Finansal Yönetim

Finansal Yönetim

Vize Final
2021 Vize Soruları 2021 Bütünleme Soruları
2021 Final Soruları
2022-2023 Final Soruları

Finansal Yönetim

Finansal Yönetim 2021 Bütünleme Soruları

Her dönem % 12 oranında değer kazanan 1000 TL’ lik yatırım yaklaşık kaç dönem sonra 12300 TL olur?

A) 2
B) 8
C) 20
D) 1
E) 4

Cevap : C) 20

“Tahvillerde ……. söz konusu iken, hisse senetlerinde ……… söz konusu değildir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Rüçhan hakkı / Vade
B) Vade / Vade
C) Rüçhan hakkı / Rüçhan hakkı
D) Kâr payı / Kâr payı
E) Vade / Kâr payı

Cevap : B) Vade / Vade

5 yıl vadeli, yıllık % 20 kupon faizli ve ödemeleri altı ayda bir yapılacak olan 1000 TL nominal değerli tahvile yatırım yapmayı düşünen bir yatırımcının % 20 getiri elde etmek istemesi halinde söz konusu tahvile ne kadar fiyat ödemesi gerekir?

A) 500 TL
B) 1 TL
C) 100 TL
D) 1000 TL
E) 10 TL

Cevap : D) 1000 TL

İyi çeşitlendirilmiş bir portföy aşağıdakilerden hangisini minimize eder?

A) Beklenen getiri
B) Varyans
C) Beta
D) Sistematik risk
E) Sistematik olmayan risk

Cevap : E) Sistematik olmayan risk

“Bir dönem içinde yatırımdan elde edilecek olası kazanç veya kayba …………. adı verilir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Kovaryans
B) Risk
C) Belirsizlik
D) Getiri
E) Korelasyon

Cevap : D) Getiri

Yüzde 10 faiz oranında, bir yıl sonra elde edilecek 100 TL’nin bugünkü değeri ne kadar olacaktır?

A) 100
B) 50.45
C) 150
D) 90.91
E) 120

Cevap : D) 90.91

“Piyasa faiz oranı ……, tahvil fiyatı ……… .” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Arttığında / Artar.
B) Azaldığında / Etkilenmez.
C) Azaldığında / Düşer.
D) Arttığında / Etkilenmez.
E) Arttığında / Düşer.

Cevap : E) Arttığında / Düşer.

“İç verim oranı; gelecekte elde edilmesi beklenen nakit girişlerin bugünkü değerini, ……………….. eşitleyen orandır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Hiçbiri
B) Nakit çıkışların bugünkü değerine
C) Net gelirlerin bugünkü değerine
D) Varlıkların defter değerine
E) Gelecekte elde edilecek gelirlerin birleşik faiz oranına göre tutarına

Cevap : B) Nakit çıkışların bugünkü değerine

“Bilançolarda yer alan öz sermaye toplamı, firmanın …………….. büyüklüğünü verir.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Pasif
B) Defter değeri
C) Hiçbiri
D) Marka
E) Aktif

Cevap : B) Defter değeri

Bir firmanın, faaliyetlerini finanslamada kullandığı kaynak için ödemek zorunda olduğu faize ne denir?

A) Bileşik faiz
B) Hiçbiri
C) Borç maliyeti
D) Beta katsayısı
E) Özsermaye maliyeti

Cevap : C) Borç maliyeti

Gerçekleştirilmesi düşünülen iki projeyle ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir:
A Projesi B Projesi
Maliyet (t=0) -13.000 TL -2.000 TL
t=1 –  2.000 –  800
t=2 –  2.000  – 300
t=3  – 4.000  – 1.100
t=4  – 8.000  – 300
İskonto faiz oranı = %5
B projesinin iç verim oranı (IRR) aşağıdakilerden hangisidir?

A) % 20.16
B) % 50.16
C) % 30.16
D) % 40.16
E) % 10.16

Cevap : E) % 10.16

Vade bitimine 12 yılı olan tahvilin kupon faiz oranı %9’dur. İstenilen getiri oranı %7 ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Tüm önermeler doğrudur.
B) Piyasa faiz oranı değişmezse, tahvilin bir yıl sonraki fiyatı bugünden daha az olacaktır.
C) Tüm önermeler yanlıştır.
D) Tahvil nominal değerden satılır.
E) Eğer piyasa faiz oranı azalırsa tahvilin fiyatı da azalacaktır.

Cevap : B) Piyasa faiz oranı değişmezse, tahvilin bir yıl sonraki fiyatı bugünden daha az olacaktır.

Bir hisse senedine bugün 30 TL ödediniz. Hisse senedini gelecek sene kar payını alır almaz 32 TL’ye satmayı düşünüyorsunuz. Hisse senedi yatırımından beklentiniz %20 ise gelecek yıl kaç TL temettü almalısınız?

A) 24 TL
B) 34 TL
C) 44 TL
D) 14 TL
E) 4 TL

Cevap : E) 4 TL

Modern finans teorisine göre firma yöneticilerinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Firma ortaklarının servetini en yüksek değere ulaştırmaktır.
B) Firmayı borçlandırmamaktır.
C) Firma borçlarını en yüksek değere ulaştırmaktır.
D) Firmanın yatırımlarını en yüksek değere getirmektir.
E) En yüksek değerden borçlanmaktır

Cevap : A) Firma ortaklarının servetini en yüksek değere ulaştırmaktır.

Gerçekleştirilmesi düşünülen iki projeyle ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir:
A Projesi B Projesi
Maliyet (t=0) -13.000 TL -2.000 TL
t=1  – 2.000  – 800
t=2  – 2.000  – 300
t=3  – 4.000  – 1.100
t=4  – 8.000  – 300
İskonto faiz oranı = %5
A projesinin iç verim oranı (IRR) aşağıdakilerden hangisidir?

A) % 0.96
B) % 6.96
C) % 18.96
D) % 12.96
E) % 24.96

Cevap : B) % 6.96

ABC A. Ş.’nin kazançları, kâr payları ve hisse senedi fiyatı gelecekte %7 sabit büyüyecektir. Şirketin hisse senetlerinin piyasa fiyatı 23 TL olup son ödediği kâr payı 2 TL’dir. İndirgenmiş nakit akımları yaklaşımı kullanıldığında özsermaye maliyeti aşağıdakilerden hangisi olmalıdır

A) %6.3
B) %16.3
C) %0
D) %36.3
E) %50

Cevap : B) %16.3

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Duyarlılık analizlerinde önceden saptanan bir değerin aynen gerçekleşmesi için bir değişken, başlangıçtaki değerinden ne oranda sapma gösterebilir sorusuna cevap aranır.
B) Genişleme yatırımları risksiz yatırımlardır.
C) Tüm önermeler yanlıştır.
D) Kapasite artırıcı yatırımlar için maddi duran varlık alımı gerçekleştirilmez.
E) Belirsizlik ortamında yatırım projeleri daha kolay değerlendirilir.

Cevap : C) Tüm önermeler yanlıştır.

Proje değerleme teknikleri arasında en kesin ve en doğru sonuç veren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Her yaklaşımın kendine özgü üstünlükleri ve eksiklikleri vardır.
B) Geri ödeme süresi
C) İç verim oranı
D) İskontolanmış geri ödeme süresi
E) Bugünkü net değer

Cevap : B) Geri ödeme süresi

Herhangi bir tahvilin kupon faiz oranı % 6, buna karşılık pazardaki cari faiz haddi % 7 ise tahvilin değeri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Hiçbiri
B) Nominal fiyat ile bir ilişkisi yoktur.
C) Nominal fiyattan büyüktür.
D) Nominal değerine eşittir.
E) Nominal fiyattan küçüktür

Cevap : E) Nominal fiyattan küçüktür

Eğer bir projeden herhangi bir zamanda hiçbir maliyet olmadan çekilebilme opsiyonu olsaydı aşağıdakilerden hangisi doğru olurdu?

A) Terk etme opsiyonu projenin NBD’sini düşürürdü.
B) Tüm önermeler doğrudur.
C) Terk etme opsiyonu projenin riskini düşürürdü.
D) Proje yüklenicileri için kötü olurdu.
E) Projenin geri ödeme süresini artırırdı.

Cevap : C) Terk etme opsiyonu projenin riskini düşürürdü.

“Tüm riskli ve risksiz varlıkların oluşturduğu piyasanın riskini ifade eden beta katsayısı ………….”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) 100’dür.
B) 5’tir.
C) 0’dır.
D) -2’dir.
E) 1’dir.

Cevap : E) 1’dir.

