AdaletauzefHukukun temel kavramlarıİktisatiş sağlığı ve güvenliğiSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Hukukun Temel Kavramları Çıkmış Vize Soruları

Hukukun Temel Kavramları Çıkmış Vize Soruları

Auzef Hukukun Temel Kavramları Çıkmış Vize Soruları-min

Hukukun Temel Kavramları çıkmış vize soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi sınırlı aynı haklardan biridir?

Cevap : İntifa yararlanma hakkı

2. Bir hukuk kuralının somut bir olaya uygulanabilmesi için kuralın tam ve kesin anlamının ortaya çıkarılmafaaliyetine ne denir?

Cevap : Yorum

3. Kişilere maddi olan ve olmayan bütün mallar üzerinde veya diğer kişilere karşı en geniş yetkiyi veren hak hangisidir?

Cevap : Mutlak hak

4. Toplumsal hayatı düzenleyen maddi yaptırımlı kurallar bütünü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Hukuk kuralları

5. Hukukun kendisine hukuki sonuç bağladığı insan davranışına ne ad verilir?

Cevap : Hukuksal Fiil

6. Hukuk kurallarının hangi özelliği onu diğer sosyal düzen kurallarından ayırır?

Cevap : Devlet gücüne dayanması

7. Hukuk kurallarının yorumlanmasında metne sıkı sıkıya bağlı kalınmasını savunan yorum yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Lazfi/Sözel/Gramatik yorum yöntemi

8. Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının özelliklerinden biri değildir?

Cevap : Yaptırımları manevidir

9. Hukuk kuralları ile benzerlikler en yoğun olan toplumsal düzen kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Ahlak kuralları

10. Bir ülkede devletin yetkili organlarınca konulmuş vaaz edilmiş ve uygulaması zorunlu olan yazılı hukuk kurallarına ne ad verilir?

Cevap : Mevzu hukuk

11. Tek taraflı irade açıklamasıyla yeni bir durum yaratan, mevcut bir hukuksal durum değiştiren veya ortadan kaldıran haklara ne denir?

Cevap : İnşai Hak

12. Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının yaptırımlarından biri değildir?

Cevap : Toplumdan Dışlanma

13. Aşağıdakilerden hangisi özel(hukuk) haklarından biri değildir?

Cevap : Seçme Hakkı

14. Anayasamıza göre milletvekili seçilebilme yaşı kaçtır?

Cevap : 18

15. Gerçek kişilik aşağıdaki durumların hangisi gerçekleştiğinde sona ermez?

Cevap : Akıl sağlığının yitirilmesi

16. Tapuda kayıtlı olmayan veya sahibi anlaşılmayan bir taşınmazı kaç yıl aralıksız ve çekişmesiz bir biçimde mal sahibi gibi kullanan kimse, bu taşınmazı tapuda kendi dına tescilinin yapılmasını mahkemeden isteme talebine sahiptir?

Cevap : 20

17. Bir hukuksal sonuç elde etmek amacıyla irade açıklamasına ne denir?

Cevap : Hukuksal işlem

18. Hukukun kendisine sonuç bağlamış olduğu olaylara ne denir?

Cevap : Hukuksal olay

19. Kadın ve erkek 17 yaşını doldurmadan evlenemez. Yukarıdaki kural niteliği açısından nasıl bir hukuk kuralıdır?

Cevap : Emredici

20. Hakim, takdir yetkisini kullanırken aşağıdakilerden hangisine uymak zorunda değildir?

Cevap : Taktir yetkisi gerekçeli olmak zorunda değildir

21. Henüz ergin olmamış veya ergin olmakla birlikte kısıtlanmış olan çocuklar üzerinde Türk medeni kanunu tarafından ana ve babaya tanınan hakka ne ad verilir?

Cevap : Vesayet

22. Ortak bir işte ve kanunun açık olarak düzenlediği durumlarda oy hakkına sahip birden çok kişinin belirli yeter sayıları ile vardıkları çözümlere ne ad verilir?

Cevap : Karar

23. Hakim, bir uyuşmazlığın çözümünde uygulanacak yazılı yada yazılı olmayan bir hukuk kuralı bulmadığında ne yapar?

Cevap : Hukuk yaratır

24. Türk medeni kanununa göre kişinin hakları ne zaman başlar?

Cevap : Tam ve sağ doğumla

25. Sahipsiz taşınmaz malların aslen kazanılmasına ne ad verilir?

Cevap : İşgal

26. Aşağıdakilerden hangisi kişinin özel hakları arasında yer almaz?

Cevap : Seçme ve Seçilme Hakkı

27. Aşağıdaki tüzel kişilerden hangisi, mal topluluğudur?

Cevap : Vakıflar

28. Tüzel kişiler hangi andan itibaren fiil ehliyetine sahip olurlar?

Cevap : Gerekli organlara sahip olmaları

29. 13 Yaşını temyiz kudretine sahip küçüğün ana ve babasının izni almadan yapmış olduğu iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmenin yaptırımı nedir?

Cevap : Tek taraflı bağlamazlık

30. Aşağıdakilerden hangisi maddi olmayan mallar üzerindeki mutlak haklardan biridir?

Cevap : Telif Hakkı

31. Aşağıdakilerden hangisi hukuk sistemleri içinde yer almaz?

Cevap : Batı Hukuku sistemi

32. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri hukukun yardımcı kaynaklarındandır?

Cevap : Doktrin/öğreti ve İçtihat

33. Kişinin hak ve borçlara sahip olabilme ehliyeti nedir?

Cevap :

Hak ehliyeti

34. Toplumsal hayatı düzenleyen yazılı olmayan kurallara aykırı davranıldığında karşılaşılacak olan tepki hangisi olamaz?

Cevap : Hapis cezası

35. Taksitli alışverişlerde, bir taksit için alındığı makbuz verilmiş ise önceki taksitler ödenmiş sayılır. Nasıl bir hukuk kuralıdır?

Cevap : Yorumlayıcı

36. Emredici hukuk kurallarının özelliklerinden biri değildir?

Cevap : Kişiler kuralın tersi yönde işlem yapabilir, hareket edebilir.

37. Bir somut olaya uygulanacak yazılı veya yazılı olmayan bir hukuk kuralının bulunmaması durumuna ne ad verilir?

 

Cevap : Hukuk boşluğu

Auzef Hukukun Temel kavramları

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Hukukun Temel Kavramları Çıkmış Vize Soruları

Auzef hukukun temel kavramları, İcra ve İflas Hukuku telegram adalet

Hukukun Temel Kavramları Bütünleme 2021

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!