Çalışma Alanlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 1

Çalışma Alanlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği-1 Çıkmış Sınav Soruları
ve Deneme Sınavları
Vize Final
2022 Vize Soruları 2023-24 Final Soruları
2021 Vize Deneme 2022-23 Büt Soruları
2022-23 Final Soruları
2021 Final Deneme
Auzef İş Sağlığı ve Güenliği Güz Dönemi

Çalışma Alanlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 1

Çalışma Alanlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği-1  Final Soruları

İş Sağlığı ve Güvenliği: Çalışma Ortamlarındaki Önemli Unsurlar

İş sağlığı ve güvenliği, her iş yerinin temel taşlarından biridir ve çalışanların sağlıklı, güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak için gereklidir. Bu makale, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef) öğrencileri ve genel olarak açıköğretim öğrencileri için hazırlanmıştır. Amacımız, “Çalışma Alanlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği-1” dersi kapsamında ele alınan önemli konular hakkında bilgi vermek ve öğrencilerin bu alanda bilinçlenmelerine yardımcı olmaktır. lolonolo.com olarak, öğrencilerin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi sahibi olmalarını destekliyoruz.

Ortam Risk Analizi

Ortam risk analizi, iş yerlerinde potansiyel tehlikeleri belirlemek, değerlendirmek ve kontrol etmek için kullanılan bir yöntemdir. İş yeri adı, bölüm sorumlusunun adı-soyadı, etken ve ölçülen değer gibi unsurlar analiz formunda yer alır. Bu analizler, risklerin azaltılmasına ve çalışanların güvenliğinin sağlanmasına yönelik önlemlerin alınmasında kritik bir rol oynar.

Kimyasal Kodlar ve Sağlık Etkileri

Kimyasal maddelerin etiketlenmesinde kullanılan kodlar, maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki potansiyel zararlarını ifade eder. Örneğin, H431 kodu “Kara omurgalıları için çok zehirlidir” anlamına gelir ve bu tür maddelerle çalışırken özel önlemler alınması gerektiğini gösterir. Kimyasal maddelerin doğru şekilde yönetilmesi, iş yerinde sağlıklı bir ortamın korunması için önemlidir.

Sağlık Muayeneleri ve Tıbbi İncelemeler

Sağlık muayeneleri, çalışanların sağlık durumlarının değerlendirilmesi ve işle ilişkili olabilecek hastalıkların önlenmesi amacıyla düzenli olarak yapılır. İnorganik arsenik, asbest gibi maddelere maruziyet, belirli tıbbi incelemelerle saptanabilir. Bu tür muayeneler, çalışanların sağlığının korunması ve meslek hastalıklarının önlenmesinde önemli bir yer tutar.

İş Kazaları ve İstatistikler

İş kazaları, çalışma hayatında ciddi sorunlara yol açabilir. 1998 yılında Cenevre’de gerçekleştirilen Uluslararası Çalışma İstatistikçileri Konferansı’nda mesleki kaza, mesleki yaralanma ve iş göremezlik gibi terimlerin iş kazası istatistiklerinde kullanılması kararlaştırılmıştır. İş kazalarının önlenmesi, iş yerindeki güvenlik koşullarının iyileştirilmesiyle mümkündür.

İSG Kurulları ve Üyeleri

İş yerlerindeki İSG kurulları, işveren veya işveren vekili tarafından atanan üyelerden oluşur. İş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi gibi profesyoneller, iş yerinde sağlık ve güvenlik politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması konusunda önemli roller üstlenir. Çalışan temsilcileri de bu süreçte aktif bir rol oynamalıdır.

Meslek Hastalıkları ve Korunma Yöntemleri

Meslek hastalıkları, işle ilişkili faktörlerden kaynaklanan sağlık sorunlarıdır. Ankara gibi şehirlerde meslek hastalıkları hastaneleri, bu tür hastalıkların tanısı ve tedavisi konusunda uzmanlaşmıştır. Meslek hastalıklarının tanısı, çeşitli tıbbi incelemelerle yapılabilir ve uygun koruma yöntemlerinin uygulanması ile önlenmesi mümkündür.

