Acil Müdahale Teknikleri

Acil Müdahale Teknikleri

Acil Müdahale Teknikleri
2022 Deneme Sınavları

Vize Soruları Final Soruları
Vize Deneme -1  Final Deneme 1
2021 Vize Soruları
2023 Vize Soruları

Acil Müdahale Teknikleri

Acil Müdahale Teknikleri
Ünite -1
Triaj Ve Acil Hastanın İlk Değerlendirmesi

Triyaj nedir?

Cevap : Acil servise getirilen hastanın aciliyetine göre sınıflandırmasıdır.

Triyaj kaç şekilde yapılır?

Cevap : Telefonla ve hastanede olmak üzere iki şekilde yapılır.

Triyajı yapılan hasta kaç bölüme ayrılır?

Cevap : Acil bakıma ihtiyaç duyanlar, muhtemel hayatı tehdit altında olan hastalar, hayati tehlike arz eden hastalar, potansiyel olarak ciddi durumdaki hastalar, daha az acil durumlar, olmak üzere beş kategoriye ayırılır.

Travma triyajının skorlaması kaç bölümden oluşur?

Cevap : Perfüzyon, kardiyak, solunum, göz / kas / bütünlük, iskelet, nörolojik,

Acil hasta kaç bölümde sınıflandırılır?

Cevap : Acil olmayan, acil, çok acil, yaşamı tehdit eden

Acil hastanin ilk değerlendirilmesinde neler yapılır?

Cevap : Hastanın ilk değerlendirmesi genellikle görsel olarak yapılır. İkinci aşamada hastanın vital (hayati) belirtileri: nabız, sıcaklık, solunum sayısı, bilinç seviyesi değerlendirilir.

Hastanın fiziksel muayenesinde nelere bakılır?

Cevap : Hastanın fiziki muayenesinde ilk olarak baş ve gözler, ağız boşluğu, burun ve kulaklar değerlendirilir.

Hastanın kalp oskültasyonunda neler değerlendirilir?

Cevap : Kalbin oskültasyonunda çift taraflı olarak üfürüm ve aritmi yönünden değerlendirilir.

Kedi ve köpeklerde bilinç seviyesinin bölümleri nelerdir?

Cevap : Normal, uyuşuk, donuk, sersemlemiş, bilinç kayıp

Perikardiyal efüzyonu olan hastalarda solunum düzeltilmesi için ne yapılır?

Cevap : Perikardiyosentez

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Acil Müdahale Teknikleri
lolonolo

ceholder-132" data-inserter-version="2">

Acil Müdahale Teknikleri Vize

Acil Müdahale Teknikleri
Ünite-2
Şok

Aşağıdakilerden hangisi bir hipoksi çeşidi değildir?

a) Hipemik hipoksi
b) Anemik hipoksi
c) Durgun hipoksi
d) Aktif hipoksi
e) Hipoksemik hipoksi

Cevap : d) Aktif hipoksi

Aşağıdakilerden hangisi hipovolemik şokda görülür?

a) Hipotansiyon
b) Hipertansiyon
c) Bradikardi
d) Mukozalarda hiperemi
e) Hiçbiri

Cevap : a) Hipotansiyon

Tramaya bağlı açık kırık ile seyreden şok durumlarında hastaya aşağıdakilerden öncelikle hangisi uygulanır?

a) Oksijen verilir
b) IV kateter yerleştirilir ve sıvı verilmeye başlanır
c) SC serum izotonik verilir
d) Kırık temizlenerek sarılır
e) Kırık pozisyonunu belirlemek için röntgen çekilir

Cevap : b) IV kateter yerleştirilir ve sıvı verilmeye başlanır

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Acil Müdahale Teknikleri
lolonolo

Acil Müdahale Teknikleri Vize

Acil Müdahale Teknikleri
Ünite-3
Kedi Ve Köpeklerde Özel Organ Sistem Bozuklukları

Aşağıdakilerden hangi durumda köpeklerde sağ kalp yetmezliği gelişir?

a) Kalp kurdu
b) Dilate kardiyomiyopati
c) Pulmoner darlık
d) Atriyal septal defekt
e) Enfektif endokardit

Cevap : e) Enfektif endokardit

Solunum problemi olarak dispne yaşayan bir kediye yaklaşım için aşağıdakilerden hangisine öncelik verirsiniz?

a) Hayvanı fazla strese sokmayacak şekilde sıkmadan tutarsınız
b) Hemen genel muayenesini yaparsınız
c) Tanı koymak için kan alırsınız
d) Sıvı ve ilaç vermek için IV kateter yerleştirirsiniz
e) Hiçbiri

Cevap : a) Hayvanı fazla strese sokmayacak şekilde sıkmadan tutarsınız

Köpeklerde aşağıdakilerden hangisi akut gastroenteritise neden olmaz?

a) Non-steroid antiinflamatuarlar
b) Parvavirus
c) coli infeksiyonları
d) Koksidiyoz
e) Özafagit

Cevap : e) Özafagit

Aşağıdakilerden hangisi üriner obstrüksiyonlara neden olmaz?

a) Tümörler
b) Ürolitler
c) Kronik böbrek yetmezliği
d) Kristal tıkaçları
e) Bazik idrar

Cevap : c) Kronik böbrek yetmezliği

Aşağıdakilerden hangisi kedilerde görülen hormonal acil durumlar arasında yer almaz?

a) Diabetes Mellitus tip I
b) Diabetes Mellitus tip II
c) Hipoglisemi
d) Hiperadrenokortisizm
e) Diyabetik ketoasidoz

Cevap : d) Hiperadrenokortisizm

Kedilerde toksikolojik acil durumların tespiti için aşağıdakilerden hangisi öncelikli değildir?

a) Hemogram
b) Genel muayene
c) Detaylı anamnez
d) Serum kalsiyum düzeyi
e) BUN

Cevap : d) Serum kalsiyum düzeyi

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Acil Müdahale Teknikleri
lolonolo

Acil Müdahale Teknikleri Vize

Acil Müdahale Teknikleri
Ünite -4
Hayvan Türlerine Özel Acil Durumlar

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Sürüngenlerde vücut sıcaklığının korunması çok önemlidir.
b) Tavşanlar ağızlarından nefes aldıkları için tutulurken ağızları kapanmamalıdır.
c) Kuşlarda IV kan alma işlemi yapılamaz.
d) Kobaylarda C vitamini eksikliği görülmez
e) Hiçbiri

Cevap : a) Sürüngenlerde vücut sıcaklığının korunması çok önemlidir.

Aşağıdakilerden hangisi kuşlarda stres kaynağı değildir?

a) Ele alma
b) Kafesden kafese nakletme
c) Muayene
d) Hastalıklar
e) Kaynak suyu yerine çeşme suyu verilmesi

Cevap : e) Kaynak suyu yerine çeşme suyu verilmesi

Aşağıdakilerden hangisi ruminantlarda gelişen solunum acilleri kapsamında değildir?

a) Pnömoni
b) Laringeal hemiplaji
c) Streptococcus equi enfeksiyonları
d) Travma
e) Akciğer ödemi

Cevap : c) Streptococcus equi enfeksiyonları

Aşağıdakilerden hangisi metabolik acil sınıfına girmektedir?

a) Atlarda hipokalsemik tetani
b) Ruminantlarda transport tetanisi
c) Keçilerde purpural parezis
d) Koyunlarda hipomagnezemi
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Acil Müdahale Teknikleri
lolonolo

Acil Müdahale Teknikleri Vize

Acil Müdahale Teknikleri
Ünite-5
Acil Müdahale Gerektiren Diğer Durumlar

Termoregülasyon merkezi beynin hangi bölümünde yer alır?

a) Hipotalamus
b) Hipofiz
c) Amigdala
d) Serebellum
e) Omurilik

Cevap : a) Hipotalamus

Elektrik akımına kapılan bir hayvan için yapılacak ilk müdahale nedir?

a) Hemen akım kesilir
b) IV kateter takılarak, sıvı verilir
c) Analjezik yapılır
d) Yanık yerlerine yanık kremi sürülür
e) Hiçbiri

Cevap : a) Hemen akım kesilir

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Acil Müdahale Teknikleri
lolonolo

Acil Müdahale Teknikleri Vize

Acil Müdahale Teknikleri
Ünite -6
Acil Müdahale Teknikleri – 1

Kedi ve köpeklerde aşağıdakilerden hangisi kan basıncının ölçüm endikasyonları arasında yer almaz?

a) Kalp hastalıkları
b) Anestezi
c) Hepatit
d) Kronik böbrek yetmezliği
e) Cushing sendromu

Cevap : c) Hepatit

Sıvı tedavisi sırasında aşağıdakilerden hangisi izlenmelidir?

a) Vücut ağırlığı
b) İdrar üretimi
c) Elektrolitler
d) Kan basıncı
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

EKG’de alınan ritimler nasıl değerlendirilir?

a) QRS kompleksi uzun ve dardır
b) QRS kompleksi uzun ve geniştir
c) QRS kompleksi kısa ve dardır
d) QRS kompleksi kısa ve geniştir
e) Hiçbiri

Cevap : a) QRS kompleksi uzun ve dardır

CPR sırasında hastada aşağıdakilerden hangisi sürekli olarak değerlendirilir?

a) Solunum
b) Arteriyel kan gazlarının ölçümü
c) Pulsoksimetre ile oksijen saturasyonu
d) Elektrokardiyografi
e) Nabız sayısı

Cevap : d) Elektrokardiyografi

Bir köpekten alınan tam kan örneği oda sıcaklığında en fazla ne kadar bekletetilebilr?

a) 6 saat
b) 10 saat
c) 8 saat
d) 9 saat
e) 7 saat

Cevap : c) 8 saat

Aşağıdakilerden hangisi üriner kateterizasyon endikasyonu değildir?

a) Üreter obstrüksiyonları
b) Üretra obstrüksiyonları
c) İdrarın boşaltılması
d) İdrarın toplanması
e) Hepsi

Cevap : a) Üreter obstrüksiyonları

Aşağıdakilerden hangisi ruminantlarda mide bölümlerinden biri değildir?

a) Rumen
b) Retikulum
c) Omazum
d) Abomazum
e) Sekum

Cevap : e) Sekum

Atlarda nazogastrik entübasyon aşağıdakilerden hangi işlem için kullanılır?

a) Sıvı verilmesi
b) Gıda verilmesi
c) İlaç verilmesi
d) Mide gazının alınması
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Acil Müdahale Teknikleri
lolonolo

Acil Müdahale Teknikleri Vize

Acil Müdahale Teknikleri
Ünite-6
Acil Müdahale Teknikleri – 2

Yoğun bakım kabini bulunmayan merkezlerde, büyük ırk köpeklerin oksijenizasyonu en kolay nasıl sağlanır?

a) Elizabeth yakalığı ile
b) Transtrakeal kateter ile
c) Endotrakeal entübasyon ile
d) Otomatik ventilatör ile
e) Trakeostomi tüpü ile

Cevap : a) Elizabeth yakalığı ile

Pnömotoraksı mevcut hastalarda solunumu rahatlatacak müdahale aşağıdakilerden hangisidir?

a) Abdominosentez
b) Perikardiyosentez
c) Endotrakeal entübasyon
d) Transtrakeal kateter ile oksijenizasyon
e) Torakosentez

Cevap : e) Torakosentez

Üst solunum yolu tıkalı hastalarda oksijen ihtiyacı nasıl sağlanır?

a) Oksijen kabini içinde tutulur
b) Maske ile oksijen uygulanır
c) İntranasal kateter ile oksijen uygulanır
d) Elizabeth yakalığı ile oksijen uygulanır
e) Transtrakeal kateter ile oksijen uygulanır

Cevap : e) Transtrakeal kateter ile oksijen uygulanır

İntranaasal kateter uygulaması aşağıdaki hastalardan hangisinde kullanılabilir?

a) Kafa travması yaşayan hastada
b) Brakiosefalik ırk bir hastada
c) Ağızdan nefes alan stresli bir hastada
d) Sakin mizaçlı hafif solunum güçlüğü yaşayan bir hastada
e) Burun kanaması olan bir hastada

Cevap : d) Sakin mizaçlı hafif solunum güçlüğü yaşayan bir hastada

Aşağıdakilerden hangisi Torakosentez işleminde kullanılan ekipmanlardan değildir?

a) Laringeskop
b) Venöz kateter
c) 3 yollu musluk
d) Kelebek kateter
e) Enjektör

Cevap : a) Laringeskop

Yavru (3 aylık), küçük ırk bir köpek için hangi renk venöz kateter kullanımı en uygun olacaktır?

a) Pembe
b) Yeşil
c) Gri
d) Turuncu
e) Sarı

Cevap : e) Sarı

Sentral venöz kateterizasyon için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Juguler ven tercih edilir
b) Komplikasyonu yoktur, güvenli bir uygulamadır
c) İşlem sedasyon altında uygulanmalıdır
d) Flebit oluşabilir
e) Uygulama için asepsi şarttır

Cevap : b) Komplikasyonu yoktur, güvenli bir uygulamadır

Entübasyon tüpleri için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) ‘Cuff’ lı tüplerde balon basıncı 25 cm Hg’yi geçmemelidir
b) Entübasyon tüpü trakeanın an alt sınırına kadar ilerletilmelidir.
c) İki burun deliği arasındaki mesafe tüpün dış çapını gösterir
d) Tüplerdeki Murphy gözü, tüp tıkandığında hava akışını sağlar
e) Glottis açılığına göre tüp genişliği seçilebilir

Cevap : b) Entübasyon tüpü trakeanın an alt sınırına kadar ilerletilmelidir.

Perikardiyosentez sırasında veteriner hekim hangi ilacı yanınızda bulundurmanızı ister?

a) Kan sulandırıcı
b) Ağrı kesici
c) Lidokain
d) İdrar söktürücü
e) Antibiyotik

Cevap : c) Lidokain

Sefalik ven kateterizasyonu için hangi bölgenin tıraş ve asepsisi sağlanır?

a) Boyun bölgesi
b) Arka bacağın iç yüzü
c) Arka bacağın dış yüzü
d) Ön bacağın ön yüzü
e) Kuyruğun üst kısmı

Cevap : d) Ön bacağın ön yüzü

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Acil Müdahale Teknikleri
lolonolo

 

Auzef Acil Müdahale Teknikleri Auzef Acil Müdahale Teknikleri Ders Kitabı pdf

Auzef Acil Müdahale Teknikleri Ders Kitabı

Acil Müdahale Teknikleri Vize Soruları

1. Ortopne duruş sergileyen bir köpek ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : solunum yoktur

2) Aşağıdaki durumlardan hangisinde torako sentez yapılmasını düşünülebilir?

Cevap : Plevral efüzyon

3) Genç hayvanlarda IV sıvı sağaltımı Aşağıdakilerden hangisi yoluyla yapılır?

Cevap : SC

4) ısı çarpmasına maruz kalan bir köpekte Aşağıdakilerden hangisi görülmez?

Cevap : Poliüri

5) Acil hastasına ilk müdahaleyi yapmak üzere bir teknikerin hasta yakından öğrenmesi gereken en önemli bilgi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Hastanızın huyu nasıldır

6) Aşağıdaki hayvanlardan hangisi idrar yolunu tıkayan ürolitlerin oluşumu açısından risk grubu içerisinde yer alır?

Cevap : Koyun

7) Aşağıdakilerden hangisi acil hastanın görsel muayenesinde belirlenemez?

Cevap : kapalı travma

8) Aşağıdaki durumların hangisinde köpeklerde sağ kalp yetmezliği gelişir?

Cevap : enfektif endokardiyagrafi

9) Aşağıdaki güvenlerden hangisi kedi ve köpeklerde intravenöz kateter yerleştirmek için tercih edilmez?

Cevap : sublukanöz abdominis ven

10) Aşağıdakilerden hangisi Kan basıncının ölçme endikasyonları arasında yer almaz?

Cevap : Gastrointestinal hastalıklar

11) Aşağıdakilerden hangisi kolloidal bir sıvı değildir?

Cevap : Aktarlı ringer

12) Aşağıdakilerden hangisi adlarda kolik nedenleri arasında yer almaz?

Cevap : Gebelik

13) Kanaması olan bir at için aşağıdakilerden hangisi öncelikli olarak uygulanmalıdır?

Cevap : kolloidal sıvı

14) Aşağıdakilerden hangisi kusmanın oluşum sebepleri arasına yer almaz?

Cevap : Özofagit

15) Aşağıdakilerden hangisi hayvanlara verilen sıvıların kullanım alanları arasında yer almaz?

Cevap : Dehidrasyon

16) Aşağıdakilerden hangisi hastanın metal belirtilerini ifade etmektedir?

Cevap : Nabız Rektal ısı Solunum sayısı kapiller dolum zamanı Bilinç durumu

17) Aşağıdaki kavram tanım eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

Cevap : Pnömotoraks

18) Aşağıdakilerden hangisi kedi ve köpeklerde donmanın başlangıç noktaları arasında yer almaz?

Cevap : Dil

19) Ekstrasellüler Sıvı kaybı ve derecesinin belirlenmesinde Aşağıdakilerden hangisi önemlidir?

Cevap : Dehidrasyon/deri tungoru

20) Aşağıdakilerden hangisi donma yaşayan bir kediye uygulanabilir?

Cevap : hayvanın etkilenen bölümü ılık suya daldırılır

21) Trafik kazası ile acile getirilen ve yoğun kanamalı açık kırığı olan 7 yaşında erkek bir köpeğe aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Cevap : Hemen IV hattı açılr ve sıvı vermeye başlanır

22) Isı çarpmasına maruz kalan köpeklerin vücut ısısı genellikle kaç derecenin üzerindedir?

Cevap : 40 °C

23) Aşağıdakilerden hangisi trakeostomi endikasyonlarından değildir?

Cevap : Burun deliklerinin kan ile tıkalı olması

Laborant Ve Veteriner Sağlık

Laborant Ve Veteriner Sağlık Telegram Laborant Ve Veteriner Sağlık
facebook LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!