Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 3

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 3

#1. Kişinin amel olarak lehine veya aleyhine olan şeyleri bilmesi neyin tanımıdır?

#2. Aşağıdakilerden hangisi ticaret ahlak ilkeleri arasında yer alır?

#3. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Modelinde yer alması gereken asgari unsurlardan biri değildir?

#4. Bir tarafın sermaye ve diğer tarafın da emeğini ortaya koyduğu ortaklık sözleşmesine ne denir?

#5. Bankalardan alınan krediler için ödenen faiz, muamelat fıkhında hangi faiz olarak tanımlanır?

#6. Peygamberimizin (s.a.v) namazın nasıl ifa edileceğini göstermesi hangi sünnete işaret etmektedir?

#7. Borca karşılık talep edilen teminatı konu alan sözleşmeye ne denir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi ortaklık temelli bir sözleşmedir?

#9. Muamelat fıkhında belirtilen sözleşmenin unsurları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

#10. Vitr namazı hangi şer’i hüküm içerisinde yer almaktadır?

#11. İnanç ile ilgili kuralların yer aldığı bölüm, fıkıh kitaplarında …………. başlığı altında yer alır.

#12. İtikat, ibadet, miras, evlilik, ceza, muamelat (ticaret, finans) gibi konulara dair İslami hükümleri derli toplu bir şekilde bir arada bulunduran hukuk dalına ne ad verilir?

#13. İki tarafa da borç yükleyen sözleşmelerden olan alım-satım (alış-veriş) sözleşmeleri aşağıdakilerden hangisine örnektir?

#14. Katılım emeklilik fonlarının yatırım yapabileceği hisse senedi, altın gibi yatırım araçlarının aşağıdakilerden hangisinin onayından geçmesi gerekir?

#15. Aslında helal olan ancak dışardan bir sebepten dolayı haram olan fiil ve davranışlara ne denir?

#16. Katılım mevzuatı çerçevesinde şirket veya kuruluş danışma komitesinin en az kaç üyeden oluşması gerekir?

#17. Peygamberimizin (s.a.v) sünneti üç çeşittir. Aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında yer almaz?

#18. Paranın peşin malın veresiye olduğu sözleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi katılım emeklilik fonlarında tercih edilebilecek yatırım araçları arasında yer alır?

#20. Aşağıdakilerden hangisi katılım mevzuatının getirdiği yeniliklerden biridir?

#21. Katılım emeklilik fonları aşağıdaki yatırım araçlarından hangisine yatırım yapamaz?

#22. İslami esasların dört temel kaynağından hangi ikisi asli kaynaklar olarak kabul edilir?

#23. Muamelat fıkhında sözleşmenin geçerli bir sözleşme olabilmesi için sözleşmeye konu şeyin aşağıdaki hangi özelliği taşıması gerekmez?

#24. Aşağıdakilerden hangisi katılım mevzuatı ile getirilen yükümlülüklerden biri değildir?

#25. Aşağıdakilerden hangisi şirketin katılım esaslı faaliyetlerine ilişkin süreçleri güçlendiren öncelikli unsurlardan biri değildir?

#26. Muamelat fıkhına göre aşağıdakilerden hangi işlem yasaklanmıştır?

#27. Bir emeklilik şirketinin “katılım” unvanını kullanabilmesi için aşağıdakilerden hangi şartı sağlamalıdır?

#28. Döviz mübadele işlemleri muamelat fıkhında nasıl isimlendirilir?

#29. Aşağıdakilerden hangisi tam ehliyetli İslam âlimlerinin özellikleri arasında yer almaz?

#30. Aşağıdakilerden hangisi bireysel emeklilik aracılarının müşterilere anlatması gereken hususlardan değildir?

#31. İki veya daha fazla kişinin sermayesini ortaya koyduğu ortaklık sözleşmesine ne denir?

#32. Tekâfül modelinin en kolay ve doğru uygulanabileceği platform aşağıdakilerden hangisidir?

#33. Taraflardan birinin mevcutta olmayıp yapım gerektiren bir işi talep ettiği, diğer tarafın da bu işi kabul ettiği sözleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

#34. İslam dininde kesin delille yasak olan fiil ve davranışlara ne denir?

#35. Aşağıdakilerden hangisi ticaret ahlak ilkeleri arasında yer almaz?

#36. Aslı itibariyle haram olan fiil ve davranışlara ne denir?

#37. Aşağıdakilerden hangisi katılım esaslı bireysel emeklilik şirketlerinin özelliklerinden değildir?

#38. Aşağıdakilerden hangisi danışma komitesi hizmeti almak zorundadır?

#39. “Kumarın haram olmasının illeti ahlaka ve ……. sebebiyledir.” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi gelmelidir?

#40. Mudarebe sözleşmesinde kar nasıl bölüşülür?

#41. Aşağıdakilerden hangisi katılım esaslı şirketlerde şer’i yönetişim mekanizmasını oluşturan temel unsurlardan değildir?

#42. Ülkemizde Müslümanların çoğunluğunun takip ettiği mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

#43. Daha önce Kur’an-ı Kerim veya Peygamberimizin (s.a.v.) sünneti ile tespit edilmiş bir İslami hükmün gerekçesi ile aynı gerekçeye sahip başka bir mesele hakkında aynı İslami hükmü vermeye ………. denir.

#44. Aynı cins malların mübadelesinde, işlemin peşin olmaması durumunda hangi faiz türü ortaya çıkar?

#45. Aşağıdakilerden hangisi aşırı belirsizliğin sözleşmeyi geçersiz kılma nedenlerinden biridir?

#46. Sukuk tebliği ilk çıktığında kira sertifikası olarak isimlendirilmesinde hangi akit etkili olmuştur?

#47. Muşareke ortaklığında zarar olması durumunda zarar ortaklara nasıl yansıtılır?

#48. Kur’an-ı Kerimde yer almayan bir hüküm için aşağıda yer alan kaynaklardan ilk hangisine başvurulabilir?

#49. Aşağıdakilerden hangisi bireysel emeklilik aracılarının müşterilere anlatması gereken hususlardan değildir?

#50. Her Müslümanın üzerinde yapmakla mükellef olduğu amellere ne denir?

#51. Faizin özü itibariyle yasak olmasına ……. denir.

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 3

SEGEM 2022

Sigorta Teknik Personel Sınavı 2022

LOLONOLO

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 3

SEGEM 2022

Sigorta Teknik Personel Sınavı 2022

LOLONOLO

HD Quiz powered by harmonic design

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 3-min

LOLONOLO

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 3

Aşağıdakilerden hangisi İslami esasların dört temel kaynağı arasında yer almaz?

a) Kur’an

b) Sünnet

c) İcma

d) Örf

Cevap : d) Örf

İslami esasların dört temel kaynağından hangi ikisi asli kaynaklar olarak kabul edilir?

a) Kur’an – İcma

b) İcma – Kıyas

c) ünnet – İcma

d) Kur’an – Sünnet

Cevap : d) Kur’an – Sünnet

Peygamberimizin sözlerine (kavli), kendi fiillerine ve bizzat onayladığı (takriri) başkalarının fiillerine ne denir?

a) Kur’an

b) Sünnet

c) İcma

d) Örf

Cevap : b) Sünnet

Kişinin amel olarak lehine veya aleyhine olan şeyleri bilmesi neyin tanımıdır?

a) İslam

b) İslam Hukuku

c) Fıkıh

d) Muamelat

Cevap : c) Fıkıh

Faizin haramlığı ile ilgili hüküm hangi temel kaynaklardan çıkarılmıştır?

a) Kur’an ve sünnet

b) Sadece sünnet

c) İcma

d) Kıyas

Cevap : a) Kur’an ve sünnet

Peygamberimizin (s.a.v) sünneti üç çeşittir. Aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında yer almaz?

a) Kavli Sünnet

b) Yazılı Sünnet

c) Fiili Sünnet

d) Takriri Sünnet

Cevap : b) Yazılı Sünnet

Peygamberimizin (s.a.v) karşı çıkmadığı ya da susarak onayladığı sünnetine ne denir?

a) Fiili Sünnet

b) Kavli Sünnet

c) Takriri Sünnet

d) Sahih Sünnet

Cevap : c)

Peygamberimizin (s.a.v) namazın nasıl ifa edileceğini göstermesi hangi sünnete işaret etmektedir?

a) Fiili Sünnet

b) Takriri Sünnet

c) Kavli Sünnet

d) Sünneti müekkede

Cevap : a) Fiili Sünnet

Bir asırdaki İslam âlimlerinin bir mesele hakkında görüş birliğine varmasına ne denir?

a) Kıyas

b) Vacip

c) İcma

d) Sünnet

Cevap : c) İcma

Kur’an-ı Kerimde yer almayan bir hüküm için aşağıda yer alan kaynaklardan ilk hangisine başvurulabilir?

a) İlmihal

b) Farz

c) Sünnet

d) Sadece Kıyas

Cevap : c) Sünnet

Kur’an-ı Kerim ve sünnette açıkça yer almamasına rağmen viskinin haram olması hükmüne hangi usulle varılmıştır?

a) Kur’an

b) Sünnet

c) İcma

d) Kıyas

Cevap : d) Kıyas

Daha önce Kur’an-ı Kerim veya Peygamberimizin (s.a.v.) sünneti ile tespit edilmiş bir İslami hükmün gerekçesi ile aynı gerekçeye sahip başka bir mesele hakkında aynı İslami hükmü vermeye ………. denir.

a) Farz

b) Mendub

c) Kıyas

d) İcma

Cevap : c) Kıyas

Fıkıh kitaplarındaki finansal ve ticari işlemler ile alakalı kurallar hangi başlık altında toplanmıştır?

a) Muamelat

b) Münakehat

c) İbadet

d) İtikat

Cevap : a) Muamelat

İnanç ile ilgili kuralların yer aldığı bölüm, fıkıh kitaplarında …………. başlığı altında yer alır.

a) İbadet

b) Muamelat

c) İtikat

d) Ukubat

Cevap : c) İtikat

İtikat, ibadet, miras, evlilik, ceza, muamelat (ticaret, finans) gibi konulara dair İslami hükümleri derli toplu bir şekilde bir arada bulunduran hukuk dalına ne ad verilir?

a) Anglosakson Hukuk

b) İslam Hukuku

c) Borçlar Hukuku

d) Geleneksel Hukuk

Cevap : b) İslam Hukuku

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde Müslümanların çoğunluğunun takip ettiği hak mezhepler arasında yer
almaz?

a) Süryani

b) Hanefi

c) Maliki

d) Şafi

Cevap : a) Süryani

Ülkemizde Müslümanların çoğunluğunun takip ettiği mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

a) Maliki

b) Hanefi

c) Şafi

d) Hanbeli

Cevap : b) Hanefi

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 1

Yapılması kesin delille sabit olan emirlere ne denir?

a) Farz

b) Sünnet

c) Müstehap

d) Mübah

Cevap : a) Farz

Her Müslümanın üzerinde yapmakla mükellef olduğu amellere ne denir?

a) Farz-ı Kifaye

b) Farz-ı Ayın

c) Farz-ı Misal

d) Farz-ı Muhal

Cevap : b) Farz-ı Ayın

Müslümanların bir kısmının yapması ile diğer Müslümanların mesuliyetinin kalktığı farza (emre) ne denir?

a) Farz-ı Kifaye

b) Farz-ı Ayn

c) Farz-ı Misal

d) Farz-ı Muhal

Cevap : a) Farz-ı Kifaye

Vitr namazı hangi şer’i hüküm içerisinde yer almaktadır?

a) Farz

b) Müstehap

c) Vacip

d) Mubah

Cevap : c) Vacip

İslam dininde yapılması tavsiye edilen ancak emredilmeyen fiil ve davranışlara ne denir?

a) Farz

b) Müstehap

c) Mubah

d) Mekruh

Cevap : b) Müstehap

İslam dininde kesin delille yasak olan fiil ve davranışlara ne denir?

a) Müstehap

b) Mubah

c) Haram

d) Mekruh

Cevap : c) Haram

İslam dininde yapılması hoş olmayan, tavsiye edilmeyen ve işlenen amelin sevabını azaltan fiil ve davranışlara ne denir?

a) Haram

b) Farz

c) Müstehap

d) Mekruh

Cevap : d) Mekruh

Aslı itibariyle haram olan fiil ve davranışlara ne denir?

a) Liaynihi haram

b) Ligayrihi haram

c) Liaynihi vacip

d) Ligayrihi vacip

Cevap : a) Liaynihi haram

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 3

segem 2022

LOLONOLO

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: