auzefİş Sağlığı ve GüvenliğiToplam Kalite Yönetimi

Toplam Kalite Yönetimi 2023 Vize Soruları

Toplam Kalite Yönetimi 2023 Vize Soruları

#1. Kalite çalışmaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? I. 1900'lü yıllarda sanayileşme-makine kullanımının artması ile birlikte sanayileşmeden önceki yıllara oranla kalite kontrol faaliyetlerine daha çok ihtiyaç hissedilmiştir II. 1900'lü yılların başında birçok işletmede arzın (üretimin parantez kapağı müşteri talebinden çok daha az olması nedeniyle üreticilerin kalite faaliyetlerinden ziyade kapasite arttırımı ile ilgilendiği bilinmektedir bu nedenle sanayileşmenin ilk yıllarında kalite odaklı faaliyetler genellikle kalite kontrol düzeyinde kalmıştır III. kalite çalışmalarında 1900'lü yıllarda ilk olarak birçok işletmede toplam kalite yönetimi anlayışının benimsendiği görülmektedir sonrasında istatistiksel kalite kontrol faaliyetleri yaygınlaşmıştır tüm bu çalışmalardan sonra işletmelerde muayene kontrol faaliyetlerine başlanmıştır

Cevap : c) 1 ve 2

#2. Kalite fonksiyon göçeriminde ……. adı verilen matris müşteri isteklerinin bu istekleri en iyi şekilde karşılık veren işletmedeki teknik karakteristiklere dönüştürülmesinde kullanılmaktadır bu yöntem sayesinde müşterilerin istek ve beklentileri ile işletmedeki teknik özellikler arasındaki ilişki incelenerek hangi tür çalışmalara daha fazla ağırlık verilmesi gerektiği araştırılmaktadı. Yukarıda boş bırakılan alana aşağıdakilerden hangisi gelmektedir?

Cevap : d) kalite evi

#3. Üç temel kalite bileşeni aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : d) tasarım kalitesi-uygunluk kalitesi – kullanım kalitesi

#4. iki değişken arasındaki olası ilişkiyi araştırmak için kullanılan bir kalite aracıdır x ekseninde genellikle etki ettiği düşünülen değişken yer alırken y ekseninde bağımlı değişken yer almaktadır. Yukarıda bahsedilen kalite aracı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) serpilme diyagramı

#5. Aşağıdakilerden hangisi satış sonrası oluşan firma dışı kalitesizlik maliyetlerinde bir örnek olarak verilebilir?

Cevap : c) nihai kullanıcı memnuniyetsizliği ile oluşan ürün iadesi

#6. Rekabet koşullarının hızla arttığı günümüzde işletmeler yaşamlarını devam ettirebilmek adına sürekli olarak ürün ve hizmet .....arttırmak. Düşürmek ...... koşullarını geliştirmek ve iyileştirmek zorundadır Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla gelebilecek en uygun ifadeler aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) kalitesini-maliyetlerini-teslimat hizmet

#7. İç başarısızlık- kalitesizlik maliyetleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : e) Garanti kapsamındaki maliyetler bu sınıfta değerlendirilir

#8. Maliyetleri sürekli düşürürken müşteri memnuniyetine kalıcı şekilde arttırmayı hedefleyen insan odaklı bir yönetim sistemidir. Yukarıda verilen yönetim anlayışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : C) toplam kalite yönetimi

#9. Bir işletmenin ürettiği bir kremi kullanan müşterilerinin bir kısmında sağlık problemleri ortaya çıkmıştır bu nedenle müşteriler firmayı mahkemeye vermişlerdir. Yukarıda bahsedilen durumun sosyal medyada yayılmasıyla işletme için aşağıdaki hangi tür maliyetin önemli düzeyde artması beklenir?

Cevap : d) dış başarısızlık maliyeti

#10. Bir işin basamaklarının doğru olarak nasıl yapılacağını tüm çalışanların anlayacağı şekilde basit bir dille ayrıntı olarak anlatan dökümanlardır bu dökümanlar kalite yönetim sistemi için de prosedürleri destekleyip ve işlerin daha ayrıntılı hatasız yapılabilmesi için oluşturulur. Yukarıda bahsedilen dökümanlara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b) talimat

#11. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri kalite maliyetlerinin tespiti ve izlenmesi neticesinde oluşan direk kazanımlardandır? I. satın alma maliyetleri azalır II. iyileştirme fırsatları ortaya çıkartılabilir III. firma genelinde ve firma içi standart bir ölçü sağlar

Cevap : d) 2 ve 3

#12. İlk defa alacağı bir üründe bir müşteri özellikle aklındaki firmanın ürününü tercih etmiştir tercihindeki gerekçe ise firmanın daha önceden bildiği farklı alanlardaki diğer ürünlerdeki başarısıdır Yukarıdaki müşteri tercihinde aşağıdaki hangi kalite boyutu öne çıkmıştır?

Cevap : b) algılanan kalite

#13. Kalitenin tarihsel gelişim süreci incelendiğinde aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde geçmişten geleceğe kalite gelişim süreci doğru sıralama ile verilmiştir?

Cevap : b) muayene-istatistiksel kalite kontrolü-toplam kalite kontrolü-toplam kalite yönetimi

#14. Aşağıda verilen hangi prensip toplam kalite yönetimi temel prensibi olarak görülemez?

Cevap : b) iş değerleme

#15. Çok fazla taleple karşılaşan bir firma talepleri yetiştirmek adına tüm çalışanları ile topyekün seferber olmuş ve fazla mesailer ve yoğun bir çalışma temposu içerisinde çalışmayı sürdürmüştür bu üretim temposuna yönetimde ayak uydurmuş ve üretim odaklı kararlar üzerinde açılmıştır bu süreç içerisinde rakipleri ürün üst yönetim tarafından yeterli şekilde incelenememiş ve yeni ürün geliştirme projeleri zamanında hayata geçirilememiştir uzun süreçte ise bu durum firmayı pazarda güçsüz bırakmıştır. Yukarıda bahsedilen durum aşağıdaki hangi konudaki eksiklikten meydana gelmektedir?

Cevap : c) stratejik ve sistematik yaklaşım

#16. Ürün ya da hizmetlere yönelik oluşan taleplerde nicel ya da nitel değişimler söz konusu olabilmektedir buna göre işletmelerin gelen taleplerdeki değişikliklere cevap verebilme yeteneği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : e) esneklik

#17. I. kıyaslama bir şirket veya kurumu firma işi departmanları birimlerinin aynı kurumun diğer birimlerinin başarılı uygulamalarını örnek alması şeklindedir II. bir kurumun rakiplerinin yönetsel kararlarını ve uygulamalarını mali performanslarını iyice irdelemesi ile stratejik açılımlar yapma ve kurum kültürü geliştirme girişimleridir. Yukarıda kıyaslama türleri sırasıyla aşağıdakilerden hangileridir?

Cevap : c) iç kıyaslama-stratejik kıyaslama

#18. Aşağıdakilerden hangisi kalite çemberlerinde genellikle kullanılan problem çözme tekniklerinden biri değildir?

Cevap : d) stok azaltımı

#19. İşletme kültürü bileşenlerinden olan ve çalışanların kıyafetleri kurumsal etkinlikler işletmedeki sloganlar marka işaretleri üründe sıklıkla kullanılan renkler gibi organizasyon kimliğini vurgulayan bileşen aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d) semboller

#20. Kano modeli için aşağıdakilerden hangisi/hangileri söylenemez? I. ürün-hizmet özelliklerinin sınıflandırıldığı ve buna göre farklı üründe-hizmette hangi özelliklerin olması gerektiği konusunda kullanılabilen bir modeldir II. kano modelinde temel özellik doğrusal (beklenen) özellikler ve heyecan verici özellik olmak üzere bir ürün ya da hizmette üç Ana temel özellik tipi tanımlanmıştır bunun dışında sıradan özellik zıt özellik ve şüpheli özellik gibi farklı özelliklerde tanımlanabilmektedir III. kano modelinde kalite evi kurulur ve kalite evinde müşteri istekleri ile teknik özellikler arasındaki ilişki değerlendirilir

Cevap : e) yalnız 3

#21. Yukarıda verilen sürekli iyileştirme döngüsünde "?" olan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : e) uygula

#22. Firmanın gerçekleştirdiği asli faaliyetlerden oluşan süreçlerin sağlıklı şekilde yapılabilmesi için gerekli olan süreçlerdir bu kapsamda beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren bir firmada bu süreçlere iletişim ve haberleşme süreci bakım süreci personel süreci gibi süreçler örnek olarak verilebilir. Yukarıda hangi tip süreçlerden bahsedilmektedir?

Cevap : a) destek süreçleri

#23. ..... başka kurumların ya da işletmelerin süreçlerindeki başarılı uygulamalarına sürekli ve sistematik bir şekilde takip etmek değerlendirmek ve bu uygulamalardan yararlanarak işletmenin kendi süreçlerinde değişim ve kaliteyi iyileştirme konularında uygulanabilir stratejiler üretmektedir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : d) kıyaslama/bencmarking

#24. Kano modelinde müşterinin aldığı ürün veya hizmetten ne beklediğine cevap veren özelliktir müşterinin beklentisi karşılandığı zaman müşteriyi memnun ederken karşılanmaması durumunda memnuniyetsizliğe götürmektedir cep telefonundaki batarya ömrü ya da bir otomobilin yakıt sarfiyatı ile ilgili durum bu özelliğe örnek olarak verilebilir. Yukarıda bahsi geçen özellik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : e) doğrusal ihtiyaçlar

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Toplam Kalite Yönetimi 2023 Vize Soruları

Toplam Kalite Yönetimi 2023 Vize Soruları

1. Çok fazla taleple karşılaşan bir firma talepleri yetiştirmek adına tüm çalışanları ile topyekün seferber olmuş ve fazla mesailer ve yoğun bir çalışma temposu içerisinde çalışmayı sürdürmüştür bu üretim temposuna yönetimde ayak uydurmuş ve üretim odaklı kararlar üzerinde açılmıştır bu süreç içerisinde rakipleri ürün üst yönetim tarafından yeterli şekilde incelenememiş ve yeni ürün geliştirme projeleri zamanında hayata geçirilememiştir uzun süreçte ise bu durum firmayı pazarda güçsüz bırakmıştır.
Yukarıda bahsedilen durum aşağıdaki hangi konudaki eksiklikten meydana gelmektedir?

a) tüm çalışanların katılımı
b) tedarikçi yönetimi
c) stratejik ve sistematik yaklaşım
d) iletişim
e) karlılık

Cevap : c) stratejik ve sistematik yaklaşım

2. Aşağıda verilen hangi prensip toplam kalite yönetimi temel prensibi olarak görülemez?

a) liderlik
b) iş değerleme
c) çalışanların katılımı
d) sürekli iyileştirme
e) süreç yönetimi

Cevap : b) iş değerleme

3. Kano modelinde müşterinin aldığı ürün veya hizmetten ne beklediğine cevap veren özelliktir müşterinin beklentisi karşılandığı zaman müşteriyi memnun ederken karşılanmaması durumunda memnuniyetsizliğe götürmektedir cep telefonundaki batarya ömrü ya da bir otomobilin yakıt sarfiyatı ile ilgili durum bu özelliğe örnek olarak verilebilir.
Yukarıda bahsi geçen özellik aşağıdakilerden hangisidir?

a) heyecan verici özellik
b) temel özellik
c) şüpheli özellik
d) tanımlanamamış özellik
e) doğrusal ihtiyaçlar

Cevap : e) doğrusal ihtiyaçlar

4. İlk defa alacağı bir üründe bir müşteri özellikle aklındaki firmanın ürününü tercih etmiştir tercihindeki gerekçe ise firmanın daha önceden bildiği farklı alanlardaki diğer ürünlerdeki başarısıdır
Yukarıdaki müşteri tercihinde aşağıdaki hangi kalite boyutu öne çıkmıştır?

a) dayanıklılık
b) algılanan kalite
c) performans
d) hizmet görme yeteneği
e) estetik

Cevap : b) algılanan kalite

5. Kalite fonksiyon göçeriminde ……. adı verilen matris müşteri isteklerinin bu istekleri en iyi şekilde karşılık veren işletmedeki teknik karakteristiklere dönüştürülmesinde kullanılmaktadır bu yöntem sayesinde müşterilerin istek ve beklentileri ile işletmedeki teknik özellikler arasındaki ilişki incelenerek hangi tür çalışmalara daha fazla ağırlık verilmesi gerektiği araştırılmaktadı.
Yukarıda boş bırakılan alana aşağıdakilerden hangisi gelmektedir?

a) müşteri ilişkileri yönetimi
b) kano analizi
c) müşteri anketleri
d) kalite evi
e) sebep sonuç diyagramı

Cevap : d) kalite evi

6. Bir işletmenin ürettiği bir kremi kullanan müşterilerinin bir kısmında sağlık problemleri ortaya çıkmıştır bu nedenle müşteriler firmayı mahkemeye vermişlerdir.
Yukarıda bahsedilen durumun sosyal medyada yayılmasıyla işletme için aşağıdaki hangi tür maliyetin önemli düzeyde artması beklenir?

a) satın alma maliyeti
b) önleme maliyeti
c) değerlendirme maliyeti
d) dış başarısızlık maliyeti
e) iç başarısızlık maliyeti

Cevap : d) dış başarısızlık maliyeti

7. Aşağıdakilerden hangisi satış sonrası oluşan firma dışı kalitesizlik maliyetlerinde bir örnek olarak verilebilir?

a) nihai ürün kalite kontrol maliyeti
b) kalibrasyon maliyeti
c) nihai kullanıcı memnuniyetsizliği ile oluşan ürün iadesi
d) pazarlama birimi tarafından müşteri memnuniyetini ölçmeye yönelik eğitim alınması
e) kalite planının oluşturulması

Cevap : c) nihai kullanıcı memnuniyetsizliği ile oluşan ürün iadesi

8. iki değişken arasındaki olası ilişkiyi araştırmak için kullanılan bir kalite aracıdır x ekseninde genellikle etki ettiği düşünülen değişken yer alırken y ekseninde bağımlı değişken yer almaktadır.
Yukarıda bahsedilen kalite aracı aşağıdakilerden hangisidir?

a) serpilme diyagramı
b) akış şeması
c) pareto diyagramı
d) histogram
e) beyin fırtınası

Cevap : a) serpilme diyagramı

9. Rekabet koşullarının hızla arttığı günümüzde işletmeler yaşamlarını devam ettirebilmek adına sürekli olarak ürün ve hizmet …..arttırmak. Düşürmek …… koşullarını geliştirmek ve iyileştirmek zorundadır
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla gelebilecek en uygun ifadeler aşağıdakilerden hangisidir?

a) kalitesini-maliyetlerini-teslimat hizmet
b) kalitesini-çalışan sayısını-rekabet
c) sayısını-ürün çeşitliliğini-rekabet
d) çeşitliliğini-şubelerini-teslimat hizmet
e) çeşitliliğini-çalışan sayısını – rekabet

Cevap : a) kalitesini-maliyetlerini-teslimat hizmet

10. Aşağıdakilerden hangisi kalite çemberlerinde genellikle kullanılan problem çözme tekniklerinden biri değildir?

a) istatistiksel metot ve tablolar
b) pareto
c) 5N1K sorgulama tekniği
d) stok azaltımı
e) neden sonuç diyagramı

Cevap : d) stok azaltımı

11. Maliyetleri sürekli düşürürken müşteri memnuniyetine kalıcı şekilde arttırmayı hedefleyen insan odaklı bir yönetim sistemidir.
Yukarıda verilen yönetim anlayışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) muayene kontrol yönetimi
B) toplam üretken bakım yönetimi
C) toplam kalite yönetimi
D) istatistiksel kalite kontrol
E) maliyet odaklı yönetim sistemi

Cevap : C) toplam kalite yönetimi

12. İşletme kültürü bileşenlerinden olan ve çalışanların kıyafetleri kurumsal etkinlikler işletmedeki sloganlar marka işaretleri üründe sıklıkla kullanılan renkler gibi organizasyon kimliğini vurgulayan bileşen aşağıdakilerden hangisidir?

a) işletme değerleri
b) hikaye ve masallar
c) kalite kültürü
d) semboller
e) inovasyon

Cevap : d) semboller

13. Bir işin basamaklarının doğru olarak nasıl yapılacağını tüm çalışanların anlayacağı şekilde basit bir dille ayrıntı olarak anlatan dökümanlardır bu dökümanlar kalite yönetim sistemi için de prosedürleri destekleyip ve işlerin daha ayrıntılı hatasız yapılabilmesi için oluşturulur.
Yukarıda bahsedilen dökümanlara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

a) organizasyon
b) talimat
c) kalite el kitabı
d) görev tanımı
e) kalite politikası

Cevap : b) talimat

14. Toplam Kalite Yönetimi 14. soru-min

Yukarıda verilen sürekli iyileştirme döngüsünde “?” olan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) tanımlama
b) ölç
c) değerlendirme
d) eğitim ver
e) uygula

Cevap : e) uygula

15. Kano modeli için aşağıdakilerden hangisi/hangileri söylenemez?
I. ürün-hizmet özelliklerinin sınıflandırıldığı ve buna göre farklı üründe-hizmette hangi özelliklerin olması gerektiği konusunda kullanılabilen bir modeldir
II. kano modelinde temel özellik doğrusal (beklenen) özellikler ve heyecan verici özellik olmak üzere bir ürün ya da hizmette üç Ana temel özellik tipi tanımlanmıştır bunun dışında sıradan özellik zıt özellik ve şüpheli özellik gibi farklı özelliklerde tanımlanabilmektedir
III. kano modelinde kalite evi kurulur ve kalite evinde müşteri istekleri ile teknik özellikler arasındaki ilişki değerlendirilir

a) 1 ve 2
b) yalnız 2
c) 2 ve 3
d) yalnız 1
e) yalnız 3

Cevap : e) yalnız 3

16. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri kalite maliyetlerinin tespiti ve izlenmesi neticesinde oluşan direk kazanımlardandır?
I. satın alma maliyetleri azalır
II. iyileştirme fırsatları ortaya çıkartılabilir
III. firma genelinde ve firma içi standart bir ölçü sağlar

a) 1 ve 2
b) yalnız 1
c) yalnız 2
d) 2 ve 3
e) yalnız 3

Cevap : d) 2 ve 3

17. ….. başka kurumların ya da işletmelerin süreçlerindeki başarılı uygulamalarına sürekli ve sistematik bir şekilde takip etmek değerlendirmek ve bu uygulamalardan yararlanarak işletmenin kendi süreçlerinde değişim ve kaliteyi iyileştirme konularında uygulanabilir stratejiler üretmektedir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) pareto diyagramı
b) kaizen
c) beyin fırtınası
d) kıyaslama/bencmarking
e) kalite yönetimi

Cevap : d) kıyaslama/bencmarking

18. Firmanın gerçekleştirdiği asli faaliyetlerden oluşan süreçlerin sağlıklı şekilde yapılabilmesi için gerekli olan süreçlerdir bu kapsamda beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren bir firmada bu süreçlere iletişim ve haberleşme süreci bakım süreci personel süreci gibi süreçler örnek olarak verilebilir.
Yukarıda hangi tip süreçlerden bahsedilmektedir?

a) destek süreçleri
b) operasyonel süreçler/temel süreçler
c) yönetim süreçleri
d) proje süreçleri
e) stratejik süreçler

Cevap : a) destek süreçleri

19. I. kıyaslama bir şirket veya kurumu firma işi departmanları birimlerinin aynı kurumun diğer birimlerinin başarılı uygulamalarını örnek alması şeklindedir
II. bir kurumun rakiplerinin yönetsel kararlarını ve uygulamalarını mali performanslarını iyice irdelemesi ile stratejik açılımlar yapma ve kurum kültürü geliştirme girişimleridir.
Yukarıda kıyaslama türleri sırasıyla aşağıdakilerden hangileridir?

a) stratejik kıyaslama-iç kıyaslama
b) iç kıyaslama-rekabetçi kıyaslama
c) iç kıyaslama-stratejik kıyaslama
d) rekabetçi kıyaslama-süreç kıyaslaması
e) süreç kıyaslaması – stratejik kıyaslama

Cevap : c) iç kıyaslama-stratejik kıyaslama

20. Ürün ya da hizmetlere yönelik oluşan taleplerde nicel ya da nitel değişimler söz konusu olabilmektedir buna göre işletmelerin gelen taleplerdeki değişikliklere cevap verebilme yeteneği aşağıdakilerden hangisidir?

a) kalite
b) termin süresi
c) verimlilik
d) kapasite
e) esneklik

Cevap : e) esneklik

21. Kalite çalışmaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
I. 1900’lü yıllarda sanayileşme-makine kullanımının artması ile birlikte sanayileşmeden önceki yıllara oranla kalite kontrol faaliyetlerine daha çok ihtiyaç hissedilmiştir
II. 1900’lü yılların başında birçok işletmede arzın (üretimin parantez kapağı müşteri talebinden çok daha az olması nedeniyle üreticilerin kalite faaliyetlerinden ziyade kapasite arttırımı ile ilgilendiği bilinmektedir bu nedenle sanayileşmenin ilk yıllarında kalite odaklı faaliyetler genellikle kalite kontrol düzeyinde kalmıştır
III. kalite çalışmalarında 1900’lü yıllarda ilk olarak birçok işletmede toplam kalite yönetimi anlayışının benimsendiği görülmektedir sonrasında istatistiksel kalite kontrol faaliyetleri yaygınlaşmıştır tüm bu çalışmalardan sonra işletmelerde muayene kontrol faaliyetlerine başlanmıştır

a) 2 ve 3
b) yalnız 3
c) 1 ve 2
d) yalnız 1
e) 1 ve 3

Cevap : c) 1 ve 2

22. Kalitenin tarihsel gelişim süreci incelendiğinde aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde geçmişten geleceğe kalite gelişim süreci doğru sıralama ile verilmiştir?

a) kalite kontrol-muayene-kalite güvence sistemi-toplam kalite yönetimi-istatistiksel kalite kontrol
b) muayene-istatistiksel kalite kontrolü-toplam kalite kontrolü-toplam kalite yönetimi
c) muayene-toplam kalite kontrolü-toplam kalite yönetimi-istatistiksel kalite kontrolü
d) muayene-toplam kalite kontrolü-istatistiksel kalite kontrolü toplam kalite kontrolü
e) kalite kontrolü-kalite güvence sistemi de toplam kalite yönetimi-istatistiksel kaliteli kontrolü

Cevap : b) muayene-istatistiksel kalite kontrolü-toplam kalite kontrolü-toplam kalite yönetimi

23. Üç temel kalite bileşeni aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) dayanıklılık – özellikler-güvenilirlik
b) uygunluk kalitesi-performans-estetik
c) algılanan kalite-uygunluk kalitesi-güvenirlilik
d) tasarım kalitesi-uygunluk kalitesi – kullanım kalitesi
e) uygunluk kalitesi-tasarım kalitesi-algılanan kalite

Cevap : d) tasarım kalitesi-uygunluk kalitesi – kullanım kalitesi

24. İç başarısızlık- kalitesizlik maliyetleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) uygunsuzluk maliyetlerinin bir türüdür
b) hatalı üretimden kaynaklı maliyetler bu sınıfa girer
c) ilk seferde doğru yapmadaki oran arttığında bu maliyette azalır
d) periyodik bakımların eksik yapılması neticesinde oluşan bir durma kaynaklı üretim kaybı maliyetleri iç başarısızlık maliyetleri kapsamında değerlendirilir
e) Garanti kapsamındaki maliyetler bu sınıfta değerlendirilir

Cevap : e) Garanti kapsamındaki maliyetler bu sınıfta değerlendirilir

Toplam Kalite Yönetimi

Auzef Bölümler İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans-min
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği

Toplam Kalite Yönetimi 2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!