auzefİş Sağlığı ve GüvenliğiYapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 2023 Vize Soruları

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 2023 Vize Soruları

#1. Yapı inşaat iskelesinde düşme sonucu meydana gelen iş kazalarında çalışanların vücut bütünlüğü kısmen bozan yaralanmalar veya tamamen bozulan ölüm vakalarında işçinin 1 dereceden yakınları işveren aşağıdaki tazminatlardan hangisini talep edemez?

Cevap :  a) ihbar tazminatı

#2. İnşaat iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ……. ile yapılan işleri kapsamaz. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?

Cevap :  c) maden ocakları

#3. Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği korunma politikalarında uygulama yöntemleri sıralaması aşağıdakilerden hangisindedoğruolarak verilmiştir? I. çevreye yönelik koruma yöntemleri II. kaynağına yönelik koruma uygulamaları III. kişiye yönelik uygulamalar IV. ortama yönelik koruma yöntemleri

Cevap :  a) 2-4-3-1

#4. Üst düzey yönetici ve ziyaretçiler aşağıda yer alan hangi renk baret kullanmalıdır?

Cevap :  e) beyaz

#5. Toplu korunma yaklaşımında önleme ve geliştirme ile ilgili aşağıdaki yaklaşımlardan hangileri kullanılmaktadır? I. çalışan görüşü alınması II. önleme politikası geliştirmek III. riskler konusunda çalışanları bilgilendirmek IV. denetçi görüşlerinin alınması

Cevap :  a) 1-2-3

#6. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bakım onarım türlerindendir? I. arıza giderici bakım onarım II. kestirimci bakım onarım III. arıza tespitine yönelik bakım onarım IV. önleyici bakım onarım

Cevap :  e) 1-2-4

#7. Yapı işleri ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi doğrudur?

Cevap :  d) geçici işlerdir

#8.  İskelelerin kurma sökme ve değişiklik yapılmasında……… dikkat edilmelidir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?

Cevap :  a) iskelelerin her aşamasında yetkili uzman gözetiminde eğitim almış kişiler tarafından yapılmasına

#9. Yapı iş sağlığı ve güvenlik politikalarıylailgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap :  e) belirli aralıklarla gözden geçirilipuygunluğuve geçerliliği korunacaktır

#10. İnşaat sahasında iç mekanlarda tavanda yapılacak imalatlarla ilgili kullanılan tavan iskeleleri …… yükseklikten sonra kullanılmalıdır? Yukarıdaki cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap :  b) 150 cm

#11. Yapı işlerinde bakım onarım faaliyet çeşitleri aşağıdakilerden hangisi veya hangileridir? I. periyodik bakım II. arıza ortaya çıktıkça yapılan çalışmalar III. proaktif bakım IV. kestirimci bakım V. ekonomik ömrü sonrası bakım

Cevap :  a) 2-3-4-5

#12. Ölümle sonuçlanan iş kazaları bakımından enyüksek oran aşağıdaki hangi sektörde görülmektedir?

Cevap :  b) inşaat

#13. Koordinatörlerin proje uygulama aşamasındaki görevleri aşağıdakilerden hangisi değildir?

Cevap :  c) Yapı işlerinde işverenlerin görev vesorumluluklarını belirlemek

#14. Bakım onarım işlerinde normal şartlarda kaza riski en düşük olanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? I. denetim II. yazılı talimat III. sözlü talimat IV. ikaz işaretleri

Cevap :  c) 1-2-4

#15. Korunma politikalarında risk ve başa çıkmak içinaşağıdakilerden hangisini sırasıyla takip etmelidir? I. tehlikeden sakın II. kişisel koruyucu kullan III. iş yerinde teknik önlem al IV. tehlikeyi ortadan kaldır

Cevap :  e) 4-1-3-2

#16. Yapı işleri; I. işçi sirkülasyonu fazla olduğu işlerdir II. çalışma sürelerinin kısa olduğu işlerdir III. eğitimsiz ve vasıfsız işçilerinde olduğu işlerdir 15. Yapı işlerine yönelik yukarıdaki tanımlamalardan hangisi ya da hangileri yanlıştır?

Cevap :  c) yalnız 2

#17. İş kazalarından Doğan cezayı sorumluluklarla ilgili aşağıdaki kanun hükümlerinden hangileri uygulanmaktadır? I. taksirle ölüme neden olma II. taksiyle yaralama III. ceza sorumluluğunun şahsidi IV. toplu ceza sorumluluğu

Cevap :  d) 1-2-3

#18. Aşağıdakilerden en sık görülen tipi hangisidir?

Cevap : d) seyyar aydınlatma lambalarının 24 volt üzeriyüksek gerilimli olmasından

#19. Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili koruma politikaları ……. uygulama çalışmalarını içermemektedir. Yukarıdaki boşluğun aşağıdaki cümlelerden hangisi ile tamamlanması uygundur?

Cevap :  d) çevreye yönelik koruma uygulamaları

#20. Havada bulunan toz gaz ve toksit partiküllerle ilgili aşağıdaki hangi tür maskeler KKD olarak kullanılmaktadır?

Cevap :  e) kimyasal filtre tipi maskeler

#21. Titreşime bağlı 8 saatlik süre zarfında vücudunmaruz kaldığı günlük maruziyet sınır ve etkin değerleri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap :  b) sınır değer: 1,15 m/s2 d etkin değer: 0, 5 m/s2

#22. Bakım onarım faaliyetlerinde kazaların meydana geliş şekilleri aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır?

Cevap :  d) çalışmalarda kalifiye eleman eksikliği

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 2023 Vize Soruları

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 2023 Vize Soruları

1. Titreşime bağlı 8 saatlik süre zarfında vücudunmaruz kaldığı günlük maruziyet sınır ve etkin değerleri aşağıdakilerden hangisidir?

a ) sınır değer: 2,15 m/s2 d etkin değer: 1, 5 m/s2
b ) sınır değer: 1,15 m/s2 d etkin değer: 0, 5 m/s2
c ) sınır değer: 1,15 m/s2 d etkin değer: 2, 5 m/s2
d ) sınır değer: 5,15 m/s2 d etkin değer: 2, 5 m/s2
e ) sınır değer: 1,15 m/s2 d etkin değer: 2.0m/s2

 Cevap :  b ) sınır değer: 1,15 m/s2 d etkin değer: 0, 5 m/s2

2. Ölümle sonuçlanan iş kazaları bakımından enyüksek oran aşağıdaki hangi sektörde görülmektedir?

a ) nakliyat
b ) inşaat
c ) kömür madenciliği
d ) toptan ve perakende işler
e ) metal eşya imalatları

 Cevap :  b ) inşaat

3. Üst düzey yönetici ve ziyaretçiler aşağıda yeralan hangi renk baret kullanmalıdır?

a ) kırmızı
b ) yeşil
c ) sarı
d ) mavi
e ) beyaz

 Cevap :  e ) beyaz

4. Korunma politikalarında risk ve başa çıkmak içinaşağıdakilerden hangisini sırasıyla takip etmelidir?
I. tehlikeden sakın
II. kişisel koruyucu kullan
III. iş yerinde teknik önlem al
IV. tehlikeyi ortadan kaldır

a ) 2-3-1-4
b ) 2-3-4-1
c ) 1-2-3-4
d ) 4-1-2-3
e ) 4-1-3-2

 Cevap :  e ) 4-1-3-2

5. Koordinatörlerin proje uygulama aşamasındakigörevleri aşağıdakilerdenhangisi değildir?

a ) yapılan işlere yönelik sağlık ve güvenlikplanını hazırlamak
b ) yapı iş yerinde güvenli çalışma sağlanması için kontrollerin yapılmasını sağlamak

c ) Yapı işlerinde işverenlerin görev vesorumluluklarını belirlemek
d ) işle ilgili izin verilen kişilerden başkasının Yapı alanına girmesini engel olmakiçindüzenleme yapmak
e ) sağlık ve güvenlik planının uygulanmasında işçilerin koordine etmesini sağlamak

 Cevap :  c ) Yapı işlerinde işverenlerin görev vesorumluluklarını belirlemek

6. Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili koruma politikaları ……. uygulama çalışmalarını içermemektedir. Yukarıdaki boşluğun aşağıdaki cümlelerdenhangisi ile tamamlanması uygundur?

a ) ortama yönelik koruma uygulamaları
b ) tehlike kaynağına yönelik korumauygulamaları
c ) kişiye yönelik koruma uygulamaları
d ) çevreye yönelik koruma uygulamaları
e ) risk önceliğine yönelik koruma uygulamaları

 Cevap :  d ) çevreye yönelik koruma uygulamaları

7. İskelelerin kurma sökme ve değişiklik yapılmasında……… dikkat edilmelidir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerdenhangisiningelmesi uygundur?

a ) iskelelerin her aşamasında yetkili uzmangözetiminde eğitimalmış kişiler tarafındanyapılmasına
b ) iskele ve bağlantı duvarları arasında1.5metre boşluk bulunmasına
c ) tekerlekli iskelelerde çalışmalardakendiliğinden hareket kolaylığısağlanması
d ) iskele ve bağlantı duvarları arasında1metreboşluk bulunmasına
e ) iskeleler elemanlarının montajındatehlikeli bölgelere girişlerin kolaylaştırılmasını

 Cevap :  a ) iskelelerin her aşamasında yetkili uzmangözetiminde eğitimalmış kişiler tarafındanyapılmasına

8. Havada bulunan toz gaz ve toksit partiküllerleilgili aşağıdaki hangi tür maskeler KKD olarak kullanılmaktadır?

a ) hava beslemeli maskeler
b ) oksijen maskeleri
c ) yangın kaçış maskeleri
d ) filtre kutulu gaz maskeleri
e ) kimyasal filtre tipi maskeler

 Cevap :  e ) kimyasal filtre tipi maskeler

9. Bakım onarım işlerinde normal şartlarda kaza riski en düşük olanlar aşağıdakilerden hangisindedoğru olarak verilmiştir?
I. denetim
II. yazılı talimat
III. sözlü talimat
IV. ikazişaretleri

a ) 1-2
b ) yalnız 1
c ) 1-2-4
d ) 1-4
e ) 1-2-3

 Cevap :  c ) 1-2-4

10. Toplu korunma yaklaşımında önleme ve geliştirme ile ilgili aşağıdaki yaklaşımlardanhangileri kullanılmaktadır?
I. çalışan görüşü alınması
II. önleme politikası geliştirmek
III. riskler konusunda çalışanları bilgilendirmek
IV. denetçi görüşlerinin alınması

a ) 1-2-3
b ) 1-4
c ) 1-3
d ) 1-2
e ) 1-2-4

 Cevap :  a ) 1-2-3

11. Yapı işlerinde bakım onarım faaliyet çeşitleriaşağıdakilerden hangisi veya hangileridir?
I. periyodik bakım
II. arıza ortaya çıktıkça yapılan çalışmalar
III. proaktif bakım
IV. kestirimci bakım
V. ekonomik ömrü sonrası bakım

a ) 2-3-4-5
b ) 1-2-4-5
c ) 1-2-3-4
d ) 2-3
e ) yalnız 1

 Cevap :  a ) 2-3-4-5

12. Yapı iş sağlığı ve güvenlik politikalarıylailgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a ) gerek duyulması halinde iyileştirmesözüiçerecektir
b ) sözlü uygulanabilir ve sürdürülebilir olacaktır
c ) iş bittikten sonra kısa süreli gözdengeçirilmelidir
d ) mevcut İSG yasalarına uyumsöz konusudeğildir
e ) belirli aralıklarla gözden geçirilipuygunluğuve geçerliliği korunacaktır

Cevap :  e ) belirli aralıklarla gözden geçirilipuygunluğuve geçerliliği korunacaktır

13. İnşaat sahasında iç mekanlarda tavandayapılacakimalatlarla ilgili kullanılan tavaniskeleleri …… yükseklikten sonra kullanılmalıdır?

Yukarıdaki cümledeki boşluğa aşağıdakilerdenhangisi getirilmelidir?

a ) 300 cm
b ) 150 cm
c ) 200 cm
d ) 350 cm
e ) 250 cm

 Cevap :  b ) 150 cm

14. İş kazalarından Doğan cezayı sorumluluklarla ilgili aşağıdaki kanunhükümlerinden hangileriuygulanmaktadır?

I. taksirle ölüme neden olma
II. taksiyle yaralama
III. ceza sorumluluğunun şahsidi
IV. toplu ceza sorumluluğu

a ) 2-3
b ) 1-3-4
c ) 2-3-4
d ) 1-2-3
e ) 1-2

 Cevap :  d ) 1-2-3

15. Yapı işleri;
I. işçisirkülasyonu fazla olduğuişlerdir

II. çalışma sürelerinin kısa olduğuişlerdir

III. eğitimsiz ve vasıfsız işçilerindeolduğuişlerdir
15. Yapı işlerine yönelik yukarıdakitanımlamalardan hangisi ya dahangileriyanlıştır?

a ) 1-3
b ) yalnız 1
c ) yalnız 2
d ) 1-2
e ) 2-3

 Cevap :  c ) yalnız 2

16. Yapı inşaat iskelesinde düşme sonucu meydana gelen iş kazalarında çalışanların vücut bütünlüğükısmen bozan yaralanmalar veya tamamen bozulan ölüm vakalarında işçinin 1 dereceden yakınları işveren aşağıdaki tazminatlardan hangisini talep edemez?

a ) ihbar tazminatı
b ) maddi tazminatı
c ) iş görmezlik tazminatı
d ) destekten yoksun kalma tazminatı
e ) manevi tazmina

 Cevap :  a ) ihbar tazminatı

17. Yapı işleri ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisidoğrudur?

a ) yarı zamanlı işlerdir
b ) çalışmalar belirlisüreli değildir
c ) günlük çalışma süreleri kısadır
d ) geçici işlerdir
e ) kalıcı işlerdir

 Cevap :  d ) geçici işlerdir

18. Bakım onarım faaliyetlerinde kazaların meydana geliş şekilleri aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır?

a ) çalışma faaliyetlerinin planlı yapılması
b ) çalışma faaliyetlerinin düzenli yapılması
c ) çalışma için gerekli yerlerden izin alınması
d ) çalışmalarda kalifiye eleman eksikliği
e ) çalışma ortamında aydınlatma sağlanması

 Cevap :  d ) çalışmalarda kalifiye eleman eksikliği

19. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bakımonarım türlerindendir?
I. arıza giderici bakım onarım
II. kestirimci bakım onarım
III. arıza tespitine yönelik bakım onarım
IV. önleyici bakım onarım

a ) 1-2
b ) 1 – 4
c ) 1-2-3
d ) yalnız 1
e ) 1-2-4

 Cevap :  e ) 1-2-4

20. Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği korunmapolitikalarında uygulama yöntemleri sıralamasıaşağıdakilerden hangisindedoğruolarak verilmiştir?
I. çevreye yönelik koruma yöntemleri
II. kaynağına yönelik koruma uygulamalarıIII. kişiye yönelik uygulamalar
IV. ortama yönelik koruma yöntemleri

a ) 2-4-3-1
b ) 1-3-4-2
c ) 1-2-3-4
d ) 3-2-4-1
e ) 4-3-2-1

 Cevap :  a ) 2-4-3-1

21. İnşaat iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ……. ileyapılan işleri kapsamaz.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerdenhangisiningelmesi uygundur?

a ) Toprak kazı
b ) dolgu işleri
c ) maden ocakları
d ) sıhhi tesisat
e ) elektrik işleri

 Cevap :  c ) maden ocakları

22. Aşağıdakilerden en sık görülen tipi hangisidir?

a ) seyyar aydınlatma lambalarının 24 volt olmasından
b ) az iletken bir ortamolmasından
c ) sistem enerjinin Kaçak olması durumundakesilmiş olması
d ) seyyar aydınlatma lambalarının 24 volt üzeriyüksek gerilimli olmasından
e ) kullanılan cihazların kısmi izolasyonasahipolması

Cevap : d ) seyyar aydınlatma lambalarının 24 volt üzeriyüksek gerilimli olmasından

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 2023 Vize

Auzef Bölümler İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans-min Telegram İş sağlığı Ve güvenliği

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!