SEGEMSigorta Teknik Personel

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 4

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 4

#1. Aynı cins malların farklı miktarlarda mübadele edilmesi durumunda hangi faiz meydana gelir?

#2. Katılım esaslı şirketler aracıları için hangi sıklıkla eğitim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirmek zorundadır?

b) Yılda bir kere

#3. Türkiye modeli aşağıdaki platformlardan hangisine uygundur?

#4. Sözleşmede şart koşularak verilen borcun fazlasıyla alınması durumunda elde edilen fazlalığa ne denir?

#5. Müslümanların bir kısmının yapması ile diğer Müslümanların mesuliyetinin kalktığı farza (emre) ne denir?

#6. İslam dininde yapılması hoş olmayan, tavsiye edilmeyen ve işlenen amelin sevabını azaltan fiil ve davranışlara ne denir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi bireysel emeklilik aracılarının müşterilere anlatması gereken hususlardan değildir?

#8. ….. nde sigorta sözleşmesinin hibe esaslı olması ve sermayedar fonu ile katılımcı risk fonlarının ayrı yönetilmesi gerekmektedir. Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

#9. Kur’an-ı Kerim ve sünnette açıkça yer almamasına rağmen viskinin haram olması hükmüne hangi usulle varılmıştır?

#10. Aşağıdakilerden hangisi danışma komitesinin görevleri arasında yer alır?

#11. Selem sözleşmesi hangi alanda uygulanmaya daha müsaittir?

Cevap c) Tarım

Selem, genellikle İslami finansta kullanılan, ödemenin peşin yapıldığı ancak malın tesliminin gelecekte bir tarihte gerçekleşeceği bir tür alım-satım sözleşmesi ile ilgilidir. Bu tanımı dikkate alarak, seçeneklerinizi değerlendirirsek:

Nakliyat: Selem, doğrudan nakliyatla ilgili bir finansal anlaşma değildir, ancak nakliyat sektöründe kullanılabilir.

Turizm : Doğrudan bir uygulama alanı olarak görülmez. Turizm hizmet sektörüyle ilgilidir ve selem daha çok fiziksel ürünlerin alışverişini içeren finansal işlemlerle ilişkilidir.

Tarım: Selem sözleşmeleri tarihsel olarak ve günümüzde de tarım ürünlerinin alım-satımında yaygın olarak kullanılmıştır. Çiftçiler, ürünleri henüz hasat edilmeden önce, gelecekteki teslimat için bu ürünleri satabilirler.

 

Bu durumda, C) Tarım seçeneği, selem anlaşmasının en tipik ve geleneksel uygulama alanını temsil eder ve bu bağlamda doğru seçenek olarak kabul edilebilir. Tarım sektörü, özellikle peşin ödemelerle gelecekteki tarım ürünlerinin alımı için selem anlaşmalarının kullanıldığı bir alan olarak öne çıkar

#12. Bir kişinin karşılıksız olarak mülkiyetinde olan bir malı başka bir kişiye vermesi (bağışlaması) hangi sözleşme türü kapsamına girmektedir?

Cevap c) Hibe

Segem 2023 Aralık Sınav sorusu
Segem 2024 Şubat Sınav sorusu
Segem 2024 Nisan Sınav sorusu

Bir kişinin karşılıksız olarak mülkiyetinde olan bir malı başka bir kişiye vermesi (bağışlaması) “Hibe” sözleşme türü kapsamına girmektedir. Hibe, bir tarafın (hibe eden) kendi malını, başka bir tarafa (hibe alan) karşılık beklemeden devrettiği bir sözleşme türüdür. Bu işlem genellikle iyi niyet veya yardım amacıyla yapılır. Diğer seçeneklerin anlamları ise şöyledir:

Havale:

Genellikle finansal bir işlemi, özellikle para transferini veya bir borcun başka bir kişiye devredilmesini ifade eder.

Rehin:

Bir borcun ödenmesini güvence altına almak amacıyla, borçlunun veya üçüncü bir şahsın malını alacaklıya teminat olarak vermesi anlamına gelir.

Karz:

Bir kişi veya kurumun, başka bir kişi veya kuruma belirli bir süre için para veya mal ödünç vermesi anlamına gelir. Bu işlem, geri ödeme beklentisi ile yapılır.

Bu tanımlara göre, mülkiyetindeki bir malı karşılıksız olarak başka bir kişiye verme işlemi “hibe” olarak adlandırılır

#13. Peygamberimizin (s.a.v) karşı çıkmadığı ya da susarak onayladığı sünnetine ne denir?

#14. Muamelat fıkhında, bir satış sözleşmesinde sözleşmeye konu ürün ve fiyatının sözleşmede açıkça belirtilmemesi aşağıdakilerden hangisi gerekçesiyle sözleşmeyi geçersiz kılar?

c) Belirsizlik

Muamelat fıkhında, bir satış sözleşmesinde sözleşmeye konu ürün ve fiyatının açıkça belirtilmemesi sözleşmeyi geçersiz kılabilir. Bu durum “şartların belirsizliği” veya “akdin şüpheli olması” gerekçesiyle sözleşmeyi geçersiz hale getirebilir. İslam hukukunda, bir sözleşmenin geçerli olabilmesi için taraflar arasındaki anlaşmanın net ve açık olması gerekmektedir. Tarafların neyi ne kadar bir bedelle alacaklarını veya satacaklarını belirtmeyen bir sözleşme, anlaşmanın şartlarının belirsiz olduğu ve taraflar arasında bir kararın kesin olmadığı anlamına gelebilir. Bu da sözleşmenin geçersizliğine yol açabilir.

 

 

#15. Yapılması kesin delille sabit olan emirlere ne denir?

#16. Teminat mektupları muamelat fıkhında hangi sözleşmeye tekabül etmektedir?

b) Kefalet

Teminat mektupları, muamelat fıkhında “b) Kefalet” sözleşmesine tekabül eder. Kefalet, bir kişinin başka bir kişinin borcunu yerine getirme taahhüdünü ifade eder. Teminat mektupları, genellikle bir kişi veya kurumun, bir başkasının borcunu yerine getireceğini veya taahhüt edeceğini yazılı olarak belirttiği kefalet sözleşmeleridir. Bu mektuplar, borçlu tarafın güvenilirliğini göstermek ve alacaklı tarafın korunmasını sağlamak amacıyla kullanılır.

 

 

#17. Aşağıdakilerden hangisi zarar olursa sermaye sahibinin zararı karşıladığı, emek sahibinin ise emeğinin boşa gittiği sözleşme türüdür?

Cevap : b) Mudarebe

Segem Aralık 2023 ve Şubat 2024 Sorusu

Bu soruya verilecek doğru cevap b) Mudarebe’dir.

Mudarebe, İslami finansta kullanılan bir tür ortaklık anlaşmasıdır. Bu anlaşmada, sermaye sahibi (rabb-ul mal) sermayeyi sağlar ve emek sahibi (mudarib) ise işi yönetmek için emeğini koyar. Kar elde edilirse, önceden belirlenen bir oranda paylaşılır. Ancak zarar durumunda, zarar yalnızca sermaye sahibi tarafından karşılanır. Emek sahibinin zararı ise emeğinin boşa gitmesi şeklindedir; yani nakit bir kaybı yoktur, ancak kar payı alamaz

#18. Muamelat fıkhına göre aşağıdakilerden hangisi sözleşme değildir?

#19. Katılım mevzuatına göre katılım hassasiyeti bulunan müşterilere gecikme faizi ödenmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

#20. Aşağıdakilerden hangisi geçmişte var olan yardımlaşma ve dayanışma müesseseleri arasında yer alır?

#21. Sözleşmenin ruhu, kişilerin o sözleşmeyi yaparken asıl maksat ve niyetlerini ifade eder. Sözleşmenin şekli ise sözleşmede yazan amaç ve niyeti ifade eder. Aşağıdaki ifadelerden hangisi açık bir şekilde sözleşmenin şekli ve ruhu arasında tezatlık oluşturmaktadır?

#22. Maliyeti müşteri tarafından bilinen bir malın üzerine kâr eklenerek müşteriye peşin veya vadeli satılmasını konu alan sözleşmeye ne denir?

#23. Kredi kartlarındaki gecikme cezaları muamelat fıkhında hangi faiz olarak isimlendirilir?

#24. Faizin haramlığı ile ilgili hüküm hangi temel kaynaklardan çıkarılmıştır?

#25. Aşağıdakilerden hangisi alışveriş temelli sözleşmeler arasında yer almaz?

#26. Bankaların yaptıkları ipotek işlemleri hangi sözleşme kapsamına girmektedir?

Cevap: c) Rehin

Segem Şubat 2024 Sınav Sorusu
Segem Nisan 2024 Sınav Sorusu

Bankaların yaptıkları ipotek işlemleri c) Rehin kapsamına girmektedir.

Rehin, bir borcun geri ödenmesini güvence altına almak için borçlunun ya da üçüncü bir şahsın malının, borç verenin (bu durumda bankanın) lehine teminat olarak bırakılması işlemidir. İpotek ise özellikle taşınmaz mallar (ev, arazi gibi) üzerine konulan bir tür rehin türüdür. Borç ödenmediği takdirde, banka (alacaklı) ipotek konulan taşınmazı satarak alacağını tahsil etme hakkına sahiptir. Dolayısıyla, bankaların yaptığı ipotek işlemleri, borçlu tarafından alınan kredinin güvence altına alınması amacıyla yapılan bir rehin sözleşmesidir.

 

#27. Katılım emeklilik fonlarının yatırım yapabileceği şirket ortaklık payları arasında yer alır?

d) Faizli işlemlere girmemiş tekstil fabrikası

 

Katılım emeklilik fonları, İslam’a uygun yatırım prensiplerine dayalı olarak yatırım yaparlar. İslam’a göre domuz eti tüketimi, alkollü içeceklerin üretimi ve faizli işlemlere girmek haram kabul edilir. Bu nedenle, katılım emeklilik fonları genellikle bu tür işletmelere yatırım yapmaktan kaçınırlar.

Buna göre, verilen seçenekler arasında a) Domuz çiftliği, c) Alkollü içecek fabrikası ve d) Faizli işlemlere girmemiş tekstil fabrikası, katılım emeklilik fonları için uygun olmayan yatırım seçenekleridir.

Bira fabrikası (b), alkollü içeceklere yönelik bir iş olduğundan ve İslam’a göre alkollü içecekler haram kabul edildiğinden, katılım emeklilik fonları için uygun bir yatırım seçeneği değildir.

Doğru seçenek, d) Faizli işlemlere girmemiş tekstil fabrikasıdır. Çünkü İslam’a göre faizli işlemlere girmemek önemlidir ve faizsiz işletmeler katılım emeklilik fonları için uygun yatırım seçenekleridir.

#28. Müşteriye ürünü satabilmek için kusurlu içeriğinin tam anlatılmaması hangi ticaret ahlak ilkesi ile çelişmektedir?

#29. “Dini hükümleri; Kur’an’ı Kerim, sünnet, icma ve kıyas gibi dinin temel kaynaklarından tespit etmeye vesile olan ilmi metodolojiye verilen isimdir.” cümlesinde neyin tanımı yapılmıştır?

#30. Karz ne demektir?

Cevap : a) Borç

 

Segem 2023 Aralık Sınav Soruları
Segem 2024 Nisan Sınav Soruları

#31. Muamelat fıkhı çerçevesinde bir sözleşme kuruluşunda ilk teklifi ifade ve irade beyanına ne denir?

b) İcap

Segem Kasım 2022 Sınav Sorusu
Segem Haziran 2023 Sınav Sorusu
Segem Eylül 2023 Sınav Sorusu
Segem Aralık 2023 Sınav Sorusu
Segem 2024 Şubat Sorusu

“Icap,” Muamelat Fıkhı (İslam ticaret hukuku) bağlamında kullanılan bir terimdir ve bir sözleşme kuruluşunun temel unsurlarından birini ifade eder. İcap, Türkçede “teklif” veya “öneri” olarak çevrilebilecek bir kavramdır.

İcap, bir kişinin diğer bir kişiye veya taraflara bir işlem yapma veya bir sözleşme kurma niyetini açıkça ifade ettiği bir beyandır. Bu, bir sözleşme yapma önerisi veya teklifi şeklinde olabilir. İcap, sözleşme kuruluşu sürecinin başlangıcını temsil eder.

Muamelat Fıkhı’na göre, icap eden tarafın teklifi (icap), diğer tarafın da bu teklifi kabul etmesi (qabul) gereklidir. Kabul edilmesi durumunda, sözleşme kurulur ve taraflar arasında yükümlülükler ortaya çıkar. Bu nedenle, icap ve kabul, bir sözleşmenin kurulması için temel unsurlardır ve taraflar arasındaki anlaşmanın başlangıcını temsil ederler.

 

İslam Hukuku’nda Muamelat Fıkhı (ticaret hukuku veya iş hukuku olarak da bilinir), ticari işlemler ve sözleşmelerle ilgilenen bir alt dalıdır. Bir sözleşme kuruluşunda ilk teklifi ifade eden ve irade beyanını temsil eden terimlere gelince:

1- Teklif (Ijab): Bir sözleşme kuruluşunda ilk teklifi ifade eden ve bir tarafın diğer tarafa bir teklif sunması anlamına gelir. Bu, sözleşme yapma niyetini açıkça ifade eden bir beyandır.

2- Kabul (Qabul): Teklifin diğer tarafça kabul edilmesi ve böylece sözleşmenin kurulmasıdır. Kabul, irade beyanının kabul edildiği anı işaret eder.

3- İrade Beyanı (Iradat): İfade ve irade beyanı, sözleşme kuruluşunda tarafların niyetlerini ve isteklerini açıkça ifade etmelerini içerir. İki temel bileşen olan teklif ve kabul, irade beyanının ana unsurlarıdır.

Sözleşme kuruluşu sürecinde, bir taraf diğer tarafa bir teklif sunar (ijab), diğer taraf ise bu teklifi kabul eder (qabul). Bu kabul, bir sözleşmenin kurulmasına ve taraflar arasında yükümlülüklerin oluşmasına yol açar. İrade beyanları, Muamelat Fıkhı’nda sözleşme kuruluşunun temel unsurlarını oluşturur ve bu unsurların eksiksiz ve açık bir şekilde ifade edilmesi önemlidir.

#32. Fıkıh kitaplarındaki finansal ve ticari işlemler ile alakalı kurallar hangi başlık altında toplanmıştır?

#33. Aşağıdakilerden hangisi ticaret ahlak ilkeleri arasında yer almaz?

#34. İslam dininde yapılması tavsiye edilen ancak emredilmeyen fiil ve davranışlara ne denir?

#35. Muamelat fıkhı aşağıdakilerden hangisi ile ilgili hükümleri içermektedir?

c) Ticaret

Muamelat fıkhı, ticaret işlemleri, sözleşmeler, alım satım, borçlar, kira sözleşmeleri, miras, aile hukuku, ceza hukuku ve diğer dünya işlerine dair İslam hukuku kurallarını içeren bir alandır. İbadet (a) ve inanç (b) daha çok dini ritüel ve inançlarla ilgili konuları kapsarken, nikah (d) ise aile hukukuyla ilgili bir konuyu ifade eder. Muamelat fıkhı, günlük yaşamda insanların karşılaştığı hukuki meseleleri ve ticaret gibi dünya işlerini düzenleyen İslam hukukunun bir parçasıdır.

#36. Aşağıdakilerden hangisi ivazlı (karşılıklı) sözleşmeler arasında yer almaz?

Cevap : c) Hibe

Segem 2022 Kasım sınav sorusu
Segem 2023 Eylül sınav sorusu
Segem 2024 Nisan sınav sorusu

Segem Şubat 2024 SorusuKarşılıklı (ivazlı) sözleşmelerde taraflar arasında karşılıklı bir menfaat değişimi bulunur. Verilen şıklar arasında “c) Hibe” bu tür bir sözleşmeye örnektir. Hibe, karşılık beklemeden bir varlığın veya malın başka birine bağışlanması anlamına gelir, yani karşılıklı bir menfaat değişimi içermez. Dolayısıyla, hibe, ivazlı (karşılıklı) bir sözleşme değildir.

Diğer seçenekler (a) Mudarebe, (b) Kira ve (d) Muşareke ivazlı (karşılıklı) sözleşmelere örnek olarak verilebilir çünkü bu sözleşmelerde taraflar arasında karşılıklı menfaat değişimi bulunur.

#37. Mudarebe sözleşmesinde zarar olması durumunda mali zarar ortaklara nasıl yansıtılır?

Cevap : a) Zararı sermayedar üstlenir.

Şubat 2024 Segem Sorusu
Nisan 2024 Segem Sorusu

Mudarebe sözleşmesinde zarar olması durumunda mali zarar a) Zararı sermayedar üstlenir şeklinde yansıtılır.

Mudarebe, İslami finans prensiplerine göre düzenlenmiş bir ortaklık türüdür. Bu sözleşmede, sermaye sahibi (sermayedar) finansmanı sağlar, işi yürütecek olan (mudarib) ise emeğini koyar. Kar elde edilirse, bu kar önceden belirlenen bir oranda paylaşılır. Ancak zarar durumunda, zarar sadece sermayeyi sağlayan tarafından karşılanır. Emeğini koyan kişinin zararı, emeğinin karşılığını alamamak dışında bir maddi yükümlülüğü olmaz

#38. Bireysel emeklilik aracısının, katılım hassasiyeti bulunan müşterilerine hangi fon türünü tavsiye etmesinde sakınca yoktur?

#39. Bir asırdaki İslam âlimlerinin bir mesele hakkında görüş birliğine varmasına ne denir?

#40. Peygamberimizin sözlerine (kavli), kendi fiillerine ve bizzat onayladığı (takriri) başkalarının fiillerine ne denir?

b) Sünnet

#41. Muşareke ortaklığında elde edilen kar hangi oranda paylaştırılır?

d) Kar baştan anlaşılan orana göre bölüştürülür.

 

Muşareke ortaklığında elde edilen kar, d) Kar baştan anlaşılan orana göre bölüştürülür. Muşareke ortaklığı, ortakların başlangıçta belirledikleri kar paylaşım oranlarına göre karı bölüştürdüğü bir iş ortaklığı türüdür. Bu nedenle, ortaklar arasındaki anlaşmaya bağlı olarak kar paylaşımı yapılır ve bu oranlar baştan belirlenir.

#42. Danışma komitesince sonradan uygun görülmeyen katılım emeklilik fonu olması durumunda şirket aşağıdakilerden hangisi yapmalıdır?

#43. Aşağıdakilerden hangisi İslami esasların dört temel kaynağı arasında yer almaz?

#44. Normalde alışveriş serbesttir, fakat Cuma namazı vaktinde alışveriş yasaklanmıştır. Cuma vaktinde yapılan alışverişin haramlığına ………. denir.

#45. Leasing işlemleri muamelat fıkhında hangi sözleşme türüne girmektedir?

#46. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde Müslümanların çoğunluğunun takip ettiği hak mezhepler arasında yer almaz?

#47. Aşağıdakilerden hangisi katılım emeklilik şirketlerinin yatırım yapabileceği araçlar arasında yer almaz?

#48. Aşağıdakilerden hangisi şirket veya kuruluş nezdindeki şer’i kurumsal yönetişim mekanizmasının unsurlarından bir değildir?

#49. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Modelinin asgari ilkeleri arasında yer almaz?

#50. Aşağıdakilerden hangisi bireysel emeklilik aracılarının müşterilere anlatması gereken hususlardan değildir?

#51. Aşağıdakilerden hangisi katılım esaslı şirketlerin özellikleri arasında yer almaz?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 4

SEGEM 2022

Segem Dini Konular

Sigorta Teknik Personel Sınavı 2022

LOLONOLO

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 4

SEGEM 2022

Segem Dini Konular

Sigorta Teknik Personel Sınavı 2022

LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 4-min

LOLONOLO

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 4

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Modelinin asgari ilkeleri arasında yer almaz?

a) Danışma komitesinin oluşturulması

b) Anonim şirket statüsü

c) Finansal varlıkların katılım esasları çerçevesinde yönetilmesi

d) Dinen meşru olmayan konu ve risklerin teminat altına alınmaması

Cevap : b) Anonim şirket statüsü

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Modelinde yer alması gereken asgari unsurlardan biri değildir?

a) Finansal varlıkların katılım esaslarına göre yönetilmesi

b) Sermayedar ile risk fonunun ayrıştırılması

c) Dinen meşru alanlara teminat sunulabilmesi

d) Danışma komitesinin oluşturulması

Cevap : b) Sermayedar ile risk fonunun ayrıştırılması

Türkiye modeli aşağıdaki platformlardan hangisine uygundur?

a) Anonim şirket

b) Mütüel şirket

c) Kooperatif

d) Hepsi

Cevap : d) Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi katılım mevzuatı ile getirilen yükümlülüklerden biri değildir?

a) Katılım iç denetim raporu düzenlenmesi

b) Danışma komitesi hizmeti alınması

c) Katılım uyum birimi fonksiyonu

d) Destek hizmetleri alınması

Cevap : d) Destek hizmetleri alınması

Aşağıdakilerden hangisi şirket veya kuruluş nezdindeki şer’i kurumsal yönetişim mekanizmasının unsurlarından bir değildir?

a) Danışma komitesi

b) İdari işler

c) Katılım uyum birimi

d) Katılım iç denetim raporu

Cevap : b) İdari işler

Katılım mevzuatı çerçevesinde şirket veya kuruluş danışma komitesinin en az kaç üyeden oluşması gerekir?

a) 5

b) 3

c) 2

d) 1

Cevap : b) 3

Aşağıdakilerden hangisi danışma komitesinin görevleri arasında yer alır?

a) Şirketin sermaye yeterliliğine karar vermek

b) Şirketin sigorta faaliyet ruhsatlarını belirlemek

c) Şirketin katılım esaslarına göre faaliyetlerini kontrol etmek

d) Şirket personeline özlük hakları hakkında danışmanlık vermek

Cevap : c) Şirketin katılım esaslarına göre faaliyetlerini kontrol etmek

Aşağıdakilerden hangisi şirketin katılım esaslı faaliyetlerine ilişkin süreçleri güçlendiren öncelikli unsurlardan biri değildir?

a) Mali bünyesi

b) Katılım uyum birimi

c) Katılım iç denetim raporu

d) Danışma komitesi

Cevap : a) Mali bünyesi

Katılım mevzuatına göre katılım hassasiyeti bulunan müşterilere gecikme faizi ödenmesi durumunda
aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

a) Gecikme faizi ödenmelidir.

b) Gecikme faizi ödenmemelidir.

c) Gecikme faizi ödenirken müşteriye katılım esasları hatırlatılmalıdır.

d) Gecikme faizi ödenmemeli ve müşteriye katılım esasları hatırlatılmalıdır.

Cevap : c) Gecikme faizi ödenirken müşteriye katılım esasları hatırlatılmalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi katılım mevzuatının getirdiği yeniliklerden biridir?

a) Şer’i yönetim mekanizması

b) Şirket çalışanlarına eğitim ve sertifikasyon zorunluluğu

c) Danışma komitesi üye sayısı

d) Hepsi

Cevap : d) Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi geçmişte var olan yardımlaşma ve dayanışma müesseseleri arasında yer alır?

a) Ahi Birlikleri

b) Lonca Teşkilatları

c) Vakıflar

d) Hepsi

Cevap : d) Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi katılım esaslı şirketlerde şer’i yönetişim mekanizmasını oluşturan temel unsurlardan
değildir?

a) Yönetim Kurulu

b) Danışma Komitesi

c) Katılım Uyum Birimi

d) Katılım İç Denetim Raporu

Cevap : a) Yönetim Kurulu

Katılım esaslı şirketler aracıları için hangi sıklıkla eğitim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirmek zorundadır?

a) Altı ayda bir kere

b) Yılda bir kere

c) İki Yılda bir kere

d) Yılda üç kere

Cevap : b) Yılda bir kere

Bir emeklilik şirketinin “katılım” unvanını kullanabilmesi için aşağıdakilerden hangi şartı sağlamalıdır?

a) Katılım emeklilik fonu bulundurması

b) Katılım emeklilik planı bulundurması

c) Emeklilik fonlarının tamamının katılım emeklilik fonlarından oluşması

d) Emeklilik fonlarının yarısından fazlasının katılım fonlarından oluşması

Cevap : c) Emeklilik fonlarının tamamının katılım emeklilik fonlarından oluşması

Bireysel emeklilik aracısının, katılım hassasiyeti bulunan müşterilerine hangi fon türünü tavsiye etmesinde sakınca yoktur?

a) Borçlanma araçları fonu

b) Para piyasası fonu

c) Katılım emeklilik fonu

d) Kıymetli maden fonu

Cevap : c) Katılım emeklilik fonu

Katılım emeklilik fonları aşağıdaki yatırım araçlarından hangisine yatırım yapamaz?

a) Fiziki emtia hesapları

b) Katılım esaslı hisse senetleri

c) Faizli mevduat hesapları

d) Katılım hesapları

Cevap : c) Faizli mevduat hesapları

Danışma komitesince sonradan uygun görülmeyen katılım emeklilik fonu olması durumunda şirket aşağıdakilerden hangisi yapmalıdır?

a) Şirket, yatırım planına devam etmelidir.

b) Şirket, müşterilerine danışmalıdır.

c) Şirket, SEDDK’ya haber vermelidir.

d) Şirket, fon unvanından “katılım ibaresini kaldırmalı ve katılım emeklilik planından da çıkarmalıdır.

Cevap : d) Şirket, fon unvanından “katılım ibaresini kaldırmalı ve katılım emeklilik planından da çıkarmalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi danışma komitesi hizmeti almak zorundadır?

a) Katılım esaslı sigorta şirketi

b) Sadece bir adet katılım emeklilik fonu bulunan emeklilik şirketleri

c) Tüm fonları katılım emeklilik fonundan oluşan emeklilik şirketi

d) Hepsi

Cevap : d) Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi katılım emeklilik şirketlerinin yatırım yapabileceği araçlar arasında yer almaz?

a) Katılım esaslı hisse senedi

b) Faizli mevduat hesabı

c) Katılım esaslı altın hesabı

d) Katılım esaslı döviz hesabı

Cevap : b) Faizli mevduat hesabı

Katılım emeklilik fonlarının yatırım yapabileceği hisse senedi, altın gibi yatırım araçlarının aşağıdakilerden hangisinin onayından geçmesi gerekir?

a) Danışma komitesi

b) Katılım destek birimi

c) Katılım iç denetim birimi

d) Katılım hesap birimi

Cevap : a) Danışma komitesi

Aşağıdakilerden hangisi katılım esaslı şirketlerin özellikleri arasında yer almaz?

a) İslami esaslara ve uygulamalara ilişkin eğitim verdiği ve bu alanda yetişmiş personelleri aracılığıyla hizmet sunarlar.

b) Her çeşit yüksek getiri sağlayan yatırım araçlarına yatırım yaparlar.

c) Faaliyetlerini danışma komitesi nezaretinde yürütürler.

d) Dinen uygun ürün ve hizmetleri sigorta sözleşmelerine ve poliçelere konu ederler.

Cevap : b) Her çeşit yüksek getiri sağlayan yatırım araçlarına yatırım yaparlar.

Aşağıdakilerden hangisi katılım esaslı bireysel emeklilik şirketlerinin özelliklerinden değildir?

a) Tüm katılım emeklilik fonları danışma komitesinin onayına tabidir.

b) Emeklilik şirketi, katılım esaslı faaliyetlerini katılım emeklilik planı aracılığıyla yürütür.

c) Tüm katılım emeklilik fonları danışma komitesinin onayına tabi değildir.

d) Şirket ödeme yöntemlerinin seçimi konusunda katılımcıyı zorlayamaz.

Cevap : c) Tüm katılım emeklilik fonları danışma komitesinin onayına tabi değildir.

Aşağıdakilerden hangisi bireysel emeklilik aracılarının müşterilere anlatması gereken hususlardan değildir?

a) İslami esaslara uygun yatırım araçlarını barındıran emeklilik fonlarının unvanında katılım ibaresi yer alır.

b) Bir ya da daha fazla katılım emeklilik fonu bulunan şirketler danışma komitesi hizmeti alır.

c) Tüm katılım emeklilik fonları danışma komitesinin onayına tabidir.

d) Bazı katılım emeklilik fonları danışma komitesinin onayına tabi değildir.

Cevap : d) Bazı katılım emeklilik fonları danışma komitesinin onayına tabi değildir.

Aşağıdakilerden hangisi bireysel emeklilik aracılarının müşterilere anlatması gereken hususlardan değildir?

a) Katkı paylarının ödenmesinde kullanılacak ödeme yöntemlerine katılımcı veya katılımcı ad ve hesabına ödeme yapan kişi, işveren ya da sponsor tarafından karar verilir.

b) Katılım emeklilik planı en az 3 katılım emeklilik fonu içerir.

c) Emeklilik şirketinin sorumluluğu katkı payının şirkete intikali ile başlar.

d) Şirket ödeme yöntemlerinin seçimi konusunda katılımcıyı zorlayamaz

Cevap : b) Katılım emeklilik planı en az 3 katılım emeklilik fonu içerir.

Aşağıdakilerden hangisi bireysel emeklilik aracılarının müşterilere anlatması gereken hususlardan değildir?

a) Katılım emeklilik fonu, katılım esaslı olmayan plan içerisinde yer alamaz.

b) Danışma komitesince sonradan uygun görülmeyen katılım emeklilik fonu katılım emeklilik planından çıkarılır.

c) Katılım emeklilik fonu ve planına ilişkin katılımcıyı ilgilendiren tüm süreçlerde katılımcı bilgilendirilir.

d) Katılım emeklilik fonunun içerik ve stratejisinde kurucusu tarafından yapılması planlanan değişikliklere ilişkin diğer
emeklilik şirketinin bilgilendirilmesi zorunludur

Cevap : a) Katılım emeklilik fonu, katılım esaslı olmayan plan içerisinde yer alamaz.

Aşağıdakilerden hangisi bireysel emeklilik aracılarının müşterilere anlatması gereken hususlardan değildir?

a) Katılım esaslı ürün veya hizmet talep eden katılımcılara katılım emeklilik planı haricinde başka bir emeklilik planı sunulamaz.

b) Katılım emeklilik planı en az bir adet katılım emeklilik fonu içerir ve söz konusu plana katılım emeklilik fonu dışında başka bir fon dâhil edilemez.

c) Emeklilik şirketi, başka şirketlerce kurulmuş katılım emeklilik fonunu başka şirketin danışma komitesinin uygun görüşü ile katılım emeklilik planlarına dâhil edebilir.

d) Emeklilik şirketi, başka şirketlerce kurulmuş katılım emeklilik fonunu ancak kendi danışma komitesinin uygun görüşü ile katılım emeklilik planlarına dâhil edebilir.

Cevap : Emeklilik şirketi, başka şirketlerce kurulmuş katılım emeklilik fonunu başka şirketin danışma komitesinin uygun görüşü ile katılım emeklilik planlarına dâhil edebilir.

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 4

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 4

Sigorta  Teknik Personel Sınavı 2022

SEGEM 2022

LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!