Sonuç

İş sağlığı ve güvenliği, iş yerindeki herkesin sorumluluğundadır. İş yerlerinde risk değerlendirmelerinin yapılması, sağlık muayenelerinin düzenli olarak gerçekleştirilmesi, kimyasal maddelerin doğru şekilde yönetilmesi ve iş kazalarının önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması, güvenli bir çalışma ortamının sağlanmasında kritik öneme sahiptir. lolonolo.com olarak, açıköğretim ve meslek sınavlarına hazırlanan öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği konusunda destek olmayı amaçlıyoruz. Bu bilgiler, öğrencilerin sınavlara daha iyi hazırlanmalarına ve iş hayatlarında bilinçli hareket etmelerine yardımcı olacaktır.

@lolonolo_com

Çalışma Alanlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği-1 2023-2024 Final Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi ortam risk analiz formunda yer almaz?

A) İş yeri sahibinin adı-soyadı
B) Bölüm sorumlusunun adı-soyadı
C) Ölçülen değer
D) Etken
E) İş yeri adı

Cevap : A) İş yeri sahibinin adı-soyadı

2. H431 kimyasal kodunun anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toprak çevre için zehirlidir.
B) Uzun süreli etkileri ile su yaşamı için çok zehirlidir.
C) Su yaşamı için çok zehirlidir.
D) Kara omurgalıları için çok zehirlidir.
E) Uzun süreli etkileri ile su yaşamı için zararlı olabilir.

Cevap : D) Kara omurgalıları için çok zehirlidir.

3. Asbestoz aşağıdaki tıbbi incelemelerden hangisi ile saptanamaz?

A) Rutin kan
B) Tüberkülin testi
C) Spirometri
D) Akciğer grafisi
E) Sputum sitolojisi

Cevap : A) Rutin kan

4. İnorganik arsenik ve bileşikler aşağıdaki tıbbi incelemelerin hangisi ile saptanamaz?

A) Cilt muayenesi
B) Rutin kan
C) Saçlı deri muayenesi
D) Burun muayenesi
E) EKG

Cevap : E) EKG

5. Çalışma ortam analiziyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sınır değerlere uygunluk akredite bir kuruluş tarafından yapılacak ölçümlerle belirtilir.
B) Elde edilen veriler ortam risk analiz formuna yazılır.
C) Yapılan ölçümlerde bulunan neticeler her zaman limit değerler ile kıyaslanmalıdır.
D) Ortamın koşulları gözlenir ve hangi ölçümlerin yapılacağına karar verilir.
E) Ortamda kullanılan maddelerin güvenlik bilgi formlarının incelenmesine gerek yoktur.

Cevap : E) Ortamda kullanılan maddelerin güvenlik bilgi formlarının incelenmesine gerek yoktur.

6. I. Mesleki kaza
II. Mesleki yaralanma
III. İş göremezlik
IV. İş uyumu
V. Mesleki motivasyon
1998 yılında Cenevre’de gerçekleştirilen 16. Uluslararası Çalışma İstatistikçileri Konferansı’nda (ICLS) alınan kararla ülkeler tarafından tutulan iş kazası istatistiklerinde yukarıda verilen terimlerden hangilerinin göz önünde bulundurulması kararlaştırılmıştır?

A) III, IV ve V
B) II, IV ve V
C) I, II ve III
D) II ve IV
E) I ve II

Cevap : C) I, II ve III

7. Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği kültürü oluşmasında devletin rollerinden biri değildir?

A) Gelir dağılımı adaletsizliğinin azaltılması
B) Çocuk işçiliğinin yok edilmesi
C) Sosyal güvenliğin desteklenmesi
D) Özel sağlık hizmetlerinin özendirilmesi
E) Cinsiyet ayrımcılığının yok edilmesi

Cevap : D) Özel sağlık hizmetlerinin özendirilmesi

8. Aşağıdakilerden hangisi sağlık muayenelerinin amaçlarından biri değildir?

A) Üretim kalitesini artırma
B) iş yerindeki tehlikeleri azaltma
C) İşle ilgili hastalıkları önleme
D) Sağlığı geliştirme
E) Çalışma ortamındaki sağlık risklerinin diğer çalışanlara yayılımını önleme

Cevap : A) Üretim kalitesini artırma

9. Toprak temasları, kısa devreler gibi istenilen ya da istenilmeyen bağlama olayları veya rezonans etkileriyle oluşan aşırı gerilime ne ad verilir?

A) Hata akımı
B) Aşırı gerilim
C) iç aşırı gerilim
D) Hata gerilimi
E) Dış aşırı gerilim

Cevap : C) iç aşırı gerilim

10. Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organisation, ILO) hangi tarihte kurulmuştur?

A) 1960
B) 1925
C) 1975
D) 1945
E) 1919

Cevap : E) 1919

11. İş kazalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İş kazalarını önlemek ucuz ve kolaydır.
B) İş kazaları güvenlik koşulları iyileştirilerek önlenebilir.
C) Çalışma hayatındaki fiziksel ve kimyasal faktörler iş kazalannda tehdit oluşturabilir.
D) Çalışma ortamındaki çevre koşulları iş kazalarında önem taşır.
E) İş kazalarını önlemenin ilk adımı KKD kullanmaktır.

Cevap : E) İş kazalarını önlemenin ilk adımı KKD kullanmaktır.

12. Aşağıdakilerden hangisi iş yerlerindeki İSG kurullarında işveren veya işveren vekili tarafından atanan üyelerden biri değildir?

A) Bulunması hâlinde sivil savunma uzmanı
B) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi
C) İş yeri hekimi
D) Çalışan temsilcisi ya da baş temsilci
E) iş güvenliği uzmanı

Cevap : D) Çalışan temsilcisi ya da baş temsilci

13. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde meslek hastalıkları hastanesi kurulan şehirlerden biridir?

A) Bursa
B) Ankara
C) Erzurum
D) Adana
E) Van

Cevap : B) Ankara

14. Meslek hastalıkları tanısı koyma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bronkoskobi, sistoskobi gibi yöntemlerin tanı aracı olarak kullanılması uygun değildir.
B) Sitolojik incelemeler tanıda faydalı olabilir.
C) Biyokimyasal yöntemler tanıda sık kullanılmaktadır.
D) Patolojik incelemeler meslek hastalıkları tanısında faydalıdır.
E) Radyolojik yöntemler meslek hastalıkları konusunda yön gösteren tanı yöntemlerindendir.

Cevap : A) Bronkoskobi, sistoskobi gibi yöntemlerin tanı aracı olarak kullanılması uygun değildir.

15. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 74. maddesine göre kadın çalışanlara bir yaşından küçük bebeklerini emzirmeleri için günde toplamda kaç saat izin verilmelidir?

A) 2,5 saat
B) 3 saat
C) 1 saat
D) 1,5 saat
E) 2 saat

Cevap : D) 1,5 saat

16. Alternatif akımda 50 Volt, doğru akımda 120 Volt üzerinde, yüksek gerilimde ise hata süresine bağlı olarak değişen etkin değere sahip olan gerilime ne ad verilir?

A) Yüksek gerilim
B) Dokunma gerilimi
C) Tehlikeli gerilim
D) Küçük gerilimi
E) Frekans gerilim

Cevap : C) Tehlikeli gerilim

17. P102 kimyasal kodunun anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Açık alevden, kıvılcımlardan, sıcak yüzeylerden ve ısıdan koruyunuz.
B) Bütün uyarıları okuyup anlamadan taşımayınız.
C) Çocuklardan uzak tutunuz.
D) Kullanmadan önce özel talimatları okuyunuz.
E) Kullanmadan önce etiketi okuyunuz.

Cevap : C) Çocuklardan uzak tutunuz.

18. Çocuk ve genç işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi en az kaç gün olmalıdır?

A) 7 gün
B) 20 gün
C) 14 gün
D) 10 gün
E) 15 gün

Cevap : B) 20 gün

19. Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirilmesi yapılmasının öncelikli amaçlarından biri değildir?

A) Tehlikelerin belirlenmesi
B) Üretimden kâr sağlanması
C) Acil önlem gerektiren yüksek riskler ile orta vadede önlem alınması gereken risklerin belirlenmesi
D) Mevcut kontrollerin etkinliğinin gözden geçirilmesi
E) Alınacak önlemlerin belirlenerek uygulanması ve takip edilmesi

Cevap : B) Üretimden kâr sağlanması

20. İş yerinde onaylı defterin asıl sureti aşağıdakilerden hangisi tarafından saklanır?

A) İş güvenliği uzmanı
B) İşveren
C) Çalışan temsilcisi
D) İş yeri hekimi
E) Bakanlık yetkilisi

Cevap : B) İşveren

Çalışma Alanlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği-1

Auzef Çalışma Alanlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği Ders Kitabı PDF

Auzef Ders Kitabı

Çalışma Alanlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği-1

Auzef iş sağlığı ve güvenliği Telegram isg
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!