SEGEMSigorta Teknik Personel

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 1

Segem Dini Konular -Katılım

#1. Aşağıdakilerden hangisi alışveriş temelli sözleşmeler arasında yer almaz?

#2. Faizin haramlığı ile ilgili hüküm hangi temel kaynaklardan çıkarılmıştır?

#3. İtikat, ibadet, miras, evlilik, ceza, muamelat (ticaret, finans) gibi konulara dair İslami hükümleri derli toplu bir şekilde bir arada bulunduran hukuk dalına ne ad verilir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi zarar olursa sermaye sahibinin zararı karşıladığı, emek sahibinin ise emeğinin boşa gittiği sözleşme türüdür?

Cevap : b) Mudarebe

Segem Aralık 2023 ve Şubat 2024 Sorusu

Bu soruya verilecek doğru cevap b) Mudarebe’dir.

Mudarebe, İslami finansta kullanılan bir tür ortaklık anlaşmasıdır. Bu anlaşmada, sermaye sahibi (rabb-ul mal) sermayeyi sağlar ve emek sahibi (mudarib) ise işi yönetmek için emeğini koyar. Kar elde edilirse, önceden belirlenen bir oranda paylaşılır. Ancak zarar durumunda, zarar yalnızca sermaye sahibi tarafından karşılanır. Emek sahibinin zararı ise emeğinin boşa gitmesi şeklindedir; yani nakit bir kaybı yoktur, ancak kar payı alamaz

#5. Normalde alışveriş serbesttir, fakat Cuma namazı vaktinde alışveriş yasaklanmıştır. Cuma vaktinde yapılan alışverişin haramlığına ………. denir.

#6. Peygamberimizin (s.a.v) karşı çıkmadığı ya da susarak onayladığı sünnetine ne denir?

#7. Her Müslümanın üzerinde yapmakla mükellef olduğu amellere ne denir?

#8. Kişinin amel olarak lehine veya aleyhine olan şeyleri bilmesi neyin tanımıdır?

#9. Mudarebe sözleşmesinde kar nasıl bölüşülür?

Cevap : d) Kar baştan anlaşılan orana göre bölüştürülür.

 

#10. Peygamberimizin sözlerine (kavli), kendi fiillerine ve bizzat onayladığı (takriri) başkalarının fiillerine ne denir?

b) Sünnet

#11. Kur’an-ı Kerimde yer almayan bir hüküm için aşağıda yer alan kaynaklardan ilk hangisine başvurulabilir?

#12. Mudarebe sözleşmesinde zarar olması durumunda mali zarar ortaklara nasıl yansıtılır?

Cevap : a) Zararı sermayedar üstlenir.

Şubat 2024 Segem Sorusu
Nisan 2024 Segem Sorusu

Mudarebe sözleşmesinde zarar olması durumunda mali zarar a) Zararı sermayedar üstlenir şeklinde yansıtılır.

Mudarebe, İslami finans prensiplerine göre düzenlenmiş bir ortaklık türüdür. Bu sözleşmede, sermaye sahibi (sermayedar) finansmanı sağlar, işi yürütecek olan (mudarib) ise emeğini koyar. Kar elde edilirse, bu kar önceden belirlenen bir oranda paylaşılır. Ancak zarar durumunda, zarar sadece sermayeyi sağlayan tarafından karşılanır. Emeğini koyan kişinin zararı, emeğinin karşılığını alamamak dışında bir maddi yükümlülüğü olmaz

#13. İki tarafa da borç yükleyen sözleşmelerden olan alım-satım (alış-veriş) sözleşmeleri aşağıdakilerden hangisine örnektir?

#14. İslam dininde yapılması tavsiye edilen ancak emredilmeyen fiil ve davranışlara ne denir?

#15. İslami esasların dört temel kaynağından hangi ikisi asli kaynaklar olarak kabul edilir?

#16. Muamelat fıkhına göre aşağıdakilerden hangisi sözleşme değildir?

#17. İslam dininde yapılması hoş olmayan, tavsiye edilmeyen ve işlenen amelin sevabını azaltan fiil ve davranışlara ne denir?

#18. Muamelat fıkhında, bir satış sözleşmesinde sözleşmeye konu ürün ve fiyatının sözleşmede açıkça belirtilmemesi aşağıdakilerden hangisi gerekçesiyle sözleşmeyi geçersiz kılar?

c) Belirsizlik

Muamelat fıkhında, bir satış sözleşmesinde sözleşmeye konu ürün ve fiyatının açıkça belirtilmemesi sözleşmeyi geçersiz kılabilir. Bu durum “şartların belirsizliği” veya “akdin şüpheli olması” gerekçesiyle sözleşmeyi geçersiz hale getirebilir. İslam hukukunda, bir sözleşmenin geçerli olabilmesi için taraflar arasındaki anlaşmanın net ve açık olması gerekmektedir. Tarafların neyi ne kadar bir bedelle alacaklarını veya satacaklarını belirtmeyen bir sözleşme, anlaşmanın şartlarının belirsiz olduğu ve taraflar arasında bir kararın kesin olmadığı anlamına gelebilir. Bu da sözleşmenin geçersizliğine yol açabilir.

 

 

#19. Daha önce Kur’an-ı Kerim veya Peygamberimizin (s.a.v.) sünneti ile tespit edilmiş bir İslami hükmün gerekçesi ile aynı gerekçeye sahip başka bir mesele hakkında aynı İslami hükmü vermeye ………. denir.

#20. Vitr namazı hangi şer’i hüküm içerisinde yer almaktadır?

#21. Maliyeti müşteri tarafından bilinen bir malın üzerine kâr eklenerek müşteriye peşin veya vadeli satılmasını konu alan sözleşmeye ne denir?

#22. Aşağıdakilerden hangisi tam ehliyetli İslam âlimlerinin özellikleri arasında yer almaz?

#23. Aşağıdakilerden hangisi ortaklık temelli bir sözleşmedir?

#24. İnanç ile ilgili kuralların yer aldığı bölüm, fıkıh kitaplarında …………. başlığı altında yer alır.

#25. Fıkıh kitaplarındaki finansal ve ticari işlemler ile alakalı kurallar hangi başlık altında toplanmıştır?

#26. “Dini hükümleri; Kur’an’ı Kerim, sünnet, icma ve kıyas gibi dinin temel kaynaklarından tespit etmeye vesile olan ilmi metodolojiye verilen isimdir.” cümlesinde neyin tanımı yapılmıştır?

#27. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde Müslümanların çoğunluğunun takip ettiği hak mezhepler arasında yer almaz?

#28. Muamelat fıkhında sözleşmenin geçerli bir sözleşme olabilmesi için sözleşmeye konu şeyin aşağıdaki hangi özelliği taşıması gerekmez?

#29. Aşağıdakilerden hangisi ivazlı (karşılıklı) sözleşmeler arasında yer almaz?

Cevap : c) Hibe

Segem 2022 Kasım sınav sorusu
Segem 2023 Eylül sınav sorusu
Segem 2024 Nisan sınav sorusu

Segem Şubat 2024 SorusuKarşılıklı (ivazlı) sözleşmelerde taraflar arasında karşılıklı bir menfaat değişimi bulunur. Verilen şıklar arasında “c) Hibe” bu tür bir sözleşmeye örnektir. Hibe, karşılık beklemeden bir varlığın veya malın başka birine bağışlanması anlamına gelir, yani karşılıklı bir menfaat değişimi içermez. Dolayısıyla, hibe, ivazlı (karşılıklı) bir sözleşme değildir.

Diğer seçenekler (a) Mudarebe, (b) Kira ve (d) Muşareke ivazlı (karşılıklı) sözleşmelere örnek olarak verilebilir çünkü bu sözleşmelerde taraflar arasında karşılıklı menfaat değişimi bulunur.

#30. Muamelat fıkhına göre aşağıdakilerden hangi işlem yasaklanmıştır?

#31. Bir asırdaki İslam âlimlerinin bir mesele hakkında görüş birliğine varmasına ne denir?

#32. Ülkemizde Müslümanların çoğunluğunun takip ettiği mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

#33. Faizin özü itibariyle yasak olmasına ……. denir.

#34. İslam dininde kesin delille yasak olan fiil ve davranışlara ne denir?

#35. Peygamberimizin (s.a.v) namazın nasıl ifa edileceğini göstermesi hangi sünnete işaret etmektedir?

#36. Kur’an-ı Kerim ve sünnette açıkça yer almamasına rağmen viskinin haram olması hükmüne hangi usulle varılmıştır?

#37. İki veya daha fazla kişinin sermayesini ortaya koyduğu ortaklık sözleşmesine ne denir?

Ceap : a) Muşareke

Segem 2024 Şubat Sorusu
Segem 2024 Nisan Sorusu

İki veya daha fazla kişinin sermayesini ortaya koyduğu ortaklık sözleşmesine a) Muşareke denir. Muşareke, İslami finansın bir parçası olarak, tarafların sermayelerini ortaya koyarak bir işletme veya proje üzerinde ortaklık kurmalarını ve kâr ve zararı önceden belirlenen bir oranda paylaşmalarını içeren bir ortaklık türüdür. Bu tür bir anlaşma, ortakların sermaye katkılarına dayalı olarak iş yapma ve kârı paylaşma prensibine dayanır

#38. Aslında helal olan ancak dışardan bir sebepten dolayı haram olan fiil ve davranışlara ne denir?

#39. Peygamberimizin (s.a.v) sünneti üç çeşittir. Aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında yer almaz?

#40. Sözleşmenin ruhu, kişilerin o sözleşmeyi yaparken asıl maksat ve niyetlerini ifade eder. Sözleşmenin şekli ise sözleşmede yazan amaç ve niyeti ifade eder. Aşağıdaki ifadelerden hangisi açık bir şekilde sözleşmenin şekli ve ruhu arasında tezatlık oluşturmaktadır?

#41. Yapılması kesin delille sabit olan emirlere ne denir?

#42. Muşareke ortaklığında elde edilen kar hangi oranda paylaştırılır?

d) Kar baştan anlaşılan orana göre bölüştürülür.

 

Muşareke ortaklığında elde edilen kar, d) Kar baştan anlaşılan orana göre bölüştürülür. Muşareke ortaklığı, ortakların başlangıçta belirledikleri kar paylaşım oranlarına göre karı bölüştürdüğü bir iş ortaklığı türüdür. Bu nedenle, ortaklar arasındaki anlaşmaya bağlı olarak kar paylaşımı yapılır ve bu oranlar baştan belirlenir.

#43. Muamelat fıkhı çerçevesinde bir sözleşme kuruluşunda ilk teklifi ifade ve irade beyanına ne denir?

b) İcap

Segem Kasım 2022 Sınav Sorusu
Segem Haziran 2023 Sınav Sorusu
Segem Eylül 2023 Sınav Sorusu
Segem Aralık 2023 Sınav Sorusu
Segem 2024 Şubat Sorusu

“Icap,” Muamelat Fıkhı (İslam ticaret hukuku) bağlamında kullanılan bir terimdir ve bir sözleşme kuruluşunun temel unsurlarından birini ifade eder. İcap, Türkçede “teklif” veya “öneri” olarak çevrilebilecek bir kavramdır.

İcap, bir kişinin diğer bir kişiye veya taraflara bir işlem yapma veya bir sözleşme kurma niyetini açıkça ifade ettiği bir beyandır. Bu, bir sözleşme yapma önerisi veya teklifi şeklinde olabilir. İcap, sözleşme kuruluşu sürecinin başlangıcını temsil eder.

Muamelat Fıkhı’na göre, icap eden tarafın teklifi (icap), diğer tarafın da bu teklifi kabul etmesi (qabul) gereklidir. Kabul edilmesi durumunda, sözleşme kurulur ve taraflar arasında yükümlülükler ortaya çıkar. Bu nedenle, icap ve kabul, bir sözleşmenin kurulması için temel unsurlardır ve taraflar arasındaki anlaşmanın başlangıcını temsil ederler.

 

İslam Hukuku’nda Muamelat Fıkhı (ticaret hukuku veya iş hukuku olarak da bilinir), ticari işlemler ve sözleşmelerle ilgilenen bir alt dalıdır. Bir sözleşme kuruluşunda ilk teklifi ifade eden ve irade beyanını temsil eden terimlere gelince:

1- Teklif (Ijab): Bir sözleşme kuruluşunda ilk teklifi ifade eden ve bir tarafın diğer tarafa bir teklif sunması anlamına gelir. Bu, sözleşme yapma niyetini açıkça ifade eden bir beyandır.

2- Kabul (Qabul): Teklifin diğer tarafça kabul edilmesi ve böylece sözleşmenin kurulmasıdır. Kabul, irade beyanının kabul edildiği anı işaret eder.

3- İrade Beyanı (Iradat): İfade ve irade beyanı, sözleşme kuruluşunda tarafların niyetlerini ve isteklerini açıkça ifade etmelerini içerir. İki temel bileşen olan teklif ve kabul, irade beyanının ana unsurlarıdır.

Sözleşme kuruluşu sürecinde, bir taraf diğer tarafa bir teklif sunar (ijab), diğer taraf ise bu teklifi kabul eder (qabul). Bu kabul, bir sözleşmenin kurulmasına ve taraflar arasında yükümlülüklerin oluşmasına yol açar. İrade beyanları, Muamelat Fıkhı’nda sözleşme kuruluşunun temel unsurlarını oluşturur ve bu unsurların eksiksiz ve açık bir şekilde ifade edilmesi önemlidir.

#44. Muamelat fıkhı aşağıdakilerden hangisi ile ilgili hükümleri içermektedir?

c) Ticaret

Muamelat fıkhı, ticaret işlemleri, sözleşmeler, alım satım, borçlar, kira sözleşmeleri, miras, aile hukuku, ceza hukuku ve diğer dünya işlerine dair İslam hukuku kurallarını içeren bir alandır. İbadet (a) ve inanç (b) daha çok dini ritüel ve inançlarla ilgili konuları kapsarken, nikah (d) ise aile hukukuyla ilgili bir konuyu ifade eder. Muamelat fıkhı, günlük yaşamda insanların karşılaştığı hukuki meseleleri ve ticaret gibi dünya işlerini düzenleyen İslam hukukunun bir parçasıdır.

#45. Aslı itibariyle haram olan fiil ve davranışlara ne denir?

#46. Muamelat fıkhında belirtilen sözleşmenin unsurları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Cevap : d) Hüküm

Segem 2022 Kasım sorusu

#47. Muşareke ortaklığında zarar olması durumunda zarar ortaklara nasıl yansıtılır?

Cevap : c) Zarar ortakların sermayesine göre üstlenilir.

 

Segem ARalık 2023 Sınav Soruları

#48. Bir tarafın sermaye ve diğer tarafın da emeğini ortaya koyduğu ortaklık sözleşmesine ne denir?

b) Mudarebe

Segem Şubat 2024 Sorusu

Segem Nisan 2024 Sorusu

 

“Mudarebe” sözleşmesidir. Mudarebe, bir kişinin sermayeyi, diğer kişinin ise emeği veya işçiliği koyduğu bir tür ortaklık sözleşmesidir. Mudarebe sözleşmesi, kar paylaşımı ve diğer finansal düzenlemeleri içeren bir anlaşmadır ve genellikle İslam hukuku veya bazı İslam ülkelerinde kullanılır. Bu tür bir sözleşme, sermaye sahibi ile emek sahibi arasındaki ortaklığı düzenler ve karların nasıl paylaşılacağını belirler.

#49. Müslümanların bir kısmının yapması ile diğer Müslümanların mesuliyetinin kalktığı farza (emre) ne denir?

#50. Aşağıdakilerden hangisi aşırı belirsizliğin sözleşmeyi geçersiz kılma nedenlerinden biridir?

#51. Aşağıdakilerden hangisi İslami esasların dört temel kaynağı arasında yer almaz?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 1

Segem Dini Konular

 

SEGEM 2022

LOLONOLO

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 1

Segem Dini Konular

 

SEGEM 2022

LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 1, Segem Dini Konular


LOLONOLO

Segem Dini Konular -Katılım

Aslında helal olan ancak dışardan bir sebepten dolayı haram olan fiil ve davranışlara ne denir?

a) Liaynihi haram

b) Ligayrihi haram

c) Liaynihi vacip

d) Ligayrihi vacip

Cevap : b) Ligayrihi haram

Normalde alışveriş serbesttir, fakat Cuma namazı vaktinde alışveriş yasaklanmıştır. Cuma vaktinde yapılan alışverişin haramlığına ………. denir.

a) Liaynihi haram

b) Ligayrihi haram

c) Liaynihi vacip

d) Ligayrihi vacip

Cevap : b) Ligayrihi haram

Faizin özü itibariyle yasak olmasına ……. denir.

a) Liaynihi haram

b) Ligayrihi haram

c) Liaynihi vacip

d) Ligayrihi vacip

Cevap : a) Liaynihi haram

“Dini hükümleri; Kur’an’ı Kerim, sünnet, icma ve kıyas gibi dinin temel kaynaklarından tespit etmeye vesile olan ilmi metodolojiye verilen isimdir.” cümlesinde neyin tanımı yapılmıştır?

a) İlmihal

b) Fıkıh Usulü

c) Muamelat Fıkhı

d) Münekahat

Cevap : b) Fıkıh Usulü

Aşağıdakilerden hangisi tam ehliyetli İslam âlimlerinin özellikleri arasında yer almaz?

a) En az iki yabancı dil bilmesi

b) İtikat ve amelinin düzgün olması

c) Kur’an ve sünnet ilmine vakıf olması

d) Doğru bir anlayış ve iyi bir muhakeme gücüne sahip olması

Cevap : a) En az iki yabancı dil bilmesi

Muamelat fıkhı aşağıdakilerden hangisi ile ilgili hükümleri içermektedir?

a) İbadet

b) İnanç

c) Ticaret

d) Nikah

Cevap : c) Ticaret

Muamelat fıkhında belirtilen sözleşmenin unsurları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) İcap

b) Kabul

c) Sözleşmenin Tarafları

d) Hüküm

Cevap : d) Hüküm

Muamelat fıkhı çerçevesinde bir sözleşme kuruluşunda ilk teklifi ifade ve irade beyanına ne denir?

a) Kabul

b) İcap

c) İcma

d) Makbul

Cevap : b) İcap

Muamelat fıkhında sözleşmenin geçerli bir sözleşme olabilmesi için sözleşmeye konu şeyin aşağıdaki hangi
özelliği taşıması gerekmez?

a) Mevcut olması

b) Teslim edilebilir olması

c) Kaliteli olması

d) Helal olması

Cevap : c) Kaliteli olması

Muamelat fıkhında, bir satış sözleşmesinde sözleşmeye konu ürün ve fiyatının sözleşmede açıkça belirtilmemesi aşağıdakilerden hangisi gerekçesiyle sözleşmeyi geçersiz kılar?

a) Faiz

b) Kumar

c) Belirsizlik

d) Şüphe

Cevap : c) Belirsizlik

Aşağıdakilerden hangisi aşırı belirsizliğin sözleşmeyi geçersiz kılma nedenlerinden biridir?

a) Tarafları tartışmaya itme

b) ihtimali ile haksız kazanca neden olma riski

c) İfa zamanını uzatması

d) Maliyeti artırması Operasyonel zorluk getirmesi

Cevap : a) Tarafları tartışmaya itme

Sözleşmenin ruhu, kişilerin o sözleşmeyi yaparken asıl maksat ve niyetlerini ifade eder. Sözleşmenin şekli ise
sözleşmede yazan amaç ve niyeti ifade eder. Aşağıdaki ifadelerden hangisi açık bir şekilde sözleşmenin şekli ve ruhu arasında tezatlık oluşturmaktadır?

a) Bu malı sana karşılıksız bağışladım

b) Bu malı sana 10 TL karşılığında bağışladım

c) Bu malı sana 10 TL karşılığında sattım

d) Bu malı sana 10 günlüğüne emanet ettim

Cevap : b) Bu malı sana 10 TL karşılığında bağışladım

38 Muamelat fıkhına göre aşağıdakilerden hangisi sözleşme değildir?

a) Mudarebe

b) Kira

c) Vaad (Söz)

d) Murabaha

Cevap : c) Vaad (Söz)

Muamelat fıkhına göre aşağıdakilerden hangi işlem yasaklanmıştır?

a) Birden fazla sözleşmenin tek bir sözleşmede birleştirilmesi

b) Sözleşmeye konu bedelin Türk lirası cinsinden olması

c) Sözleşmeye konu şeyin hizmet olması

d) Sözleşmenin belirli bir süre boyunca hüküm doğuracağı hükmünü içermesi

Cevap : a) Birden fazla sözleşmenin tek bir sözleşmede birleştirilmesi

Aşağıdakilerden hangisi ivazlı (karşılıklı) sözleşmeler arasında yer almaz?

a) Mudarebe

b) Kira

c) Hibe

d) Muşareke

Cevap : c) Hibe

İki tarafa da borç yükleyen sözleşmelerden olan alım-satım (alış-veriş) sözleşmeleri aşağıdakilerden hangisine örnektir?

a) İvazsız

b) Hibe

c) Mudarebe

d) İvazlı

Cevap : d) İvazlı

Aşağıdakilerden hangisi alışveriş temelli sözleşmeler arasında yer almaz?

a) Murabaha

b) Teverruk

c) Mudarebe

d) İstisna

Cevap : c) Mudarebe

Aşağıdakilerden hangisi ortaklık temelli bir sözleşmedir?

a) İcare

b) Muşareke

c) Murabaha

d) Hibe

Cevap : b) Muşareke

Maliyeti müşteri tarafından bilinen bir malın üzerine kâr eklenerek müşteriye peşin veya vadeli satılmasını konu alan sözleşmeye ne denir?

a) Murabaha

b) Mudarebe

c) Muşarekere

d) Hibe

Cevap : a) Murabaha

Bir tarafın sermaye ve diğer tarafın da emeğini ortaya koyduğu ortaklık sözleşmesine ne denir?

a) Murabaha

b) Mudarebe

c) Muşarekere

d) İstisna

Cevap : b) Mudarebe

Mudarebe sözleşmesinde zarar olması durumunda mali zarar ortaklara nasıl yansıtılır?

a) Zararı sermayedar üstlenir.

b) Zarar ortaklar arasında eşit oranda üstlenilir.

c) Zararı emeği koyan üstlenir.

d) Zarar ortaklar arasındaki anlaşmaya göre üstlenilir.

Cevap : a) Zararı sermayedar üstlenir.

Mudarebe sözleşmesinde kar nasıl bölüşülür?

a) Kar ortaklara eşit oranda bölüştürülür.

b) Karın çoğunu sermayedar alır.

c) Karın çoğunu emeği koyan alır.

d) Kar baştan anlaşılan orana göre bölüştürülür.

Cevap : d) Kar baştan anlaşılan orana göre bölüştürülür.

Aşağıdakilerden hangisi zarar olursa sermaye sahibinin zararı karşıladığı, emek sahibinin ise emeğinin boşa gittiği sözleşme türüdür?

a) Murabaha

b) Mudarebe

c) Muşarekere

d) İcare (Kira)

Cevap : b) Mudarebe

İki veya daha fazla kişinin sermayesini ortaya koyduğu ortaklık sözleşmesine ne denir?

a) Muşareke

b) Murabaha

c) Sarf

d) Mudarebe

Cevap : a) Muşareke

Muşareke ortaklığında elde edilen kar hangi oranda paylaştırılır?

a) Kar ortaklara eşit oranda bölüştürülür.

b) Kar sermaye oranında bölüştürülür.

c) Elde edilen kara göre karar verilir.

d) Kar baştan anlaşılan orana göre bölüştürülür.

Cevap : d) Kar baştan anlaşılan orana göre bölüştürülür.

Muşareke ortaklığında zarar olması durumunda zarar ortaklara nasıl yansıtılır?

a) Zararı en çok sermaye koyan üstlenir.

b) Zarar ortaklar arasında eşit oranda üstlenilir.

c) Zarar ortakların sermayesine göre üstlenilir.

d) Zarar ortaklar arasındaki anlaşmaya göre üstlenilir.

Cevap : c) Zarar ortakların sermayesine göre üstlenilir.

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 1

Segem Dini Konular -Katılım

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı -1

LOLONOLO

Aşağıdakilerden hangisi İslami esasların dört temel kaynağı arasında yer almaz?

a) Kur’an

b) Sünnet

c) İcma

d) Örf

Cevap : d) Örf

İslami esasların dört temel kaynağından hangi ikisi asli kaynaklar olarak kabul edilir?

a) Kur’an – İcma

b) İcma – Kıyas

c) ünnet – İcma

d) Kur’an – Sünnet

Cevap : d) Kur’an – Sünnet

Peygamberimizin sözlerine (kavli), kendi fiillerine ve bizzat onayladığı (takriri) başkalarının fiillerine ne denir?

a) Kur’an

b) Sünnet

c) İcma

d) Örf

Cevap : b) Sünnet

Kişinin amel olarak lehine veya aleyhine olan şeyleri bilmesi neyin tanımıdır?

a) İslam

b) İslam Hukuku

c) Fıkıh

d) Muamelat

Cevap : c) Fıkıh

Faizin haramlığı ile ilgili hüküm hangi temel kaynaklardan çıkarılmıştır?

a) Kur’an ve sünnet

b) Sadece sünnet

c) İcma

d) Kıyas

Cevap : a) Kur’an ve sünnet

Peygamberimizin (s.a.v) sünneti üç çeşittir. Aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında yer almaz?

a) Kavli Sünnet

b) Yazılı Sünnet

c) Fiili Sünnet

d) Takriri Sünnet

Cevap : b) Yazılı Sünnet

Peygamberimizin (s.a.v) karşı çıkmadığı ya da susarak onayladığı sünnetine ne denir?

a) Fiili Sünnet

b) Kavli Sünnet

c) Takriri Sünnet

d) Sahih Sünnet

Cevap : c)

Peygamberimizin (s.a.v) namazın nasıl ifa edileceğini göstermesi hangi sünnete işaret etmektedir?

a) Fiili Sünnet

b) Takriri Sünnet

c) Kavli Sünnet

d) Sünneti müekkede

Cevap : a) Fiili Sünnet

Bir asırdaki İslam âlimlerinin bir mesele hakkında görüş birliğine varmasına ne denir?

a) Kıyas

b) Vacip

c) İcma

d) Sünnet

Cevap : c) İcma

Kur’an-ı Kerimde yer almayan bir hüküm için aşağıda yer alan kaynaklardan ilk hangisine başvurulabilir?

a) İlmihal

b) Farz

c) Sünnet

d) Sadece Kıyas

Cevap : c) Sünnet

Kur’an-ı Kerim ve sünnette açıkça yer almamasına rağmen viskinin haram olması hükmüne hangi usulle varılmıştır?

a) Kur’an

b) Sünnet

c) İcma

d) Kıyas

Cevap : d) Kıyas

Daha önce Kur’an-ı Kerim veya Peygamberimizin (s.a.v.) sünneti ile tespit edilmiş bir İslami hükmün gerekçesi ile aynı gerekçeye sahip başka bir mesele hakkında aynı İslami hükmü vermeye ………. denir.

a) Farz

b) Mendub

c) Kıyas

d) İcma

Cevap : c) Kıyas

Fıkıh kitaplarındaki finansal ve ticari işlemler ile alakalı kurallar hangi başlık altında toplanmıştır?

a) Muamelat

b) Münakehat

c) İbadet

d) İtikat

Cevap : a) Muamelat

İnanç ile ilgili kuralların yer aldığı bölüm, fıkıh kitaplarında …………. başlığı altında yer alır.

a) İbadet

b) Muamelat

c) İtikat

d) Ukubat

Cevap : c) İtikat

İtikat, ibadet, miras, evlilik, ceza, muamelat (ticaret, finans) gibi konulara dair İslami hükümleri derli toplu bir şekilde bir arada bulunduran hukuk dalına ne ad verilir?

a) Anglosakson Hukuk

b) İslam Hukuku

c) Borçlar Hukuku

d) Geleneksel Hukuk

Cevap : b) İslam Hukuku

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde Müslümanların çoğunluğunun takip ettiği hak mezhepler arasında yer
almaz?

a) Süryani

b) Hanefi

c) Maliki

d) Şafi

Cevap : a) Süryani

Ülkemizde Müslümanların çoğunluğunun takip ettiği mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

a) Maliki

b) Hanefi

c) Şafi

d) Hanbeli

Cevap : b) Hanefi

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 1

Yapılması kesin delille sabit olan emirlere ne denir?

a) Farz

b) Sünnet

c) Müstehap

d) Mübah

Cevap : a) Farz

Her Müslümanın üzerinde yapmakla mükellef olduğu amellere ne denir?

a) Farz-ı Kifaye

b) Farz-ı Ayın

c) Farz-ı Misal

d) Farz-ı Muhal

Cevap : b) Farz-ı Ayın

Müslümanların bir kısmının yapması ile diğer Müslümanların mesuliyetinin kalktığı farza (emre) ne denir?

a) Farz-ı Kifaye

b) Farz-ı Ayn

c) Farz-ı Misal

d) Farz-ı Muhal

Cevap : a) Farz-ı Kifaye

Vitr namazı hangi şer’i hüküm içerisinde yer almaktadır?

a) Farz

b) Müstehap

c) Vacip

d) Mubah

Cevap : c) Vacip

İslam dininde yapılması tavsiye edilen ancak emredilmeyen fiil ve davranışlara ne denir?

a) Farz

b) Müstehap

c) Mubah

d) Mekruh

Cevap : b) Müstehap

İslam dininde kesin delille yasak olan fiil ve davranışlara ne denir?

a) Müstehap

b) Mubah

c) Haram

d) Mekruh

Cevap : c) Haram

İslam dininde yapılması hoş olmayan, tavsiye edilmeyen ve işlenen amelin sevabını azaltan fiil ve davranışlara ne denir?

a) Haram

b) Farz

c) Müstehap

d) Mekruh

Cevap : d) Mekruh

Aslı itibariyle haram olan fiil ve davranışlara ne denir?

a) Liaynihi haram

b) Ligayrihi haram

c) Liaynihi vacip

d) Ligayrihi vacip

Cevap : a) Liaynihi haram

Segem Dini Konular -Katılım

Katılım Sigortacılığı Deneme Sınavı 1

 

Segem Dini Konular

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!