Akkoyunlu, Karakoyunlu ve Safeviler Tarihi

Deneme Sınavları

Vize Final
Vize Deneme Sınavı -1 Final Deneme Sınavı -1
Vize Deneme Sınavı -2 Final Deneme Sınavı -2
Vize Deneme Sınavı -3 Final Deneme Sınavı -3
2021 Vize Soruları-1
2021 Vize Soruları-2
2023 Vize Soruları

Tarih Bahar Dönemi

Akkoyunlu, Karakoyunlu ve Safeviler Tarihi

Çıkmış Sorular

1- Cihan Şah’ın 1440 senesinde Gürcistan’a yönelik seferinde yanında götürdüğü Safevi şeyhi kimdir?

A) Şeyh Cüneyd
B) Şah İsmail
C) Şeyh Haydar
D) İbrahim
E) Safiyüddin Erdebilî

Cevap : D) İbrahim

2- 1427’de bir müntesibinin Şahruh’u öldürme girişiminde bulunduğu, 1441 yılında bazı müntesiplerinin Cihan Şah tarafından öldürülüğü, 1444 yılında ise Edirne’de isyana kalkışan dini hareketin adı nedir?

A) Hurufiyye
B) Nakşibendiyye
C) Halvetiyye
D) Safeviyye
E) Kadiriyye

Cevap : A) Hurufiyye

3- Cihan Şah hangi bölgeye yönelik yaptığı seferlerin cihad olması sebebiyle dini ve siyasi meşruiyetini artırmaktaydı?

A) Doğu Avrupa
B) Gürcistan
C) Hindistan
D) Suriye
E) Sibirya

Cevap : B) Gürcistan

4- 1448 yılında Cihan Şah’a yönelik kimin isyanıyla başlayan olaylar silsilesi, meseleyi Akkoyunlular ve Memlükler’in de müdahil olduğu bir noktaya getirdi?

A) Timurlu Mehmed Sultan
B) Cihangir
C) Mehmed Mirza
D) Elvend Mirza
E) Muhammedî Mirza

Cevap : D) Elvend Mirza

5- 1459 yılından itibaren babası Cihan Şah’ın küçük oğlu Muhammedî Mirza’ya siyaseten daha çok
temayül göstermesi sebebiyle bağımsız olarak hareket etmeye başlayayan Karakoyunlu şehzadesi
kimdir?

A) Elvend
B) Hasan Ali
C) Pir Budak
D) Muhammedî Mirza
E) İskender

Cevap : C) Pir Budak

6- Yaptığı baskın ile Karakoyunlu lideri Cihan Şah’ı öldüren Akkoyunlu lideri kimdir?

A) Uzun Hasan
B) Ali
C) Hamza
D) Cihangir
E) Kara Mehmed

Cevap : A) Uzun Hasan

7- Akkoyunlu İç Savaşı sürecinde Diyarbekir civarında, Memlük müttefiki Döğer kuvvetleriyle karşılaşıp esir alınan Akkoyunlu beyi kimdir?

A) Ali
B) Cihangir
C) Hüseyin
D) Uzun Hasan
E) Hamza

Cevap : B) Cihangir

8- 1437-1444 yılları arasında Akkoyunlu liderliğini elinde tutan isim kimdir?

A) Uzun Hasan
B) Ali
C) Hamza
D) Hüseyin
E) Cihangir

Cevap : C) Hamza

9- Uzun Hasan Akkoyunlu İç Savaşı’nı 1457 yılında hangi Akkoyunlu liderini mağlup edip bitirerek uzun süreli hükümdarlığını başlatmıştır?

A) Ali
B) Yakub
C) Hamza
D) Kılıç Arslan
E) Cihangir

Cevap : E) Cihangir

10- Uzun Hasan’ın Cihan Şah’ı mağlup etmesinin ardından mağlup ettiği Timurlu hükümdarı kimdir?

A) Ebû Said
B) Uluğ Bey
C) Şahruh
D) Hüseyin Baykara
E) Timur

Cevap : A) Ebû Said

11- Uzun Hasan’ın emriyle Celâleddin ed-Devvânî tarafından kaleme alınan ahlak felsefesine dair Farsça eserin adı nedir?

A) Ahlâk-ı Alâî
B) Ahlâk-ı Muhsinî
C) Ahlâk-ı Celâlî
D) Ahlâk-ı Mansûrî
E) Tehzîbü’l-Ahlâk

Cevap : C) Ahlâk-ı Celâlî

12- Otlukbeli Muharebesi hangi devletler arasında cereyan etmiştir?

A) Akkoyunlu Devleti-Memlükler
B) Akkoyunlu Devleti-Osmanlı Devleti
C) Akkoyunlu Devleti-Venedik Cumhuriyeti
D) Akkoyunlu Devleti-Timurlular
E) Akkoyunlu Devleti-Karamanoğulları

Cevap : B) Akkoyunlu Devleti-Osmanlı Devleti

13- Müellifleri (1) Ebû Bekr-i Tihrânî (2) Fazlullah el-Huncî olan Akkoyunlu tarihine dair kaleme alınmış eserler sırasıyla hangileridir?

A) Heşt Behişt / Kitâb-ı Diyarbekriyye
B) Târîh-i Âlemârâ-yı Emînî / Zafernâme
C) Zafernâme / Heşt Behişt
D) Kitâb-ı Diyarbekriyye / Târîh-i Âlemârâ-yı Emînî
E) Târîh-i Âlemârâ-yı Emînî / Kitâb-ı Diyarbekriyye

Cevap : D) Kitâb-ı Diyarbekriyye / Târîh-i Âlemârâ-yı Emînî

14- Şeyh Haydar hangi bölgeye yaptığı akınlar neticesinde ekonomik ve siyasi kazanımlar elde etmiştir?

A) Anadolu
B) Suriye
C) Hindistan
D) Maveraünnehir
E) Kafkaslar

Cevap : E) Kafkaslar

15- Akkoyunlu Yakub Bey’in yardımıyla Şeyh Haydar’ı mağlup eden Şirvanşahlar hükümdarı kimdir?

A) Ferruh Yesâr
B) Sultan Halil
C) Şahruh
D) Şeyh İbrahim
E) Ferruhzâd

Cevap : A) Ferruh Yesâr

16- “Keskin, uzun bir konik biçiminde, kırmızı renkli, yünden yapılmış bir başlıktı. Başlığın bu kısmı Oniki İmamlar’ın bir işareti olarak on iki kat veya katmana sahipti. Kızıl başlığın etrafında beyaz veya yeşik yün veya ipekten yapılmış bir halka vardı.” Burada sözü geçen başlığın ismi nedir?

A) Tâc-ı Hüseynî
B) Tâc-ı Haydârî
C) Sikke-i Zehebî
D) Tâc-ı Kâdirî
E) Tâc-ı Edeb

Cevap : B) Tâc-ı Haydârî

17- Şeyh Haydar’ın üç oğlu dört buçuk yıllık hapis hayatlarını nerede geçirmiştir?

A) Tebriz
B) Diyarbekir
C) Alamut Kalesi
D) İstahr Kalesi
E) Van Kalesi

Cevap : D) İstahr Kalesi

18- Akkoyunlu tahtında iddia sahiplerinden Sultan Yakub’un oğlu Baysungur Mirza’nın Şirvanşahlar ile ittifak yapması üzerine Şeyh Haydar’ın oğlu Sultan Ali ile ittifak yapan Uzun Hasan’ın torunu Akkoyunlu lideri kimdir?

A) Yakub Bey
B) Ferruh Yesâr
C) Şeyh Cafer
D) Elvend
E) Rüstem Bey

Cevap : E) Rüstem Bey

Akkoyunlu, Karakoyunlu ve Safeviler Tarihi Çıkmış Sorular

Auzef Akkoyunlu, Karakoyunlu ve Safeviler Tarihi Auzef Akkoyunlu, Karakoyunlu ve Safeviler Tarihi Ders Kitabı PDF

 

Auzef Tarih facebook Auzef Tarih
Telegram Tarih lolonolo YOUTUBE
error: Content is protected !!