarihsel materyalizm kavramını açıklar?

a) Toplumsal ilişkilerin ve yapıların oluşumunda maddi ilişkiler ve üretim ilişkileri belirleyicidir
b) Kapitalizm tarihin nihai evresidir.
c) İdeolojileri üreten bilinçtir.
d) Artı değer toplumsal sınıflar arasında paylaşılır.
e) Egemen sınıflar, aynı zamanda fikirlere de egemendir.

Cevap : a) Toplumsal ilişkilerin ve yapıların oluşumunda maddi ilişkiler ve üretim ilişkileri belirleyicidir

Aşağıdakilerden hangisi Marx’ın ideoloji anlayışına uygun bir ifadedir?

a) İdeolojilerden her zaman var olacaktır.
b) İdeolojiler tarih dışı dinamiklerle oluşur.
c) İdeolojiler toplumsal eşitsizlikleri ve sömürü ilişkilerini örter.
d) İdeolojileri üreten bilinçtir.
e) İdeolojiler ile üretim ilişkileri arasında bir ilişki yoktur.

Cevap : b) İdeolojiler tarih dışı dinamiklerle oluşur.

1- Aşağıdakilerden hangisi Klasik Marksizm eleştirisi yaparak gelişen yirminci yüzyıl Marksizm’inin özelliklerinden biridir?

a) Devletin önemi fark edilmiştir.
b) İdeoloji anlayışından bir değişiklik olmamıştır.
c) Sınıfsal eşitsizliği reddetmiştir.
d) Kapitalizmin bittiğini ilan etmiştir.
e) Emeğin özgürleştiğini ilan etmiştir.

Cevap : a) Devletin önemi fark edilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi (klasik) liberalizmin temel ilkelerinden biridir?

a) Toplumsal dayanışma
b) Negatif özgürlük
c) Organik toplum anlayışı
d) Kolektivizm
e) Pragmatizm

Cevap : b) Negatif özgürlük

Aşağıdakilerden hangisi Laissez faire, laissez passer (bırakanız yapsınlar, bırakanız geçsinler) ilkesine uygun bir yorumdur?

a) Devletin piyasaya müdahalesini öngörür.
b) Piyasanın bireysel teşebbüsü engellemesi gerektiğini savunur.
c) Piyasanın eşitsiz yapısını doğal ve meşru kabul eder.
d) Piyasayı sınırlandırıcı güçlerin olması gerektiğini savunur.
e) Piyasa, tekelcidir ve rekabeti dışlar.

Cevap : c) Piyasanın eşitsiz yapısını doğal ve meşru kabul eder.

Liberal siyasi düşüncenin en genel devlet yaklaşımı nedir?

a) Devlet her şeye karışmalı.
b) Devlet ekonomiye istediği gibi karışmalı.
c) Devletin dini ve ideolojik tercihleri olmalı.
d) Devlet bireylerin ahlakından sorumludur.
e) En iyi devlet en az devlettir.

Cevap : e) En iyi devlet en az devlettir.

Aşağıdakilerden hangisi negatif özgürlük ile ilgili bir özellik olabilir?

a) Özgürlük bireysel gelişim için zorunlu değildir.
b) Özgürlük ancak toplumsal değerlere uyum sağlayarak gerçekleşir.
c) Özgürlük kişileri kendi hallerine bırakmak yani bir müdahalesizlik halidir.
d) Maddi kazanç ile özgürlük arasında neden-sonuç ilişkisi vardır.
e) Özgürlük ancak devletin müdahalesiyle gelişir.

Cevap : c) Özgürlük kişileri kendi hallerine bırakmak yani bir müdahalesizlik halidir.

Bireylerin kendilerini ancak topluma bir iyilik ya da fayda sağlayarak gerçekleştirebileceklerini öneren liberal siyasal düşünür kimdir?

a) John Locke
b) Jeremey Bentham
c) Adam Smith
d) Thomas Green
e) Robert Nozick

Cevap : d) Thomas Green

Aşağıdakilerden hangisi (klasik) liberal siyasi düşüncenin bireycilik yaklaşımına uygun bir özellik değildir?

a) Birey kendi yaşamının sahibidir.
b) Birey kendi seçimleriyle yaşamına yön verebilmelidir.
c) Birey kendi aklı ile değer üretebilir.
d) Bireyin özgürlüğü için devlet sınırlandırılmalıdır.
e) Bireyler toplumsal değerler için kendini feda etmelidir.

Cevap : e) Bireyler toplumsal değerler için kendini feda etmelidir.

lolonolo

Çağdaş Siyasi Düşünceler Vize Soruları

Edmund Burke hangi siyasi düşüncenin kurucusu kabul edilir.

a) Muhafazakarlık
b) Liberal siyasi düşünce
c) Faşizm
d) Kapitalizm
e) Sosyalizm

Cevap : a) Muhafazakarlık

Aşağıdakilerden hangisi muhafazakar siyasi düşüncenin bir özelliği olabilir?

a) Toplumsal ilişkilerin ve yapıların oluşumunda maddi ilişkiler ve üretim ilişkileri belirleyicidir
b) Radikal değişim ve dönüşümlere karşı çıkarlar.
c) Değerlerin soyut akıl kurallarına uygun olarak üretilmesi gerektiğini savunur.
d) Çatışmacı bir toplum anlayışına sahiptir.
e) Bireyci bir ahlaki anlayışı vardır.

Cevap : b) Radikal değişim ve dönüşümlere karşı çıkarlar.

Aşağıdakilerden hangisi muhafazakar siyasi düşüncenin bir değeri değildir?
a) Geleneklere bağlılık
b) Toplumsal birlik ve düzen
c) Organik toplum anlayışı
d) Otorite ve hiyerarşiye saygı
e) Çatışmacı toplum anlayışı

Cevap : e) Çatışmacı toplum anlayışı

Toplum her birinin kendi özgü işlevleri olan çeşitli parçalardan oluşur. Birindeki bir sorun diğerlerine de sirayet eder. Bu görüş hangi siyasi düşünceye ait olabilir?

a) Muhafazakarlık
b) Kültürcülük
c) Feminizm
d) Toplulukçu düşünce
e) Liberal siyasi düşünce

Cevap : a) Muhafazakarlık

“Özel alanda politiktir” görüşü hangi siyasi düşünceye aittir?

a) Muhafazakar
b) Faşist
c) Feminist
d) Kolektivist
e) Toplulukçu

Cevap : c) Feminist

Batı siyasi düşüncesini kolonyal geçmişiyle ilişkilendirerek evrenselliğini sorgulayan siyasi düşünce hangisidir?

a) Konstrüktivist
b) Faşist
c) Hümanist
d) Postkolonyal
e) Liberal

Cevap : d) Postkolonyal

Farklı toplum ve medeniyetlerinin siyasi düşüncelerinin diyalogu ile ancak siyasi düşüncenin zenginleşeceğini iddia eden siyasi düşünce hangisidir?

a) Marksist siyasi düşünce
b) Liberal siyasi düşünce
c) Realist siyasi düşünce
d) Karşılaştırmalı siyasi düşünce
e) Toplulukçu siyasi düşünce

Cevap : d) Karşılaştırmalı siyasi düşünce

Sekülarizm ile demokrasi arasında zorunlu bir ilişki olmadığını iddia eden ve dindarlık ile demokrasi arasında pozitif bir ilişki olabileceğini öneren siyasi düşünce hangisidir?

a) İslam siyaset düşüncesi
b) Batı siyaset düşüncesi
c) Oryantalist siyaset düşüncesi
d) Ulusalcı siyaset düşüncesi
e) Liberal siyaset düşüncesi

Cevap : a) İslam siyaset düşüncesi

Toplumsal ilişkilerin siyasal kararlar ile kurulduğunu iddia eden siyasi düşünce hangisidir?

a) Yapısalcı
b) İhyacı
c) Liberal
d) Fundamentalist
e) Postyapısalcı

Cevap : e) Postyapısalcı

Aşağıdakilerden hangisi ana akım dışındaki bir siyasi düşüncedir?

a) Liberal
b) Marksist
c) Muhafazakar
d) Postkolonyal
e) Oryantalist

Cevap : d) Postkolonyal

lolonolo

Çağdaş Siyasi Düşünceler Vize Soruları

Siyaseti devletin ve hükümetin pratikleriyle sınırlayan yaklaşım hangisidir?

a) İktidar ilişkisi olarak siyaset
b) Çatışma olarak siyaset
c) Uzlaşı olarak siyaset
d) Siyasal sistem yaklaşımı
e) Sosyalizm

Cevap : d) Siyasal sistem yaklaşımı

Siyasal sistem yaklaşımını ortaya atan siyaset bilimci kimdir?

a) Gabriel Almond
b) Giovanni Sartori
c) David Easton
d) Samuel Huntington
e) Ernesto Laclau

Cevap : c) David Easton

I. Siyasal sistem toplumsal talepler ile buna verilen cevaplar üzerinden işlemektedir.
II. Siyasal sistem canlı bir organizmadır, etki ve tepkilere karşı duyarlıdır.
III. Siyasal sistemden kopuk olarak partileri, karar alma süreçlerini vb. analiz etmek yeterli değildir.
IV. Siyasal sistem toplumsal talepleri dikkate almaz.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri siyasal sistem yaklaşımının bir özelliği değildir.

a) I, II, III, V
b) I, II
c) I, II, III
d) IV
e) III

Cevap : d) IV

Siyasal sistemde çıktıları ne oluşturur?

a) Değerler
b) Talepler ve destekler
c) Talepler
d) Destekler
e) Değerler ve talepler

Cevap : a) Değerler

Siyasal sistemde talepler karşılandığında ne olması beklenir?

a) Sistem çöker.
b) Yeni taleplerin önü kesilmiş olur.
c) Gerilim artar.
d) Gerilim azalır.
e) Gerilim aynı kaır.

Cevap : d) Gerilim azalır.

Siyasal sistem aşağıdakilerden hangi ikisinin karşılıklı dengesi ile bir istikrara kavuşur?

a) Girdiler ve geri dönüşüm
b) Talepler ve destekler
c) Girdiler ve talepler
d) Değerler ve çıktılar
e) Girdiler ve çıktılar

Cevap : e) Girdiler ve çıktılar

Çıktıların toplum üzerindeki etkilerinin ölçülmesi ve yorumlanması siyasal sistem açısından önemlidir. Bunlar sistemin kendini revize etmesi açısından gereklidir. Bu durumu anlatan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hacim gerilimi
b) Talepler
c) Geri besleme
d) Siyasal sosyalleşme
e) Toplumsal girdi

Cevap : c) Geri besleme

Aşağıdakilerden hangisi siyasal sisteme verilen desteklerden biridir?

a) Anayasal sisteme ve seçim sistemine güvenmek
b) Siyasal sisteme inancını kaybetmek
c) Hiçbir partiyi desteklememek
d) Siyasal rejimi sorgulamak
e) Toplumdan kendini izole etmek

Cevap : a) Anayasal sisteme ve seçim sistemine güvenmek

“Özel alanda politiktir” sözü hangi siyaset yaklaşımına uygun bir sözdür?

a) Çatışmacı siyaset
b) Yönetme pratiği olarak siyaset
c) Devrimci siyaset
d) Uzlaşı olarak siyaset
e) İktidar ilişkisi olarak siyaset

Cevap : e) İktidar ilişkisi olarak siyaset

İktidar ilişkisi olarak siyaset yaklaşımı, aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinin karşıtı olabilir?

a) Feminist siyaset düşüncenin
b) Anarşist siyasi düşüncenin
c) Yönetme pratiği olarak siyasetin
d) Muhafazakar siyasetin
e) Realist siyasetin

Cevap : c) Yönetme pratiği olarak siyasetin

lolonolo

Çağdaş Siyasi Düşünceler Vize Soruları

Aşağıdakilerden hangisi çağdaş siyasi düşüncede siyasal kavramına odaklanan düşünürlerden biri değildir?

a) Carl Schmitt
b) Chantal Mouffe
c) Ernesto Laclau
d) Claude Lefort
e) John Rawls

Cevap : e) John Rawls

Aşağıdakilerden hangisi siyasal kavramının bir özelliğidir?

a) Siyasal olanın merkezinde devlet vardır.
b) Siyasal olan toplumsal homojenlik vaat eder.
c) Siyasal olanın merkezinde uzlaşı vardır.
d) Siyasal olana göre tüm toplumsal ilişkileri belirleyen nihai bir öz yoktur.
e) Siyasal olan din ve devlet işlerinin ayrılmasını öngörür.

Cevap : d) Siyasal olana göre tüm toplumsal ilişkileri belirleyen nihai bir öz yoktur.

19. Yüzyılın hakim pozitivist toplum görüşü hangi açıdan siyaseti yok sayar?

a) Siyaset kötülükle özdeşleştirerek
b) Siyaseti zorunlu toplumsal yasalara bağlı bir alt sistem olduğunu varsayarak
c) Siyaseti devlete indirgeyerek
d) Siyaseti ötekileştirerek
e) Siyaseti değersizleştirerek

Cevap : b) Siyaseti zorunlu toplumsal yasalara bağlı bir alt sistem olduğunu varsayarak

Claude Lefort’un Marksizm’e karşı geliştirdiği kavram hangisidir?

a) Sosyal kavramı
b) Siyasal kavramı
c) Düalizm kavramı
d) Demokrasi kavramı
e) Diyalektik kavramı

Cevap : b) Siyasal kavramı

Siyasal olanı dost ve düşman karşıtlığı olarak tanımlayan çağdaş siyasi düşünür kimdir?

a) Carl Schmitt
b) Karl Marx
c) John Stuart Mill
d) Charles Taylor
e) Robert Nozick

Cevap : a) Carl Schmitt

Siyasal kavramına göre siyasal alandaki karşıtlıkların (biz ve onlar, dost-düşman vb.) en önemli işlevi nedir?

a) Siyaset yok etmek
b) Refahı sağlamak
c) Siyasal birliği sağlamak
d) Siyaseti istikrarsızlaştırmak
e) Siyasete ahlaki bir yön vermek

Cevap : c) Siyasal birliği sağlamak

Siyasal olanın çatışma ve karşıtlık içerdiğini ancak bunun farklılıkları yok etmemesi kaydıyla kabullenebilir olduğunu iddia eden düşünür kimdir?

a) Robert Nozick
b) Thomas Green
c) John Stuart Mill
d) David Easton
e) Chantal Mouffe

Cevap : e) Chantal Mouffe

Aşağıdakilerden hangisi siyasal kavramının kimlik ile ilgili bir varsayımı olabilir?

a) Kimlikler sabittir.
b) Kimlikler değişmez.
c) Kimlikler tarih dışıdır.
d) Siyasal olan kolektif kimlik üretir.
e) Birey kadar kimlik vardır.

Cevap : d) Siyasal olan kolektif kimlik üretir.

Çatışma ve karşıtlık olarak siyaset anlayışının karşısında hangi siyaset yaklaşımı vardır?

a) Ekonomi olarak siyaset
b) Refah olarak siyaset
c) Kurum olarak siyaset
d) Uzlaşı olarak siyaset
e) Devlet olarak siyaset,

Cevap : d) Uzlaşı olarak siyaset

Uzlaşı olarak siyaset en çok hangi siyasi gelenek tarafından savunulur?

a) Marksist gelenek
b) Toplulukçu gelenek
c) Makyavelist gelenek
d) Çevreci gelenek
e) Liberal gelenek

Cevap : e) Liberal gelenek

lolonolo

Auzef Çağdaş Siyasi Düşünceler

Auzef Çağdaş Siyasi Düşünceler Ders Kitabı

Çağdaş Siyasi Düşünceler

siyaset bilimi ve kamu yönetimi, Çağdaş Siyasi Düşünceler Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler, Çağdaş Siyasi Düşünceler
siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi
Facebook Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Telegram Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler grup
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!