C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorularıla Deneme Sınavı

#1. 1. “Bütün maddeler zehirdir. Zehir olmayan hiçbir madde yoktur. Uygun doz, zehir ve ilaç arasındaki farkı yaratır.” Bu sözleri söyleyen ve toksikolojinin kurucusu olduğu kabul edilen, işçilerin sağlığı ile ilgilenen ilk hekimlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

#2. 2. Türkiye’de meslek hastalıkları ve iş kazalarının yaygınlığı açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#3. 3. Meslek hastalıkları ile ilgili olarak aşağıda verilen cümlelerden hangisi yanlıştır?

#4. 4. İş sağlığının temel ilkelerinden biri olan “Uygun işe yerleştirme” ilkesi gereğince işe alınacak çalışanın özelliklerine göre uygun bir işe yerleşmesi sağlanmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi uygun işe yerleştirme amacıyla çalışanın göz önünde bulundurulması gereken özelliklerinden biri değildir?

#5. 5. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde meslek hastalıkları tanılarının konmaması veya oldukça düşük sayıda saptanması ve kayıtlara geçmesinin nedenlerinden biri değildir?


#6. 6. Aşağıdakilerden hangisi Çalışma Bakanlığı’nın kuruluşundan sonra çıkarılan bir mevzuattır?

#7. 7. Geçerli sebeple fesih bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#8. 8. Aşağıdakilerden hangisi belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi için gerekli süreler açısından yanlıştır?

#9. 9. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından alınan eğitim sonunda, eğitime katılan iş güvenliği uzmanlarının başarılı sayılmaları için, Genel Müdürlükçe yaptırılacak sınavdan 100 tam puan üzerinden en az kaç puan almış olmaları şartı aranır?

#10. 10. 4857 Sayılı İş Kanunu 68.Maddesine göre işçilere yedi buçuk saate kadar süren işlerde en az ne kadar süre ara dinlenmesi verilir?


#11. 11. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) nedir?

#12. 12. Aşağıdakilerden hangisi ILO’nun her yerde çalışanlara sağlamaya çaba gösterdiği sosyal adaletin temel unsurları arasında değildir?

#13. 13. 300 işçinin çalıştığı çok tehlikeli bir işyerinde hangi sınıf iş güvenliği uzmanı ve ayda en az kaç saat görevlendirilmelidir?

#14. 14) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının, işyerinde yapılmasını önerdiği iş sağlığı güvenliği önlemlerini yazmaları gereken “seri numaralı ve kendinden kopyalı olan onaylı defter”, aşağıdakilerden hangisi tarafından onaylanmaz?

#15. 15. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


#16. 16. İşverenin, çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunması için her bölümdeki ilgili kişileri bilgilendirme, eğitme ve katılımını sağlama, OHSAS 18001 yönetim sisteminin oluşturulması aşağıdaki aşamalardan hangisinde yapılmaktadır?

#17. 17. Aşağıdakilerden hangisi etkin bir iş sağlığı ve güvenliği risk yönetimi programının muhtemel, geniş anlamlı ve uzun vadeli faydalarından değildir?

#18. 18. Aşağıdakilerden hangisi OHSAS 18001 Yönetim Sisteminin getirilerinden biri değildir?

#19. 19. Risk matrisinin sonuç değerlendirmesinde ciddi sonucu hangi derecelendirmeye denk gelmektedir?

#20. 20. Kuruluşlarda risk değerlendirme çalışmaları aşağıda belirtilen durumların hangisinde yenilenmez?


#21. 21. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi risk değerlendirme takım çalışmasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

#22. 22. TS 18001’e göre risk değerlendirmesi, standardın üzerine kurulduğu PUKO döngüsünün hangi aşamasında yer alır?

#23. 23. Kimyasal madde kapları ve bidonlarının üzerindeki etiketler önemli bir bilgi kaynağıdır. Etiketlemede ve Malzeme Güvenlik Formlarındaki “R “ sembolü neyin kısaltmasıdır?

#24. 24. Aşağıdakilerden hangisi riskin büyüklüğünü hesaplamada etkili değildir?

#25. 25. İş Güvenliği Uzmanı işletmede risk değerlendirme sonuçlarını da dikkate alarak, ………..……………………. durumları ve kazaların potansiyelini tanımlayan ve bunlara ilişkin risklerin nasıl önleneceğini gösteren acil durum planlarını hazırlar ve gerekli tatbikatların yapılmasını sağlar.” cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?


#26. 26. Aşağıdakilerden hangisi “Tehlike ve çalışabilirlik analizi” risk değerlendirme metodunu ifade eden kısaltmadır?

#27. 27. Havadaki nem oranı aşağıdaki cihazlardan hangisi ile ölçülür?

#28. 28. İşyerlerinde ve endüstri toplumunda hastalığa neden olan, sağlık ve iyilik halini bozan, işçiler ve toplumdaki bireyler arasında önemli ölçüde huzursuzluk ve verimsizlik yaratan işyeri ortam faktörlerini ve stresleri gözlemleyen, değerlendiren ve kontrol altına alan teknik ve sosyal disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

#29. 29. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ne göre işyerlerinde işçilerin daimi olarak çalıştırıldığı yerlerin tavan yüksekliği en az kaç metre olmalıdır?

#30. 30. Aşağıdakilerden hangisi gürültüden ileri gelen işitme kayıplarına etki eden faktörlerden değildir?


#31. 31. Termal konfor tanımı aşağıda belirtilen terimlerden hangisini kapsamaz?

#32. 32. Basınç değişikliği nedeni ile görülen akut hadiselerde yükümlülük süresi ne kadardır?

#33. 33. ‘’ 0 ‘C ‘den düşük parlama noktası ve 35’C’den düşük kaynama noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen, gaz haldeki maddeler ‘’ aşağıdaki tanımlardan hangisine uyar?

#34. 34. 1 m3 havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarına ( ml/m3 ) ne denir?

#35. 35. Aşağıdakilerden hangisi malzeme güvenlik bilgi formlarındaki LD50 ve LC50 değerlerinin doğru tanımıdır?


#36. 36. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik etkenlere maruziyet olabilecek işlerden değildir?

#37. 37. Aşağıdakilerden hangisi örgütsel stres önleme yöntemlerinden biridir?

#38. 38. Bel üst gövde aralığı 50 kg olan bir kişi öne doğru eğilip 5 kg bir yükü kaldırırsa, sırt bölgesi ne kadar yüke maruz kalır?

#39. 39. Aşağıdakilerden hangisi ergonomik sandalye özelliklerinden değildir?

SONUÇ

-

İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanlığı

 

Beğenirseniz seviniriz

Öğrenci dostu LOLONOLO

 

Beğenirseniz seviniriz

Öğrenci dostu LOLONOLO

İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanlığı

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

 

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans İş Sağlığı Ve Güvenliği Ön Lisans

 

Öğrenci Dostu LOLONOLO

 

 

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!