Denetim

Vize Final
2021 Final Soruları

 

Denetim 2021 Final

1) Aşağıdakilerden hangisi denetim türleri içerisinde yer alır?

A) Fonksiyon denetimi
B) Departman denetimi
C) Uygunluk denetimi
D) Dosya denetimi
E) Uyumsuzluk denetimi

e -->

Cevap : C) Uygunluk denetimi

2) Denetimin gelişim süreci ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 1990’lı yıllara kadar denetim kavramı yoktur.
B) 1930-1950 döneminde denetim çalışmalarında bilgisayar programları kullanılmaya başlanmıştır.
C) 1930-1950 döneminde denetim çalışmalarında istatistiki örnekleme yöntemi kullanılmaya başlanmıştır.
D) 1900-1930 döneminde denetim çalışmalarında amaç, işletme belge ve kayıtlarının %100’ünün incelenmesidir.
E) 1930-1950 döneminde risk tabanlı denetim yaklaşımı kullanılmaya başlanmıştır

Cevap : C) 1930-1950 döneminde denetim çalışmalarında istatistiki örnekleme yöntemi kullanılmaya başlanmıştır.

3) Aşağıdakilerden hangisi güvence hizmetinin unsurlarından biri değildir?

A) Güvence raporu
B) Üçlü taraf ilişkisi
C) Güvence planı
D) Konu
E) Yeterli ve uygun kanıt

Cevap : C) Güvence planı

4)Aşağıdakilerden hangisi genel kabul görmüş denetim standartlarından, raporlama standartlarını tanımlamaktadır?

A) Raporlama standartları, denetim raporunun yapısı ve hazırlanması ile ilgili ilkeleri içerir.
B) Raporlama standartları, denetçilerin karakterleri, davranışları ve mesleki eğilimleri ile ilgili esasları içerir.
C) Raporlama standartları, denetim faaliyeti sırasında ne kadar kanıt toplanacağını belirten standartlardır.
D) Raporlama standartları, denetim çalışmasın yürütülmesi sırasında denetçinin uygulayacağı denetim prosedürlerini belirten standartlardır.
E) Raporlama standartları, denetim kapsamının ve denetim işlemlerinin belirlenmesinden denetim bulgularının raporlanmasına kadar olan süreçte uygulamaların ne şekilde olması gerektiğini belirleyen standartlardır.

Cevap : A) Raporlama standartları, denetim raporunun yapısı ve hazırlanması ile ilgili ilkeleri içerir.

5)Aşağıdakilerden hangisi denetimin planlanması aşamasında yer almaz?

A) Kontrol riskinin değerlenmesi
B) Denetim raporunun yazılması
C) Denetim risk modelinin kullanılması
D) Denetim programının yazılması
E) Önemlilik seviyesinin belirlenmesi

Cevap : B) Denetim raporunun yazılması

6)Aşağıdakilerden hangisi denetimin planlanması aşamasında yapılan işlemler arasında yer almaz?

A) Önemlilik düzeyinin belirlenmesi
B) Denetim programının yazılması
C) Denetim amaçlarının belirlenmesi
D) İş gücü planlaması yapılması
E) Denetim kanıtlarının toplanması

Cevap : E) Denetim kanıtlarının toplanması

7)Aşağıdakilerden hangisi COSO (Treadway Komisyonu Sponsor Organizasyonlar Komitesi) tarafından yayınlanan “İç Kontrol Bütünleşik Çerçeve”de yayınlanan iç kontrol tanımıdır?

A) İç kontrol, denetlenen işletmenin satış faturalarının bağımsız denetçitarafından kontrol edilerek incelenmesidir.
B) İç kontrol, vergi müfettişlerinin işletmenin vergi matrahını kontrol etmesidir.
C) İç kontrol, denetçi yardımcısı tarafından hazırlanan çalışma kağıtlarının sorumlu ortak baş denetçi tarafından kontrol edilerek imzalanmasıdır.
D) İç kontrol, organizasyonların yönetim kurulu, yöneticileri ve çalışanları tarafından yönlendirilen, operasyonların etkinliğin ve verimliliğin, finansal raporlama sisteminin güvenilirliği ile yasa ve düzenlemelere uygunluğun elde edilmesinde gereken makul güvenceyi sağlamak için tasarlanan bir süreçtir.
E) İç kontrol, bağımsız denetçinin denetlenen işletmenin muhasebe kayıtlarını kontrol etmesidir.

Cevap : D) İç kontrol, organizasyonların yönetim kurulu, yöneticileri ve çalışanları tarafından yönlendirilen, operasyonların etkinliğin ve verimliliğin, finansal raporlama sisteminin güvenilirliği ile yasa ve düzenlemelere uygunluğun elde edilmesinde gereken makul güvenceyi sağlamak için tasarlanan bir süreçtir.

8)Denetim fonksiyonuna duyulan ihtiyacı açıklayan teori aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muhasebe teorisi
B) Güvence teorisi
C) Güvenilirlik teorisi
D) Bağımsızlık teorisi
E) Vekâlet (temsil) teorisi

Cevap : E) Vekâlet (temsil) teorisi

9)Aşağıdakilerden hangisi denetim programının yararlarından değildir?

A) Her denetim işlemi ile ilgili sorumluluğu belirler.
B) Denetçiler arasındaki görev dağılımını organize eder.
C) Uygun bir denetim düzeni gerçekleştirir ve zaman tasarrufu sağlar.
D) Denetim sözleşmesinin hazırlanmasına temel oluşturur.
E) Her denetim için temel denetim işlemlerini belirler.

Cevap : D) Denetim sözleşmesinin hazırlanmasına temel oluşturur.

10)Aşağıdakilerden hangisi çalışma standartları içerisinde yer almaktadır?

A) Bağımsızlık
B) Mesleki özen ve titizlik
C) Açıklayıcı bilgiler (Dipnotlar)
D) Planlama ve gözetim
E) Denetçi görüşü

Cevap : D) Planlama ve gözetim

11)Aşağıdakilerden hangisi hesap bakiyelerine ilişkin yönetim iddiaları arasında yer almaz?

A) Var olma
B) Eksiksiz olma
C) Dönemsellik
D) Değerleme ve dağıtım
E) Haklar ve yükümlülükler

Cevap : C) Dönemsellik

12)Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İşletme çalışanının işletmeye ait bilgisayarı evine götürerek kişisel amaçları için kullanması varlıkların kötüye kullanılması hilesidir.
B) Gelirlerin olduğundan yüksek gösterilmesi hileli finansal raporlamadır.
C) İşletme aracının kişisel seyahatlerde kullanılması hileli finansal raporlamadır.
D) Varlıkların kötüye kullanılması hilesi genellikle işletme çalışanları tarafından yapılır.
E) Hileli finansal raporlama genellikle işletme üst yönetimi tarafından yapılır.

Cevap : D) Varlıkların kötüye kullanılması hilesi genellikle işletme çalışanları tarafından yapılır.

Denetim 2021 Final

13)Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İşletme bütün satışlarını nakit olarak yapmak zorundadır.
B) Satış işlemi gerçekleşmeden önce müşterinin kredi limiti onaylanmış olmalıdır.
C) Kredi limiti onaylanmamış olan hiçbir müşteriye mal sevkiyatı yapılmamalıdır.
D) Sevkiyat yapan kişinin fatura hazırlaması engellenmiş olmalıdır.
E) Fiyat, satış koşulları, navlun, indirim ve iskontolar onaylı listelerden alınmalı veya onaylanmalıdır.

Cevap : A) İşletme bütün satışlarını nakit olarak yapmak zorundadır.

14)Aşağıdakilerden hangisi etik ilkeler içerisinde yer almaz?

A) Dürüstlük
B) Mesleki yeterlilik ve özen
C) Dikkatli olma
D) Sır saklama
E) Mesleğe uygun davranış

Cevap : C) Dikkatli olma

15)“İşletme yönetimi, finansal tabloların sunumu ile ilgili kurallara eksiksiz olarak uyulduğunu, finansal tablo dipnotlarında açıklanması gereken bütün bilgilerin eksiksiz olarak açıklandığını iddia etmektedir.” ifadesi hangi yönetim iddiası ile ilgilidir?

A) Eksiksiz olma
B) Haklar ve yükümlülükler
C) Aritmetik doğruluk ve değerleme
D) Var olma
E) Sınıflandırma ve anlaşılabilirlik

Cevap : A) Eksiksiz olma

16)“………….. iktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddiaların önceden saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçları ilgi duyanlara bildirmek amacıyla tarafsızca kanıt toplayan ve bu kanıtları değerleyen sistematik bir süreçtir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Kanıt toplama
B) Denetim
C) Finansal tablo analizi
D) Rapor yazma
E) İç kontrol sistemi

Cevap : B) Denetim

17)Aşağıdakilerden hangisi denetim işlemleri arasında yer almaz?

A) Göz atma
B) Yeniden hesaplama
C) Yeniden muhasebe kaydı yapma
D) Belge incelemesi
E) Gözlem

Cevap : C) Yeniden muhasebe kaydı yapma

18)Aşağıdakilerden hangisi denetim işlemleri (prosedürleri) arasında yer alır?

A) Şeklî denetim
B) Fatura hazırlama
C) Muhasebe kaydı tutma
D) Örnek seçme
E) Göz atma

Cevap : E) Göz atma

19)Aşağıdakilerden hangisi standart denetim raporunun unsurlarından biri değildir?

A) Denetçinin imzası
B) Muhatap
C) Başlık
D) Giriş paragrafı
E) Gelişme paragrafı

Cevap : E) Gelişme paragrafı

Denetim 2021 Final

20)Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yapısal risk ile toplanacak kanıt sayısı arasında doğru ilişki vardır.
B) Kontrol riski ile toplanacak kanıt sayısı arasında doğru ilişki vardır.
C) Ortaya çıkartamama riski ile toplanacak kanıt sayısı arasında ters ilişki vardır.
D) Önemlilik seviyesi ile toplanacak kanıt sayısı arasında ters ilişki vardır.
E) Denetim riski ile toplanacak kanıt sayısı arasında doğru ilişki vardır

Cevap : E) Denetim riski ile toplanacak kanıt sayısı arasında doğru ilişki vardır

21)Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Sınıflandırma ve anlaşılabilirlik iddiası ile işletme yönetimi finansal tabloların uygun bir şekilde sınıflandırılarak sunulduğunu, finansal tablo dipnotlarındaki açıklamaların anlaşılabilir bir şekilde yapıldığını iddia etmektedir.
B) Var olma iddiası ile işletme yönetimi, finansal tabloların sunumu ile ilgili kurallara eksiksiz olarak uyulduğunu, finansal tablo dipnotlarında açıklanması gereken bütün bilgilerin eksiksiz olarak açıklandığını iddia etmektedir.
C) Haklar ve yükümlülükler iddiası ile işletme yönetimi işletmenin varlık, borç ve öz kaynaklara ilişkin finansal tablo sunum kurallarına uyulduğunu, dipnotlarda açıklanan varlıkların işletmenin hakkı, borçların ise işletmenin yükümlülüğü olduğunu iddia etmektedir.
D) Aritmetik doğruluk ve değerleme iddiası ile işletme yönetimi finansal tablo dipnotlarında yer alan bilgilerin aritmetik olarak doğru olduğunu ve dipnotlarda değerleme ile ilgili yapılan bütün açıklamaların doğru olduğunu iddia etmektedir. İşletme yönetimi ayrıca finansal tabloların sunumunda aritmetik hata yapılmadığını da iddia etmektedir.
E) Meydana gelme iddiası ile işletme yönetimi finansal tablo dipnotlarında açıklanan bütün işlem olayların gerçekten meydana gelen işlemlerden oluştuğunu iddia etmektedir.

Cevap : B) Var olma iddiası ile işletme yönetimi, finansal tabloların sunumu ile ilgili kurallara eksiksiz olarak uyulduğunu, finansal tablo dipnotlarında açıklanması gereken bütün bilgilerin eksiksiz olarak açıklandığını iddia etmektedir.

22)Aşağıdakilerden hangisi iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde kurulmasını ve devam ettirilmesini engelleyen hususlardan biri değildir?

A) İşletme içerisinde yazılı kontrol prosedürleri oluşturulması
B) İnsanların yanlış davranışı
C) İşletme yönetiminin iç kontrol sistemini önemsememesi
D) Değişen çevre koşulları nedeniyle mevcut iç kontrollerin yetersiz kalması
E) Kontrol maliyetinin bu kontrolün sağlayacağı faydadan daha fazla olması nedeniyle kontrolün gerçekleştirilmesinden vazgeçilmesi

Cevap : A) İşletme içerisinde yazılı kontrol prosedürleri oluşturulması

23) I. Denetim bulgularının değerlendirilmesi
II. Finansal tabloların bütünü için önemlilik seviyesinin belirlenmesi
III. Önemlilik seviyesinin finansal tablo kalemlerine veya döngülere dağıtılması
Bağımsız denetçinin önemlilik yargısına varmada kullanacağı yukarıdaki aşamaların doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) II, I, III
B) II, III, I
C) III, II, I
D) I, II, III
E) III, I, II

Cevap : B) II, III, I

24)Aşağıdakilerden hangisi hile yapılmasına neden olan faktörlerdendir?

A) Sinirlenme
B) Sakinleşme
C) Pratikleşme
D) Kabullenme
E) Rasyonelleşme

Cevap : E) Rasyonelleşme

25)Aşağıdakilerden hangisi hile yapılmasına neden olan faktörlerdendir?

A) Heyecan
B) Karizma
C) Baskı
D) Zenginleşme
E) Adrenalin

Cevap : C) Baskı

26)“………………………, incelemenin finansal tablolardan başlayarak defter kayıtlarına ve bu kayıtlardan muhasebe belgelerine indiği bir denetim yöntemidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Maddi denetim
B) İleriye doğru denetim
C) Geriye doğru denetim
D) Dolaylı denetim
E) Aralıksız denetim

Cevap : C) Geriye doğru denetim

27)Aşağıdakilerden hangisi işlem türleri ve olaylara ilişkin yönetim iddiaları arasında yer almaz?

A) Haklar ve yükümlülükler
B) Dönemsellik
C) Yetkilendirme
D) Meydana gelme
E) Sınıflandırma

Cevap : A) Haklar ve yükümlülükler

28)Aşağıdakilerden hangisi denetim görüşü çeşididir?

A) Kötü
B) Olumsuz
C) Geçer
D) İyi
E) Geçmez

Cevap : B) Olumsuz

Denetim 2021 Final

29)Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Önemlilik seviyesinin altında kalmasına rağmen bir hata sözleşme yükümlülüklerinin ihlal edilmesine neden oluyorsa bu hata önemli olarak kabul edilir.
B) Önemlilik seviyesinin altındaki bütün hatalar önemsiz olarak kabul edilir.
C) Önemlilik seviyesinin altındaki yanlışlıklar işletmenin kâr trendini etkiliyorsa önemli olarak kabul edilir.
D) Önemlilik seviyesini etkileyen unsurlardan bir tanesi işletme büyüklüğüdür.
E) Bağımsız denetimde en sık kullanılan kıstas vergi öncesi karın %5’inin önemlilik seviyesi olarak belirlenmesidir.

Cevap : B) Önemlilik seviyesinin altındaki bütün hatalar önemsiz olarak kabul edilir.

30) Standart denetim raporunda yer alan denetim görüşü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şartlı
B) İyi
C) Görüş bildirmekten kaçınma
D) Olumsuz
E) Olumlu

Cevap : E) Olumlu

31)Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bağımsız denetçi denetimin planlanması aşamasında önemlilik seviyesini tutar olarak belirler.
B) Önemlilik bağımsız denetçilerin denetim planını oluştururken, denetim sırasında topladıkları kanıtları değerlendirirken ve denetim görüşüne ulaşırken göz önünde bulundurmaları gereken bir kavramdır.
C) Önemlilik bir muhasebe bilgisinin açıklanmaması veya yanıltıcı bir şekilde açıklanması nedeniyle finansal tabloları esas alarak karar veren finansal tablo kullanıcılarının kararlarını etkileyebilecek veya değiştirebilecek büyüklükteki hususları içeren bir kavramdır.
D) Önemlilik seviyesini belirlemek mesleki yargıyı gerektirmektedir.
E) Bağımsız denetçi önemlilik seviyesini bağımsız denetim firmasının internet sitesinde ilan eder.

Cevap : E) Bağımsız denetçi önemlilik seviyesini bağımsız denetim firmasının internet sitesinde ilan eder.

32)Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Çekler sıra numaralı olmalıdır.
B) Satın alma ve ticari borçlar kaydı tutan muhasebe sorumlusunun nakde dokunma yetkisi olmamalıdır.
C) Satın alma ve ticari borçlara ilişkin muhasebe kaydı tutan kişinin çek imzalama yetkisi olmamalıdır.
D) Çek imzalayan kişi çeki imzalamadan önce destekleyici tüm belgeleri incelemelidir.
E) Satın alma işlemleri için yapılan nakit ödemeleri satın alma departmanı tarafından yapılmalıdır.

Cevap : E) Satın alma işlemleri için yapılan nakit ödemeleri satın alma departmanı tarafından yapılmalıdır.

33)Aşağıdakilerden hangisi satışlar döngüsünde gerçekleştirilen işlemlerdendir?

A) Stok değer düşüklüğünün hesaplanması
B) Borç devir hızının hesaplanması
C) Vadeli mevduat hesabı açtırılması
D) Müşteri siparişinin alınması
E) Satın alma siparişinin verilmesi

Cevap : D) Müşteri siparişinin alınması

34) Aşağıdakilerden hangisi denetim yöntemleri arasında yer almaz?

A) Doğrudan denetim – Dolaylı denetim
B) Bilanço denetimi – Gelir tablosu denetimi
C) Aralıksız denetim – Örnekleme yoluyla denetim
D) Şeklî denetim – Maddi denetim
E) İleriye doğru denetim – Geriye doğru denetim

Cevap : B) Bilanço denetimi – Gelir tablosu denetimi

35)Aşağıdakilerden hangisi satın alma döngüsü içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerden biri değildir?

A) Satın alma siparişinin verilmesi
B) Satın alma muhasebe kaydının yapılması
C) Teslim alma formunun hazırlanması
D) Müşteri siparişinin alınması
E) Satın alma faturasının teslim alınması

Cevap : D) Müşteri siparişinin alınması

36)Aşağıdakilerden hangisi satışlar döngüsünde yer alan işlemlerden biri değildir?

A) Maddi duran varlıkların amortismanlarının hesaplanması
B) Satış indirimi yapılması
C) Şüpheli veya değersiz alacakların belirlenmesi
D) Nakit tahsilatı yapılması
E) Müşteriye sevkiyat yapılması

Cevap : A) Maddi duran varlıkların amortismanlarının hesaplanması

37) Aşağıdakilerden hangisinde hile doğru şekilde sınıflandırılmıştır?

A) Gizli hile – Açık hile
B) Paralı hile-Parasız hile
C) Gelir tablosu hileleri – Bilanço hileleri
D) Tek kişilik hile-Birden fazla kişinin birlikte yaptığı hile
E) Varlıkların kötüye kullanılması – Hileli finansal raporlama

Cevap : E) Varlıkların kötüye kullanılması – Hileli finansal raporlama

Denetim 2021 Final

38)“İşletme yönetimi finansal tablo dipnotlarında yer alan bilgilerin aritmetik olarak doğru olduğunu ve dipnotlarda değerleme ile ilgili yapılan bütün açıklamaların doğru olduğunu iddia etmektedir. İşletme yönetimi ayrıca finansal tabloların sunumunda aritmetik hata yapılmadığını da iddia etmektedir.” ifadesi hangi yönetim iddiası ile ilgilidir?

A) Haklar ve yükümlülükler
B) Eksiksiz olma
C) Sınıflandırma ve anlaşılabilirlik
D) Aritmetik doğruluk ve değerleme
E) Var olma

Cevap : D) Aritmetik doğruluk ve değerleme

39)Aşağıdakilerden hangisi satışlar döngüsü açısından görevlerin ayrılığı ilkesine uygun olarak yetki ve sorumlulukların dağılımı yapılırken dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri değildir?

A) Nakit tahsilatı yapan kişinin, satışlar, alacaklar ve nakit ile ilgili muhasebe kaydı tutması engellenmelidir.
B) Banka hesabı açtırma yetkisi olan kişinin muhasebe kaydı yapması engellenmiş olmalıdır.
C) Satış siparişi alan ve satış yapan personelin, müşteriye kredi onayı vermesi (kredi limiti belirlemesi) engellenmelidir.
D) Sevkiyat yapan kişinin fatura hazırlaması engellenmiş olmalıdır.
E) Müşteriye tanınacak kredi miktarını belirleyen kişinin faturalama yapması engellenmiş olmalıdır.

Cevap : B) Banka hesabı açtırma yetkisi olan kişinin muhasebe kaydı yapması engellenmiş olmalıdır.

40) “…………………bağımsız denetçinin finansal tablolar hakkında yanlış görüş beyan etme ihtimalidir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Denetim riski
B) Önemli yanlışlık riski
C) Yapısal risk
D) Ortaya çıkartamama riski
E) Kontrol riski

Cevap : A) Denetim riski

41) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Hileler gizli hileler ve açık hileler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
B) Hileler gelirlerin yüksek gösterilmesi, borçların düşük gösterilmesi; varlıkların yüksek gösterilmesi ve giderlerin düşük gösterilmesi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
C) Hileler varlıkların kötüye kullanılması, borçların ödenmemesi ve hileli finansal raporlama olmak üzere üçe ayrılmaktadır.
D) Hileler varlıkların kötüye kullanılması ve hileli finansal raporlama olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
E) Hileler gelirlerin yüksek gösterilmesi ve giderlerin düşük gösterilmesi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Cevap : D) Hileler varlıkların kötüye kullanılması ve hileli finansal raporlama olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

42) Aşağıdakilerden hangisi sunum ve tam açıklamaya ilişkin yönetim iddiaları arasında yer almaz?

A) Haklar ve yükümlülükler
B) Var olma
C) Aritmetik doğruluk ve değerleme
D) Meydana gelme
E) Sınıflandırma ve anlaşılabilirlik

Cevap : B) Var olma

Denetim 2021 Final

43) Denetçinin oran analizi veya trend analizi yaparak olağan dışı durumları tespit etmesi işlemine ne ad verilir?

A) Kayıt sisteminin yeniden izlenmesi
B) Yeniden hesaplama
C) Göz atma
D) Doğrulama
E) Analitik inceleme

Cevap : E) Analitik inceleme

44)İşletmenin muhasebe kayıtlarında yer alan varlıkların gerçekten işletme içerisinde var olduğuna dair denetçinin varlığı fiziken görme işlemine ne denir?

A) Yeniden hesaplama
B) Kayıt sisteminin yeniden izlenmesi
C) Göz atma
D) Doğrulama
E) Fiziki inceleme

Cevap : E) Fiziki inceleme

45)Satın alma döngüsü aşağıdaki faaliyetlerden hangisini içerir?

A) Amortisman giderinin hesaplanması
B) Tedarikçilere nakit ödeme yapılması
C) Alacakların tahsil edilmesi
D) Şüpheli alacak tutarının hesaplanması
E) Satış faturası düzenlenmesi

Cevap : B) Tedarikçilere nakit ödeme yapılması

46)Aşağıdakilerden hangisi varlıkların kötüye kullanılma hilesidir?

A) Varlıkların olduğundan yüksek gösterilmesi
B) Borçların olduğundan düşük gösterilmesi
C) Gelirlerin olduğundan yüksek gösterilmesi
D) Giderlerin olduğundan düşük gösterilmesi
E) Kasadaki 100 TL’nin çalınması

Cevap : E) Kasadaki 100 TL’nin çalınması

 

Denetim Auzef Ders Kitabı PDF

Denetim Auzef Ders Kitabı

 

Auzef İşletme telegram işletme
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!