Afetlerde Etik Değerler

Afetlerde Etik Değerler Deneme Sınavları

Vize Final
2022-2023 Final Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ünite Soruları

Vize Final
Ünite 1 Ünite 5
Ünite 2 Ünite 6
Ünite 3 Ünite 7
Ünite 4 Ünite 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Üniteler

Genel Olarak Etik
Uygulamalı Etik
Afet Yönetimi Ve Etik İlişkisi: Genel Bakış
Afet Öncesi Ve Etik
Afet Esnasında Etik
Afet Sonrasında Etik
Örgütsel, Yönetsel Etik Ve Afet Yönetimi
Kamu Ve Siyaset Etiği Açısından Afet Yönetimi
Afet Yönetiminde Sağlık Ve Sosyal Hizmet Etiği
Afet Sürecinde Medya Ve Etik
Afetlere Sivil Toplum Kuruluşları Ve Takım Çalışması Etiği
Eğitim Boyutuyla Afet Yönetimi Ve Etik
Afetlerde Uluslararası Boyut Ve Etik
Afet Sürecinde Ayrımcılık Ve Kayırmacılık

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

 

Afetlerde Etik Değerler 2022-2023 Final Soruları

1. Etik olarak insan davranışlarının sonuçlarına odaklanan anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uygulamalı Etik
B) Yararcı Etik
C) Deontoloji Etiği
D) Erdem Etiği
E) Telelojik Etik

Cevap : E) Telelojik Etik

2. Aşağıdakilerden hangisi sağlık etiği ilkelerden değildir?

A) Hekim, yasalara saygılı olmalı ve aynı zamanda hastanın yararı için gereken sorumluluğu kabul etmelidir.
B) Hekim, şefkat ve saygı ile insan onuru ve hakları için yeterli tibbi bakım sağlamaya kendini adamalıdır.
C) Hekimin tıp eğitimini sürdürmek için çalışmayı sürdürmeye ihtiyacı olmamalıdır.
D) Hekim, hastaların, meslektaşlarının ve diğer sağlık çalışanlarının haklarına saygı göstermelidir.
E) Hekim, profesyonellik standartlarını muhafaza etmeli, profesyonel ilişkilerinde dürüst olmalıdır.

Cevap : C) Hekimin tıp eğitimini sürdürmek için çalışmayı sürdürmeye ihtiyacı olmamalıdır.

3. Yapılan araştırmalara göre, kamuoyunu ilgilendiren ve gazete, dergi, televizyon gibi medya kuruluşları aracılığıyla dile getirilen bazı sorunlar kısa sürede çözüme kavuşmaktadır.
Buna göre medyayla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Medya, olayları çarpıtmaktadır.
B) Medya, halkın bilinçlenmesinde etkilidir.
C) Medya, eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
D) Medya, halk için yararlı çalışmalar yapmaktadır.
E) Medya, kamuoyu oluşturmada etkilidir.

Cevap : A) Medya, olayları çarpıtmaktadır.

4. I. Yangın
II. Deprem
III. Sel
IV. Sağlık
Afetlerde acil yardım eğitimi yukarıdaki hangi konulardan oluşmalıdır?

A) I ve II
B) I, II ve III
C) II, III ve IV
D) I, III ve IV
E) II ve III

Cevap : B) I, II ve III

5. Her türlü sözlü, yazılı, basılı görsel metin ve imgeleri içeren çok geniş iletişim araçlarını kapsayan bir kavramdır. Bu kavramın içinde gazeteler, dergiler, kitaplar, broşürler gibi basılı; aynı zamanda televizyon, sinema gibi görsel, ve radyo gibi işitsel kitle iletişim araçları da yer alır.
Yukarıda açıklaması yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) İletişim
B) Medya
C) Cemiyet
D) Ajans
E) Basın

Cevap : B) Medya

6. Aşağıdakilerden hangisi akraba kayırmacılığı olarak da adlandırılır?

A) Nepotizm
B) Fanatizm
C) Partizanlık
D) Holiganizm
E) Kronizm

Cevap : A) Nepotizm

7. Aşağıdakilerden hangisi mesleki etik ilkelerinden değildir?

A) Savurganlık
B) Mesleğe bağlılık
C) Doğruluk
D) Güvenirlilik
E) Yeterlilik

Cevap : A) Savurganlık

8. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının afet öncesi görevlerinden değildir?

A) Afetlerin tüm süreçlerinde halk ve devletin iş birliği yapmalarını sağlamak
B) Halkı afetlerin olmayacağına ikna etmek
C) Resmi kurumlar ile iş birliği yaparak devletin eksik kalan yönlerini tamamlamak
D) Afetlerin önlenmesi ve zararlarını engelleme çalışmalarına katılarak halkın cesaretlendirilmesini sağlamak
E) Yerel ve ulusal seviyede eğitim, araştırma ve yardım çalışmaları yapmak

Cevap : B) Halkı afetlerin olmayacağına ikna etmek

9. Aşağıdaki olayların hangisinden sonra uluslararası yardım gönderilmesi ihtimali düşüktür?

A) Sel
B) Tsunami
C) Trafik kazası
D) Deprem
E) Yangın

Cevap : C) Trafik kazası

10. I. İş garantisi istemek
II. Kaçak inşaat yaptırmak
III. Gecekondu isteği
IV. Okul yapılması isteği
Yukarıdakilerden hangileri vatandaşların siyasetçilerden seçim öncesi etik olmayan isteklerindendir?

A) I, III ve IV
B) I ve III
C) I,II ve IV
D) I ve II
E) I, II ve III

Cevap : E) I, II ve III

11. Aşağıdakilerden hangisi afet yönetimi evrelerinden değildir?

A) Yeniden inşa
B) Riski göz ardı etme
C) Afete hazırlık
D) Riski azaltma
E) Kurtarma ve ilk yardım

Cevap : B) Riski göz ardı etme

12. Aşağıdakilerden hangisi politika kelimesini karşılamaz?

A) Güç
B) Devlete ait işler
C) Siyaset
D) Vatandaş
E) Devleti yönetme

Cevap : A) Güç

13. Aşağıdakilerden hangisi etik ilkelerin belirlenmesinde evrensel insani değerler ve haklar açısından dikkate alınmaz?

A) Her bireyin başkalarının zararlarından korunmada aynı haklara sahip olması
B) İnsan yaşamının değerli olması
C) Herkesin insani olmayan zararlardan korunma hakkına sahip olması
D) Herkesin yaşamının eşit değerde olması
E) Varlıklı olanların öncelikli olması

Cevap : E) Varlıklı olanların öncelikli olması

14. Afet sonrası uluslararası yardım paketlerinde aşağıdakilerden hangisinin olması beklenmez?

A) Çadır
B) Mama/Çocuk bezi
C) Yiyecek
D) Giyecek
E) Cep telefonu

Cevap : E) Cep telefonu

15. Eğitim faaliyetleri bir meslek olarak ele alındığında, aşağıdakilerden hangisinin sorumluluğu söz konusu değildir?

A) Eğitim müfettişleri
B) Öğretmenler
C) Eğitim yöneticileri
D) Kantinciler
E) Öğrenciler

Cevap : D) Kantinciler

16. Hem bireylerin hem de grupların özel ihtiyaçları için afet mağdurlarının hassas ve sıkıntıda olduğu konularda öncelik göstererek, ayrım yapmaksızın, tarafsız ve adil bir şekilde sağlanmış olmalıdır.
Yukarıdaki açıklama afet esnasında uygulanacak ilkelerden hangisini ifade etmektedir?

A) Afet esnasında katılım ve bilginin dağılımı
B) Genel ahlaki zorunluluklar
C) Halkın zorunlu tahliyesi
D) Afet esnasında insani yardımlar
E) Uygunluk ve adalet

Cevap : D) Afet esnasında insani yardımlar

17. Aşağıdakilerden hangisi Türk Kızılayı’nın ilkelerinden değildir?

A) Tarafsızlık ilkesi
B) Ayrım gözetmeme ilkesi
C) Bağımsızlık ilkesi
D) Tutumluluk ilkesi
E) İnsanlık ilkesi

Cevap : D) Tutumluluk ilkesi

18. Aşağıdakilerden hangisi afet anında gerçekleştirilen operasyonların aşamalarından biri değildir?

A) Yardım malzemelerinin teslim alınması aşaması
B) Yardım malzemelerinin gönderilmesi aşaması
C) Bildirim aşaması
D) Yardımlara itiraz aşaması
E) Seferberlik aşaması

Cevap : D) Yardımlara itiraz aşaması

19. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Afet Müdahale Planı’nın (TAMP) hedeflerinden biri değildir?

A) Halk sağlığını korumak ve sürdürmek
B) Ekonomik ve sosyal kayıpları azaltmak
C) Müdahale çalışmalarını ağırdan almak
D) Kesintiye uğrayan hayatı ve faaliyetleri en kısa sürede normale döndürmek
E) Hayat kurtarmak

Cevap : C) Müdahale çalışmalarını ağırdan almak

20. Aşağıdakilerden hangisi sağlık çalışanlarının dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?

A) Eğitim
B) Sağlık kurumları arasında koordinasyon
C) Tedavinin ucuz olması
D) Çevre sağlığı
E) Acil sağlık hizmetlerinin planlanması

Cevap : C) Tedavinin ucuz olması

Afetlerde Etik Değerler

 

Afetlerde Etik Değerler Auzef Afetlerde Etik Değerler Ders kitabı pdf

Auzef Afetlerde Etik Değerler Ders kitabı

Auzef Acil Durum Ve Afet Yönetimi Facebook ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!