Acil Hizmetlerin Yönetimi

Acil Hizmetlerin Yönetimi

Acil Hizmetlerin Yönetimi

Vize Final
2022 Vize Soruları 2022-2023 Final Soruları
Çıkmış Vize Soruları 2021 Final Deneme
2021 Final Soruları

Acil Hizmetlerin Yönetimi

Auzef Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Acil Hizmetlerin Yönetimi 2022-2023 Vize Soruları

1. I. Terör olayları

II. Kanunsuz grev, lokavt ve işi bırakma eylemleri III. Etnik yapı, din ve mezhep farklılıklarından kaynaklanan olaylar

IV. Ülkeler arası kanunsuzluklar

Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği’ne göre yukarıdakilerden hangileri “kriz yönetimini gerektiren” hâllerdendir?

 

A) II-III-IV
B) |- ||-|||
C) I-IV
D) |- ||
E) | – |||

Cevap : B) |- ||-|||

2. Aşağıdakilerden hangisi acil durum yöneticilerinin öğrenmesi gereken uygulamalardan biri değildir?

A) Tehlikelerin nasıl değerlendirileceği
B) Zarar görebilirliğin nasıl azaltılacağı
C) Yeni yasaların nasıl yürürlüğe gireceği
D) Zarar görebilirliği azaltan yasaların nasıl yürütüleceği
E) Mevzuatın nasıl değerlendirileceği

Cevap : C) Yeni yasaların nasıl yürürlüğe gireceği

3. Aşağıdakilerden hangisi olay komutanı (yönetici ekiplerinden biridir?

A) Planlama
B) Basın sözcüsü
C) Muhasebeci
D) Lojistik
E) Finansman yönetimi

Cevap : B) Basın sözcüsü

4

Acil durum yönetiminin kilit özelliği ve acil durum yönetimi alanında başarının bağlı olduğu faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hazırlık
B) Esneklik
C) Eğitim
D) Müdahale
E) Koordinasyon

pub-ad-placeholder-132" data-inserter-version="2">

Cevap : B) Esneklik

5. Kayıp yaratma potansiyeli çok yüksek, doğal veya insan kaynaklı bir süreç ya da olay olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Felaket
B) Yaralanma
C) Olay
D) Tehlike
E) Kaza

Cevap : D) Tehlike

6. Sosyal bilimlerce “fiziksel çevrenin, bireylerin ve toplumun refahını tehdit eden yönleri” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğal olmayan afet
B) Doğal afet
C) Afet
D) Doğal olmayan risk
E) Doğal risk

Cevap : E) Doğal risk

7. Amerikan sisteminde acil durum yönetimi işleyişi aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Yerel yönetim – federal yönetim – mahalle yönetimi
B) Mahalle yönetimi – federal yönetim – özel sektör
C) Özel sektör – eyalet yönetimi – mahalle yönetimi
D) Yerel yönetim – özel sektör – mahalle yönetimi
E) Yerel yönetim – eyalet yönetimi – federal yönetim

Cevap : E) Yerel yönetim – eyalet yönetimi – federal yönetim

8. Aşağıdakilerden hangisi hükümetlerin acil durumlardaki çalışmalara katılmasının nedenleri arasında gösterilemez?

A) Acil durumlar, bireylerin sağlığını olumsuz etkileyebilir.
B) Çoğu acil durumlar, özellikle de çok kötü olanlar, özel sektörün ele alamayacağı veya almayacağı problemlere yol açabilir.
C) Acil durumlar, çok önemli sembolik elemanlar da içerir.
D) Acil durumlar yaratan olaylar şiddetli, çok ağır sosyal problemlere neden olabilirler.
E) Acil durumlar yoğun bir şekilde politize edilmiş olaylar olabilirler.

Cevap : A) Acil durumlar, bireylerin sağlığını olumsuz etkileyebilir.

9. Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği’ne göre Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu aşağıdakilerden hangisinin başkanlığında oluşturulur?

A) Başbakanlık Müsteşarı
B) İçişleri Bakanı
C) Başbakan
D) Millî Güvenlik Kurulu Sekreteri
E) Milli Eğitim Müsteşarı

Cevap : A) Başbakanlık Müsteşarı

10. “Can ve/veya malı tehlikeye sokan ve toplumsal rutin kaynak ve prosedürleri uygulamaya sokmak suretiyle hemen tepki verilmesi gereken, beklenmedik bir olay” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğal Tehlike
B) Acil durum
C) Felaket
D) Kasırga
E) Olay

Cevap : B) Acil durum

Acil Hizmetlerin Yönetimi
Auzef Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Acil Hizmetlerin Yönetimi

Acil Hizmetlerin Yönetimi 2022-2023 Vize Soruları

11. Aşağıdakilerden hangisi ABD acil durum yönetimi çerçevesinin temel aktörlerinden biri değildir?

A) Mahalle yönetimi
B) Yerel yönetim
C) Özel sektör
D) Federal yönetim
E) Eyalet yönetimi

Cevap : A) Mahalle yönetimi

12. Aşağıdakilerden hangisi jeolojik faktörlerle ilgili afetlerden birisi değildir?

A) Taşkınlar
B) Volkanlar
C) Toprak kayması
D) Yıldırımlı fırtınalar
E) Depremler

Cevap : D) Yıldırımlı fırtınalar

13. Aşağıdakilerden hangisi hazırlıklı olma eylemlerinden birisi değildir?

A) Örgütleri ve kişileri felakete karşı hazırlama
B) Felaketin hasarlarını azaltma
C) Felaketin zararlarını iyileştirme
D) Felaketin boyutlarını hesaplamak
E) Felaket karşıtı çalışmaları artırma

Cevap : C) Felaketin zararlarını iyileştirme

14. Aşağıdakilerden hangisi acil durum yöneticilerinin bireyler ve örgütler arasında samimi ve sınırsız bir ilişki yaratmak için yaptıklarından biri değildir?

A) Bireysel karar oluşturmak
B) İletişimi tesis edip kolaylaştırmak
C) Güven ortamını cesaretlendirmek
D) Ortak karar oluşturmak
E) Kurumsal karar oluşturmak

Cevap : A) Bireysel karar oluşturmak

15. “Çeşitli tehlikeler ve onların etkileri sonucu oluşacak can ve mal kaybından kaynaklanacak zararları uzun dönemde azaltmak veya önlemek için düzenlenmiş, sürekliliği olan aktiviteler” aşağıdakilerden hangisidir?

A) İyileştirme
B) Müdahale
C) Zarar azaltma
D) Hazırlıklı olma
E) Eğitim

Cevap : C) Zarar azaltma

16. “Beklenmeyen veya istenmeyen bir olaydır, özellikle de az sayıda bireyin ve/veya fiziksel yapının hasar gördüğü durumdur.” cümlesi aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlamaktadır?

A) Yangın
B) Felaket
C) Kaza
D) Tehlike
E) Olay

Cevap : C) Kaza

17. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik (insan kaynaklı) afetler kapsamında değerlendirilemez?

A) Uçak kazaları
B) Kimyasal kazalar
C) Bina yıkılmaları
D) Deprem
E) Trafik kazaları

Cevap : D) Deprem

18. Afet anında acil durum fonksiyonlarının yönetileceği merkez aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deprem Yönetim Merkezi
B) Sel Yönetim Merkezi
C) Araç Yönetim Merkezi
D) Acil Durum Yönetim Merkezi
E) Yangın Yönetim Merkezi

Cevap : D) Acil Durum Yönetim Merkezi

19. “Bir acil durum veya felaket meydana geldiğinde nasıl müdahale edileceğinin planlanması ve etkili müdahale yapabilmek için mevcut kaynakların arttırılması yönünde çalışmak” aşağıdakilerden hangisidir?

A) İyileştirme
B) Müdahale
C) Eğitim
D) Zarar azaltma
E) Hazırlıklı olma

Cevap : E) Hazırlıklı olma

20. Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik’e göre aşağı- dakilerden hangisi “İlk Yardım ve Sağlık Hiz- metleri Grubu” servislerinden biri değildir?

A) Temel Sağlık Hizmetleri Servisi
B) Ölüleri Tespit ve Gömme Servisi
C) Ulaştırma ve Nakliye Servisi
D) Hastaneler Servisi
E) Dahiliye Servisi

Cevap : E) Dahiliye Servisi

Acil Hizmetlerin Yönetimi
Auzef Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Acil Hizmetlerin Yönetimi

Auzef Acil Hizmetlerin Yönetimi Auzef Ders Kitabı PDF
AUZEF Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama
Telegram Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!