SEGEMSigorta Teknik Personel

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 3

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 3

#1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Modelinde yer alması gereken asgari unsurlardan biri değildir?

#2. Aslında helal olan ancak dışardan bir sebepten dolayı haram olan fiil ve davranışlara ne denir?

#3. Muşareke ortaklığında zarar olması durumunda zarar ortaklara nasıl yansıtılır?

#4. Aslı itibariyle haram olan fiil ve davranışlara ne denir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi danışma komitesi hizmeti almak zorundadır?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#6. Aşağıdakilerden hangisi bireysel emeklilik aracılarının müşterilere anlatması gereken hususlardan değildir?

#7. Kur’an-ı Kerimde yer almayan bir hüküm için aşağıda yer alan kaynaklardan ilk hangisine başvurulabilir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi tam ehliyetli İslam âlimlerinin özellikleri arasında yer almaz?

#9. Döviz mübadele işlemleri muamelat fıkhında nasıl isimlendirilir?

c) Sarf

Segem 2023 Haziran sorusu

Segem 2023 Eylül sorusu

Döviz mübadele işlemleri, İslam hukuku (muamelat fıkhı) açısından genellikle “Sarf” veya “Sarf Akdi” olarak isimlendirilir. Sarf, bir tür para veya döviz değişim anlaşmasıdır ve İslam hukukuna göre bazı şartlara tabi tutulabilir. Bu tür anlaşmaların İslam hukukuna uygun olması için riba (faiz) içermemesi ve spekülasyon gibi haram pratikleri içermemesi gerekebilir. İslam hukuku, döviz mübadele işlemleri konusunda bazı sınırlamalar getirebilir ve bu işlemlerin faizsiz ve adaletli bir şekilde yapılmasını teşvik eder.

#10. Peygamberimizin (s.a.v) namazın nasıl ifa edileceğini göstermesi hangi sünnete işaret etmektedir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#11. Aşağıdakilerden hangisi katılım emeklilik fonlarında tercih edilebilecek yatırım araçları arasında yer alır?

Cevap :d) Katılım esaslı vadesiz döviz hesabı

 

Segem 2022 Kasım sorusu

#12. Aşağıdakilerden hangisi ticaret ahlak ilkeleri arasında yer almaz?

c) Poliçeyi satmak için ürünü aşırı övmek

Segem 2022 Kasım sorusu

Segem 2023 Eylül sorusu

#13. Katılım emeklilik fonları aşağıdaki yatırım araçlarından hangisine yatırım yapamaz?

#14. Aşağıdakilerden hangisi ortaklık temelli bir sözleşmedir?

#15. Vitr namazı hangi şer’i hüküm içerisinde yer almaktadır?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#16. Ülkemizde Müslümanların çoğunluğunun takip ettiği mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

#17. Bir tarafın sermaye ve diğer tarafın da emeğini ortaya koyduğu ortaklık sözleşmesine ne denir?

b) Mudarebe

 

“Mudarebe” sözleşmesidir. Mudarebe, bir kişinin sermayeyi, diğer kişinin ise emeği veya işçiliği koyduğu bir tür ortaklık sözleşmesidir. Mudarebe sözleşmesi, kar paylaşımı ve diğer finansal düzenlemeleri içeren bir anlaşmadır ve genellikle İslam hukuku veya bazı İslam ülkelerinde kullanılır. Bu tür bir sözleşme, sermaye sahibi ile emek sahibi arasındaki ortaklığı düzenler ve karların nasıl paylaşılacağını belirler.

#18. Peygamberimizin (s.a.v) sünneti üç çeşittir. Aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında yer almaz?

#19. Aşağıdakilerden hangisi katılım mevzuatı ile getirilen yükümlülüklerden biri değildir?

#20. Katılım mevzuatı çerçevesinde şirket veya kuruluş danışma komitesinin en az kaç üyeden oluşması gerekir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#21. Muamelat fıkhına göre aşağıdakilerden hangi işlem yasaklanmıştır?

#22. Bir emeklilik şirketinin “katılım” unvanını kullanabilmesi için aşağıdakilerden hangi şartı sağlamalıdır?

#23. Kişinin amel olarak lehine veya aleyhine olan şeyleri bilmesi neyin tanımıdır?

#24. Aşağıdakilerden hangisi ticaret ahlak ilkeleri arasında yer alır?

#25. Sukuk tebliği ilk çıktığında kira sertifikası olarak isimlendirilmesinde hangi akit etkili olmuştur?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#26. İtikat, ibadet, miras, evlilik, ceza, muamelat (ticaret, finans) gibi konulara dair İslami hükümleri derli toplu bir şekilde bir arada bulunduran hukuk dalına ne ad verilir?

#27. Taraflardan birinin mevcutta olmayıp yapım gerektiren bir işi talep ettiği, diğer tarafın da bu işi kabul ettiği sözleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

#28. İslami esasların dört temel kaynağından hangi ikisi asli kaynaklar olarak kabul edilir?

#29. Paranın peşin malın veresiye olduğu sözleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

b) Selem

#30. Mudarebe sözleşmesinde kar nasıl bölüşülür?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#31. Aşağıdakilerden hangisi şirketin katılım esaslı faaliyetlerine ilişkin süreçleri güçlendiren öncelikli unsurlardan biri değildir?

#32. “Kumarın haram olmasının illeti ahlaka ve ……. sebebiyledir.” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi gelmelidir?

#33. Aşağıdakilerden hangisi aşırı belirsizliğin sözleşmeyi geçersiz kılma nedenlerinden biridir?

#34. İki tarafa da borç yükleyen sözleşmelerden olan alım-satım (alış-veriş) sözleşmeleri aşağıdakilerden hangisine örnektir?

#35. Faizin özü itibariyle yasak olmasına ……. denir.

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#36. Muamelat fıkhında belirtilen sözleşmenin unsurları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Cevap : d) Hüküm

Segem 2022 Kasım sorusu

#37. İnanç ile ilgili kuralların yer aldığı bölüm, fıkıh kitaplarında …………. başlığı altında yer alır.

#38. Aşağıdakilerden hangisi bireysel emeklilik aracılarının müşterilere anlatması gereken hususlardan değildir?

#39. İslam dininde kesin delille yasak olan fiil ve davranışlara ne denir?

#40. Her Müslümanın üzerinde yapmakla mükellef olduğu amellere ne denir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#41. Aşağıdakilerden hangisi katılım esaslı şirketlerde şer’i yönetişim mekanizmasını oluşturan temel unsurlardan değildir?

#42. Katılım emeklilik fonlarının yatırım yapabileceği hisse senedi, altın gibi yatırım araçlarının aşağıdakilerden hangisinin onayından geçmesi gerekir?

#43. Aynı cins malların mübadelesinde, işlemin peşin olmaması durumunda hangi faiz türü ortaya çıkar?

#44. Borca karşılık talep edilen teminatı konu alan sözleşmeye ne denir?

Cevap : b) Rehin

Segem 2022 Kasım sorusu

#45. Aşağıdakilerden hangisi katılım mevzuatının getirdiği yeniliklerden biridir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#46. Bankalardan alınan krediler için ödenen faiz, muamelat fıkhında hangi faiz olarak tanımlanır?

#47. Muamelat fıkhında sözleşmenin geçerli bir sözleşme olabilmesi için sözleşmeye konu şeyin aşağıdaki hangi özelliği taşıması gerekmez?

#48. Tekâfül modelinin en kolay ve doğru uygulanabileceği platform aşağıdakilerden hangisidir?

#49. Aşağıdakilerden hangisi katılım esaslı bireysel emeklilik şirketlerinin özelliklerinden değildir?

#50. İki veya daha fazla kişinin sermayesini ortaya koyduğu ortaklık sözleşmesine ne denir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#51. Daha önce Kur’an-ı Kerim veya Peygamberimizin (s.a.v.) sünneti ile tespit edilmiş bir İslami hükmün gerekçesi ile aynı gerekçeye sahip başka bir mesele hakkında aynı İslami hükmü vermeye ………. denir.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 3

SEGEM 2022

Segem Dini Konular

Sigorta Teknik Personel Sınavı 2022

LOLONOLO

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 3

SEGEM 2022

Segem Dini Konular

Sigorta Teknik Personel Sınavı 2022

LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 3-min

LOLONOLO

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 3

Aşağıdakilerden hangisi İslami esasların dört temel kaynağı arasında yer almaz?

a) Kur’an

b) Sünnet

c) İcma

d) Örf

Cevap : d) Örf

İslami esasların dört temel kaynağından hangi ikisi asli kaynaklar olarak kabul edilir?

a) Kur’an – İcma

b) İcma – Kıyas

c) ünnet – İcma

d) Kur’an – Sünnet

Cevap : d) Kur’an – Sünnet

Peygamberimizin sözlerine (kavli), kendi fiillerine ve bizzat onayladığı (takriri) başkalarının fiillerine ne denir?

a) Kur’an

b) Sünnet

c) İcma

d) Örf

Cevap : b) Sünnet

Kişinin amel olarak lehine veya aleyhine olan şeyleri bilmesi neyin tanımıdır?

a) İslam

b) İslam Hukuku

c) Fıkıh

d) Muamelat

Cevap : c) Fıkıh

Faizin haramlığı ile ilgili hüküm hangi temel kaynaklardan çıkarılmıştır?

a) Kur’an ve sünnet

b) Sadece sünnet

c) İcma

d) Kıyas

Cevap : a) Kur’an ve sünnet

Peygamberimizin (s.a.v) sünneti üç çeşittir. Aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında yer almaz?

a) Kavli Sünnet

b) Yazılı Sünnet

c) Fiili Sünnet

d) Takriri Sünnet

Cevap : b) Yazılı Sünnet

Peygamberimizin (s.a.v) karşı çıkmadığı ya da susarak onayladığı sünnetine ne denir?

a) Fiili Sünnet

b) Kavli Sünnet

c) Takriri Sünnet

d) Sahih Sünnet

Cevap : c)

Peygamberimizin (s.a.v) namazın nasıl ifa edileceğini göstermesi hangi sünnete işaret etmektedir?

a) Fiili Sünnet

b) Takriri Sünnet

c) Kavli Sünnet

d) Sünneti müekkede

Cevap : a) Fiili Sünnet

Bir asırdaki İslam âlimlerinin bir mesele hakkında görüş birliğine varmasına ne denir?

a) Kıyas

b) Vacip

c) İcma

d) Sünnet

Cevap : c) İcma

Kur’an-ı Kerimde yer almayan bir hüküm için aşağıda yer alan kaynaklardan ilk hangisine başvurulabilir?

a) İlmihal

b) Farz

c) Sünnet

d) Sadece Kıyas

Cevap : c) Sünnet

Kur’an-ı Kerim ve sünnette açıkça yer almamasına rağmen viskinin haram olması hükmüne hangi usulle varılmıştır?

a) Kur’an

b) Sünnet

c) İcma

d) Kıyas

Cevap : d) Kıyas

Daha önce Kur’an-ı Kerim veya Peygamberimizin (s.a.v.) sünneti ile tespit edilmiş bir İslami hükmün gerekçesi ile aynı gerekçeye sahip başka bir mesele hakkında aynı İslami hükmü vermeye ………. denir.

a) Farz

b) Mendub

c) Kıyas

d) İcma

Cevap : c) Kıyas

Fıkıh kitaplarındaki finansal ve ticari işlemler ile alakalı kurallar hangi başlık altında toplanmıştır?

a) Muamelat

b) Münakehat

c) İbadet

d) İtikat

Cevap : a) Muamelat

İnanç ile ilgili kuralların yer aldığı bölüm, fıkıh kitaplarında …………. başlığı altında yer alır.

a) İbadet

b) Muamelat

c) İtikat

d) Ukubat

Cevap : c) İtikat

İtikat, ibadet, miras, evlilik, ceza, muamelat (ticaret, finans) gibi konulara dair İslami hükümleri derli toplu bir şekilde bir arada bulunduran hukuk dalına ne ad verilir?

a) Anglosakson Hukuk

b) İslam Hukuku

c) Borçlar Hukuku

d) Geleneksel Hukuk

Cevap : b) İslam Hukuku

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde Müslümanların çoğunluğunun takip ettiği hak mezhepler arasında yer
almaz?

a) Süryani

b) Hanefi

c) Maliki

d) Şafi

Cevap : a) Süryani

Ülkemizde Müslümanların çoğunluğunun takip ettiği mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

a) Maliki

b) Hanefi

c) Şafi

d) Hanbeli

Cevap : b) Hanefi

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 1

Yapılması kesin delille sabit olan emirlere ne denir?

a) Farz

b) Sünnet

c) Müstehap

d) Mübah

Cevap : a) Farz

Her Müslümanın üzerinde yapmakla mükellef olduğu amellere ne denir?

a) Farz-ı Kifaye

b) Farz-ı Ayın

c) Farz-ı Misal

d) Farz-ı Muhal

Cevap : b) Farz-ı Ayın

Müslümanların bir kısmının yapması ile diğer Müslümanların mesuliyetinin kalktığı farza (emre) ne denir?

a) Farz-ı Kifaye

b) Farz-ı Ayn

c) Farz-ı Misal

d) Farz-ı Muhal

Cevap : a) Farz-ı Kifaye

Vitr namazı hangi şer’i hüküm içerisinde yer almaktadır?

a) Farz

b) Müstehap

c) Vacip

d) Mubah

Cevap : c) Vacip

İslam dininde yapılması tavsiye edilen ancak emredilmeyen fiil ve davranışlara ne denir?

a) Farz

b) Müstehap

c) Mubah

d) Mekruh

Cevap : b) Müstehap

İslam dininde kesin delille yasak olan fiil ve davranışlara ne denir?

a) Müstehap

b) Mubah

c) Haram

d) Mekruh

Cevap : c) Haram

İslam dininde yapılması hoş olmayan, tavsiye edilmeyen ve işlenen amelin sevabını azaltan fiil ve davranışlara ne denir?

a) Haram

b) Farz

c) Müstehap

d) Mekruh

Cevap : d) Mekruh

Aslı itibariyle haram olan fiil ve davranışlara ne denir?

a) Liaynihi haram

b) Ligayrihi haram

c) Liaynihi vacip

d) Ligayrihi vacip

Cevap : a) Liaynihi haram

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 3

segem 2022

LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: