SEGEMSigorta Teknik Personel

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 2

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 2

#1. Teminat mektupları muamelat fıkhında hangi sözleşmeye tekabül etmektedir?

b) Kefalet

Teminat mektupları, muamelat fıkhında “b) Kefalet” sözleşmesine tekabül eder. Kefalet, bir kişinin başka bir kişinin borcunu yerine getirme taahhüdünü ifade eder. Teminat mektupları, genellikle bir kişi veya kurumun, bir başkasının borcunu yerine getireceğini veya taahhüt edeceğini yazılı olarak belirttiği kefalet sözleşmeleridir. Bu mektuplar, borçlu tarafın güvenilirliğini göstermek ve alacaklı tarafın korunmasını sağlamak amacıyla kullanılır.

 

 

#2. Aşağıdakilerden hangisi bireysel emeklilik aracılarının müşterilere anlatması gereken hususlardan değildir?

#3. Bir emeklilik şirketinin “katılım” unvanını kullanabilmesi için aşağıdakilerden hangi şartı sağlamalıdır?

#4. Aşağıdakilerden hangisi ticaret ahlak ilkeleri arasında yer almaz?

#5. Aynı cins malların mübadelesinde, işlemin peşin olmaması durumunda hangi faiz türü ortaya çıkar?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#6. Aşağıdakilerden hangisi katılım esaslı şirketlerin özellikleri arasında yer almaz?

#7. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Modelinin asgari ilkeleri arasında yer almaz?

#8. Türkiye modeli aşağıdaki platformlardan hangisine uygundur?

#9. Aşağıdakilerden hangisi danışma komitesi hizmeti almak zorundadır?

#10. Bankaların yaptıkları ipotek işlemleri hangi sözleşme kapsamına girmektedir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#11. Leasing işlemleri muamelat fıkhında hangi sözleşme türüne girmektedir?

#12. Aşağıdakilerden hangisi bireysel emeklilik aracılarının müşterilere anlatması gereken hususlardan değildir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi katılım emeklilik şirketlerinin yatırım yapabileceği araçlar arasında yer almaz?

#14. Aşağıdakilerden hangisi şirket veya kuruluş nezdindeki şer’i kurumsal yönetişim mekanizmasının unsurlarından bir değildir?

#15. Paranın peşin malın veresiye olduğu sözleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

b) Selem

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#16. Aynı cins malların farklı miktarlarda mübadele edilmesi durumunda hangi faiz meydana gelir?

#17. Taraflardan birinin mevcutta olmayıp yapım gerektiren bir işi talep ettiği, diğer tarafın da bu işi kabul ettiği sözleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

#18. Borca karşılık talep edilen teminatı konu alan sözleşmeye ne denir?

Cevap : b) Rehin

Segem 2022 Kasım sorusu

#19. Sukuk tebliği ilk çıktığında kira sertifikası olarak isimlendirilmesinde hangi akit etkili olmuştur?

#20. Aşağıdakilerden hangisi ticaret ahlak ilkeleri arasında yer almaz?

c) Poliçeyi satmak için ürünü aşırı övmek

Segem 2022 Kasım sorusu

Segem 2023 Eylül sorusu

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#21. Aşağıdakilerden hangisi katılım emeklilik fonlarında tercih edilebilecek yatırım araçları arasında yer alır?

Cevap :d) Katılım esaslı vadesiz döviz hesabı

 

Segem 2022 Kasım sorusu

#22. Bir kişinin karşılıksız olarak mülkiyetinde olan bir malı başka bir kişiye vermesi (bağışlaması) hangi sözleşme türü kapsamına girmektedir?

c) Hibe

#23. Karz ne demektir?

#24. Kredi kartlarındaki gecikme cezaları muamelat fıkhında hangi faiz olarak isimlendirilir?

#25. Aşağıdakilerden hangisi katılım esaslı şirketlerde şer’i yönetişim mekanizmasını oluşturan temel unsurlardan değildir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#26. Katılım mevzuatı çerçevesinde şirket veya kuruluş danışma komitesinin en az kaç üyeden oluşması gerekir?

#27. Katılım esaslı şirketler aracıları için hangi sıklıkla eğitim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirmek zorundadır?

b) Yılda bir kere

#28. Döviz mübadele işlemleri muamelat fıkhında nasıl isimlendirilir?

c) Sarf

Segem 2023 Haziran sorusu

Segem 2023 Eylül sorusu

Döviz mübadele işlemleri, İslam hukuku (muamelat fıkhı) açısından genellikle “Sarf” veya “Sarf Akdi” olarak isimlendirilir. Sarf, bir tür para veya döviz değişim anlaşmasıdır ve İslam hukukuna göre bazı şartlara tabi tutulabilir. Bu tür anlaşmaların İslam hukukuna uygun olması için riba (faiz) içermemesi ve spekülasyon gibi haram pratikleri içermemesi gerekebilir. İslam hukuku, döviz mübadele işlemleri konusunda bazı sınırlamalar getirebilir ve bu işlemlerin faizsiz ve adaletli bir şekilde yapılmasını teşvik eder.

#29. Danışma komitesince sonradan uygun görülmeyen katılım emeklilik fonu olması durumunda şirket aşağıdakilerden hangisi yapmalıdır?

#30. Katılım mevzuatına göre katılım hassasiyeti bulunan müşterilere gecikme faizi ödenmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#31. Aşağıdakilerden hangisi katılım mevzuatı ile getirilen yükümlülüklerden biri değildir?

#32. Katılım emeklilik fonlarının yatırım yapabileceği hisse senedi, altın gibi yatırım araçlarının aşağıdakilerden hangisinin onayından geçmesi gerekir?

#33. Aşağıdakilerden hangisi geçmişte var olan yardımlaşma ve dayanışma müesseseleri arasında yer alır?

#34. Tekâfül modelinin en kolay ve doğru uygulanabileceği platform aşağıdakilerden hangisidir?

#35. Aşağıdakilerden hangisi danışma komitesinin görevleri arasında yer alır?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#36. Müşteriye ürünü satabilmek için kusurlu içeriğinin tam anlatılmaması hangi ticaret ahlak ilkesi ile çelişmektedir?

#37. Aşağıdakilerden hangisi katılım esaslı bireysel emeklilik şirketlerinin özelliklerinden değildir?

#38. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Modelinde yer alması gereken asgari unsurlardan biri değildir?

#39. Katılım emeklilik fonlarının yatırım yapabileceği şirket ortaklık payları arasında yer alır?

d) Faizli işlemlere girmemiş tekstil fabrikası

 

Katılım emeklilik fonları, İslam’a uygun yatırım prensiplerine dayalı olarak yatırım yaparlar. İslam’a göre domuz eti tüketimi, alkollü içeceklerin üretimi ve faizli işlemlere girmek haram kabul edilir. Bu nedenle, katılım emeklilik fonları genellikle bu tür işletmelere yatırım yapmaktan kaçınırlar.

Buna göre, verilen seçenekler arasında a) Domuz çiftliği, c) Alkollü içecek fabrikası ve d) Faizli işlemlere girmemiş tekstil fabrikası, katılım emeklilik fonları için uygun olmayan yatırım seçenekleridir.

Bira fabrikası (b), alkollü içeceklere yönelik bir iş olduğundan ve İslam’a göre alkollü içecekler haram kabul edildiğinden, katılım emeklilik fonları için uygun bir yatırım seçeneği değildir.

Doğru seçenek, d) Faizli işlemlere girmemiş tekstil fabrikasıdır. Çünkü İslam’a göre faizli işlemlere girmemek önemlidir ve faizsiz işletmeler katılım emeklilik fonları için uygun yatırım seçenekleridir.

#40. Bankalardan alınan krediler için ödenen faiz, muamelat fıkhında hangi faiz olarak tanımlanır?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#41. Katılım emeklilik fonları aşağıdaki yatırım araçlarından hangisine yatırım yapamaz?

#42. Bireysel emeklilik aracısının, katılım hassasiyeti bulunan müşterilerine hangi fon türünü tavsiye etmesinde sakınca yoktur?

#43. Aşağıdakilerden hangisi katılım mevzuatının getirdiği yeniliklerden biridir?

#44. Sözleşmede şart koşularak verilen borcun fazlasıyla alınması durumunda elde edilen fazlalığa ne denir?

#45. Aşağıdakilerden hangisi şirketin katılım esaslı faaliyetlerine ilişkin süreçleri güçlendiren öncelikli unsurlardan biri değildir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#46. Aşağıdakilerden hangisi bireysel emeklilik aracılarının müşterilere anlatması gereken hususlardan değildir?

#47. ….. nde sigorta sözleşmesinin hibe esaslı olması ve sermayedar fonu ile katılımcı risk fonlarının ayrı yönetilmesi gerekmektedir. Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

#48. Aşağıdakilerden hangisi bireysel emeklilik aracılarının müşterilere anlatması gereken hususlardan değildir?

#49. Aşağıdakilerden hangisi ticaret ahlak ilkeleri arasında yer alır?

#50. Selem sözleşmesi hangi alanda uygulanmaya daha müsaittir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#51. “Kumarın haram olmasının illeti ahlaka ve ……. sebebiyledir.” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi gelmelidir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 2

Sigorta Teknik Personel Sınavı 2022

Segem Dini Konular

SEGEM 2022

LOLONOLO

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 2

Sigorta Teknik Personel Sınavı 2022

Segem Dini Konular

SEGEM 2022

LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 2-min

LOLONOLO

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 2

Karz ne demektir?

a) Borç

b) Ortaklık

c) Kar

d) Zarar

Cevap : a) Borç

Döviz mübadele işlemleri muamelat fıkhında nasıl isimlendirilir?

a) Selem

b) İstisna

c) Sarf

d) Karz

Cevap : c) Sarf

Leasing işlemleri muamelat fıkhında hangi sözleşme türüne girmektedir?

a) Kefalet

b) Vekalet

c) İcare (Kira)

d) Rehin

Cevap : c) İcare (Kira)

Sukuk tebliği ilk çıktığında kira sertifikası olarak isimlendirilmesinde hangi akit etkili olmuştur?

a) İcare (kira)

b) Kefalet

c) İstisna

d) Muşareke

Cevap :a) İcare (kira)

56 Teminat mektupları muamelat fıkhında hangi sözleşmeye tekabül etmektedir?

a) Vekalet

b) Kefalet

c) Karz

d) Havale

Cevap : b) Kefalet

57 Paranın peşin malın veresiye olduğu sözleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) İstisna

b) Selem

c) İcare

d) Sarf

Cevap : b) Selem

Selem sözleşmesi hangi alanda uygulanmaya daha müsaittir?

a) İmalat

b) Nakliye

c) Tarım

d) Turizm

Cevap : c) Tarım

Taraflardan birinin mevcutta olmayıp yapım gerektiren bir işi talep ettiği, diğer tarafın da bu işi kabul ettiği sözleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) İstisna

b) Murabaha

c) Sarf

d) Mudarebe

Cevap : a) İstisna

Bir kişinin karşılıksız olarak mülkiyetinde olan bir malı başka bir kişiye vermesi (bağışlaması) hangi sözleşme türü kapsamına girmektedir?

a) Havale

b) Rehin

c) Hibe

d) Karz

Cevap : c) Hibe

Borca karşılık talep edilen teminatı konu alan sözleşmeye ne denir?

a) Havale

b) Rehin

c) Karz

d) Hibe

Cevap : b) Rehin

Bankaların yaptıkları ipotek işlemleri hangi sözleşme kapsamına girmektedir?

a) Havale

b) Hibe

c) Rehin

d) Sarf

Cevap : c) Rehin

Sözleşmede şart koşularak verilen borcun fazlasıyla alınması durumunda elde edilen fazlalığa ne denir?

a) Kar

b) Kira

c) Ücret

d) Faiz

Cevap : d) Faiz

Bankalardan alınan krediler için ödenen faiz, muamelat fıkhında hangi faiz olarak tanımlanır?

a) Alışveriş faizi

b) Borç faizi

c) Fazlalık faizi

d) Veresiye faizi

Cevap : b) Borç faizi

Aynı cins malların farklı miktarlarda mübadele edilmesi durumunda hangi faiz meydana gelir?

a) Alışveriş faizi

b) Borç faizi

c) Fazlalık Faizi

d) Veresiye Faizi

Cevap : c) Fazlalık Faizi

Aynı cins malların mübadelesinde, işlemin peşin olmaması durumunda hangi faiz türü ortaya çıkar?

a) Alışveriş faizi

b) Borç faizi

c) Fazlalık Faizi

d) Veresiye Faizi

Cevap : d) Veresiye Faizi

Kredi kartlarındaki gecikme cezaları muamelat fıkhında hangi faiz olarak isimlendirilir?

a) Alışveriş faizi

b) Borç faizi

c) Fazlalık faizi

d) Veresiye faizi

Cevap : b) Borç faizi

“Kumarın haram olmasının illeti ahlaka ve ……. sebebiyledir.” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi gelmelidir?

a) Bazı durumlarda kazanç sağlaması

b) Cemiyet hayatına zarar vermesi

c) Tarafların birbirine karşı getirmesi

d) Emeksiz zenginleşmeyi aşılaması

Cevap : b) Cemiyet hayatına zarar vermesi

Katılım emeklilik fonlarının yatırım yapabileceği şirket ortaklık payları arasında yer alır?

a) Domuz çiftliği

b) Bira fabrikası

c) Alkollü içecek fabrikası

d) Faizli işlemlere girmemiş tekstil fabrikası

Cevap : d) Faizli işlemlere girmemiş tekstil fabrikası

Aşağıdakilerden hangisi katılım emeklilik fonlarında tercih edilebilecek yatırım araçları arasında yer alır?

a) Tahvil

b) Bono

c) Vadeli mevduat hesabı

d) Katılım esaslı vadesiz döviz hesabı

Cevap : d) Katılım esaslı vadesiz döviz hesabı

Aşağıdakilerden hangisi ticaret ahlak ilkeleri arasında yer almaz?

a) Kanaatkâr olmak

b) Her şartta kar hırsı taşımak

c) Sözleşme ilkelerine sadık olmak

d) Aldatmamak

Cevap : b) Her şartta kar hırsı taşımak

Aşağıdakilerden hangisi ticaret ahlak ilkeleri arasında yer alır?

a) Her şartta yüksek kar hırsı taşımak

b) Sözleşme feshetmek isteyen müşteriyi oyalamak

c) Hizmet alıcılarına karşı doğru ve güvenilir olmak

d) Müşteriye ürünlerin kusurlarını anlatmamak

Cevap : c) Hizmet alıcılarına karşı doğru ve güvenilir olmak

Müşteriye ürünü satabilmek için kusurlu içeriğinin tam anlatılmaması hangi ticaret ahlak ilkesi ile çelişmektedir?

a) Kanaatkâr olmak

b) Ürün ve hizmetlerin kusurlarını gizlememek

c) İhsan ve nasihat sahibi olmak

d) Borcunu zamanında ödemek

Cevap : b) Ürün ve hizmetlerin kusurlarını gizlememek

Aşağıdakilerden hangisi ticaret ahlak ilkeleri arasında yer almaz?

a) Ürün hakkında yanıltıcı bilgi vermemek

b) Müşteriye ihtiyacı olacak ürünleri tavsiye etmek

c) Poliçeyi satmak için ürünü aşırı övmek

d) Müşteriye poliçe ile birlikte elde edeceği haklarını anlatmak

Cevap : c) Poliçeyi satmak için ürünü aşırı övmek

….. nde sigorta sözleşmesinin hibe esaslı olması ve sermayedar fonu ile katılımcı risk fonlarının ayrı
yönetilmesi gerekmektedir. Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

a) Ortaklık modeli

b) Tekâfül modeli

c) Sermayedar modeli

d) Faizsiz emeklilik modeli

Cevap : b) Tekâfül modeli

Tekâfül modelinin en kolay ve doğru uygulanabileceği platform aşağıdakilerden hangisidir?

a) Limited Şirket

b) Anonim Şirket

c) Kooperatif

d) Şahıs Şirketi

Cevap : c) Kooperatif

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 2

Sigorta  Teknik Personel Sınavı 2022

SEGEM 2022

LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: