(125) FELSEFE – 3(1.oturum)

FELSEFE – 3

#1. “İnsanın merkeze alındığı ve aklının öne çıkarıldığı bakış açısı” aşağıda-kilerden hangisiyle adlandırılır?

#2. Âlemde her şey yoktan yaratılmıştır.Bu nedenle yaratılan şeylerin bir ya-ratıcısı olması zorunludur.İbn Rüşd’ün verilen ifadesi İslam felsefesinin aşağıdaki problemle-rinden hangisine yönelik bir açıklamadır?

#3. Modern düşünce, felsefenin bilimi ve bilimsel yöntemi temele aldığı düşünce sistemi olduğuna göre;I. bilim, felsefenin kılavuzudur,II. düşünce inanç merkezlidir,III. doğa, deney ve akılla açıklanabilirözelliklerinden hangileri modern düşünceye ait olabilir?

#4. Gorgias’ın “Hiçbir şey yoktur, olsa da bilemeyiz, bilsek de aktaramayız.”sözünden hareketle aşağıdakiler-den hangisine ulaşılabilir?

#5. “Düşünülebilen ve olabilen bir ve aynıdır. Söylenebilen ya da düşünülebilen zorunlu olarak vardır, Çünkü olması olanaklıdır.”Parmenides’in verilen dizelerinden hareketle asıl varlığın aşağıdakiler-den hangisi olduğu söylenebilir?


#6. Tanrı insandadır, insan Tanrıdadır (…) Eğer bende mevcut olmasaydın Tanrı’m, ben var olmazdım; hiçbir şey olurdum. Daha doğrusu her şey Sen’den, Sen’in aracılığınla ve Sen’in için var olur, Sen’de olmasaydım hiç olurdum.Verilen düşüncelerinden hareketle Augustinus, insan varlığının ne-denini aşağıdakilerden hangisine bağlar?

#7. Aristoteles’e göre insanın erdemli olması, eylemlerin aşırılığı ya da eksikliğinden kaçınarak orta yolu bul-masıyla mümkündür.Buna göre erdemli olmak aşağıda-kilerden hangisine bağlıdır?

#8. I. Din merkezli düşünce görülmüş-tür.II. Din, akılla temellendirilmeye çalı-şılmıştır.III. İnancın bilgiyi mümkün kıldığı düşüncesi egemendir.Yukarıdakilerden hangileri Hristiyan felsefesinin genel özel-likleri arasında yer alır?

#9. Aşağıdakilerden hangisi İslam fel-sefesinin genel özelliklerinden biri değildir?

#10. Büyük ve üstün insan, erdemi; küçük insansa rahatını düşünür.Konfüçyüs bu sözüyle aşağıdaki-lerden hangisini anlatmak istiyor olabilir?


#11. • Bazı kaynaklara göre tarihin ilk filozofu ve bilim insanı olarak kabul edilir.• Geometride kendi ismiyle geçen teoremi oluşturan kişidir.• Evrenin ana maddesinin su olduğu-nu öne sürmüştür.Verilen özellikler aşağıdaki Antik Anadolu filozoflarından hangisine aittir?

#12. Her şey karşıtıyla vardır ve kaçınıl-maz olarak karşıtına dönüşecektir. Yaşam ölüme, sıcak soğuğa… Karşıtların savaşı uyumlu birliğe ve ardından yeniden karşıtların sava-şına dönecektir. Bu durum süreklidir yani her şey sürekli bir değişim için-dedir.Parçadan hareketle Herakleitos’a göre var olan her şey için temel olan nedir?

#13. Cebriye kelamcılarına göre insan özgür değildir ve eylemlerinde mec-burdur. Bütün davranışların eyleme dönüşmesini sağlayan tek şey, ev-reni ve içindekileri yaratan Allah’tır. İnsana bir şeyleri iradesiyle yaptı demek, güneşe kendi kendine doğdu ve battı demek gibidir.Parçadan hareketle aşağıdakiler-den hangisine ulaşılabilir?

#14. Varlık ->Yaratan töz / Varlık->Yaratılan tözler ->Ruh ve Madde Descartes’ın varlık anlayışıyla ilgili verilen şekilden hareketle aşağıda-kilerden hangisi doğru bir bilgi değildir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi istenmeyen ütopya niteliğindedir?


#16. “Tanrı’nın varlığının akılla kanıtlan-ması” çabaları Hristiyan felsefe-sinin aşağıdaki problemlerinden hangisiyle ilgilidir?

#17. Aristoteles’e göre fail neden; mad-denin biçim kazanmasını sağlayan hareket ettirici nedendir.Bu bilgiye göre; “bir sanatçı tarafındanbir demet çiçeğin içine konması içinalçıdan yapılan vazo” örneğinde aşa-ğıdakilerden hangisi fail nedendir?

#18. Kopernik’in güneş merkezli evren sistemini savunduğu için, kilise tarafından engizisyon mahkeme-sinde yargılanan bilim insanı aşa-ğıdakilerden hangisidir?

#19. Skolastik felsefe, Hristiyan inancı öğretilerini akılla anlaşılır kılma çaba-sının sonucudur. Skolastik felsefede teoloji egemendir. Felsefi açıklamalar dinsel kabullerin doğrultusunda yapıl-maktadır.Buna göre aşağıdakilerden han-gisi skolastik felsefenin özelliği olamaz?

#20. • Kimse bilerek kötülük yapmaz. • İnsan, özü itibarıyla iyidir. • Kötülük, onun bilgisizliğinden kay-naklanır.Sokrates’in verilen düşüncelerine göre iyilik için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!