Sağlam Yedek A.Ş.’nin hedeflediği sermaye yapısında % 40 borç, % 60 özsermaye bulunmaktadır. Şirket tahvillerin getirisi % 9 ve vergi oranı % 40’tır. Şirketin ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (AOSM) %9.96’dır. Buna göre sadece
şirketin sermaye yapısındaki net borç maliyeti ne kadardır?

A) %2.16
B) %0
C) %8
D) %9
E) %10

Cevap :

Cari temettü ödemesi 2.00 TL olan bir firmanın temettü büyüme oranın gelecekte %10 ve sabit olacağı beklenmektedir. Buna göre 1. dönem için beklenen temettü ödemesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4.00 TL
B) 4.20 TL
C) 2.66 TL
D) 2.20 TL
E) 3.00 TL

Cevap : D) 2.20 TL

ABC A.Ş. gelecekte %7 sabit büyüyecektir. Şirketin hisse senetlerinin piyasa fiyatı 23 TL olup son ödediği kâr payı 2 TL’dir. Bu verilere göre firmanın özsermaye maliyeti ne kadar olmalıdır?

A) %0
B) %16
C) %88
D) %8
E) %1

Cevap : B) %16

Faiz ödemesi ihraççı kurumun kâr elde etme koşuluna bağlı olan tahvil türlerine ne denir?

A) Riskli tahviller (junk bonds)
B) Geri çağrılabilir tahvil
C) Garantili tahviller
D) Gelir tahvilleri
E) Değişken faizli tahviller

Cevap : D) Gelir tahvilleri

Marjinal sermaye maliyeti aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) Yeni çıkarılan tahviller ile eski tahvillerin maliyetleri arasındaki farka eşittir.
B) Yeni çıkarılan hisse senetleri ile eski hisse senetlerinin maliyetleri arasındaki farka eşittir.
C) Hiçbiri
D) Tarihî ortalama sermaye maliyetine eşittir. Kontrol Edin Net değil
E) Yeni sağlanan fonların ağırlıklı ortalama maliyetine eşittir.

Cevap : D) Tarihî ortalama sermaye maliyetine eşittir. Kontrol Edin Net değil

Gerçekleştirilmesi düşünülen iki projeyle ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir:
A Projesi B Projesi
Maliyet (t=0) -13.000 TL -2.000 TL
t=1  – 2.000  – 800
t=2  – 2.000  – 300
t=3  – 4.000  – 1.100
t=4  – 8.000  – 300
İskonto faiz oranı = %5
B projesinin bugünkü net değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 231.05 TL
B) 31.05 TL
C) 131.05 TL
D) 331.05 TL
E) 431.05 TL

Cevap : A) 231.05 TL

Özsermaye için verilen aşağıdaki denklemlerden hangisi doğrudur?

A) Özsermaye = Sabit varlıklar – Kısa vadeli borçlar
B) Özsermaye = Toplam aktifler – Toplam borç
C) Özsermaye = Uzun vadeli borçlar – Stok
D) Özsermaye = Cari aktif – Cari pasif
E) Özsermaye = Cari aktif – Sabit varlıklar

Cevap : B) Özsermaye = Toplam aktifler – Toplam borç

Paşa A. Ş.’nin hedeflediği sermaye yapısında % 40 Borç, % 60 özsermaye bulunmaktadır. Şirket özsermaye maliyeti %13 ve vergi oranı % 40’tır. Buna göre sadece şirketin sermaye yapısındaki net özsermaye maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

A) %2.2
B) %24
C) %48
D) %0
E) %7.8

Cevap : E) %7.8

Kâr payı (temettü) ödeme oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dağıtılan kâr paylarının dağıtılmayan kâra oranıdır.
B) Firmada yeniden yatırım için alıkonan net kâr yüzdesidir.
C) Ortaklara dağıtılan net kâr yüzdesidir.
D) Dağıtılan kâr paylarının faaliyet kârına oranıdır.
E) Hiçbiri

Cevap : C) Ortaklara dağıtılan net kâr yüzdesidir.

I. Yatırım projelerinin gerektirdiği nakit akımlarının farklı büyüklükte olması
II. Yatırım projelerinin ekonomik olmamaları
III. Projelerin nakit akışlarının zamanlamasında farklılık olması
IV. Projelerin aynı sektörden olmaları
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri birbiriyle bağdaşmayan iki proje için NBD
ve İVO’nun birbiriyle çelişkili sonuçlar vermesinin nedenleri arasında yer alır?

A) I ve II
B) I, II ve IV
C) Yalnız III
D) Yalnız I
E) I ve III

Cevap : B) I, II ve IV

“Finansal piyasalar vadelerine göre gruplara ayrılır. Vadesi 1 yıldan kısa süreli olan piyasalara …………. denir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) borsa
B) para piyasaları
C) sermaye piyasaları
D) banka
E) temettü piyasası

Cevap : B) para piyasaları

Bir firmanın, faaliyetlerini finanslamada kullandığı kaynak için ödemek zorunda olduğu faize ne denir?

A) Bileşik faiz
B) Beta katsayısı
C) Özsermaye maliyeti
D) Hiçbiri
E) Borç maliyeti

Cevap : E) Borç maliyeti

Finansal Yönetim

Bir firmanın hisse senedinin cari değeri 50 TL’dir. Firma yatırımcılara daha birkaç gün önce hisse başına 5 TL kâr payı ödemiştir. Kâr payı büyüme oranının gelecekte sabit % 10 olacağı tahmin edilirse firmanın öz sermaye maliyeti Gordon modeline göre ne kadar olacaktır?

A) %21
B) %31
C) %41
D) %1
E) %11

Cevap : A) %21

ABC A.Ş.’nin kazançları, kâr payları ve hisse senedi fiyatı gelecekte %7 sabit büyüyecektir. Şirketin hisse senetlerinin piyasa fiyatı 23 TL olup son ödediği kâr payı 2 TL’dir. Şayet firmanın beta katsayısı 1.6, risksiz faiz oranı %9 ve piyasadan beklenen getirisi %13 ise finansal varlık değerleme modeline göre özsermaye maliyeti ne kadar olacaktır?

A) %45
B) %15.4
C) %35.4
D) %50
E) %0

Cevap : B) %15.4

Sermaye maliyeti ile ilgili aşağıdaki hangi önerme yanlıştır?

A) AOSM hesaplamaları vergiden sonra yapılmalıdır.
B) Risksiz faiz oranının artması AOSM’yi artırır.
C) Vergi oranları yükselirse diğer şartların aynı kalması durumunda AOSM artar.
D) Risksiz faiz oranının artması borç maliyetini artırır.
E) Firmanın hedeflenen sermaye yapısı sermaye maliyetini etkiler

Cevap :

Terk etme opsiyonunun, proje nakit akımları ve riski üzerindeki etkisini en iyi açıklayan önerme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nakit akımları üzerinde ve riski üzerinde etkisi düşük olur.
B) Nakit akımları üzerinde de riski üzerinde de etkisi yüksek olur.
C) Nakit akımları üzerinde etkisi yüksek, riski üzerinde etkisi azaltıcı olur.
D) Nakit akımları üzerinde etkisi olmaz ama riski üzerinde etkisi olur.
E) Nakit akımları üzerinde ve riski üzerinde etkisi olmaz.

Cevap : E) Nakit akımları üzerinde ve riski üzerinde etkisi olmaz.

Aşağıdaki projelerin hangisinde risk daha yüksektir?

A) Yeni mamul yatırımları
B) Tasarruf sağlayıcı yatırımlar
C) Yenileme yatırımları
D) Genişleme yatırımları
E) Kapasite artırıcı yatırımlar

Cevap : A) Yeni mamul yatırımları

Aşağıdakilerden hangisi hisse senedi sahiplerinin hakkı değildir?

A) Oy kullanmak
B) Rüçhan hakkına sahip olmak
C) Şirketin her günkü rutin işlerinde söz sahibi olmak
D) Genel kurul üyesi olmak
E) Dağıtıldığı takdirde temettü almak

Cevap : C) Şirketin her günkü rutin işlerinde söz sahibi olmak

Aşağıdakilerin hangisi kiralamanın avantajı değildir?

A) Kiralamada vergi tasarrufu, satın almaya göre her zaman daha yüksektir.
B) Riski göreli olarak daha düşüktür.
C) Sermaye maliyetini düşürür.
D) Finansman sıkıntısı çeken firmalar için uygundur.
E) Teknoloji bakımından geride kalma riskini azaltır.

Cevap : A) Kiralamada vergi tasarrufu, satın almaya göre her zaman daha yüksektir.

Aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

A) Sermaye piyasalarında işlem görmeyen şirketlerin cari piyasa değerlerinin bilinememesi nedeniyle özsermaye maliyetini hesaplamak daha zordur.
B) Sermaye maliyetinin belirlenmesinde kullanılan bileşenlerin ağırlıkları, piyasa
değerleri üzerinden hesaplanmalıdır.
C) Marjinal değerlerden sermaye maliyeti hesaplanmalıdır.
D) Sermaye maliyetinin bileşeni olan borç faiz oranı güncel değildir.
E) Sermaye maliyeti, maliyeti olan fon bileşenlerinin ağırlıklı ortalamasıdır.

Cevap : D) Sermaye maliyetinin bileşeni olan borç faiz oranı güncel değildir.
???

Finansal Yönetim

Aşağıdaki hangi önerme en doğrudur?

A) Finansal kiralamalar iptal edilebilir.
B) Finansal kiralamalar uzun vadelidir.
C) Faaliyet leasingi hiçbir zaman iptal edilemez.
D) Tüm önermeler doğrudur.
E) Finansal kiralamalarda bakım giderleri kiraya veren tarafından karşılanır.

Cevap : A) Finansal kiralamalar iptal edilebilir???

Eğer bir firmanın sermaye yapısında %50 borç ve %50 özsermaye bulunursa aşağıdaki önermelerden hangisi en doğrudur?

A) Özsermaye maliyeti borç maliyetinden yüksek olur.
B) Tüm önermeler doğrudur.
C) AOSM, özsermaye maliyetinden yüksek olur.
D) AOSM marjinal sermaye maliyeti olarak değil tarihî maliyet olarak hesaplanır.
E) AOSM vergi öncesi hesaplanır.

Cevap : E) AOSM vergi öncesi hesaplanır.
???

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Duyarlılık analizlerinde önceden saptanan bir değerin aynen gerçekleşmesi için bir değişken, başlangıçtaki değerinden ne oranda sapma gösterebilir sorusuna cevap aranır.
B) Tüm önermeler yanlıştır.
C) Kapasite artırıcı yatırımlar için maddi duran varlık alımı gerçekleştirilmez.
D) Genişleme yatırımları risksiz yatırımlardır.
E) Belirsizlik ortamında yatırım projeleri daha kolay değerlendirilir.

Cevap : B) Tüm önermeler yanlıştır.
???

I. Kiracı tarafından istendiğinde iptal edilebilir.
II. Yıllık bakım giderleri kiraya veren tarafından karşılanır.
III. Genellikle kiralama vadeleri kısa ve orta vadelidir.
IV. Genellikle bilgisayar kiralamasında kullanılır.
Faaliyet kiralaması ile yukarıdaki ifadelerin hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve IV
D) I, II, III ve IV
E) III ve IV

Cevap : D) I, II, III ve IV

Net işletme sermayesi (net çalışma sermayesi) ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Borç ve alacak farkıdır.
B) Aktif ve pasif farkıdır.
C) Stok ve alacak kalemleri arasındaki farktır.
D) Dönen varlıklar ile kısa vadeli borçlar arasındaki farktır.
E) Kasa ve menkul kıymetlerdir.

Cevap : D) Dönen varlıklar ile kısa vadeli borçlar arasındaki farktır.

“Finansman bonosu” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kısa süreli fon sağlanmasında yararlanılabilir.
B) Para piyasası araçlarındadır.
C) İhracı ve pazarlanması konularında kurallar Sermaye Piyasası Kurulu ve Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir.
D) Finansman bonolarının vadesi 10 gün ve katları şeklinde belirlenir.
E) Süreleri 2-6 ay arasında değişen bonoların fon fazlası veren birimlere

Cevap : D) Finansman bonolarının vadesi 10 gün ve katları şeklinde belirlenir.

“Herhangi bir yatırım projesinin Net Bugünkü Değeri pozitif ise bu projenin iç verim oranı (İVO) genellikle;……………”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) İskonto oranından büyüktür.
B) İskonto oranından küçüktür.
C) Eksi bir değerdir.
D) Hiçbiri
E) İskonto oranından bağımsızdır.

Cevap : A) İskonto oranından büyüktür.

Finansal Yönetim

Finansal Yönetim Finansal Yönetim Ders Kitabı PDF

Finansal Yönetim Auzef Ders Kitabı

Finansal Yönetim

İktisat Lisans Açık Öğretim telegram iktisat

Finansal Yönetim

 

TOEFL
Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı

Finansal Yönetim

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!