SEGEMSigorta Teknik Personel

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 2

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 2

#1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Modelinin asgari ilkeleri arasında yer almaz?

#2. Katılım emeklilik fonları aşağıdaki yatırım araçlarından hangisine yatırım yapamaz?

#3. Karz ne demektir?

Cevap : a) Borç

 

Segem 2023 Aralık Sınav Soruları
Segem 2024 Nisan Sınav Soruları

#4. Aşağıdakilerden hangisi bireysel emeklilik aracılarının müşterilere anlatması gereken hususlardan değildir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi danışma komitesi hizmeti almak zorundadır?

#6. Döviz mübadele işlemleri muamelat fıkhında nasıl isimlendirilir?

c) Sarf

Segem 2023 Haziran Sınav sorusu
Segem 2023 Eylül Sınav sorusu
Segem 2023 Aralık Sınav sorusu

Döviz mübadele işlemleri, İslam hukuku (muamelat fıkhı) açısından genellikle “Sarf” veya “Sarf Akdi” olarak isimlendirilir. Sarf, bir tür para veya döviz değişim anlaşmasıdır ve İslam hukukuna göre bazı şartlara tabi tutulabilir. Bu tür anlaşmaların İslam hukukuna uygun olması için riba (faiz) içermemesi ve spekülasyon gibi haram pratikleri içermemesi gerekebilir. İslam hukuku, döviz mübadele işlemleri konusunda bazı sınırlamalar getirebilir ve bu işlemlerin faizsiz ve adaletli bir şekilde yapılmasını teşvik eder.

#7. Katılım emeklilik fonlarının yatırım yapabileceği şirket ortaklık payları arasında yer alır?

d) Faizli işlemlere girmemiş tekstil fabrikası

 

Katılım emeklilik fonları, İslam’a uygun yatırım prensiplerine dayalı olarak yatırım yaparlar. İslam’a göre domuz eti tüketimi, alkollü içeceklerin üretimi ve faizli işlemlere girmek haram kabul edilir. Bu nedenle, katılım emeklilik fonları genellikle bu tür işletmelere yatırım yapmaktan kaçınırlar.

Buna göre, verilen seçenekler arasında a) Domuz çiftliği, c) Alkollü içecek fabrikası ve d) Faizli işlemlere girmemiş tekstil fabrikası, katılım emeklilik fonları için uygun olmayan yatırım seçenekleridir.

Bira fabrikası (b), alkollü içeceklere yönelik bir iş olduğundan ve İslam’a göre alkollü içecekler haram kabul edildiğinden, katılım emeklilik fonları için uygun bir yatırım seçeneği değildir.

Doğru seçenek, d) Faizli işlemlere girmemiş tekstil fabrikasıdır. Çünkü İslam’a göre faizli işlemlere girmemek önemlidir ve faizsiz işletmeler katılım emeklilik fonları için uygun yatırım seçenekleridir.

#8. Katılım mevzuatı çerçevesinde şirket veya kuruluş danışma komitesinin en az kaç üyeden oluşması gerekir?

#9. Katılım esaslı şirketler aracıları için hangi sıklıkla eğitim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirmek zorundadır?

b) Yılda bir kere

#10. Aşağıdakilerden hangisi katılım mevzuatı ile getirilen yükümlülüklerden biri değildir?

#11. ….. nde sigorta sözleşmesinin hibe esaslı olması ve sermayedar fonu ile katılımcı risk fonlarının ayrı yönetilmesi gerekmektedir. Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

#12. Aşağıdakilerden hangisi katılım emeklilik fonlarında tercih edilebilecek yatırım araçları arasında yer alır?

Cevap :d) Katılım esaslı vadesiz döviz hesabı

 

Segem 2022 Kasım sorusu

#13. Bir emeklilik şirketinin “katılım” unvanını kullanabilmesi için aşağıdakilerden hangi şartı sağlamalıdır?

#14. Sözleşmede şart koşularak verilen borcun fazlasıyla alınması durumunda elde edilen fazlalığa ne denir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi katılım esaslı şirketlerde şer’i yönetişim mekanizmasını oluşturan temel unsurlardan değildir?

#16. Sukuk tebliği ilk çıktığında kira sertifikası olarak isimlendirilmesinde hangi akit etkili olmuştur?

#17. Leasing işlemleri muamelat fıkhında hangi sözleşme türüne girmektedir?

#18. Paranın peşin malın veresiye olduğu sözleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

b) Selem

Segem 2023 Eylül çıkmış sınav sorusu
Segem 2023 Aralık çıkmış sınav sorusu
Segem 2024 Şubat Sınaında çıkan sorusu
Segem 2024 Nisan Sınaında çıkan sorusu

Bu sözleşme türü “Selem” sözleşmesidir. Selem, İslam finansında kullanılan özel bir sözleşme türüdür. Selem sözleşmesinde, alıcı ürün için peşin ödeme yapar, ancak ürün belirlenen bir tarihte gelecekte teslim edilir. Bu, alıcının peşin para ödeyip malı veresiye aldığı anlamına gelir.

Bu sözleşme türü, genellikle tarım ürünleri gibi belirli malların gelecekteki teslimatları için kullanılır ve alıcının önceden ödeme yaparak gelecekteki fiyat dalgalanmalarından korunmasına olanak tanır. Diğer seçenekler olan İstisna, İcare ve Sarf, farklı türdeki finansal sözleşmeleri temsil eder.

Lolonolo_com

#19. Müşteriye ürünü satabilmek için kusurlu içeriğinin tam anlatılmaması hangi ticaret ahlak ilkesi ile çelişmektedir?

#20. Tekâfül modelinin en kolay ve doğru uygulanabileceği platform aşağıdakilerden hangisidir?

#21. Aşağıdakilerden hangisi ticaret ahlak ilkeleri arasında yer alır?

#22. Taraflardan birinin mevcutta olmayıp yapım gerektiren bir işi talep ettiği, diğer tarafın da bu işi kabul ettiği sözleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

#23. Aynı cins malların mübadelesinde, işlemin peşin olmaması durumunda hangi faiz türü ortaya çıkar?

#24. Kredi kartlarındaki gecikme cezaları muamelat fıkhında hangi faiz olarak isimlendirilir?

#25. Borca karşılık talep edilen teminatı konu alan sözleşmeye ne denir?

Cevap : b) Rehin

Segem 2022 Kasım Sınav sorusu
Segem 2023 Aralık Sınav sorusu

Borca karşılık talep edilen teminatı konu alan sözleşmeye “Rehin” denir. Rehin, bir borcun ödenmesini güvence altına almak için borçlunun veya üçüncü bir şahsın malını alacaklıya teminat olarak vermesi anlamına gelir. Eğer borç ödenmezse, alacaklı bu teminatı satarak borcunu tahsil edebilir. Diğer seçeneklerin anlamları ise şöyledir:

Havale:

Genellikle para transferi veya bir borcun başka bir kişiye transfer edilmesi anlamında kullanılır.

Karz:

Bir şahsın veya kurumun başka bir şahsa veya kuruma para veya mal ödünç vermesi anlamına gelir.

Hibe:

Bir kişi veya kurumun başka bir kişiye veya kuruma karşılıksız olarak para veya mal vermesi anlamına gelir.

Bu tanımlara göre, borca karşılık teminatı konu alan sözleşme türü “rehin”dir

#26. Aşağıdakilerden hangisi bireysel emeklilik aracılarının müşterilere anlatması gereken hususlardan değildir?

#27. Katılım mevzuatına göre katılım hassasiyeti bulunan müşterilere gecikme faizi ödenmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

#28. Bankaların yaptıkları ipotek işlemleri hangi sözleşme kapsamına girmektedir?

Cevap: c) Rehin

Segem Şubat 2024 Sınav Sorusu
Segem Nisan 2024 Sınav Sorusu

Bankaların yaptıkları ipotek işlemleri c) Rehin kapsamına girmektedir.

Rehin, bir borcun geri ödenmesini güvence altına almak için borçlunun ya da üçüncü bir şahsın malının, borç verenin (bu durumda bankanın) lehine teminat olarak bırakılması işlemidir. İpotek ise özellikle taşınmaz mallar (ev, arazi gibi) üzerine konulan bir tür rehin türüdür. Borç ödenmediği takdirde, banka (alacaklı) ipotek konulan taşınmazı satarak alacağını tahsil etme hakkına sahiptir. Dolayısıyla, bankaların yaptığı ipotek işlemleri, borçlu tarafından alınan kredinin güvence altına alınması amacıyla yapılan bir rehin sözleşmesidir.

 

#29. Aşağıdakilerden hangisi bireysel emeklilik aracılarının müşterilere anlatması gereken hususlardan değildir?

#30. Katılım emeklilik fonlarının yatırım yapabileceği hisse senedi, altın gibi yatırım araçlarının aşağıdakilerden hangisinin onayından geçmesi gerekir?

#31. Teminat mektupları muamelat fıkhında hangi sözleşmeye tekabül etmektedir?

b) Kefalet

Teminat mektupları, muamelat fıkhında “b) Kefalet” sözleşmesine tekabül eder. Kefalet, bir kişinin başka bir kişinin borcunu yerine getirme taahhüdünü ifade eder. Teminat mektupları, genellikle bir kişi veya kurumun, bir başkasının borcunu yerine getireceğini veya taahhüt edeceğini yazılı olarak belirttiği kefalet sözleşmeleridir. Bu mektuplar, borçlu tarafın güvenilirliğini göstermek ve alacaklı tarafın korunmasını sağlamak amacıyla kullanılır.

 

 

#32. Aşağıdakilerden hangisi ticaret ahlak ilkeleri arasında yer almaz?

c) Poliçeyi satmak için ürünü aşırı övmek

Segem 2022 Kasım sorusu

Segem 2023 Eylül sorusu

#33. Selem sözleşmesi hangi alanda uygulanmaya daha müsaittir?

Cevap c) Tarım

Selem, genellikle İslami finansta kullanılan, ödemenin peşin yapıldığı ancak malın tesliminin gelecekte bir tarihte gerçekleşeceği bir tür alım-satım sözleşmesi ile ilgilidir. Bu tanımı dikkate alarak, seçeneklerinizi değerlendirirsek:

Nakliyat: Selem, doğrudan nakliyatla ilgili bir finansal anlaşma değildir, ancak nakliyat sektöründe kullanılabilir.

Turizm : Doğrudan bir uygulama alanı olarak görülmez. Turizm hizmet sektörüyle ilgilidir ve selem daha çok fiziksel ürünlerin alışverişini içeren finansal işlemlerle ilişkilidir.

Tarım: Selem sözleşmeleri tarihsel olarak ve günümüzde de tarım ürünlerinin alım-satımında yaygın olarak kullanılmıştır. Çiftçiler, ürünleri henüz hasat edilmeden önce, gelecekteki teslimat için bu ürünleri satabilirler.

 

Bu durumda, C) Tarım seçeneği, selem anlaşmasının en tipik ve geleneksel uygulama alanını temsil eder ve bu bağlamda doğru seçenek olarak kabul edilebilir. Tarım sektörü, özellikle peşin ödemelerle gelecekteki tarım ürünlerinin alımı için selem anlaşmalarının kullanıldığı bir alan olarak öne çıkar

#34. Aşağıdakilerden hangisi danışma komitesinin görevleri arasında yer alır?

#35. Aşağıdakilerden hangisi geçmişte var olan yardımlaşma ve dayanışma müesseseleri arasında yer alır?

#36. Bireysel emeklilik aracısının, katılım hassasiyeti bulunan müşterilerine hangi fon türünü tavsiye etmesinde sakınca yoktur?

#37. Aşağıdakilerden hangisi şirket veya kuruluş nezdindeki şer’i kurumsal yönetişim mekanizmasının unsurlarından bir değildir?

#38. Türkiye modeli aşağıdaki platformlardan hangisine uygundur?

#39. Aşağıdakilerden hangisi ticaret ahlak ilkeleri arasında yer almaz?

#40. Danışma komitesince sonradan uygun görülmeyen katılım emeklilik fonu olması durumunda şirket aşağıdakilerden hangisi yapmalıdır?

#41. Aynı cins malların farklı miktarlarda mübadele edilmesi durumunda hangi faiz meydana gelir?

#42. Aşağıdakilerden hangisi katılım mevzuatının getirdiği yeniliklerden biridir?

#43. “Kumarın haram olmasının illeti ahlaka ve ……. sebebiyledir.” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi gelmelidir?

#44. Bir kişinin karşılıksız olarak mülkiyetinde olan bir malı başka bir kişiye vermesi (bağışlaması) hangi sözleşme türü kapsamına girmektedir?

Cevap c) Hibe

Segem 2023 Aralık Sınav sorusu
Segem 2024 Şubat Sınav sorusu
Segem 2024 Nisan Sınav sorusu

Bir kişinin karşılıksız olarak mülkiyetinde olan bir malı başka bir kişiye vermesi (bağışlaması) “Hibe” sözleşme türü kapsamına girmektedir. Hibe, bir tarafın (hibe eden) kendi malını, başka bir tarafa (hibe alan) karşılık beklemeden devrettiği bir sözleşme türüdür. Bu işlem genellikle iyi niyet veya yardım amacıyla yapılır. Diğer seçeneklerin anlamları ise şöyledir:

Havale:

Genellikle finansal bir işlemi, özellikle para transferini veya bir borcun başka bir kişiye devredilmesini ifade eder.

Rehin:

Bir borcun ödenmesini güvence altına almak amacıyla, borçlunun veya üçüncü bir şahsın malını alacaklıya teminat olarak vermesi anlamına gelir.

Karz:

Bir kişi veya kurumun, başka bir kişi veya kuruma belirli bir süre için para veya mal ödünç vermesi anlamına gelir. Bu işlem, geri ödeme beklentisi ile yapılır.

Bu tanımlara göre, mülkiyetindeki bir malı karşılıksız olarak başka bir kişiye verme işlemi “hibe” olarak adlandırılır

#45. Aşağıdakilerden hangisi katılım esaslı şirketlerin özellikleri arasında yer almaz?

#46. Aşağıdakilerden hangisi şirketin katılım esaslı faaliyetlerine ilişkin süreçleri güçlendiren öncelikli unsurlardan biri değildir?

#47. Bankalardan alınan krediler için ödenen faiz, muamelat fıkhında hangi faiz olarak tanımlanır?

#48. Aşağıdakilerden hangisi bireysel emeklilik aracılarının müşterilere anlatması gereken hususlardan değildir?

#49. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Modelinde yer alması gereken asgari unsurlardan biri değildir?

#50. Aşağıdakilerden hangisi katılım emeklilik şirketlerinin yatırım yapabileceği araçlar arasında yer almaz?

#51. Aşağıdakilerden hangisi katılım esaslı bireysel emeklilik şirketlerinin özelliklerinden değildir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 2

Sigorta Teknik Personel Sınavı 2022

Segem Dini Konular

SEGEM 2022

LOLONOLO

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 2

Sigorta Teknik Personel Sınavı 2022

Segem Dini Konular

SEGEM 2022

LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 2-min

LOLONOLO

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 2

Karz ne demektir?

a) Borç

b) Ortaklık

c) Kar

d) Zarar

Cevap : a) Borç

Döviz mübadele işlemleri muamelat fıkhında nasıl isimlendirilir?

a) Selem

b) İstisna

c) Sarf

d) Karz

Cevap : c) Sarf

Leasing işlemleri muamelat fıkhında hangi sözleşme türüne girmektedir?

a) Kefalet

b) Vekalet

c) İcare (Kira)

d) Rehin

Cevap : c) İcare (Kira)

Sukuk tebliği ilk çıktığında kira sertifikası olarak isimlendirilmesinde hangi akit etkili olmuştur?

a) İcare (kira)

b) Kefalet

c) İstisna

d) Muşareke

Cevap :a) İcare (kira)

56 Teminat mektupları muamelat fıkhında hangi sözleşmeye tekabül etmektedir?

a) Vekalet

b) Kefalet

c) Karz

d) Havale

Cevap : b) Kefalet

57 Paranın peşin malın veresiye olduğu sözleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) İstisna

b) Selem

c) İcare

d) Sarf

Cevap : b) Selem

Selem sözleşmesi hangi alanda uygulanmaya daha müsaittir?

a) İmalat

b) Nakliye

c) Tarım

d) Turizm

Cevap : c) Tarım

Taraflardan birinin mevcutta olmayıp yapım gerektiren bir işi talep ettiği, diğer tarafın da bu işi kabul ettiği sözleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) İstisna

b) Murabaha

c) Sarf

d) Mudarebe

Cevap : a) İstisna

Bir kişinin karşılıksız olarak mülkiyetinde olan bir malı başka bir kişiye vermesi (bağışlaması) hangi sözleşme türü kapsamına girmektedir?

a) Havale

b) Rehin

c) Hibe

d) Karz

Cevap : c) Hibe

Borca karşılık talep edilen teminatı konu alan sözleşmeye ne denir?

a) Havale

b) Rehin

c) Karz

d) Hibe

Cevap : b) Rehin

Bankaların yaptıkları ipotek işlemleri hangi sözleşme kapsamına girmektedir?

a) Havale

b) Hibe

c) Rehin

d) Sarf

Cevap : c) Rehin

Sözleşmede şart koşularak verilen borcun fazlasıyla alınması durumunda elde edilen fazlalığa ne denir?

a) Kar

b) Kira

c) Ücret

d) Faiz

Cevap : d) Faiz

Bankalardan alınan krediler için ödenen faiz, muamelat fıkhında hangi faiz olarak tanımlanır?

a) Alışveriş faizi

b) Borç faizi

c) Fazlalık faizi

d) Veresiye faizi

Cevap : b) Borç faizi

Aynı cins malların farklı miktarlarda mübadele edilmesi durumunda hangi faiz meydana gelir?

a) Alışveriş faizi

b) Borç faizi

c) Fazlalık Faizi

d) Veresiye Faizi

Cevap : c) Fazlalık Faizi

Aynı cins malların mübadelesinde, işlemin peşin olmaması durumunda hangi faiz türü ortaya çıkar?

a) Alışveriş faizi

b) Borç faizi

c) Fazlalık Faizi

d) Veresiye Faizi

Cevap : d) Veresiye Faizi

Kredi kartlarındaki gecikme cezaları muamelat fıkhında hangi faiz olarak isimlendirilir?

a) Alışveriş faizi

b) Borç faizi

c) Fazlalık faizi

d) Veresiye faizi

Cevap : b) Borç faizi

“Kumarın haram olmasının illeti ahlaka ve ……. sebebiyledir.” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi gelmelidir?

a) Bazı durumlarda kazanç sağlaması

b) Cemiyet hayatına zarar vermesi

c) Tarafların birbirine karşı getirmesi

d) Emeksiz zenginleşmeyi aşılaması

Cevap : b) Cemiyet hayatına zarar vermesi

Katılım emeklilik fonlarının yatırım yapabileceği şirket ortaklık payları arasında yer alır?

a) Domuz çiftliği

b) Bira fabrikası

c) Alkollü içecek fabrikası

d) Faizli işlemlere girmemiş tekstil fabrikası

Cevap : d) Faizli işlemlere girmemiş tekstil fabrikası

Aşağıdakilerden hangisi katılım emeklilik fonlarında tercih edilebilecek yatırım araçları arasında yer alır?

a) Tahvil

b) Bono

c) Vadeli mevduat hesabı

d) Katılım esaslı vadesiz döviz hesabı

Cevap : d) Katılım esaslı vadesiz döviz hesabı

Aşağıdakilerden hangisi ticaret ahlak ilkeleri arasında yer almaz?

a) Kanaatkâr olmak

b) Her şartta kar hırsı taşımak

c) Sözleşme ilkelerine sadık olmak

d) Aldatmamak

Cevap : b) Her şartta kar hırsı taşımak

Aşağıdakilerden hangisi ticaret ahlak ilkeleri arasında yer alır?

a) Her şartta yüksek kar hırsı taşımak

b) Sözleşme feshetmek isteyen müşteriyi oyalamak

c) Hizmet alıcılarına karşı doğru ve güvenilir olmak

d) Müşteriye ürünlerin kusurlarını anlatmamak

Cevap : c) Hizmet alıcılarına karşı doğru ve güvenilir olmak

Müşteriye ürünü satabilmek için kusurlu içeriğinin tam anlatılmaması hangi ticaret ahlak ilkesi ile çelişmektedir?

a) Kanaatkâr olmak

b) Ürün ve hizmetlerin kusurlarını gizlememek

c) İhsan ve nasihat sahibi olmak

d) Borcunu zamanında ödemek

Cevap : b) Ürün ve hizmetlerin kusurlarını gizlememek

Aşağıdakilerden hangisi ticaret ahlak ilkeleri arasında yer almaz?

a) Ürün hakkında yanıltıcı bilgi vermemek

b) Müşteriye ihtiyacı olacak ürünleri tavsiye etmek

c) Poliçeyi satmak için ürünü aşırı övmek

d) Müşteriye poliçe ile birlikte elde edeceği haklarını anlatmak

Cevap : c) Poliçeyi satmak için ürünü aşırı övmek

….. nde sigorta sözleşmesinin hibe esaslı olması ve sermayedar fonu ile katılımcı risk fonlarının ayrı
yönetilmesi gerekmektedir. Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

a) Ortaklık modeli

b) Tekâfül modeli

c) Sermayedar modeli

d) Faizsiz emeklilik modeli

Cevap : b) Tekâfül modeli

Tekâfül modelinin en kolay ve doğru uygulanabileceği platform aşağıdakilerden hangisidir?

a) Limited Şirket

b) Anonim Şirket

c) Kooperatif

d) Şahıs Şirketi

Cevap : c) Kooperatif

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 2

Sigorta  Teknik Personel Sınavı 2022

SEGEM 2022

LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!