Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Yönetimi

Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Yönetimi

Vize Final
2021 Vize Soruları 2021 Final Soruları
2021 Final Deneme Sınavı

Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Yönetimi

2021 Final

1- Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemde fon aktarımına aracılık eden yardımcı kuruluşlardan biridir?

A) spk
B) aracı kurumlar
C) yatırımcılar
D) işletmeler
E) devlet

Cevap : B) aracı kurumlar

2- Ülkemizde sermaye piy. kurum, 6362 sayılı…… 35. maddesine göre düzenlenmiştir?

A) Bankalar kanununun
B) Merkez bankasının
C) medeni kanunun
D) Türk Ticaret kanunu’nun
E) Sermaye Piyasası kanunu’nun

Cevap : E) Sermaye Piyasası kanunu’nun

3- Ülkemizde finansal sistemden en fazla kaynak kullanan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) şletmeler
B) bankalar
C) devlet
D) hane halkları
E) yabancılar

Cevap : D) hane halkları

4- Bir şirket tarafından çıkarılan menkul kıymetlerin fiyat garantisi ile satışının sağlanması amacı ile birincil piyasada bir yatırım bankası tarafından devralması İşlemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) forfaiting
B) finansal kiralama
C) underwriting
D) underscoring
E) factoring

Cevap : C) underwriting

5- Primli tahvillerde, kupon faiz oranı piyasa faiz oranından ………..
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Düşüktür
B) Yüksektir
C) eşittir
D) sıfıra eşittir
E) bire eşitlik

Cevap : A) Düşüktür

6- Aşağıdakilerden hangisi bireysel emeklilik sisteminin temel özelliklerinden biri değildir?

A) emeklilik şirketleri en az üç farklı risk ve getiri bileşimine sahip emeklilik yatırım fonu kurarak bireylerin kendi risk ve gelir beklentilerine uygun yatırım tercihleri yapabilmelerine olanak tanımaktadır
B) tasarruflar, hazine müşteşarlığının denetimine tabi olarak kurulan emeklilik şirketleri tarafından, SPK mevzuatı çerçevesinde oluşturulan emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilmektedir
C) sistem, gönüllüşük esnasına göre işlemekte ve her kesimin katılımına açık bulunmaktadır
D) yatırımların kamu borçlanma senetleri ve ters repo gibi sabit getirili yatırım araçlarının yanı sıra, hisse senedi gibi değişke getirili yatırım araçlarına da yönlendirilmesi mümkündür
E) Bireysel emeklilik sistemi sağlık sigortası gibi sadece sağlıkla ilgili konularda güvence sağlar

Cevap : E) Bireysel emeklilik sistemi sağlık sigortası gibi sadece sağlıkla ilgili konularda güvence sağlar

7- Para ve kredi politikası yürütmek, milli paranın değerini korumak ve altına döviz rezervlerini belirlemek aşağıdaki kurumlardan hangisinin sorumluluğundadır?

A) Kalkınma Bankaları
B) Hazine
C) Ticari bankalar
D) Merkez bankası (TCMB)
E) Yatırım bankaları

Cevap : D) Merkez bankası (TCMB)

8- yatırım bankalarının menkul kıymetlerin satışını başarılı bir şekilde gerçekleştirmeye çalıştığı, ancak satılamayan menkul kıymetleri satın alma riskine girmediği aralık faaliyetine ne ad verilir?

A) Finansman sağlama aracılığı
B) Danışmanlık aracılığı
C) Değer belirleme aracılığı
D) En iyi gayret aracılığı
E) Yüklenim aracılığı

Cevap : A) Finansman sağlama aracılığı

9- Para Politikası Kurulu’nun görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Fiyat istikrarını sağlamak amacıyla para politikası ilke ve stratejilerinin belirler
B) Para Politikası stratejisi çerçevesinde Hükümetle birlikte enflasyon hedefini belirler
C) Para politikası hedefleri ve uygulamaları konusunda belirli dönemler itibariyle raporlar hazırlayaeak hükümetin belirleyeceği ve belirleyeceği esaslar doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirir.
D) Hükümetle birlikte TL’nın iç ve dış değerini korumak için gerekli tedbirlerin alınması ve yabancı paralar ile altın karşısındaki muadeletini tespit etmeye yönelik kur rejiminin belirlemesi ile yetkilidir
E) Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak çalışır

Cevap : E) Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak çalışır

10- Finansal piyasalarda işlem gören ve hisse senedi gibi ortaklık ifade eden menkul kıymetler, vadeleri açısından hangi grup değerlendirilir?

A) Gecelik vade
B) Kısa vade
C) Çok kısa vade
D) Kırık vade
E) Uzun vade

Cevap : E) Uzun vade

11- Bir anonim şirketin, gerekli koşulları yerine getirmek kaydıyla, taksitli satışlar nedeniyle oluşan alacakları karşılığında ihraç edebileceği menkul kıymet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Varlığa dayalı menkul kıymet
B) Finansman bonosu
C) Banka garantili bono
D) Repo
E) Gelir ortaklığı senedi

Cevap : B) Finansman bonosu

12- Döviz kurunun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İki ayrı milli para arasındaki değişim oranıdır
B) Yabancı ülke parasıdır
C) Yerel paranın, yerek para cinsinden değeridir
D) Hedging
E) Döviz arz ve talebinin karşılığı yerdir

Cevap : A) İki ayrı milli para arasındaki değişim oranıdır

13- Aşağıdakilerden hangisi, gerekli koşulları yerine getirmek kaydıyla, özel şirketlerin kısa vadeli fon ihtiyacını karşılayabilmek amacı ile kullanacakları kıymetlerden biridir?

A) Yatırım fonu katılım payı
B) Kar / zarar ortaklığı belgesi
C) Finansman bonosu
D) Tahvil
E) Gelir ortaklığı senedi

Cevap : B) Kar / zarar ortaklığı belgesi

14- Aşağıdakilerden hangisi TCMB’nin amacı olamaz?

A) Ekonomik küçülme
B) Finansal piyasaların istikrarı ekonomik büyüme
C) Ekonomik büyüme
D) Döviz piyasaları istikrarı
E) Fiyat istikrarı

Cevap : A) Ekonomik küçülme

15- Aşağıdakilerden hangisi borsaların temel işlevlerinden biri değildir?

A) Likidite sağlamak
B) Güven sağlamak
C) Ekonominin göstergesi olmak
D) Ekonomideki yapısal değişikliği zorlaştırmak
E) Ekonomiye kaynak yaratmak

Cevap : D) Ekonomideki yapısal değişikliği zorlaştırmak

16- Sermaye Piyasası Kanunu’na göre yatırım kuruluşları, kollektif yatırım kuruluşları, sermaye piyasasında faliyette bulunacak bağımsız denetim, değerleme ve derecelendirme kuruluşları, portföy yönetim kuruluşları, ipotek finansman kuruluşları, merkezi kayıt kuruluşları, veri depolama kuruluşlarını ………………. İfade etmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Borsalar
B) Sermaye piyasası kurumları
C) Merkez bankası
D) Tüccar
E) Bankalar

Cevap : B) Sermaye piyasası kurumları

17- Kalkınma ve yatırım bankalarının kaynak sağlamak üzere çıkarmış oldukları kısa vadeli bonolara ne ad verilir?

A) Banka bonosu
B) Hazine bonosu
C) Banka hisse senedi
D) Varlığı dayalı menkul kıymetler
E) Banka tahvil

Cevap : A) Banka bonosu

18- Finansal piyasalar, piyasalarda mevcut olan enformasyonu aşağıdakilerden hangisi aracılığı ile katılımcılara en geniş anlamda aktarır?

A) Finansal varlıkların riski ile
B) Piyasalardaki işlem hacmi ile
C) Finansal varlıkların getirisi ile
D) Satıcıların sayısı ile
E) Alıcıların sayısı ile

Cevap : C) Finansal varlıkların getirisi ile

19- Aşağıdakilerden hangisi borsaların temel işlevlerinden iri değildir?

A) Likidite sağlamak
B) Güven sağlamak
C) Ekonominin göstergesi olmak
D) Ekonomideki yapısal değişikliği zorlaştırmak
E) Ekonomiye kaynak yaratmak

Cevap : D) Ekonomideki yapısal değişikliği zorlaştırmak

20- Sahiplerine, ortaklık hakkına sahip olmaksızın karda pay alma, tavsiye bakiyesinden yararlanma, yeni pay alma ve belli bazı olanaklardan yararlanma hakkı veren sermaye piyasası aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bono
B) Tahvil
C) Katılma intifa senedi
D) Poliçe
E) Sigorta

Cevap : C) Katılma intifa senedi

21- Aşağıdaki finansal varlıkların hangisinde risk diğerlerine göre daha düşüktür?

A) Varlığa dayalı menkul kıymetler
B) Özel sektör tahvili
C) Devlet tahvili
D) Finansman bonosu
E) Özel sektör hisse senedi

Cevap : C) Devlet tahvili

22- Aşağıdakilerden hangisi piyasaların küreselleşme sürecine katkı yapan faktörlerden biridir?

A) İletişim olanaklarının azalması
B) Bireysel yatırımcıların öneminin artması
C) Yerelleşmenin artması
D) Finansal piyasaların serbestleşerek yabancı yatırımcılara açılması
E) Finansal serbestleşmenin azalması

Cevap : D) Finansal piyasaların serbestleşerek yabancı yatırımcılara açılması

23- Aşağıdaki işlemlerden hangisi bir bankanın kaynaklarının aktifleştirilmesine olanak tanımaz?

A) Bir müşteriye tüketici kredisi açılması
B) Uluslararası piyasalarda sendikasyon kredisi bulunması
C) Bono piyasasında hazine bonosu satın alınması
D) Bankalararası piyasada bir başka bankaya gecelik borç verilmesi
E) Bankacılık hizmetleri için yeni bir genel müdürlük binasının satın alınması / kontrol edilmeli

Cevap : E) Bankacılık hizmetleri için yeni bir genel müdürlük binasının satın alınması / kontrol edilmeli

24- Aşağıdaki türev ürünlerden hangisi satın alan tarafı yükümlülük altına sokmayarak hak sahibi yapmaktadır?

A) Forward
B) Swap
C) Opsiyon
D) Hedging
E) Futures

Cevap : C) Opsiyon

25- TL-Dolar vadeli işlem sözleşmeleri, TL-Euro vadeli işlem sözleşmeleri ve EUR/usd çapraz kuru vadeli işlem sözleşmelerin işlem gördüğü pazara ne ad verilir?

A) Döviz vadeli işlem ana pazarı
B) Endeks vadeli işlem ana pazarı
C) Döviz opsiyon ana Pazarı
D) Pay vadeli işlem ana pazarı
E) Elektrik vadeli işlem ana pazarı

Cevap : B) Endeks vadeli işlem ana pazarı

26- Çok sayıda bireye pay satarak fon toplayan ve bunların hisse senedi, tahvil, bono gibi finansal varlıkları satın almak amacıyla kullanan finansal aracı kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Finanman şirketler
B) Özel finans kurumları
C) Yatırım fonları
D) Yatırım araçları
E) Yatırım bankaları

Cevap : C) Yatırım fonları

27- Döviz alış kuru ile satış kuru arasındaki farka ne ad verilir?

A) Spot
B) Çapraz kur
C) Forward
D) Futures
E) Spread

Cevap : E) Spread

28- Belli nitelikteki ve miktarlardaki bir malın veya finansal varlığın sözleşme tarihinde belirlenmiş bir fiyattan gelecekte belirli bir tarihte teslimini hükme bağlayan standartlaştırılmış sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Swap
B) Hedging
C) Forward
D) Opsiyon
E) Futures

Cevap : E) Futures

29- Büyük tasarruf havuzlarına yön veren emeklilik ve yatırım fonları, sigorta şirketleri ve bankalara genel olarak ne ad verilir?

A) Büyük yatırımcı
B) Bireysel yatırımcı
C) Küçük yatırımcı
D) Kurumsal yatırımcı
E) Amatör yatırımcı

Cevap : D) Kurumsal yatırımcı

30- Fon net varlık değeri üzerinden yapılan fon işletim gideri kesintisi dahil olmak üzere, fona ilişkin giderlerin karşılanması için fondan yapılan kesintiye ne ad verilir?

A) Katkı payı
B) Giriş aidatı
C) Fon toplam gider kesintisi
D) Emeklilik planı
E) Yönetim gideri

Cevap : C) Fon toplam gider kesintisi

31- Döviz tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Döviz arz ve talebinin karşılığı yerdir
B) İki ayrı milli para arasındaki değişim oranıdır
C) Yabancı bir paranın değeridir
D) Milli paranın değeridir
E) Yabancı ülke parasıdır

Cevap : E) Yabancı ülke parasıdır

 

Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Yönetimi Auzef Ders Kitabı PDF

Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Yönetimi Auzef Z Kitab

Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Yönetimi

Auzef İşletme
telegram işletme

Auzef İşletme , İktisat , Kamu yönetimi , Siyaset Bilimi

 

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!