auzefOsmanlı Diplomasi TarihiTarih

Osmanlı Diplomasi Tarihi 2021 Final

Osmanlı Diplomasi Tarihi 2021 Final

Osmanlı Diplomasi Tarihi 2021 Final

1- Diplomasi kavramını en genel ifade ile nasıl tanımlayabiliriz?

A) Uluslararası ilişkilerde karşı tarafı yanıltma sanatı ve entrika
B) Kabul görmüş elçi teati kurallarının tamamı
C) Dış politika kurumlarının bütünü
D) Dış ilişkilerin barışçıl yollarla yürütülme biçimine ilişkin kuralların tümü
E) Yabancı ülkelere verilen ayrıcalıkların tamamı

Cevap : D) Dış ilişkilerin barışçıl yollarla yürütülme biçimine ilişkin kuralların tümü

2- Özellikle 19. yüzyıldan itibaren yeni diplomasi türleri ortaya çıkmıştır. Aşağıdaki kavramlardan hangisi bu kapsamda değerlendirilemez?

A) Çok taraflı
B) Konferans
C) Parlamenter
D) Zirve
E) Empati

Cevap : E) Empati

3- Klasik dönemde Osmanlı Divan-ı Hümayununun işleyişinde önemli bir yere sahip olan Nişancının görevlerinin artması sonrası diplomasiye dair görevlerde vazifelerinde yerini aşağıdaki hangi kurum almıştır?

A) Reisülküttap
B) Sefir-i Kebir
C) Çavuşbaşı
D) Teşrifatçı
E) Defterdar

Cevap : A) Reisülküttap

4- II. Mahmut döneminde açılan Babıali Tercüme Odasının iki kısmından biri olan Lisan Odasında kimler eğitim almaktaydı?

A) Gümrük memurları
B) Dil öğrenecek memurlar
C) Enderun görevlileri
D) Mühendishane mensuplar
E) Saray kadınları

Cevap : B) Dil öğrenecek memurlar

5- I. Balkan Savaşı’na son veren 30 Mayıs 1913 tarihli Londra Antlaşması ile 1821 Rum isyanından itibaren boyunca Osmanlı diplomasisinin gündeminde olan Girit Adası hakkında aşağıdaki hangi karar alınmıştır?

A) Adaya verilen özerkliğin genişletilmesi
B) Adadan göç eden muhacirlerinin mallarının iadesi
C) Adadaki Osmanlı askeri varlığının sürmesi
D) Adaya abluka uygulanması
E) Adanın Yunanistan’a terk edilmesi

Cevap : E) Adanın Yunanistan’a terk edilmesi

6- Osmanlı yenileşme ve Batılılaşma tarihinin önemli belgelerinden olan 1839 Tanzimat Fermanı’nın hazırlanması ve ilanında aşağıdaki hangi diplomat devlet adamının etkisi bulunmaktadır?

A) Keçecizade Fuat Paşa
B) Mehmet Emin Ali Paşa
C) Ahmet Hulusi Paşa
D) Ahmet Tevfik Paşa
E) Mustafa Reşit Paşa

Cevap : E) Mustafa Reşit Paşa

7- Osmanlı Gayrimüslimlerinin hukuki statüsünü düzenleyen 1856 Islahat Fermanı. Paris Antlaşması’nın 9. Maddesinde aşağıdaki hangi ibare ile yer almıştır?

A) Ferman Rusya’nın müdahalelerine karşı teminat olacaktır
B) Fermanının uygulanmaması savaş sebebidir
C) Ferman 10 yıl süre ile geçerli olacaktır
D) Fermanın yüksek değeri takdir edilmektedir
E) Fermanının uygulanması için bir komiser atanacaktır

Cevap : D) Fermanın yüksek değeri takdir edilmektedir

8- 17. yüzyıl başlarından itibaren Osmanlı, geleneksel Doğu-Batı siyaseti yanında “Kuzey” siyaseti de takip etmek zorunda kalmıştır. Bu bağlamda 1594’ten itibaren başlayan Kazak saldırıları uzun vadede Osmanlı için hangi tehdidin ortaya çıkmasına ve büyümesine neden olmuştur?

A) Lehistan
B) Prusya
C) Rusya
D) Avusturya
E) Moldova

Cevap : C) Rusya

9- Yenilikçi Padişah III. Selim tahta çıktıktan sonra İsveç ile 11 Temmuz 1789 tarihli bir ittifak antlaşması imzalanmıştır. Bu başarılı diplomatik hamle sonucu imzalanan antlaşmanın hedef ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İngiltere
B) Rusya
C) Avusturya
D) Prusya
E) İspanya

Cevap : B) Rusya

10- Tek taraflı diplomasinin uygulandığı Osmanlı klasik döneminde elçiler hangi statüde yurt dışına gönderilmekteydi?

A) Daimî elçi
B) Kurye
C) Teşrifatçı
D) Geçici görev
E) Konsolos

Cevap : D) Geçici görev

11- Klasik dönemde aşağıdaki hangi devlet görevlisi Kırım Hanlarının orduya katılmalarında veya İstanbul’a geliş gidişlerinde gerçekleştirilen törenlerde mihmandarlık yapıp aynı zamanda Babıali’de Kırım Hanlarının Kapikethüdalığını yapardı?

A) Reisülküttap
B) Tezkireci
C) Divan-ı Hümayun Tercümanı
D) Rikap Reisi
E) Çavuşbaşı

Cevap : A) Reisülküttap

12- 93 Harbi sonunda imzalanan Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması’na göre aşağıdaki hangi Balkan topraklarına dair maddelere yer verilmemiştir?

A) Arnavutluk
B) Sırbistan
C) Romanya
D) Bulgaristan
E) Karadağ

Cevap : A) Arnavutluk

13- Topkapı Sarayındaki Alay Köşkü aşağıda gösterilen hangi amaç için kullanılmaktaydı?

A) Diplomat eğitimi amacıyla
B) Eğlence cemiyetleri için
C) Yabancı elçilik heyetlerinin ikameti için
D) Padişahın elçilik heyetini izlemesi için
E) Elçi muhafızlarının ikameti için

Cevap : D) Padişahın elçilik heyetini izlemesi için

14- Osmanlı diplomasi tarihi açısından 1606 tarihli Zitvatorok Antlaşması önemli dönüm noktalarından birini oluşturur. Bu antlaşmaya kadar Osmanlı Devlet genelde aşağıdaki hangi diplomasi türünü uygulayabilmiştir?

A) Mekik diplomasisi
B) konferans diplomasisi.
C) Zirve diplomasisi
D) Tek taraflı diplomasi
E) Sürekli diplomasi

Cevap : D) Tek taraflı diplomasi

15- Osmanlı diplomasi tarihinin önemli kaynaklarından olan sefaretnameler, genelde sefirler tarafından değil bunların maiyetinde yer alan aşağıdaki hangi görevliler tarafından kaleme alınmıştır?

A) Hazinedarlar
B) Tercümanlar
C) Sırkātipler
D) Ataşeler
E) Kişizadeler

Cevap : C) Sırkātipler

16- Sultan II. Mahmut dönemi diplomasi reformlarının en önemli adımı olan Hariciye Nezareti aşağıdaki hangi yılda kuruldu?

A)1856
B) 1878
C) 1839
D) 1836
E) 1821

Cevap : D) 1836

17- 1824 tarihinde Babıali Tercüme Odası’na görevlendirilen Mühendishane-i Berri-i Hümayun yani kara mühendishanesi bas hocası İshak Efendi Avrupa dillerinden başka aşağıdaki hangi dili de bilmekteydi?

А) İspanyolca
B) Almanca
C) Arapça
D) Farsça
E) Grekçe

Cevap : E) Grekçe

18- Asırlar boyunca Osmanlı diplomasisinin merkezi olan “Topkapı Sarayı” 19. yüzyıl ortalarında modern diplomasiye geçiş ve Hariciye Nezareti kuruluşu süreci ardından hangi Padişahın son dönemlerinde önemini yitirmiş ve “Beşiktaş Sahilsarayı” tercih edilmeye başlanmıştır?

A) III. Selim
B) Abdülaziz
C) II. Abdülhamit
D) Abdülmecit
E) II. Mahmut

Cevap : E) II. Mahmut

19- Kırım Harbi’ne son veren 1856 Paris Kongresi’nde Osmanlı delegasyonunun başkanı bulunan ve Paris Sefiri Mehmet Cemil Beyin de babası olan Tanzimat’ın önde gelen devlet adamı ve diplomatı hangisidir?

A) Ahmet Vefik Paşa
B) Keçecizade Fuat Paşa
C) Ahmet İzzet Paşa
D) Mahmut Hedin Paşa
E) Mehmet Emin Ali Paşa

Cevap : E) Mehmet Emin Ali Paşa

20- III. Selim döneminde sürekli diplomasiye geçiş kararı alındıktan sonra 1793 ve 1797 tarihlerinde aşağıdaki hangi Avrupa başkentine elçi gönderilmemiştir?

A) Paris
B) Berlin
C) Petersburg
D) Londra
E) Viyana

Cevap : C) Petersburg

21- Sultan II. Abdülhamit’in kanun- Esasi’yi ilan ettiği 23 Aralık 1876 da İstanbul’da toplanan Tersane Konferansı’nda Avrupalı Devletler aşağıdaki hangi krizi ele almıştır?

A) Cebel-i Lübnan
B) Süveyş kanalı
C) Dış borçlar
D) Girit
E) Balkan

Cevap : E) Balkan

22- Avrupa devletler düzeni, Avrupa’nın batısında 15. yüzyılın ikinci yarısından itibaren başlamış ve 17. yüzyılda büyük ölçüde Orta ve Doğu Avrupa’ya da yayılan milli devletlerin ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıştır. Avrupa devletler düzeni zaman içerisinde, milli devletler arasındaki ilişkilerin kurumsallaşmasına yol açılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu süreçte ortaya çıkan yeni Avrupa düzeninde öne çıkan kavramlardan biri değildir?

A) İtifak
B) Vesayet
C) Uluslararası Hukuk
D) Ahde vefa
E) Güç dengesi

Cevap : D) Ahde vefa

Osmanlı Diplomasi Tarihi 2021 Final

23- Osmanlı elçilerine ait sefaretnameler kaleme alınırken içeriğinde belirli bir düzen ve sıralamaya riayet edilirdi. Buna göre aşağıdaki hususlardan hangisi sefaretname formatında yer almaz?

A) Menziller
B) Allaha hamd ve Hz. Peygambere sena
C) Padişaha dua
D) Mezhep aidiyeti
E) Görev tanımı

Cevap : D) Mezhep aidiyeti

24- Erken donem Osmanlı diplomasi anlayışının şekillenmesinde belirleyici olmuştur?

A) Azl- Nasb
B) Hanefi-Maliki
C) Cizye-Bedel
D) Cihat-Gaza
E) Fetva-Berat

Cevap : D) Cihat-Gaza

25- 1856 Paris Kongresi’nde aşağıdaki hangi stratejik bölgenin tarafsızlaştırılıp silahtan arındırılması kabul edilmiştir?

A) Karadeniz
B) Cebelitarık Boğazı
C) Doğu Akdeniz
D) Hazar Denizi
E) Azak Denizi

Cevap : A) Karadeniz

26- 1853-56 Kim Harbi sona erdiğinde ilk diplomatik görüşmeler, savaşa katılmayan” hangi ülkenin başkentinde yapılmıştır?

A)Lizbon
B) Sofya
C) Varşova
D) Viyana
E) Tokyo

Cevap : D) Viyana

27- Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa sorunu Londra’da çözüldükten sonra Avrupa diplomasisi Osmanlıyı uzun süre meşgul hangi uluslararası konuya odaklanmıştır?

A)Girit meselesi
B)Mülteciler meselesi
C) Kutsal Yerler Meselesi
D) Boğazlar meselesi
E) Cebel-i Lübnan meselesi

Cevap : D) Boğazlar meselesi

28- Osmanlı elçilerinin kaleme aldığı Sefaretnameler incelediğinde, elçilerin genellikle akraba ve hizmetlilerini elçilik maiyetlerine dahil ettikleri anlaşılmaktadır. Aşağıdaki elçilik heyeti mensuplarının hangisinde baba-oğul ilişkisi yoktur?

A) Hindistan Salim Efendi heyetindeki Yusuf Ağa Mehmet Emin Efendi
B) Fransa’da Yirmisekiz Çelebi Mehmet-Mehmet Sait
C) Rusya’da Nişli Mehmet Ağa-Mehmet Emin Paşa
D) Prusya’da Giritli Ali Aziz Efendi-seluver Efendi
E) Prusya’da Ahmet Resmi Efendi Ahmet Azmi Efendi

Cevap : E) Prusya’da Ahmet Resmi Efendi Ahmet Azmi Efendi

29- Osmanlı diplomasi anlayışının köklü değişime uğradığı 1839 Tanzimat Fermanı sürecini hangi Padişah başlatmıştır?

A) Sultan VI Mehmet
B) Sultan V. Murat
C) Sultan II. Mahmut
D) Sultan Abdülaziz
E) Sultan Abdülmecit

Cevap : C) Sultan II. Mahmut

30- Modern diplomasi döneminde gerek II. Mahmut ve gerekse daha sonraki reformlarda diplomasinin merasim ve protokol kuralları belirlenirken aşağıdaki hangi uygulamalar örnek alınmıştır?

A) Doğu’daki uygulamalar
B) Nizam-ı Cedit dönemi uygulamaları
C) Defter-i Teşrifatta yer alan uygulamalar
D) Avrupa’daki uygulamalar
E) Kanuni dönemi uygulamaları

Cevap : D) Avrupa’daki uygulamalar

31- Sultan II. Mahmut döneminde Rum isyanı esnasında diplomasi alanında ilk önemli kurumsallaşma adımı olan Babıâli Tercüme Odası hangi tarihte açılmıştır?

A) 1856
B) 1839
C) 1821
D) 1793
E) 1836

Cevap : C) 1821

32- Osmanlı diplomatları 1831-1841 yılları arasında Mısır Meselesi ve ardından Boğazlar sorunu sürecinde Avrupa ile olan ilişkilerde aşağıdaki hangi diplomasi türünde deneyim kazandılar?

A) Çift kanallı diplomasi
B) İnsani Diplomasi
C) Tek taraflı diplomasi
D) Konferans diplomasisi
E) Mekik diplomasisi

Cevap : D) Konferans diplomasisi

33- Osmanlı klasik dönemi protokol uygulamalarında “Nişancı” ön planda iken, 18. Yüzyıla gelindiğinde bu kurumun yerini Divan-ı Hümayun bünyesinde oluşturulan ve 20. Yüzyıl başlarına kadar varlığını sürdüren aşağıdaki hangi birim almıştır?

A) Tahvil Kalemi
B) Beylikçi Kalemi
C) Teşrifat Kalemi
D) Rus Kalemi
E) Amedi kalemi

Cevap : C) Teşrifat Kalemi

34- Osmanlı’da modern diplomasiye geçiş öncesinde teşrifatın öncü kurumu olan Divan-i Hümayun Teşrifatçılığı kalemi Sadaret dairesine bağlandıktan sonra personeli arasında aşağıdakilerden hangisi yer almamıştır?

A) Kesedar Yamağı
B) Serhalife
C) Kesedar
D) Konsolos
E) Teşrifatı

Cevap : D) Konsolos

35- Osmanlı elçilerinin veya maiyetlerindeki birinin yolculuklarını, gözlemlerini ve faaliyetlerine dair bilgileri başta Sultan olmak üzere Sadrazam ve Reisülküttaba bildirmek amacıyla yazdıkları name, risale, takrir, seyahatname ve havadisname gibi raporlara genel olarak aşağıdaki hangi ad verilmektedir?

A) Sefaretname
B) Layiha
C) Ruzname
D) Surname
E) Tezkire

Cevap : A) Sefaretname

36- 1878 Berlin Antlaşmasının Ermenilere dair 61. Maddesi aşağıdaki hangi hususu içermektedir?

A) Ermenilerin yaşadığı vilayetlerde ıslahat
B) Ermenilerin askere alınması
C) Ermenilere ticaret yapma hakkı
D) Ermenilere eğitim hakkı
E) El konulan ermeni mallarının iadesi

Cevap : A) Ermenilerin yaşadığı vilayetlerde ıslahat

37- 93 Harbi olarak anılan 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Osmanlı Devleti mağlup olunca ilk ateşkes aşağıdaki hangi vilayette yapılmıştır?

A) Erzurum
B) Kale-i Sultaniye
C) Plevne
D) Kars
E) Edirne

Cevap : E) Edirne

Osmanlı Diplomasi Tarihi 2021 Final

Auzef Tarih
Telegram Tarih

Osmanlı Diplomasi Tarihi 2021 Final

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!