Genel Kimya

Genel Kimya

Genel Kimya Çıkmış Sınav Soruları
ve Deneme Sınavları
Vize Final
2021 Vize Soruları 2023-24 Final Güz
2019 Vize Soruları 2022 Final Soruları
2021 Final Soruları
Auzef İş Sağlığı ve Güenliği SInav Soruları
ve Deneme Sınavları

Genel Kimya (Güz)  Final Soruları

Kimya Temelleri: Açıköğretim ve Meslek Sınavlarına Hazırlık

Açıköğretim ve meslek sınavlarına hazırlanan öğrenciler için, özellikle İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef) bünyesinde sunulan İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü öğrencilerinin Genel Kimya dersinde karşılaşabilecekleri temel konseptleri anlamaları büyük önem taşımaktadır. Bu yazıda, sınav sorularının ötesinde kimyanın temel prensiplerini ve konularını ele alacağız, böylece öğrenciler sınavlara sadece bilgiyle değil, aynı zamanda derin bir anlayışla hazırlanabilirler.

1. Elektron İlgisi ve Elementlerin Periyodik Sıralaması

Elektron ilgisi, bir atomun serbest elektronu ne kadar güçlü çektiğini gösterir. Genel olarak, periyodik tabloda sağa doğru ilerledikçe elektron ilgisi artar. Örneğin, Cl (Klor) elementi, Na (Sodyum) ve K (Potasyum) elementlerine göre daha yüksek elektron ilgisine sahiptir. Bu bilgi, elementleri elektron ilgilerine göre sıralarken kritik öneme sahiptir.

2. Fonksiyonel Gruplar ve Organik Kimya

Organik kimyada fonksiyonel gruplar, moleküllerin kimyasal reaktivitesini ve özelliklerini belirleyen atom veya atom gruplarıdır. Eterler, oksijen atomu iki karbon zinciri arasında köprü kurarak karakterize edilen bir fonksiyonel gruptur. Bu gruplar, organik moleküllerin sınıflandırılmasında ve reaksiyon mekanizmalarının anlaşılmasında temel oluşturur.

3. Molekül Geometrisi ve VSEPR Teorisi

VSEPR (Valence Shell Electron Pair Repulsion) teorisi, moleküllerin geometrisini tahmin etmek için kullanılır. Örneğin, XeF₂ molekülü, elektron çiftlerinin birbirini itmesi sonucu lineer bir yapıya sahiptir ve bu da molekülün ideal bağ açısının 180° olmasını sağlar. Molekül geometrisi, maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini anlamada önemli bir faktördür.

4. Çözeltilerin Kimyası ve Raoult Yasası

Raoult yasası, ideal çözeltilerin buhar basıncı ile ilgilenir ve çözücünün buhar basıncının, saf çözücünün buhar basıncı ile çözeltideki mol fraksiyonunun çarpımına eşit olduğunu belirtir. Bu yasa, çözelti kimyası ve distilasyon gibi ayırma işlemlerinin temelini oluşturur.

5. Kimyasal Denge ve Le Chatelier Prensibi

Kimyasal denge, reaktanların ve ürünlerin konsantrasyonlarının zamanla değişmediği dinamik bir durumdur. Le Chatelier prensibi, dış koşulların değişimi (örneğin, basınç, sıcaklık) sonucunda bir denge sisteminin nasıl tepki vereceğini açıklar. Bu prensip, kimyasal reaksiyonları kontrol etme ve optimize etme açısından büyük önem taşır.

6. Stokiyometri ve Kimyasal Reaksiyonlar

Stokiyometri, kimyasal denklemlerde reaktanlar ve ürünler arasındaki sayısal ilişkilerle ilgilenir. Kimyasal reaksiyonların doğru bir şekilde denkleştirilmesi, reaktanların ve ürünlerin miktarlarını hesaplamak için gereklidir. Bu, laboratuvar çalışmaları ve endüstriyel süreçlerde kritik öneme sahiptir.

7. Asitler, Bazlar ve pH Kavramı

Asitler ve bazlar, kimyada temel konseptlerdir ve bir çözeltinin asidik veya bazik karakterini pH skalası ile ölçeriz. Asitler, H⁺ iyonu verebilen maddelerdir, bazlar ise OH⁻ iyonu alabilen veya verebilen maddelerdir. pH, bir çözeltinin hidrojen iyonu konsantrasyonunun negatif logaritması olarak tanımlanır ve maddenin asitlik veya baziklik derecesini belirler.

Sonuç

Bu makalede ele alınan konular, Genel Kimya dersinde karşılaşılabilecek temel prensipleri kapsar ve açıköğretim ile meslek sınavlarına hazırlanan öğrenciler için sağlam bir temel oluşturur. lolonolo.com olarak amacımız, öğrencilere kapsamlı ve anlaşılır kaynaklar sunarak eğitim yolculuklarında onlara destek olmaktır. Bu bilgilerle donanmış öğrenciler, sınav sorularını sadece çözmekle kalmayıp, aynı zamanda kimyanın temel kavramlarını derinlemesine anlayarak bilgilerini günlük hayatta ve profesyonel uygulamalarda etkin bir şekilde kullanabilirler

@lolonolo_com

Genel Kimya (Güz) 2023-2024 Final Soruları

1. ₁₁Na, ₁₇Cl ve ₁₉K elementlerinin elektron ilgisine göre büyükten küçüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) K ˃Na˃Cl
B) Cl˃Na˃K
C) Na˃K˃Cl
D) Cl˃K˃Na
E) Na˃Cl˃K

Cevap : B) Cl˃Na˃K

2. Eter sınıfı bileşiklerin fonksiyonel grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Genel Kimya 2022-2023 Final Soruları 2. SORU A ŞIKKI-min
B) Genel Kimya 2022-2023 Final Soruları 2. SORU B ŞIKKI
C) 2022-2023 Final Soruları 2. SORU C ŞIKKI-min
D) Genel Kimya 2022-2023 Final Soruları 2. SORU D ŞIKKI-min
E) 2022-2023 Final Soruları 2. SORU E ŞIKKI-min

Cevap : E)

3. XeF₂ molekülün VSPER gösterimi ve ideal bağ açısı (°) aşağıdakilerden hangisidir?

A) AX₄E₂ – 90°
B) AX₃E₂ – 90°
C) AX₅E₃ – 90
D) AX₂E₃- 180°
E) AX₂ – 180°

Cevap : D) AX₂E₃- 180°

4. ….. yasası olarak ortaya konulan eşitlik yardımıyla bir çözeltinin buhar basıncı bulunabilmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Charles
B) Avogadro
C) Boyle
D) Joule
E) Raoult

Cevap : E) Raoult

5. I. Reaksiyon kabına B maddesinden eklemek
II. Basıncı arttırmak
III. Reaksiyon kabını ısıtmak
A(g) + B(g) + ısı ↔ C(g) + D(g)
İlgili denge reaksiyonunda yukarıdaki işlemlerin hangisi veya hangileri yapıldığında denge reaksiyonu ürünler lehine kayar?

A) Yalnız II
B) Yalnız I
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I ve III

Cevap : E) I ve III

6. Kimyasal reaksiyonlar konusu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kimyasal reaksiyonların tümünde reaktanlar tamamen tükenir.
B) Bir kimyasal reaksiyon denklemi yazılırken, tepkimeye girenler reaksiyon okunun soluna yazılır ve reaktanlar olarak adlandırılır.
C) Bir kimyasal reaksiyon denkleştirildikten sonra kimyasal miktarlar arasındaki sayısal bağlantı reaksiyonun stokiyometrisidir.
D) Stokiyometri kimyasal reaksiyonda reaktanların miktarına göre oluşacak ürünün miktarını tahmin etmemizi sağlamaktadır.
E) İki veya daha fazla maddenin bir araya gelerek moleküllerdeki atomların aralarında yeniden düzenlenmesine yol açan olaya kimyasal reaksiyon denir.

Cevap : A) Kimyasal reaksiyonların tümünde reaktanlar tamamen tükenir.

7. I. Sulu çözeltilerine H+ iyonu verirler.
II. Bir çok metali çözme yetenekleri vardır.
III. Turnusolu maviye boyarlar.
Bazlar için yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız II
B) II ve III
C) Yalnız I
D) I ve II
E) Yalnız III

Cevap : E) Yalnız III

8. X atomunun proton sayısı nötron sayısından 20 eksiktir. X’in kütle numarası 126 olduğuna göre elektron konfigürasyonundaki son terim aşağıdakilerden hangisidir?

A) 5p⁵
B) 4d⁵
C) 4d¹⁰
D) 4p⁶
E) 5p²

Cevap : A) 5p⁵

9. Yüksek enerjili ….. parçacıkları atom ve moleküllerle etkileşimde bulunarak onları iyonlaştırır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) beta
B) gama
C) pozitron
D) alfa
E) elektron

Cevap : D) alfa

10. Pistonlu bir kapta bulunan oksijen gazının 1,5 atm basınçta kapladığı hacmi 9 L’dir. Piston hareket ettirilerek kabın basıncı 0,5 atm’e getirilirse gazın hacmi kaç L olur?

A) 12 L
B) 24 L
C) 27 L
D) 18 L
E) 6 L

Cevap : C) 27 L

11. Aşağıdaki bileşiklerin hangisinde moleküller arası hidrojen bağı vardır?

A) CH₂O
B) CH₂Cl₂
C) CH₃CN
D) NH₃
E) CFH₃

Cevap : D) NH₃

12. N₂(g) + H₂(g) ↔ NH₃(g)
Denge kısmi basınçları NH₃ = 3 atm, N₂ = 0,5 atm, H₂ = 0,2 atm bulunmuştur. Buna göre ilgili reaksiyonun Kp denge sabiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) 6750
B) 3375
C) 5625
D) 2250
E) 4500

Cevap : D) 2250

13. C₂Cl₄F₂ bileşiğindeki klorun kütlece yüzde bileşimi aşağıdakilerden hangisidir? (C: 12 g/mol, Cl:35 g/mol, F:19 g/mol)

A) % 12
B) % 19
C) % 69
D) % 83
E) % 42

Cevap : C) % 69

14. 135 g suda 15 g tuz çözünüyor ise tuzun kütlece yüzdesi (%) aşağıdakilerden hangisidir?

A) %11
B) %14
C) %10
D) %12
E) %13

Cevap : C) %10

15. İyot moleküllerinin etanol içinde çözünmesi olayında aşağıda verilen fiziksel etkileşimlerden hangisi etkendir?

A) İndüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol
B) Dipol-indüklenmiş dipol
C) İyon-indüklenmiş dipol
D) İyon-dipol
E) Dipol-dipol

Cevap : B) Dipol-indüklenmiş dipol

16. Kimya 2022-2023 Final Soruları 16. SORU-min
Yukarıda açık yapısı yer alan bileşiğin adlandırması aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3-metil-1-büten
B) 3-metil-1-pentin
C) 2-metil-1-pentin
D) 2-metil-3-butin
E) 2-metil-3-büten

Cevap : A) 3-metil-1-büten

17. Sıvı kimyasallar cam pipetlerle transfer edilirken kullanılması gereken içi hava dolu plastik malzemeye ….. denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) baget
B) portüp
C) puar
D) piset
E) spatül

Cevap : C) puar

18. Aşağıdakilerden hangisi laboratuvarda uyulması gereken kurallardan biri değildir?

A) Sıvı kimyasalların hassas ölçümünde mutlaka balon joje, mezür gibi cam ölçü malzemeleri kullanılmalıdır.
B) Asit çözeltisi hazırlanırken asidin içine su yavaş yavaş ilave edilmelidir.
C) Laboratuvarda bulunan gaz tüpleri, vanasından kapatılmalıdır.
D) Katı kimyasal maddeler şişesinden alınırken temiz bir spatül kullanılmalıdır.
E) Reaksiyonlar devam ederken deney yapılan kaba kesinlikle üstten bakılmamalıdır.

Cevap : B) Asit çözeltisi hazırlanırken asidin içine su yavaş yavaş ilave edilmelidir.

19. Ticari olarak satın alınan bir sirkenin iyon derişimi 5,0 x10⁻⁴ M’dir. Buna göre sirkenin pH değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3,0
B) 3,3
C) 3,7
D) 3,9
E) 3,5

Cevap : B) 3,3

20. Kimya 2022-2023 Final Soruları 20. SORU-min
Yukarıdaki çekirdek reaksiyonlarında meydana gelen ışımalar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beta, pozitron, gama
B) Alfa, beta, gama
C) Pozitron, alfa, gama
D) Beta, alfa, pozitron
E) Gama, beta, alfa

Cevap : A) Beta, pozitron, gama

Genel Kimya

Genel Kimya (Güz) 2023-2024 Final Soruları

Genel Kimya 2022-2023 Final Soruları

1. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi primer amin türevidir?

Genel Kimya 2022 Final Soruları soru 1-min

Cevap : A

2. Aşağıdaki özelliklerden hangisi asitler ve bazlar için ortaktır?

A) Tatları acıdır.
B) pH değerleri 7’den yüksektir.
C) Elde kayganlık hissi oluştururlar.
D) pH değerleri 7’den düşüktür.
E) Elektrolittirler.

Cevap : E) Elektrolittirler.

3. 0,00410 sayısı ….. anlamlı rakam içerir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) 3
B) 4
C) 5
D) 1
E) 7

Cevap : A) 3

4. Bir fabrikadan alınan atık suyunun OH iyonu derişimi 10¯² M’dır.
Atık suyunun pH değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 7
B) 2
C) 6
D) 12
E) 10

Cevap : D) 12

5. “Çözücü moleküllerinin gözenekli bir yarı geçirgen zar boyunca seyreltik çözeltiden derişik çözeltiye geçişine dayanan olaya ….. denir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) erime
B) osmoz
C) kaynama
D) buharlaşma
E) donma

Cevap : B) osmoz

6. Bir beherde bulunan 100 mL su içerisinde 24,50 gram sülfürik asit (H₂SO₄) yavaş yavaş ilave edildiğinde oluşan çözeltinin molaritesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? (H= 1 g/mol, S=32 g/mol, 0=16 g/mol)

A) 2,5
B) 2,0
C) 1,5
D) 0,5
E) 1,0

Cevap : A) 2,5

7. Kararsız bir çekirdekte alfa işıması yayımlandığında proton ve nötron sayılarında gerçekleşen değişim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Proton ve nötron sayıları ikişer artar.
B) Proton sayısı bir artar, nötron sayısı değişmez.
C) Proton ve nötron sayıları ikişer azalır.
D) Proton ve nötron sayıları birer artar.
E) Proton ve nötron sayıları değişmez.

Cevap : C) Proton ve nötron sayıları ikişer azalır.

8. ₄Be, ₉F ve ₁₂Mg elementlerinin atom çapına göre büyükten küçüğe sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) F›Be›Mg
B) Mg› Be›F
C) Be›Mg›F
D) Be›F›Mg
E) F›Mg›Be

Cevap : B) Mg› Be›F

9. Genel Kimya 2022 Final Soruları soru 9-min

Yukarıda açık yapısı verilen bileşiğin adlandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 2-brom-4-etil oktan
B) 3-etil-5-brom hekzan
C) 1-etil-5-brom-oktan
D) 2-brom-5-propil pentan
E) 2-brom-4-etil hekzan

Cevap : A) 2-brom-4-etil oktan

10. N₂H₄+N₂O₄→ N₂+ H₂O reaksiyonuna göre 36 gram su açığa çıkmaktadır.
Reaksiyona giren hidrazin’in (N₂H₄) gram miktarı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

(N = 14 g/mol, H = 1 g/mol, 0 = 16 g/mol)

A) 24,0
B) 32,0
C) 64,0
D) 48,0
E) 16,0

Cevap : B) 32,0

11. Genel Kimya 2022 Final Soruları soru 11-min

Yukarıdaki görseldeki laboratuvar malzemesinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pipet
B) Piset
C) Portüp
D) Petri
E) Pens

Cevap : B) Piset

12. Aşağıda proton, nötron ve elektron sayıları verilen X, Y ve Z taneciklerinden hangisi ya da hangileri nötral halde bulunur?

X: Proton: 13, Nötron: 14, Elektron: 13
Y: Proton: 12, Nötron: 12, Elektron: 10
Z: Proton: 9, Nötron: 10, Elektron: 10

A) X ve Y
B) Yalnız Y
C) Yalnız X
D) X ve Z
E) Y ve Z

Cevap : C) Yalnız X

13. Sodyum perklorat bileşiğindeki klorun yükseltgenme basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0
B) 3
C) 1
D) 7
E) 5

Cevap : D) 7

14. 5 K sıcaklıkta 0.41 L hacim kaplayan 8,4 g N₂ gazının bulunduğu kaba uyguladığı basıncın atm biriminden değeri aşağıdakilerden hangisidir? (N=14 g/mol, Gaz sabiti R = 0,082 L atm/mol K)

A) 11,4
B) 28,5
C) 17,1
D) 16,7
E) 5,7

Cevap : D) 16,7

15. H2(g) + Br2(g) = 2HBr (g)
Denge derişimleri [H2] = 0,2 M, [Br2] = 0,5 M,
[HBr] = 15 M bulunmuştur.
Denge reaksiyonunun Kc denge sabiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4500
B) 3375
C) 2250
D) 5625
E) 1125

Cevap : C) 2250

16. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Xe-133 izotopunun beta bozunması reaksiyonu verilmiştir?

Genel Kimya 2022 Final Soruları soru 16-min

Cevap : C

17. CIF₃ molekülünün elektron grubu geometrisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Açısal
B) Tetrahedral
C) Üçgen düzlem
D) Üçgen çiftpiramit
E) Üçgen piramit

Cevap : D) Üçgen çiftpiramit

18. Metan (CH₄) molekülleri arasındaki fiziksel etkileşim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dipol-indüklenmiş dipol
B) Dipol-dipol
C) İyon-indüklenmiş dipol
D) İyon-dipol
E) İndüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol

Cevap : E) İndüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol

19. Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?

A) Kristal bir katının tekrarlanan temel yapı birimine birim hücre denir.
B) Buhar fazındaki moleküllerin doğrudan katı faza geçmesine kırağılaşma denir.
C) Bir sıvının buhar basıncının standart atmosfer basıncına eşit olduğu sıcaklığa kaynama noktası denir.
D) Büyük kuvvetlerle atomların bir arada tutuldukları düzenli yapılara kristal örgü denir.
E) Belirli bir geometrik şekli ve sabit bir erime noktası olan katı maddelere amorf katılar denir.

Cevap : E) Belirli bir geometrik şekli ve sabit bir erime noktası olan katı maddelere amorf katılar denir.

20. Denge sabiti ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İki veya daha fazla reaksiyon toplandığında, toplam reaksiyonun denge sabiti toplanan reaksiyonların denge sabitlerinin çarpımına eşittir.
B) Denge sabiti değeri 1’den çok büyük olduğunda reaksiyon ürünler yönünde istemlidir.
C) Bir kimyasal reaksiyonun denge sabiti tepken ve ürünlerin derişimleri ile ifade edilir.
D) Eğer kimyasal reaksiyon ters çevrilir ise, denge sabiti de ters çevrilmelidir.
E) Reaksiyondaki stokiyometrik katsayılar bir çarpan ile çarpılır ise, denge sabiti de aynı çarpan ile çarpılır.

Cevap : E) Reaksiyondaki stokiyometrik katsayılar bir çarpan ile çarpılır ise, denge sabiti de aynı çarpan ile çarpılır.

Genel Kimya

Genel Kimya Ders Kitabı

Auzef Ders Kitabı PDF

Genel Kimya

Telegram İş sağlığı Ve güvenliği Auzef iş sağlığı ve güvenliği
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!