Endüstriyel Kalite Kontrol

Endüstriyel Kalite Kontrol

Vize Final
2021 Vize Soruları 2020 Final Soruları

Endüstriyel Kalite Kontrol 2021 Vize Soruları

Aşağıdakilerden hangisi, standardizasyonun üreticiye olan yaralarından biridir?

A) Rekabetin gelişmesine neden olur.
B) Ekonomide arz ve talebin dengelenmesinde yardımcı olur.
C) Depolamayı daha kolay bir hâle getirir.
D) Sanayii daha ileri hedeere yönelmeye teşvik eder.
E) Yan sanayi işletmelerinin artmasına ve kendilerini geliştirmesine olanak sağlar

Cevap : C) Depolamayı daha kolay bir hâle getirir.

Aşağıdakilerden hangisi standardizasyon piramidinin basamaklarından birinde yer almaz?

A) Ulusal standartlar
B) Firma standartları
C) Uluslararası standartlar
D) Bölgesel standartlar
E) Kıtasal standartlar

Cevap : E) Kıtasal standartlar

Muayene ile kontrol evresinde, odaklanılan noktanın kalite değil hedeflenen üretim miktarının olduğu anlayışa aşağıdakilerden hangisinde rastlanmaktadır?

A) İstatistiksel kalite kontrol
B) Muayene rması ile kontrol
C) Muayene departmanı ile kontrol
D) Muayene elemanları ile kontrol
E) Ustabaşı ile kontrol

Cevap : E) Ustabaşı ile kontrol

1948 yılında, “deneysel tasarım” çalışmalarına başlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Crosby
B) Taguchi
C) Box
D) Ishikawa
E) Wilson

Cevap : B) Taguchi

Aşağıdakilerden hangisi, ilk kez 1801 yılında İngiliz yazar Playfair tarafından kullanılmıştır?

A) Pasta diyagramı
B) Pareto diyagramı
C) Histogram
D) Dal yaprak diyagramı
E) Çubuk diyagramı

Cevap : A) Pasta diyagramı

Endüstriyel Kalite Kontrol

Z 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05
2.8 0.9974 0.9975 0.9976 0.9977 0.9977 0.9978
2.9 0.9981 0.9982 0.9982 0.9983 0.9984 0.9984
3.0 0.9987 0.9987 0.9987 0.9988 0.9988 0.9989

500 saatlik ortalama ve 100 saatlik standart sapma ile normal dağılım gösteren bir ampulün 793 saat içinde bozulmama olasılığı % kaçtır ?

A) 0.9983
B) 0.9981
C) 0.0017
D) 0.0019
E) 0.0022

Cevap : A) 0.9983

M.Ö. 4. Yüzyılda altın işlemede bazı standartları kullananlar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Romalılar
B) Hintliler
C) Mısırlılar
D) Çinliler
E) Sümerler

Cevap : B) Hintliler

Aşağıdakilerden hangisi, pasta diyagramı ile aynı kullanım amacına sahiptir?

A) Ekonomik ve Fİnansal zaman serileri
B) Fiziksel zaman serileri
C) Demogfirak zaman serileri
D) Dal yaprak diyagramı
E) Çubuk diyagramı

Cevap : E) Çubuk diyagramı

Bir imalat işletmesinde üretilen bir ürünün %20’sinin hatalı olduğu bilinmektedir. İmalat hattından rastgele çekilen 3 üründen 1 tanesinin hatalı olma olasılığı kaçtır?

A) 0.384
B) 0.24
C) 0.057624
D) 0.48
E) 0.3072

Cevap : A) 0.384

Elektroteknik ve telekomünikasyon alanı dışında kalan tüm ürünler için Avrupa standartlarını hazırlamak, aşağıdakilerden hangisinin görevleri arasındadır?

A) ITU
B) CEN
C) CENELEC
D) IEC
E) ETSI

Cevap : B) CEN

Bir montaj kutusundaki parçaların %25’inin kusurlu olduğu bilinmektedir. Kutuda 4 adet parça bulunmaktadır. Montaj işlemi sırasında 2 adet parça sırayla birer birer alınarak kullanılacaktır. Bu 2 parçanın 1 tanesinin kusurlu olma olasılığı ne kadardır?

A) 0.40
B) 0.50
C) 0.45
D) 0.25
E) 0.35

Cevap : A) 0.40

Endüstriyel Kalite Kontrol

x λ λ λ
0.1 0.2 0.3
1 0.9048 0.81.87 0.7408
2 0.0905 0.1637 0.2222
3 0.0045 0.0164 0.0333

λ= 0.2 iken belirli bir zaman diliminde, otomatik kontrol makinesi ile 2 ve daha fazla hata tespit edilme olasılığı ne kadardır?

A) 0.8187
B) 0.1637
C) 0.0176
D) 0.0164
E) 0.9824

Cevap : C) 0.0176

Endüstriyel Kalite Kontrol

Z 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05
+0.6 0.7257 0.7291 0.7324 0.7357 0.7389 0.7422
0.0 0.5000 0.5040 0.5080 0.5120 0.5160 0.5199
-0.3 0.3821 0.3783 0.3745 0.3707 0.3669 0.3632

500 saatlik ortalama ve 100 saatlik standart sapma ile normal dağılım gösteren bir ampulün 466 saat ile 564 saat içinde bozulma olasılığı % kaçtır?

A) % 73.89
B) % 26.11
C) % 36.69
D) % 3.73
E) % 37.30

Cevap : E) % 37.30

Aşağıdakilerden hangisi çubuk diyagram ile ilgili doğru bir ifade değildir?

A) Çubuk diyagramları nicel verilerin gösterilmesinde kullanılmaktadır.
B) Açıklamaların çubukların hemen altında yer alması kolay bir kullanım sağlamaktadır.
C) Çubuk diyagramlarda, çubuklar arasında boşluklar bırakıldığı görülmektedir.
D) Çubuk diyagramlar görünüş olarak histogramlara benzerler.
E) Çubuk diyagram, pasta diyagramı kadar estetik olmayabilir.

Cevap : A) Çubuk diyagramları nicel verilerin gösterilmesinde kullanılmaktadır.

Yıllık ortalama nüfus artışı, yıllık ölüm ve doğum oranları için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaktadır?

A) İşletme zaman serileri
B) Süreç kontrol zaman serileri
C) Demograk zaman serileri
D) Ekonomik ve nansal zaman serileri
E) Fiziksel zaman serileri

Cevap : C) Demograk zaman serileri

1924 yılında, “kontrol diyagramları” kavramını tanıtan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Roming
B) Shewhart
C) Fisher
D) Deming
E) Dodge

Cevap : B) Shewhart

Dünya üzerindeki ilk üretim faaliyetleri aşağıdakilerden hangisi için gerçekleştirilmiştir?

A) Kendisinden ürün talep eden tüccar için
B) İnsanoğlunun kendisi ve ailesi için
C) Komşusu için
D) Pazarda herhangi birine satmak için
E) Kendisinden ürün talep eden herhangi bir müşterisi için

Cevap : B) İnsanoğlunun kendisi ve ailesi için

“Royal Cubit” ölçüsü aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) Sağa ve sola açılmış kolların orta parmak uçları arasındaki uzunluk
B) Bir karış
C) 55 cm ile 58 cm arasındaki bir mesafe
D) Kolun dirsekten orta parmak ucuna kadar olan uzunluğu
E) Bir adım

Cevap : D) Kolun dirsekten orta parmak ucuna kadar olan uzunluğu

Endüstriyel Kalite Kontrol

31 29 35 30 34 28 36 32 33

Medyan değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 30
B) 28
C) 33
D) 32
E) 34

Cevap : D) 32

Ürünlerin % 5’inin hatalı olduğu bilinen imalat hattından rastgele çekilen 3 üründen 1 tanesinin hatalı olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0.0071
B) 0.8574
C) 0.7290
D) 0.1354
E) 0.2430

Cevap : D) 0.1354

Aşağıdakilerden hangisi çetele diyagramı ile ilgili doğru bir ifade değildir?

A) Çetele diyagramı, toplanan verilerin görsel olarak ifade edilmesinde de kullanılmaktadır.
B) Çetele diyagramı daha çok veri toplama, verileri kaydetme aşamasında kullanılmaktadır.
C) Çetele diyagramı ölçülen değerlere kaçar defa rastlandığını, başka bir ifade ile eldeki verilerin frekans değerlerini göstermektedir.
D) Çetele diyagramı sadece nicel verilerle kullanılan çok önemli bir diyagramdır.
E) Çetele diyagramı, sıklık diyagramı adıyla da kullanılmaktadır.

Cevap : D) Çetele diyagramı sadece nicel verilerle kullanılan çok önemli bir diyagramdır.

1907 – 1908 yıllarında, ürün ve malzemelerde sistematik muayeneye başlayan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) C & A
B) AT & T
C) Federal elektrik
D) Ford
E) General elektrik

Cevap : B) AT & T

Hammurabi kanunlarına göre, eğer bir mimar, bir adama ev yapıp, yapıtını sağlam yapmazsa ve yaptığı ev çöküp, evin sahibinin ölümüne neden olursa, o mimara nasıl bir ceza verilmektedir?

A) Mimarın meslek hayatı sona erer.
B) Mimar yıkılan evi yeniden yapar.
C) Mimar ölümle cezalandırılır.
D) Mimar yargılanır mahkemenin vereceği ceza uygulanır.
E) Mimar yıkılan evi yeniden yapar, ceza olarak bir ev daha yapar.

Cevap : C) Mimar ölümle cezalandırılır.

Histogram ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Histogram verilen limitler arasında veri noktalarının sayısını, sıklığını sütunlar hâlinde gösteren graktir.
B) Histogram dağılımın büyüklüğünü, simetri ve asimetri durumunu gösterir.
C) Histogram, ortaya çıkan dağılımı, şekli bilinen bir dağılım ile karşılaştırmak amacıyla kullanılmaktadır.
D) Her histogram birden çok özelliği ölçebilmektedir.
E) Histogram dağılımın şeklini, tek veya çift modlu oluşunu gösterir

Cevap : D) Her histogram birden çok özelliği ölçebilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi ulusal standardizasyon kuruluşlarından biri değildir?

A) ANSI
B) BSI
C) ETSI
D) DIN
E) TSE

Cevap : C) ETSI

Zanaatkâr sözcüğü dilimize, aşağıdakilerin hangisinden geçmiştir?

A) Almanca
B) Fransızca
C) İngilizce
D) İtalyanca
E) Arapça ve Farsça

Cevap : E) Arapça ve Farsça

Aşağıdakilerden hangisi, standardizasyonun tüketiciye olan yaralarından biridir?

A) Çevrenin korunmasını kolaylaştırır
B) Üretilen ürünlerin taşınmasını kolaylaştırır ve birim taşıma maliyetini düşürür
C) Stok seviyelerinde azalma sağlar
D) Rekabetin gelişmesine neden olur
E) Standartlaştırılmış ürünler, daha yüksek üretim miktarı ile ekonomi sağlar

Cevap : A) Çevrenin korunmasını kolaylaştırır

Muayene ile kontrol evresinde, genellikle üretim bölümüne bağlı olarak çalıştıkları için ortaya çıkan gerçek kalite düzeyinin olduğu gibi rapor edilmesinde problemler yaşanan anlayışa aşağıdakilerden hangisinde rastlanmaktadır?

A) Muayene rması ile kontrol
B) Muayene elemanları ile kontrol
C) Muayene departmanı ile kontrol
D) Ustabaşı ile kontrol
E) Usta ile kontrol

Cevap : B) Muayene elemanları ile kontrol

Dal yaprak diyagramı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Dal yaprak diyagramı, iki sütun hâlinde düzenlenmiş sayılardan oluşur.
B) Dal yaprak diyagramı, sayısal olarak elde edilen verilerin grafik olarak görsel bir şekilde özetlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.
C) Dal yaprak diyagramında verilerin en küçükten değerden en büyük değere doğru sıralanması gerekmektedir.
D) Dal yaprak diyagramı, çok değişkenli verileri incelenmek amacıyla kullanılmaktadır.
E) Dal yaprak diyagramında soldaki sütun dalları, sağdaki sütun yaprakları oluşturmaktadır.

Cevap : D) Dal yaprak diyagramı, çok değişkenli verileri incelenmek amacıyla kullanılmaktadır.

Endüstriyel Kalite Kontrol

Z 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05
-3.0 0.0013 0.0013 0.0013 0.0012 0.0012 0.0011
-2.9 0.0019 0.0018 0.0018 0.0017 0.0016 0.0016
-2.8 0.0026 0.0025 0.0024 0.0023 0.0023 0.0022

500 saatlik ortalama ve 100 saatlik standart sapma ile normal dağılım gösteren bir ampulün 207 saat içinde bozulma olasılığı % kaçtır?

A) 0.0019
B) 0.0017
C) 0.0013
D) 0.0016
E) 0.0026

Cevap : B) 0.0017

Verilerin toplanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Belirli zamanlarda yeterli sayıda veri toplanmalıdır.
B) Toplanan veriler uygun ortamlara kaydedilmelidir.
C) Hataların nedenlerinin bulunması elde eksiksiz bir veri setinin bulunmasına bağlıdır.
D) Geleneksel yöntem, elde edilen verilerin önceden hazırlanmış çeşitli formlara kaydedilmesi şeklindedir.
E) Çeşitli formlara işlenen veriler biriktirilmeli, uygun bir zaman bulunduğunda bilgisayara aktarılarak analiz edilmelidir.

Cevap : E) Çeşitli formlara işlenen veriler biriktirilmeli, uygun bir zaman bulunduğunda bilgisayara aktarılarak analiz edilmelidir.

Aşağıdakilerden hangisi, “standart” ile ilgili tanımlardan biri değildir?

A) “Örnek veya temel olarak alınabilen”
B) “Belli bir tipe göre yapılmış veya ayrılmış, ölçün, ölçünlü”
C) “Belirli ölçülere, yasaya, kullanıma uygun olan”
D) “Bir nitelik veya nicelik”
E) “Normlara, kanuna, kullanıma uygun olan”

Cevap : D) “Bir nitelik veya nicelik”

Günümüzden yaklaşık 3500 yıl öncesine ait dönemlerde, ürünleri tanımlayan ve imalatın nasıl yapılacağını ifade eden bazı bilgilere hangi medeniyette ulaşılmıştır?

A) Mısır
B) İran
C) Babil
D) Göbeklitepe
E) Yunan

Cevap : A) Mısır

Aşağıdakilerden hangisi kalite kontrol faaliyetlerinin amaçlarından biri değildir?

A) Lojistik maliyetlerinin azaltılması
B) Maliyeti daha düşük ve işlenmesi kolay malzemelerin araştırılması
C) Firmanın saygınlığının yükseltilmesi
D) Müşteri şikâyetlerinde azalma sağlanması
E) Üretimdeki darboğazların ortadan kaldırılması

Cevap : A) Lojistik maliyetlerinin azaltılması

1.1 1.2 1.0 1.3 1.5 1.4 1.6 1.7 1.8

Aritmetik ortalama değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1.30
B) 1.45
C) 1.35
D) 1.50
E) 1.40

Cevap : E) 1.40

Endüstriyel Kalite Kontrol

41 39 45 40 44 38 46 42 43

Tablodaki verilerin medyan değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 44
B) 38
C) 45
D) 42
E) 46

Cevap : D) 42

2.4 2.2 2.5 2.4 2.3
2.5 2.3 2.1 2.2 2.3
2.3 2.4 2.3 2.4 2.2

Mod değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2.3
B) 2.5
C) 2.2
D) 2.4
E) 2.1

Cevap : A) 2.3

Aşağıdakilerden hangisi, Milattan önce 2700’lü yıllarda endüstrideki standartlaşmanın ilk örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir?

A) Kayıtların tabletlere işlenmesinde kullanılan sivri uçlu kamışların standardı
B) Sümerlerde tabletlerin fırınlanma sıcaklığı
C) İdeograk yazı standardı
D) Sümerli rahiplerin kayıt tutmak için kullandıkları kil tablet ölçüleri
E) Piramitlerde kullanılan taş blok ölçüleri

Cevap : E) Piramitlerde kullanılan taş blok ölçüleri

Ahilik teşkilatlarına Anadolu’da kaçıncı yüzyıldan itibaren rastlanmaktadır?

A) 13. Yüzyıl
B) 10. Yüzyıl
C) 9. Yüzyıl
D) 12. Yüzyıl
E) 11. Yüzyıl

Cevap : A) 13. Yüzyıl

Endüstriyel Kalite Kontrol

6.1 6.2 6.3 6.0 6.4 6.5 6.6 6.8 6.7

Dağılım aralığı değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0.5
B) 0.7
C) 0.9
D) 0.6
E) 0.8

Cevap : E) 0.8 (6,8)-(6,0) =0,8

Müşteri memnuniyeti kavramı ilk olarak ne zaman ortaya çıkmıştır?

A) Hammurabi döneminde
B) Ahilik teşkilatları kurulduğunda
C) İnsanların yeryüzünde ilk olarak var olmaya başladığı zamanlarda
D) Yerleşik düzene geçildiğinde
E) Loncalar faaliyete geçtiğinde

Cevap : D) Yerleşik düzene geçildiğinde

Sanayi devrimi ile birlikte kalite kontrol anlayışının değişmeye başlamasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) El sanatı(zanaatı) tarzında üretime olan talebin artması.
B) Esnaf ve zanaatkârların işlerini bırakması
C) Buhar makineleri ile birlikte üretim hızlarını artması
D) Evlerde ve küçük atölyelerde gerçekleşen üretimin gelişmesi
E) Esnaf ve zanaatkârların büyük kentlere göç etmesi

Cevap : C) Buhar makineleri ile birlikte üretim hızlarını artması

Aşağıdakilerden hangisi TSE’nin görevlerinden biri değildir?

A) Standardizasyon konularında yayım yapmak
B) Her türlü standardı hazırlamak ve hazırlatmak
C) Standartlarla ilgili araştırmaların bütçesini belirlemek
D) Kamu veya özel sektörün isteyeceği teknik çalışmaları yapmak
E) Kabul edilen standartları yayımlamak

Cevap : C) Standartlarla ilgili araştırmaların bütçesini belirlemek

Verilerin toplanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Toplanan veriler uygun ortamlara kaydedilmelidir.
B) Çeşitli formlara işlenen veriler biriktirilmeli uygun bir zaman bulunduğunda bilgisayara aktarılarak analiz edilmelidir.
C) Hataların nedenlerinin bulunması elde eksiksiz bir veri setinin bulunmasına bağlıdır.
D) Belirli zamanlarda yeterli sayıda veri toplanmalıdır.
E) Geleneksel yöntem elde edilen verilerin önceden hazırlanmış çeşitli formlara kaydedilmesi şeklindedir.

Cevap : B) Çeşitli formlara işlenen veriler biriktirilmeli uygun bir zaman bulunduğunda bilgisayara aktarılarak analiz edilmelidir.

Aşağıdakilerden hangisi nitel veri görsel araçlarından birisidir?

A) Histogram
B) Çubuk diyagram
C) Fiziksel zaman serisi diyagramı
D) Dal yaprak diyagramı
E) Demografik zaman serisi Diyagramı

Cevap : B) Çubuk diyagram

Aşağıdakilerden hangisi kalite kontrol faaliyetlerinin amaçlarından biri değildir?

A) Firmanın saygınlığının yükseltilmesi.
B) Maliyeti kolay malzemelerin araştırılması.
C) Müşterişikâyetlerinde azalma sağlanması
D) Üretimdeki darboğazların ortadan kaldırılması
E) Lojistik maliyetlerinin azaltılması

Cevap : E) Lojistik maliyetlerinin azaltılması

İtalya’da nüfusun %20 sinin tüm toprakları %80’ine sahip olduğunu fark ederek bunu bir kural haline getiren kişiaşağıdakilerden hangisidir?

A) Giovanni
B) Leonardo da Vinci
C) Lamborghini
D) Pareto (Willfredo Pareto)
E) Pascal

Cevap : D) Pareto (Willfredo Pareto)

Aşağıdakilerden hangisi nicel veri görsel araçlarından birisidir?

A) Pareto diyagramı
B) Grafik diyagramı
C) Çubuk diyagramı
D) Pasta diyagramı
E) Histogram

Cevap : E) Histogram

Aşağıdakilerden hangisi standardizasyonun ekonomiye olan yararlarından biridir?

A) Artık ve kayıpları en aza indirir.
B) Teknolojik iş birliğini kolaylaştırır.
C) Üretilen ürünlerin taşınmasını kolaylaştırır ve birim taşıma maliyetini düşürür.
D) Standartlaştırılmış ürünler, daha yüksek üretim miktarı ile ekonomi sağlar.
E) Gereksiz çeşitliliğin azalması ürün tasarımında kolay

Cevap : B) Teknolojik iş birliğini kolaylaştırır.

Bir kutuda %20 si hatalı 5 parça bulunmaktadır. Bu kutudan birer birer çekilerek montajda kullanılan 2 parçadan 1 tanesinin hatalı olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0.40
B) 0.30
C) 0.35
D) 0.50
E) 0.45

Cevap : A) 0.40

Ders Kitabı

Endüstriyel Kalite Kontrol Auzef Ders Kitabı PDF

Endüstriyel Kalite Kontrol Auzef Ders Kitabı

Auzef İşletme telegram işletme
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!