Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 1

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 1

#1. Ülkemizde Müslümanların çoğunluğunun takip ettiği mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Faizin özü itibariyle yasak olmasına ……. denir.

#3. Aşağıdakilerden hangisi alışveriş temelli sözleşmeler arasında yer almaz?

#4. Muşareke ortaklığında elde edilen kar hangi oranda paylaştırılır?

#5. Muamelat fıkhı aşağıdakilerden hangisi ile ilgili hükümleri içermektedir?

#6. Müslümanların bir kısmının yapması ile diğer Müslümanların mesuliyetinin kalktığı farza (emre) ne denir?

#7. Aslında helal olan ancak dışardan bir sebepten dolayı haram olan fiil ve davranışlara ne denir?

#8. “Dini hükümleri; Kur’an’ı Kerim, sünnet, icma ve kıyas gibi dinin temel kaynaklarından tespit etmeye vesile olan ilmi metodolojiye verilen isimdir.” cümlesinde neyin tanımı yapılmıştır?

#9. İslam dininde kesin delille yasak olan fiil ve davranışlara ne denir?

#10. Muşareke ortaklığında zarar olması durumunda zarar ortaklara nasıl yansıtılır?

#11. İki tarafa da borç yükleyen sözleşmelerden olan alım-satım (alış-veriş) sözleşmeleri aşağıdakilerden hangisine örnektir?

#12. Daha önce Kur’an-ı Kerim veya Peygamberimizin (s.a.v.) sünneti ile tespit edilmiş bir İslami hükmün gerekçesi ile aynı gerekçeye sahip başka bir mesele hakkında aynı İslami hükmü vermeye ………. denir.

#13. İnanç ile ilgili kuralların yer aldığı bölüm, fıkıh kitaplarında …………. başlığı altında yer alır.

#14. Aşağıdakilerden hangisi aşırı belirsizliğin sözleşmeyi geçersiz kılma nedenlerinden biridir?

#15. Her Müslümanın üzerinde yapmakla mükellef olduğu amellere ne denir?

#16. Faizin haramlığı ile ilgili hüküm hangi temel kaynaklardan çıkarılmıştır?

#17. Aşağıdakilerden hangisi zarar olursa sermaye sahibinin zararı karşıladığı, emek sahibinin ise emeğinin boşa gittiği sözleşme türüdür?

#18. Muamelat fıkhında, bir satış sözleşmesinde sözleşmeye konu ürün ve fiyatının sözleşmede açıkça belirtilmemesi aşağıdakilerden hangisi gerekçesiyle sözleşmeyi geçersiz kılar?

#19. Aşağıdakilerden hangisi ivazlı (karşılıklı) sözleşmeler arasında yer almaz?

#20. Peygamberimizin (s.a.v) karşı çıkmadığı ya da susarak onayladığı sünnetine ne denir?

#21. Sözleşmenin ruhu, kişilerin o sözleşmeyi yaparken asıl maksat ve niyetlerini ifade eder. Sözleşmenin şekli ise sözleşmede yazan amaç ve niyeti ifade eder. Aşağıdaki ifadelerden hangisi açık bir şekilde sözleşmenin şekli ve ruhu arasında tezatlık oluşturmaktadır?

#22. Peygamberimizin sözlerine (kavli), kendi fiillerine ve bizzat onayladığı (takriri) başkalarının fiillerine ne denir?

#23. Muamelat fıkhına göre aşağıdakilerden hangi işlem yasaklanmıştır?

#24. Maliyeti müşteri tarafından bilinen bir malın üzerine kâr eklenerek müşteriye peşin veya vadeli satılmasını konu alan sözleşmeye ne denir?

#25. Aşağıdakilerden hangisi İslami esasların dört temel kaynağı arasında yer almaz?

#26. Kişinin amel olarak lehine veya aleyhine olan şeyleri bilmesi neyin tanımıdır?

#27. Kur’an-ı Kerimde yer almayan bir hüküm için aşağıda yer alan kaynaklardan ilk hangisine başvurulabilir?

#28. Mudarebe sözleşmesinde kar nasıl bölüşülür?

#29. Aşağıdakilerden hangisi tam ehliyetli İslam âlimlerinin özellikleri arasında yer almaz?

#30. Muamelat fıkhı çerçevesinde bir sözleşme kuruluşunda ilk teklifi ifade ve irade beyanına ne denir?

#31. Aslı itibariyle haram olan fiil ve davranışlara ne denir?

#32. Yapılması kesin delille sabit olan emirlere ne denir?

#33. İtikat, ibadet, miras, evlilik, ceza, muamelat (ticaret, finans) gibi konulara dair İslami hükümleri derli toplu bir şekilde bir arada bulunduran hukuk dalına ne ad verilir?

#34. Normalde alışveriş serbesttir, fakat Cuma namazı vaktinde alışveriş yasaklanmıştır. Cuma vaktinde yapılan alışverişin haramlığına ………. denir.

#35. Mudarebe sözleşmesinde zarar olması durumunda mali zarar ortaklara nasıl yansıtılır?

#36. Kur’an-ı Kerim ve sünnette açıkça yer almamasına rağmen viskinin haram olması hükmüne hangi usulle varılmıştır?

#37. Aşağıdakilerden hangisi ortaklık temelli bir sözleşmedir?

#38. İslami esasların dört temel kaynağından hangi ikisi asli kaynaklar olarak kabul edilir?

#39. Fıkıh kitaplarındaki finansal ve ticari işlemler ile alakalı kurallar hangi başlık altında toplanmıştır?

#40. İki veya daha fazla kişinin sermayesini ortaya koyduğu ortaklık sözleşmesine ne denir?

#41. Peygamberimizin (s.a.v) sünneti üç çeşittir. Aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında yer almaz?

#42. İslam dininde yapılması hoş olmayan, tavsiye edilmeyen ve işlenen amelin sevabını azaltan fiil ve davranışlara ne denir?

#43. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde Müslümanların çoğunluğunun takip ettiği hak mezhepler arasında yer almaz?

#44. Bir asırdaki İslam âlimlerinin bir mesele hakkında görüş birliğine varmasına ne denir?

#45. Vitr namazı hangi şer’i hüküm içerisinde yer almaktadır?

#46. Muamelat fıkhına göre aşağıdakilerden hangisi sözleşme değildir?

#47. Peygamberimizin (s.a.v) namazın nasıl ifa edileceğini göstermesi hangi sünnete işaret etmektedir?

#48. İslam dininde yapılması tavsiye edilen ancak emredilmeyen fiil ve davranışlara ne denir?

#49. Muamelat fıkhında belirtilen sözleşmenin unsurları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

#50. Bir tarafın sermaye ve diğer tarafın da emeğini ortaya koyduğu ortaklık sözleşmesine ne denir?

#51. Muamelat fıkhında sözleşmenin geçerli bir sözleşme olabilmesi için sözleşmeye konu şeyin aşağıdaki hangi özelliği taşıması gerekmez?

TESTi BiTiR

Results

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 1

SEGEM 2022

LOLONOLO

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 1

SEGEM 2022

LOLONOLO

HD Quiz powered by harmonic design

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 1-min

LOLONOLO

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 1

Aslında helal olan ancak dışardan bir sebepten dolayı haram olan fiil ve davranışlara ne denir?

a) Liaynihi haram

b) Ligayrihi haram

c) Liaynihi vacip

d) Ligayrihi vacip

Cevap : b) Ligayrihi haram

Normalde alışveriş serbesttir, fakat Cuma namazı vaktinde alışveriş yasaklanmıştır. Cuma vaktinde yapılan alışverişin haramlığına ………. denir.

a) Liaynihi haram

b) Ligayrihi haram

c) Liaynihi vacip

d) Ligayrihi vacip

Cevap : b) Ligayrihi haram

28 Faizin özü itibariyle yasak olmasına ……. denir.

a) Liaynihi haram

b) Ligayrihi haram

c) Liaynihi vacip

d) Ligayrihi vacip

Cevap : a) Liaynihi haram

“Dini hükümleri; Kur’an’ı Kerim, sünnet, icma ve kıyas gibi dinin temel kaynaklarından tespit etmeye vesile olan ilmi metodolojiye verilen isimdir.” cümlesinde neyin tanımı yapılmıştır?

a) İlmihal

b) Fıkıh Usulü

c) Muamelat Fıkhı

d) Münekahat

Cevap : b) Fıkıh Usulü

30 Aşağıdakilerden hangisi tam ehliyetli İslam âlimlerinin özellikleri arasında yer almaz?

a) En az iki yabancı dil bilmesi

b) İtikat ve amelinin düzgün olması

c) Kur’an ve sünnet ilmine vakıf olması

d) Doğru bir anlayış ve iyi bir muhakeme gücüne sahip olması

Cevap : a) En az iki yabancı dil bilmesi

Muamelat fıkhı aşağıdakilerden hangisi ile ilgili hükümleri içermektedir?

a) İbadet

b) İnanç

c) Ticaret

d) Nikah

Cevap : c) Ticaret

Muamelat fıkhında belirtilen sözleşmenin unsurları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) İcap

b) Kabul

c) Sözleşmenin Tarafları

d) Hüküm

Cevap : d) Hüküm

Muamelat fıkhı çerçevesinde bir sözleşme kuruluşunda ilk teklifi ifade ve irade beyanına ne denir?

a) Kabul

b) İcap

c) İcma

d) Makbul

Cevap : b) İcap

Muamelat fıkhında sözleşmenin geçerli bir sözleşme olabilmesi için sözleşmeye konu şeyin aşağıdaki hangi
özelliği taşıması gerekmez?

a) Mevcut olması

b) Teslim edilebilir olması

c) Kaliteli olması

d) Helal olması

Cevap : c) Kaliteli olması

Muamelat fıkhında, bir satış sözleşmesinde sözleşmeye konu ürün ve fiyatının sözleşmede açıkça belirtilmemesi aşağıdakilerden hangisi gerekçesiyle sözleşmeyi geçersiz kılar?

a) Faiz

b) Kumar

c) Belirsizlik

d) Şüphe

Cevap : c) Belirsizlik

Aşağıdakilerden hangisi aşırı belirsizliğin sözleşmeyi geçersiz kılma nedenlerinden biridir?

a) Tarafları tartışmaya itme

b) ihtimali ile haksız kazanca neden olma riski

c) İfa zamanını uzatması

d) Maliyeti artırması Operasyonel zorluk getirmesi

Cevap : a) Tarafları tartışmaya itme

Sözleşmenin ruhu, kişilerin o sözleşmeyi yaparken asıl maksat ve niyetlerini ifade eder. Sözleşmenin şekli ise
sözleşmede yazan amaç ve niyeti ifade eder. Aşağıdaki ifadelerden hangisi açık bir şekilde sözleşmenin şekli ve ruhu arasında tezatlık oluşturmaktadır?

a) Bu malı sana karşılıksız bağışladım

b) Bu malı sana 10 TL karşılığında bağışladım

c) Bu malı sana 10 TL karşılığında sattım

d) Bu malı sana 10 günlüğüne emanet ettim

Cevap : b) Bu malı sana 10 TL karşılığında bağışladım

38 Muamelat fıkhına göre aşağıdakilerden hangisi sözleşme değildir?

a) Mudarebe

b) Kira

c) Vaad (Söz)

d) Murabaha

Cevap : c) Vaad (Söz)

Muamelat fıkhına göre aşağıdakilerden hangi işlem yasaklanmıştır?

a) Birden fazla sözleşmenin tek bir sözleşmede birleştirilmesi

b) Sözleşmeye konu bedelin Türk lirası cinsinden olması

c) Sözleşmeye konu şeyin hizmet olması

d) Sözleşmenin belirli bir süre boyunca hüküm doğuracağı hükmünü içermesi

Cevap : a) Birden fazla sözleşmenin tek bir sözleşmede birleştirilmesi

Aşağıdakilerden hangisi ivazlı (karşılıklı) sözleşmeler arasında yer almaz?

a) Mudarebe

b) Kira

c) Hibe

d) Muşareke

Cevap : c) Hibe

41 İki tarafa da borç yükleyen sözleşmelerden olan alım-satım (alış-veriş) sözleşmeleri aşağıdakilerden hangisine örnektir?

a) İvazsız

b) Hibe

c) Mudarebe

d) İvazlı

Cevap : d) İvazlı

Aşağıdakilerden hangisi alışveriş temelli sözleşmeler arasında yer almaz?

a) Murabaha

b) Teverruk

c) Mudarebe

d) İstisna

Cevap : c) Mudarebe

Aşağıdakilerden hangisi ortaklık temelli bir sözleşmedir?

a) İcare

b) Muşareke

c) Murabaha

d) Hibe

Cevap : b) Muşareke

44 Maliyeti müşteri tarafından bilinen bir malın üzerine kâr eklenerek müşteriye peşin veya vadeli satılmasını konu alan sözleşmeye ne denir?

a) Murabaha

b) Mudarebe

c) Muşarekere

d) Hibe

Cevap : a) Murabaha

Bir tarafın sermaye ve diğer tarafın da emeğini ortaya koyduğu ortaklık sözleşmesine ne denir?

a) Murabaha

b) Mudarebe

c) Muşarekere

d) İstisna

Cevap : b) Mudarebe

Mudarebe sözleşmesinde zarar olması durumunda mali zarar ortaklara nasıl yansıtılır?

a) Zararı sermayedar üstlenir.

b) Zarar ortaklar arasında eşit oranda üstlenilir.

c) Zararı emeği koyan üstlenir.

d) Zarar ortaklar arasındaki anlaşmaya göre üstlenilir.

Cevap : a) Zararı sermayedar üstlenir.

Mudarebe sözleşmesinde kar nasıl bölüşülür?

a) Kar ortaklara eşit oranda bölüştürülür.

b) Karın çoğunu sermayedar alır.

c) Karın çoğunu emeği koyan alır.

d) Kar baştan anlaşılan orana göre bölüştürülür.

Cevap : d) Kar baştan anlaşılan orana göre bölüştürülür.

Aşağıdakilerden hangisi zarar olursa sermaye sahibinin zararı karşıladığı, emek sahibinin ise emeğinin boşa gittiği sözleşme türüdür?

a) Murabaha

b) Mudarebe

c) Muşarekere

d) İcare (Kira)

Cevap : b) Mudarebe

İki veya daha fazla kişinin sermayesini ortaya koyduğu ortaklık sözleşmesine ne denir?

a) Muşareke

b) Murabaha

c) Sarf

d) Mudarebe

Cevap : a) Muşareke

Muşareke ortaklığında elde edilen kar hangi oranda paylaştırılır?

a) Kar ortaklara eşit oranda bölüştürülür.

b) Kar sermaye oranında bölüştürülür.

c) Elde edilen kara göre karar verilir.

d) Kar baştan anlaşılan orana göre bölüştürülür.

Cevap : d) Kar baştan anlaşılan orana göre bölüştürülür.

Muşareke ortaklığında zarar olması durumunda zarar ortaklara nasıl yansıtılır?

a) Zararı en çok sermaye koyan üstlenir.

b) Zarar ortaklar arasında eşit oranda üstlenilir.

c) Zarar ortakların sermayesine göre üstlenilir.

d) Zarar ortaklar arasındaki anlaşmaya göre üstlenilir.

Cevap : c) Zarar ortakların sermayesine göre üstlenilir.

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 1

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı -1

LOLONOLO

Aşağıdakilerden hangisi İslami esasların dört temel kaynağı arasında yer almaz?

a) Kur’an

b) Sünnet

c) İcma

d) Örf

Cevap : d) Örf

İslami esasların dört temel kaynağından hangi ikisi asli kaynaklar olarak kabul edilir?

a) Kur’an – İcma

b) İcma – Kıyas

c) ünnet – İcma

d) Kur’an – Sünnet

Cevap : d) Kur’an – Sünnet

Peygamberimizin sözlerine (kavli), kendi fiillerine ve bizzat onayladığı (takriri) başkalarının fiillerine ne denir?

a) Kur’an

b) Sünnet

c) İcma

d) Örf

Cevap : b) Sünnet

Kişinin amel olarak lehine veya aleyhine olan şeyleri bilmesi neyin tanımıdır?

a) İslam

b) İslam Hukuku

c) Fıkıh

d) Muamelat

Cevap : c) Fıkıh

Faizin haramlığı ile ilgili hüküm hangi temel kaynaklardan çıkarılmıştır?

a) Kur’an ve sünnet

b) Sadece sünnet

c) İcma

d) Kıyas

Cevap : a) Kur’an ve sünnet

Peygamberimizin (s.a.v) sünneti üç çeşittir. Aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında yer almaz?

a) Kavli Sünnet

b) Yazılı Sünnet

c) Fiili Sünnet

d) Takriri Sünnet

Cevap : b) Yazılı Sünnet

Peygamberimizin (s.a.v) karşı çıkmadığı ya da susarak onayladığı sünnetine ne denir?

a) Fiili Sünnet

b) Kavli Sünnet

c) Takriri Sünnet

d) Sahih Sünnet

Cevap : c)

Peygamberimizin (s.a.v) namazın nasıl ifa edileceğini göstermesi hangi sünnete işaret etmektedir?

a) Fiili Sünnet

b) Takriri Sünnet

c) Kavli Sünnet

d) Sünneti müekkede

Cevap : a) Fiili Sünnet

Bir asırdaki İslam âlimlerinin bir mesele hakkında görüş birliğine varmasına ne denir?

a) Kıyas

b) Vacip

c) İcma

d) Sünnet

Cevap : c) İcma

Kur’an-ı Kerimde yer almayan bir hüküm için aşağıda yer alan kaynaklardan ilk hangisine başvurulabilir?

a) İlmihal

b) Farz

c) Sünnet

d) Sadece Kıyas

Cevap : c) Sünnet

Kur’an-ı Kerim ve sünnette açıkça yer almamasına rağmen viskinin haram olması hükmüne hangi usulle varılmıştır?

a) Kur’an

b) Sünnet

c) İcma

d) Kıyas

Cevap : d) Kıyas

Daha önce Kur’an-ı Kerim veya Peygamberimizin (s.a.v.) sünneti ile tespit edilmiş bir İslami hükmün gerekçesi ile aynı gerekçeye sahip başka bir mesele hakkında aynı İslami hükmü vermeye ………. denir.

a) Farz

b) Mendub

c) Kıyas

d) İcma

Cevap : c) Kıyas

Fıkıh kitaplarındaki finansal ve ticari işlemler ile alakalı kurallar hangi başlık altında toplanmıştır?

a) Muamelat

b) Münakehat

c) İbadet

d) İtikat

Cevap : a) Muamelat

İnanç ile ilgili kuralların yer aldığı bölüm, fıkıh kitaplarında …………. başlığı altında yer alır.

a) İbadet

b) Muamelat

c) İtikat

d) Ukubat

Cevap : c) İtikat

İtikat, ibadet, miras, evlilik, ceza, muamelat (ticaret, finans) gibi konulara dair İslami hükümleri derli toplu bir şekilde bir arada bulunduran hukuk dalına ne ad verilir?

a) Anglosakson Hukuk

b) İslam Hukuku

c) Borçlar Hukuku

d) Geleneksel Hukuk

Cevap : b) İslam Hukuku

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde Müslümanların çoğunluğunun takip ettiği hak mezhepler arasında yer
almaz?

a) Süryani

b) Hanefi

c) Maliki

d) Şafi

Cevap : a) Süryani

Ülkemizde Müslümanların çoğunluğunun takip ettiği mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

a) Maliki

b) Hanefi

c) Şafi

d) Hanbeli

Cevap : b) Hanefi

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 1

Yapılması kesin delille sabit olan emirlere ne denir?

a) Farz

b) Sünnet

c) Müstehap

d) Mübah

Cevap : a) Farz

Her Müslümanın üzerinde yapmakla mükellef olduğu amellere ne denir?

a) Farz-ı Kifaye

b) Farz-ı Ayın

c) Farz-ı Misal

d) Farz-ı Muhal

Cevap : b) Farz-ı Ayın

Müslümanların bir kısmının yapması ile diğer Müslümanların mesuliyetinin kalktığı farza (emre) ne denir?

a) Farz-ı Kifaye

b) Farz-ı Ayn

c) Farz-ı Misal

d) Farz-ı Muhal

Cevap : a) Farz-ı Kifaye

Vitr namazı hangi şer’i hüküm içerisinde yer almaktadır?

a) Farz

b) Müstehap

c) Vacip

d) Mubah

Cevap : c) Vacip

İslam dininde yapılması tavsiye edilen ancak emredilmeyen fiil ve davranışlara ne denir?

a) Farz

b) Müstehap

c) Mubah

d) Mekruh

Cevap : b) Müstehap

İslam dininde kesin delille yasak olan fiil ve davranışlara ne denir?

a) Müstehap

b) Mubah

c) Haram

d) Mekruh

Cevap : c) Haram

İslam dininde yapılması hoş olmayan, tavsiye edilmeyen ve işlenen amelin sevabını azaltan fiil ve davranışlara ne denir?

a) Haram

b) Farz

c) Müstehap

d) Mekruh

Cevap : d) Mekruh

Aslı itibariyle haram olan fiil ve davranışlara ne denir?

a) Liaynihi haram

b) Ligayrihi haram

c) Liaynihi vacip

d) Ligayrihi vacip

Cevap : a) Liaynihi haram

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 1

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: