Segem Online Test-4

SEGEM soruları

#1. Acenteler, Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde aranılan niteliklerinde ortaya çıkabilecek değişiklikleri nereye bildirir?

#2. Tarım Sigortaları Havuzunun iş ve işlemleri hangi kuruluş tarafından yürütülmektedir?

#3. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunuyla getirilen denetim sistemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#4. TOBB nezdinde tutulan Levhaya ilişkin bilgiler, bilgilere erişim tanınacak yetkili kullanıcılar ve kullanıcıların erişebilecekleri kayıtların içeriği ile erişim şekli TOBB’un görüşü alınarak Müsteşarlıkça belirlenir. Elektronik ortamda TOBB’a veya odalara bildirim yapılmasına ilişkin usuller hangi hurum tarafından tarafından belirlenir?

Bilgi kayıtları ve kayıtlara erişim

TOBB nezdinde tutulan Levhaya ilişkin bilgiler, bilgilere erişim tanınacak yetkili kullanıcılar ve kullanıcıların erişebilecekle

ri kayıtların içeriği ile erişim şekli TOBB’un görüşü alınarak Müsteşarlıkça belirlenir. Elektronik ortamda TOBB’a veya odalara bildirim yapılmasına ilişkin usuller TOBB tarafından belirlenir.

#5. Aşağıdakilerden hangisi teknik personel olmak için gerekli asgari mesleki deneyim şartından muaftır?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#6. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#7. Sigorta şirketleri acentelere verecekleri yetkilere ilişkin değişiklikleri kime bildirir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun hazırlanmasında göz önünde bulundurulmamıştır?

#9. Acenteler şubelerine ilişkin bilgileri şube tesisinden itibaren ne kadar zaman içinde Levha bilgilerine ilave ettirmekle yükümlüdürler?

#10. Sigorta acenteleri için oluşturulan mesleki örgütlenme hangisidir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#11. Aşağıdakilerden hangisi sigorta pazarlamasını diğer pazarlama tekniklerinden ayıran unsurlardan değildir?

#12. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre aracı neyi ifade etmektedir?

c) Sigorta acentesi ve broker

#13. “Meydana gelmiş ve sigorta şirketi tarafından bilinen bir hasara ilişkin olarak, ileride ödenmesi muhtemel hasar ödemesidir.” tanımı aşağıdakilerden hangisine uymaktadır?

#14. Yardımcı teknik personelin sigorta işlemleri yapma yetkisi alabilmesi için kazanması gereken temel sigortacılık bilgileri sınavının esaslarını kim belirler?

#15. Yerleşim birimleri bazında faaliyet durumuna göre acenteler listesi oluşturmaya kim yetkilidir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#16. Sigorta şirketleri acentelere verecekleri yetkilere ilişkin değişiklikleri TOBB’a ne zamana kadar bildirmekle yükümlüdür?

Sigorta şirketleri, birinci fıkrada belirtilen hususları, tescil ve ilanı müteakip onbeş iş günü içinde, Levhaya işlenme

k üzere TOBB’a bildirir. Sigorta şirketleri tarafından acentelik yetkisi verilen Levhaya kayıtlı acenteler, bu yetkinin kapsam ve sınırı belirtilmek suretiyle elektronik ortama işlenir. Bu konulardaki gerekli bilgi işlem programı TOBB tarafından oluşturulur.

#17. Sigorta şirketleri acentelere verecekleri yetkilere ilişkin değişiklikleri kime bildirir?

#18. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ____I. Yalnızca zorunlu sigortalar veya hayat sigortaları faaliyeti yürüten acenteler, zorunlu sigortalar veya hayat sigortaları ile sınırlı olmaksızın bütün sigortalarda faaliyet gösterebilen acenteler olmak üzere iki tür acentelik mevcuttur. _____II. Yalnızca zorunlu sigortalar veya hayat sigortaları faaliyeti yürüten acenteler için başka işlerle iştigal etme yasağı yoktur. _____III. Zorunlu sigortalar veya hayat sigortaları ile sınırlı olmaksızın bütün sigortalarda faaliyet gösterebilen acenteler, bireysel emeklilik işlemleriyle ilgili acentelik faaliyeti haricinde başka bir ticari faaliyette bulunamaz.

#19. Acentelerin yaptırmakla yükümlü oldukları mesleki sorumluluk sigortasının bir yıl boyunca tüm tazminat talepleri için teminatı en az ne kadar olmalıdır? (2018-2019) _____________(Bu daha önce çıkmış bir soru ama cevabı değişmiş olabilir bunun dikkate alınmasını rica edriz. bu tarz sorularının cevabı değişebilir yeni değerler için SEGEM'in resmi sayfasına bakmanızı rica ederiz http://www.segem.org.tr/ )

#20. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun kapsamında yer almaktadır?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#21. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile aşağıdaki yeniliklerden hangisi getirilmiştir?

#22. Poliçenin bir bölümü veya poliçeye ekli olarak, taraflar arasındaki sözleşmenin gerçek sınırlarını belirlemek amacıyla hazırlanan özel şartlar için aşağıdaki tanımlardan hangisi kullanılır?

#23. Yardımcı teknik personelin sigorta işlemleri yapma yetkisi alabilmesi için kazanması gereken temel sigortacılık bilgileri sınavının esaslarını kim belirler?

#24. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#25. Çifte sigorta ne demektir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#26. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun özelliklerindendir?

#27. Zorunlu sigorta ne demektir?

#28. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#29. Gerçek kişi acentelerin beyan edecekleri mal varlıkları ne kadardan az olamaz?

2022 Kasım, 2021 Eylül Sorusu

A) 50.000 TL (daha önce 25.000 idi)

Gerçek kişi acentelerin beyan edecekleri malvarlıkları ile tüzel kişi acentelerin şirket türüne göre Gümrük ve Ticare

t Bakanlığınca belirlenen tutardan az olmamak kaydıyla sahip olacakları asgari ödenmiş sermaye miktarı 50.000.-TL’den az olamaz.

#30. Risklerin gerçekleşmesi durumunda hasar ile ilgili bilgilerin saptanması ve bir raporla belgelendirilmesini sağlayan kişi hangi şıkta verilmiştir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#31. Aşağıdakilerden hangisi sigorta acentelerine ilişkin mevzuatla çelişmektedir?

#32. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun sigorta acenteliği ile ilgili olarak uygulamasında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#33. Aşağıdakilerden hangisi hem hayat hem de hayat dışı grubunda faaliyette bulunan şirketlerin üretebildikleri sigorta türlerinden birisidir?

#34. Sigorta edilen menfaatin muhtelif tarihlerde birden çok sigorta şirketine sigorta edilmesi ve şirketlerin mukavele tarihlerine göre sorumlu olma durumu aşağıdakilerden hangisidir?

#35. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#36. Yardımcı personelin sigorta işlemleri yapma yetkisi alabilmesi için en az ne kadar süre ile çalışması gerekmektedir?

#37. Yerleşim birimleri bazında faaliyet alanları itibarıyla acenteler listesi oluşturmaya kim yetkilidir?

#38. Aşağıdakilerden hangisi ödenmiş hasarlar ve muallak hasarlar toplamının kazanılmış prime oranını ifade etmek için kullanılır?

#39. Acenteler teknik personel olabilmek için gerekli çalışma süresini dolduran yardımcı teknik personellerini nereye bildirmekle yükümlüdür?

#40. Acentelere verilecek teknik personel eğitimine ilişkin aşağıda sıralanan açıklayıcı ifadelerden hangisi doğrudur?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#41. Sigorta şirketlerinin faaliyetleri nedeniyle acentelerinden isteyecekleri teminatın miktarını belirlemeye kim yetkilidir?

#42. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile getirilen yeniliklerden değildir?

#43. Acenteler, Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde aranılan niteliklerinde ortaya çıkabilecek değişiklikleri nereye bildirir?

#44. Teknik personel olmak için gerekli asgari eğitim düzeyi nedir?

b) Lise veya dengi

#45. Teknik personel olmak için sigortacılıkla ilgili kurum veya kuruluşların meslekle ilgili bölümlerinde asgari ne kadar deneyim sahibi olmak gerekmektedir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#46. Sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla oluşturulan kurum hangisidir?

#47. Sigorta genel şartları hangi kurum tarafından onaylanır?

#48. Teknik personel olmak için sigortacılıkla ilgili kurum veya kuruluşların meslekle ilgili bölümlerinde asgari ne kadar deneyim sahibi olmak gerekmektedir?

#49. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun hazırlanmasına yol açan nedenlerdendir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

LOLONOLO

 

 

 

LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Youtube Kanalımıza Abone Olun
SEGEM Soruları
SEGEM ANASAYFA
SEGEM Online Deneme Sınavları:
Deneme Sınavı-1
Deneme Sınavı-2
Deneme Sınavı-3
Deneme Sınavı-4
SEGEM soruları-Test-1
SEGEM soruları-Test-2
SEGEM soruları-Test-3
SEGEM soruları-Test-4
SEGEM soruları-Test-5
SEGEM soruları-Test-6
SEGEM soruları-Test-7
SEGEM soruları-Test-8
SEGEM sorularır-Test-9
SEGEM soruları-Test-10
TOEFL
TOEFL GRAMMAR
Facebook SEGEM Soruları
SEGEM GRUBU
error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: