Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 4

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 4

#1. Sözleşmede şart koşularak verilen borcun fazlasıyla alınması durumunda elde edilen fazlalığa ne denir?

#2. Müslümanların bir kısmının yapması ile diğer Müslümanların mesuliyetinin kalktığı farza (emre) ne denir?

#3. Normalde alışveriş serbesttir, fakat Cuma namazı vaktinde alışveriş yasaklanmıştır. Cuma vaktinde yapılan alışverişin haramlığına ………. denir.

#4. Aşağıdakilerden hangisi katılım emeklilik şirketlerinin yatırım yapabileceği araçlar arasında yer almaz?

#5. Muamelat fıkhı aşağıdakilerden hangisi ile ilgili hükümleri içermektedir?

#6. Teminat mektupları muamelat fıkhında hangi sözleşmeye tekabül etmektedir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi İslami esasların dört temel kaynağı arasında yer almaz?

#8. Aşağıdakilerden hangisi ticaret ahlak ilkeleri arasında yer almaz?

#9. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde Müslümanların çoğunluğunun takip ettiği hak mezhepler arasında yer almaz?

#10. İslam dininde yapılması hoş olmayan, tavsiye edilmeyen ve işlenen amelin sevabını azaltan fiil ve davranışlara ne denir?

#11. ….. nde sigorta sözleşmesinin hibe esaslı olması ve sermayedar fonu ile katılımcı risk fonlarının ayrı yönetilmesi gerekmektedir. Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

#12. Aşağıdakilerden hangisi ivazlı (karşılıklı) sözleşmeler arasında yer almaz?

#13. Bir kişinin karşılıksız olarak mülkiyetinde olan bir malı başka bir kişiye vermesi (bağışlaması) hangi sözleşme türü kapsamına girmektedir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi şirket veya kuruluş nezdindeki şer’i kurumsal yönetişim mekanizmasının unsurlarından bir değildir?

#15. Fıkıh kitaplarındaki finansal ve ticari işlemler ile alakalı kurallar hangi başlık altında toplanmıştır?

#16. Katılım esaslı şirketler aracıları için hangi sıklıkla eğitim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirmek zorundadır?

#17. Muşareke ortaklığında elde edilen kar hangi oranda paylaştırılır?

#18. Leasing işlemleri muamelat fıkhında hangi sözleşme türüne girmektedir?

#19. Katılım emeklilik fonlarının yatırım yapabileceği şirket ortaklık payları arasında yer alır?

#20. Danışma komitesince sonradan uygun görülmeyen katılım emeklilik fonu olması durumunda şirket aşağıdakilerden hangisi yapmalıdır?

#21. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Modelinin asgari ilkeleri arasında yer almaz?

#22. Mudarebe sözleşmesinde zarar olması durumunda mali zarar ortaklara nasıl yansıtılır?

#23. Aşağıdakilerden hangisi bireysel emeklilik aracılarının müşterilere anlatması gereken hususlardan değildir?

#24. Aşağıdakilerden hangisi alışveriş temelli sözleşmeler arasında yer almaz?

#25. İslam dininde yapılması tavsiye edilen ancak emredilmeyen fiil ve davranışlara ne denir?

#26. Türkiye modeli aşağıdaki platformlardan hangisine uygundur?

#27. Aşağıdakilerden hangisi zarar olursa sermaye sahibinin zararı karşıladığı, emek sahibinin ise emeğinin boşa gittiği sözleşme türüdür?

#28. Müşteriye ürünü satabilmek için kusurlu içeriğinin tam anlatılmaması hangi ticaret ahlak ilkesi ile çelişmektedir?

#29. Selem sözleşmesi hangi alanda uygulanmaya daha müsaittir?

#30. Muamelat fıkhına göre aşağıdakilerden hangisi sözleşme değildir?

#31. Muamelat fıkhında, bir satış sözleşmesinde sözleşmeye konu ürün ve fiyatının sözleşmede açıkça belirtilmemesi aşağıdakilerden hangisi gerekçesiyle sözleşmeyi geçersiz kılar?

#32. Maliyeti müşteri tarafından bilinen bir malın üzerine kâr eklenerek müşteriye peşin veya vadeli satılmasını konu alan sözleşmeye ne denir?

#33. Bir asırdaki İslam âlimlerinin bir mesele hakkında görüş birliğine varmasına ne denir?

#34. Karz ne demektir?

#35. Aşağıdakilerden hangisi bireysel emeklilik aracılarının müşterilere anlatması gereken hususlardan değildir?

#36. Peygamberimizin sözlerine (kavli), kendi fiillerine ve bizzat onayladığı (takriri) başkalarının fiillerine ne denir?

#37. Peygamberimizin (s.a.v) karşı çıkmadığı ya da susarak onayladığı sünnetine ne denir?

#38. Aşağıdakilerden hangisi geçmişte var olan yardımlaşma ve dayanışma müesseseleri arasında yer alır?

#39. Katılım mevzuatına göre katılım hassasiyeti bulunan müşterilere gecikme faizi ödenmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

#40. Bireysel emeklilik aracısının, katılım hassasiyeti bulunan müşterilerine hangi fon türünü tavsiye etmesinde sakınca yoktur?

#41. Bankaların yaptıkları ipotek işlemleri hangi sözleşme kapsamına girmektedir?

#42. Kur’an-ı Kerim ve sünnette açıkça yer almamasına rağmen viskinin haram olması hükmüne hangi usulle varılmıştır?

#43. Aynı cins malların farklı miktarlarda mübadele edilmesi durumunda hangi faiz meydana gelir?

#44. Sözleşmenin ruhu, kişilerin o sözleşmeyi yaparken asıl maksat ve niyetlerini ifade eder. Sözleşmenin şekli ise sözleşmede yazan amaç ve niyeti ifade eder. Aşağıdaki ifadelerden hangisi açık bir şekilde sözleşmenin şekli ve ruhu arasında tezatlık oluşturmaktadır?

#45. “Dini hükümleri; Kur’an’ı Kerim, sünnet, icma ve kıyas gibi dinin temel kaynaklarından tespit etmeye vesile olan ilmi metodolojiye verilen isimdir.” cümlesinde neyin tanımı yapılmıştır?

#46. Aşağıdakilerden hangisi danışma komitesinin görevleri arasında yer alır?

#47. Yapılması kesin delille sabit olan emirlere ne denir?

#48. Faizin haramlığı ile ilgili hüküm hangi temel kaynaklardan çıkarılmıştır?

#49. Aşağıdakilerden hangisi katılım esaslı şirketlerin özellikleri arasında yer almaz?

#50. Kredi kartlarındaki gecikme cezaları muamelat fıkhında hangi faiz olarak isimlendirilir?

#51. Muamelat fıkhı çerçevesinde bir sözleşme kuruluşunda ilk teklifi ifade ve irade beyanına ne denir?

TESTi BiTiR

Results

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 4

SEGEM 2022

Sigorta Teknik Personel Sınavı 2022

LOLONOLO

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 4

SEGEM 2022

Sigorta Teknik Personel Sınavı 2022

LOLONOLO

HD Quiz powered by harmonic design

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 4-min

LOLONOLO

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 4

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Modelinin asgari ilkeleri arasında yer almaz?

a) Danışma komitesinin oluşturulması

b) Anonim şirket statüsü

c) Finansal varlıkların katılım esasları çerçevesinde yönetilmesi

d) Dinen meşru olmayan konu ve risklerin teminat altına alınmaması

Cevap : b) Anonim şirket statüsü

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Modelinde yer alması gereken asgari unsurlardan biri değildir?

a) Finansal varlıkların katılım esaslarına göre yönetilmesi

b) Sermayedar ile risk fonunun ayrıştırılması

c) Dinen meşru alanlara teminat sunulabilmesi

d) Danışma komitesinin oluşturulması

Cevap : b) Sermayedar ile risk fonunun ayrıştırılması

Türkiye modeli aşağıdaki platformlardan hangisine uygundur?

a) Anonim şirket

b) Mütüel şirket

c) Kooperatif

d) Hepsi

Cevap : d) Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi katılım mevzuatı ile getirilen yükümlülüklerden biri değildir?

a) Katılım iç denetim raporu düzenlenmesi

b) Danışma komitesi hizmeti alınması

c) Katılım uyum birimi fonksiyonu

d) Destek hizmetleri alınması

Cevap : d) Destek hizmetleri alınması

Aşağıdakilerden hangisi şirket veya kuruluş nezdindeki şer’i kurumsal yönetişim mekanizmasının unsurlarından bir değildir?

a) Danışma komitesi

b) İdari işler

c) Katılım uyum birimi

d) Katılım iç denetim raporu

Cevap : b) İdari işler

Katılım mevzuatı çerçevesinde şirket veya kuruluş danışma komitesinin en az kaç üyeden oluşması gerekir?

a) 5

b) 3

c) 2

d) 1

Cevap : b) 3

Aşağıdakilerden hangisi danışma komitesinin görevleri arasında yer alır?

a) Şirketin sermaye yeterliliğine karar vermek

b) Şirketin sigorta faaliyet ruhsatlarını belirlemek

c) Şirketin katılım esaslarına göre faaliyetlerini kontrol etmek

d) Şirket personeline özlük hakları hakkında danışmanlık vermek

Cevap : c) Şirketin katılım esaslarına göre faaliyetlerini kontrol etmek

Aşağıdakilerden hangisi şirketin katılım esaslı faaliyetlerine ilişkin süreçleri güçlendiren öncelikli unsurlardan biri değildir?

a) Mali bünyesi

b) Katılım uyum birimi

c) Katılım iç denetim raporu

d) Danışma komitesi

Cevap : a) Mali bünyesi

Katılım mevzuatına göre katılım hassasiyeti bulunan müşterilere gecikme faizi ödenmesi durumunda
aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

a) Gecikme faizi ödenmelidir.

b) Gecikme faizi ödenmemelidir.

c) Gecikme faizi ödenirken müşteriye katılım esasları hatırlatılmalıdır.

d) Gecikme faizi ödenmemeli ve müşteriye katılım esasları hatırlatılmalıdır.

Cevap : c) Gecikme faizi ödenirken müşteriye katılım esasları hatırlatılmalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi katılım mevzuatının getirdiği yeniliklerden biridir?

a) Şer’i yönetim mekanizması

b) Şirket çalışanlarına eğitim ve sertifikasyon zorunluluğu

c) Danışma komitesi üye sayısı

d) Hepsi

Cevap : d) Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi geçmişte var olan yardımlaşma ve dayanışma müesseseleri arasında yer alır?

a) Ahi Birlikleri

b) Lonca Teşkilatları

c) Vakıflar

d) Hepsi

Cevap : d) Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi katılım esaslı şirketlerde şer’i yönetişim mekanizmasını oluşturan temel unsurlardan
değildir?

a) Yönetim Kurulu

b) Danışma Komitesi

c) Katılım Uyum Birimi

d) Katılım İç Denetim Raporu

Cevap : a) Yönetim Kurulu

Katılım esaslı şirketler aracıları için hangi sıklıkla eğitim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirmek zorundadır?

a) Altı ayda bir kere

b) Yılda bir kere

c) İki Yılda bir kere

d) Yılda üç kere

Cevap : b) Yılda bir kere

Bir emeklilik şirketinin “katılım” unvanını kullanabilmesi için aşağıdakilerden hangi şartı sağlamalıdır?

a) Katılım emeklilik fonu bulundurması

b) Katılım emeklilik planı bulundurması

c) Emeklilik fonlarının tamamının katılım emeklilik fonlarından oluşması

d) Emeklilik fonlarının yarısından fazlasının katılım fonlarından oluşması

Cevap : c) Emeklilik fonlarının tamamının katılım emeklilik fonlarından oluşması

Bireysel emeklilik aracısının, katılım hassasiyeti bulunan müşterilerine hangi fon türünü tavsiye etmesinde sakınca yoktur?

a) Borçlanma araçları fonu

b) Para piyasası fonu

c) Katılım emeklilik fonu

d) Kıymetli maden fonu

Cevap : c) Katılım emeklilik fonu

Katılım emeklilik fonları aşağıdaki yatırım araçlarından hangisine yatırım yapamaz?

a) Fiziki emtia hesapları

b) Katılım esaslı hisse senetleri

c) Faizli mevduat hesapları

d) Katılım hesapları

Cevap : c) Faizli mevduat hesapları

Danışma komitesince sonradan uygun görülmeyen katılım emeklilik fonu olması durumunda şirket aşağıdakilerden hangisi yapmalıdır?

a) Şirket, yatırım planına devam etmelidir.

b) Şirket, müşterilerine danışmalıdır.

c) Şirket, SEDDK’ya haber vermelidir.

d) Şirket, fon unvanından “katılım ibaresini kaldırmalı ve katılım emeklilik planından da çıkarmalıdır.

Cevap : d) Şirket, fon unvanından “katılım ibaresini kaldırmalı ve katılım emeklilik planından da çıkarmalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi danışma komitesi hizmeti almak zorundadır?

a) Katılım esaslı sigorta şirketi

b) Sadece bir adet katılım emeklilik fonu bulunan emeklilik şirketleri

c) Tüm fonları katılım emeklilik fonundan oluşan emeklilik şirketi

d) Hepsi

Cevap : d) Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi katılım emeklilik şirketlerinin yatırım yapabileceği araçlar arasında yer almaz?

a) Katılım esaslı hisse senedi

b) Faizli mevduat hesabı

c) Katılım esaslı altın hesabı

d) Katılım esaslı döviz hesabı

Cevap : b) Faizli mevduat hesabı

Katılım emeklilik fonlarının yatırım yapabileceği hisse senedi, altın gibi yatırım araçlarının aşağıdakilerden hangisinin onayından geçmesi gerekir?

a) Danışma komitesi

b) Katılım destek birimi

c) Katılım iç denetim birimi

d) Katılım hesap birimi

Cevap : a) Danışma komitesi

Aşağıdakilerden hangisi katılım esaslı şirketlerin özellikleri arasında yer almaz?

a) İslami esaslara ve uygulamalara ilişkin eğitim verdiği ve bu alanda yetişmiş personelleri aracılığıyla hizmet sunarlar.

b) Her çeşit yüksek getiri sağlayan yatırım araçlarına yatırım yaparlar.

c) Faaliyetlerini danışma komitesi nezaretinde yürütürler.

d) Dinen uygun ürün ve hizmetleri sigorta sözleşmelerine ve poliçelere konu ederler.

Cevap : b) Her çeşit yüksek getiri sağlayan yatırım araçlarına yatırım yaparlar.

Aşağıdakilerden hangisi katılım esaslı bireysel emeklilik şirketlerinin özelliklerinden değildir?

a) Tüm katılım emeklilik fonları danışma komitesinin onayına tabidir.

b) Emeklilik şirketi, katılım esaslı faaliyetlerini katılım emeklilik planı aracılığıyla yürütür.

c) Tüm katılım emeklilik fonları danışma komitesinin onayına tabi değildir.

d) Şirket ödeme yöntemlerinin seçimi konusunda katılımcıyı zorlayamaz.

Cevap : c) Tüm katılım emeklilik fonları danışma komitesinin onayına tabi değildir.

Aşağıdakilerden hangisi bireysel emeklilik aracılarının müşterilere anlatması gereken hususlardan değildir?

a) İslami esaslara uygun yatırım araçlarını barındıran emeklilik fonlarının unvanında katılım ibaresi yer alır.

b) Bir ya da daha fazla katılım emeklilik fonu bulunan şirketler danışma komitesi hizmeti alır.

c) Tüm katılım emeklilik fonları danışma komitesinin onayına tabidir.

d) Bazı katılım emeklilik fonları danışma komitesinin onayına tabi değildir.

Cevap : d) Bazı katılım emeklilik fonları danışma komitesinin onayına tabi değildir.

Aşağıdakilerden hangisi bireysel emeklilik aracılarının müşterilere anlatması gereken hususlardan değildir?

a) Katkı paylarının ödenmesinde kullanılacak ödeme yöntemlerine katılımcı veya katılımcı ad ve hesabına ödeme yapan kişi, işveren ya da sponsor tarafından karar verilir.

b) Katılım emeklilik planı en az 3 katılım emeklilik fonu içerir.

c) Emeklilik şirketinin sorumluluğu katkı payının şirkete intikali ile başlar.

d) Şirket ödeme yöntemlerinin seçimi konusunda katılımcıyı zorlayamaz

Cevap : b) Katılım emeklilik planı en az 3 katılım emeklilik fonu içerir.

Aşağıdakilerden hangisi bireysel emeklilik aracılarının müşterilere anlatması gereken hususlardan değildir?

a) Katılım emeklilik fonu, katılım esaslı olmayan plan içerisinde yer alamaz.

b) Danışma komitesince sonradan uygun görülmeyen katılım emeklilik fonu katılım emeklilik planından çıkarılır.

c) Katılım emeklilik fonu ve planına ilişkin katılımcıyı ilgilendiren tüm süreçlerde katılımcı bilgilendirilir.

d) Katılım emeklilik fonunun içerik ve stratejisinde kurucusu tarafından yapılması planlanan değişikliklere ilişkin diğer
emeklilik şirketinin bilgilendirilmesi zorunludur

Cevap : a) Katılım emeklilik fonu, katılım esaslı olmayan plan içerisinde yer alamaz.

Aşağıdakilerden hangisi bireysel emeklilik aracılarının müşterilere anlatması gereken hususlardan değildir?

a) Katılım esaslı ürün veya hizmet talep eden katılımcılara katılım emeklilik planı haricinde başka bir emeklilik planı sunulamaz.

b) Katılım emeklilik planı en az bir adet katılım emeklilik fonu içerir ve söz konusu plana katılım emeklilik fonu dışında başka bir fon dâhil edilemez.

c) Emeklilik şirketi, başka şirketlerce kurulmuş katılım emeklilik fonunu başka şirketin danışma komitesinin uygun görüşü ile katılım emeklilik planlarına dâhil edebilir.

d) Emeklilik şirketi, başka şirketlerce kurulmuş katılım emeklilik fonunu ancak kendi danışma komitesinin uygun görüşü ile katılım emeklilik planlarına dâhil edebilir.

Cevap : Emeklilik şirketi, başka şirketlerce kurulmuş katılım emeklilik fonunu başka şirketin danışma komitesinin uygun görüşü ile katılım emeklilik planlarına dâhil edebilir.

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 4

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 4

Sigorta  Teknik Personel Sınavı 2022

SEGEM 2022

LOLONOLO

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: