Avrupa Tarihi

Vize Final
2021 Vize Soruları 2023 Final Soruları
Vize Deneme Sınavı -1 Final Deneme Sınavı -1
Vize Deneme Sınavı -2 Final Deneme Sınavı -2
Vize Deneme Sınavı -3 Final Deneme Sınavı -3
Vize Deneme Sınavı -4 Final Deneme Sınavı -4

Avrupa Tarihi 2021 Vize Soruları

Auzef Avrupa Tarihi 2021 Vize Soruları

Avrupa Tarihi 2021 Vize Soruları

1- Orta çağ Katolik kilisesinin metin yazımı ve ibadet için kullandığı dil aşağıdakilerden hangisidir?

A) Latince
B) Grekçe
C)İbranice
D) Aramice
E)Süryanice

Cevap : A) Latince

2- Aşağıdakilerden hangisi Portekiz Krallığının 15. yüzyılda giriştiği denizaşırı seferlerin sebeplerinden biri değildir?

A) Preste joaonun kayıp krallığını bulmak
B) Afrika içlerinden köle temin etmek
C) Baharat ticaretine katılmak
D) Altın ticaretini ele gegirmek
E) Dunyanin insansiz bölgelerini keşfetmek

Cevap : E) Dunyanin insansiz bölgelerini keşfetmek

3- 16. yüzyıldaki ilk Protestan cemaatler arasında çok sayıda zanaatkārın bulunması aşağıdaki olgulardan hangisiyle açıklanabilir

A) Sehirlerde okuma yazma oranının yüksekliği
B) Köylülerin geleneklere olan sarsılmaz bağlılığı
C) inanç degişikliğinin maddi kazanç getirecegi beklentisi
D) Zanaat sahiplerinin daha egitimli kişiler olmaları
E) Zanaatkarların sürgün hayatına nispeten uygun bir yaşam sürmesi

Cevap : E) Zanaatkarların sürgün hayatına nispeten uygun bir yaşam sürmesi

4- 16. yüzyılda Kutsal Roma imparatorluk tacı için rekabet eden iki hanedanın ismi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir

A Valois-Osmanlı
B) Valois-Yagellon
C) Habsburg-Anjou
D) Osmanlı-Habsburg
E) Habsburg-valois

Cevap : E) Habsburg-valois

5 16. yüzyılda ispanyolların Güney ve Orta Amerika’daki keșif ve iskän girişimleri hakkinda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değild

A) Brezilya bir şeker üretim merkezi haline getirildi
B) Günümuzdeki Mexico City’nin temelleri atild.
C) Aztek imparatorluğu parçalandı
D) Meksika ve Peru’da önemli başarılar elde edildi.
E) Orta Amerika’dan önemli miktarda gümüş ispanya’ya nakledildi

Cevap : E) Orta Amerika’dan önemli miktarda gümüş ispanya’ya nakledildi

6-  Aşağidakilerden hangisi Reform kiliselerinin bölgesel ve milli özellikler kazandığının kanıtlarından biri değildir?

A) Hollanda’da Rabb’in Sofrası ayininin değişmeksizin devam etmesi
B) Erdel’de Kalvinci, Lutherci ve Üniteryen kiliselerin bir arada var olması
C) Batılıların yerleştiği kolonilerde görece bağımsız kiliselerin kurulması
D) Heinrich Bullingerin 1566’da yazdığı dini risalenin Reformcu kiliselere dağıtılması
E) ingiltere’de eski piskoposlukların korunması

Cevap : E) ingiltere’de eski piskoposlukların korunması

7-  16. yüzyılin ilk yarısında Protestanlığın Avrupa’da yayılmasını engellemek için çalışan hükümdarın ismi aşağidakilerden hangisidir?

A) II. Christian
B) I. François
C) X. Leo
D) Johann Friedrich
E) V. Karl

Cevap : E) V. Karl

8- Aşağidakiterden hangisi Reform hareketinin güçlenmesini sağlayan Almanya’ya özgü unsurlardan biri değildir?

A) 16 yüzyılın başında imparatorlukta çıkan köylü hareketleri
B) Alman topraklarının yan bağımsız prensliklerce yönetilmesi
C) Almanya’daki gezgin vaizler
D) Kilise mensuplarının maddi çıkarlar peşine düşmeleri
E) Matbaanın icadı

Cevap : C) Almanya’daki gezgin vaizler

9- Kutsal Roma imparatorunu belirleyen seçime katılıp oy verme hakkına sahip olan siyasi kurumun adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Elektör Prenslik
B) Emaret
C) Habsburg
D) Papalık
E) Palatinlik

Cevap : A) Elektör Prenslik

10- Aşağıdakilerin hangisinde Rönesans dönemi düşünür ve eserleri arasında yapılan eşleştirme doğru değildir?

A) Machiavelli- Hükümdar
B) Thomas More -Ütopya
C) Filippo Brunelleschi – İlahi Komedya
D) Erasmus – Deliliğe Övgü
E) Giorgio Vasari- En Muhteşem Ressam, Heykeltıraş ve Mimarların Hayatı

Cevap : C) Filippo Brunelleschi – İlahi Komedya

Avrupa Tarihi 2021 Vize Soruları

11- 16-17. yüzyıllarda Katolikliğin Avrupa dışı toplumlarda yayılmasına katkı veren dini yapının ismi aşağidkilerden hangisidir?

A) Cizvitler
B) Azize Ursula Taritkatı
C) Konfüçyüsçüler
D) Lazaristler
D) Kalvinciler

Cevap : A) Cizvitler

12- 1494’te başlayan İtalyan Savaşlarına katılan aşağıdaki devletlerden hangisinin, diğerlerine kıyasla farklı bir konuma sahip olduğu iddia edilebilir?

A) Venedik Cumhuriyeti
B) Papalık
C) Milan Dükalığı
D) Napoli Krallığı
E) Fransa Krallığı

Cevap : E) Fransa Krallığı

13- Aşağıdaki ifadelerden hangisi Trent Konsili’nin Katolik kilisesi açısından doğurduğu sonuçları en iyi şekilde anlatmaktadır?

A) Hristiyan dunyasının parçalanması önlendi.
B) Papalık iktidarı yeniden canlandı
C) Katolik kilisesinin geleneksel öğretisi doğrulanarak pekiştirildi.
D) Piskoposlarin görev yerlerinde ikameti zorunlu hale getirildi.
E) Dini ayinlerdeki farklılıklar giderildi.

Cevap : B) Papalık iktidarı yeniden canlandı

14- 16-17. yüzyıllarda Protestanlığın yayılışı ve göç olguları arasındaki ilişki hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) İngiltere’de Protestan kitlelerin geliş gidişi açısindan iki yönlü bir hareket hüküm sürüyordu.
B) Göç edenler genellikle içe kapalı mahalle cemaatleri kuruyorlardı
C) Göç etmeye karar verenler mümkün olan en uzak mesafeye gidiyorlardı
D) Fransa’dan ayrılanlar çoğunlukla Strasbourg Cenevre ve Lausanne’a göç ediyorlardı
E) Jean Calvin bir Protestanin inancını açıkça yaşayabilmek için göç etmesini zorunlu görüyordu

Cevap : C) Göç etmeye karar verenler mümkün olan en uzak mesafeye gidiyorlardı

15- İtalyan hümanist Petrarca’nın (1304-74) “Karanlık çağ” tabiri ile anlatmak istediği şey, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde en doğru şekilde tanımlanmıştır?

A) Rönesans’ta çok yetenekli sanatçıların yaşadığı
B) Antik degerlerin kaybedilmesinin dünya medeniyetini gerilettiği
C) Orta Çağda insanların cahil olduğu
D) Orta Çağın antik dünya duşünce ve sanatının sonraki nesillere aktarılmasını engellediği
E) Petrarca’nin yaşadığı çağın bir aydınlanma dönemi olduğu

Cevap : C) Orta Çağda insanların cahil olduğu

16- Roma kilisesinin 16-17. yüzyıllarda Avrupa dışı toplumları Katolikleştirme çabasının aşağıdaki bölgelerin hangisinde daha başarılı olduğu iddia edilebilir?

A) Avustralya
B) Afrika
C) Çin
D) Ortadoğu
E) Güney Amerika

Cevap : E) Güney Amerika

17- 1494’te Papalık aracılığıyla imzalanan Tordesillas Antlaşması, hangi iki devlet arasındaki keşif ve sömürge ihtilaflarını gidermek amacını taşımaktadır?

A) Osmanlı-Portekiz
B) İspanya-Portekiz
C) Venedik-Osmanlı
D) İngiltere-İspanya
E) Fransa-İngiltere

Cevap : B) İspanya-Portekiz

18- Aşağıda sayılan isimlerden hangisi isviçre merkezli Reform hareketine katkı sağlayan şahsiyetler arasinda değildir?

A) Jean Calvin
B) Theodore Beza
C) Guillaume Farel
D) Martin Luther
E) Heinrich Bullinger

Cevap : D) Martin Luther

19- Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin, Otuz Yıl Savaşı’nın (1618-48) şiddetlenmesine katkıda bulunduğu söylenemez?

A) Gustavus Adolphus’un Alman topraklarına müdahalesi
B) Fransa ve ispanya arasındaki köklü düşmanlık
C) Fransız başvekili Mazarin’in Westphalia antlaşmasının imzalanması için çaba göstermesi
D) Protestan-Katolik kamplarının kuruluşu
E) 1619-20 de Bohemya’da Habsburg karşıtı isyanların çıkması

Cevap : C) Fransız başvekili Mazarin’in Westphalia antlaşmasının imzalanması için çaba göstermesi

20- 16. yüzyılda Lutherci öğretinin Kutsal Roma imparatorluğu’nda yayılmasına dair aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) 16.yüzyılın başında köylüler topluca Protestanliğa geçtiler
B) Büyük sehirlerdeki bazı vaiz. hukukçu, bilgin ve papazlar hareketi destekledi.
C) Papa ye imparatorla doğrudan mücadeleden kaçınıldı
D) V. Karl Katolik inancının ayakta kalması için uğraştı
E) Farklı bölgelerde farklı bir gelişim izledi

Cevap : A) 16.yüzyılın başında köylüler topluca Protestanliğa geçtiler

Avrupa Tarihi 2021 Vize Soruları

21- 16. yüzyılın ilk yarısında Jean Calvin’in Protestan fikirlerini yaymak için merkez tuttuğu kent aşağıdakilerden hangisidir?

A) Marburg
B) Zürih
C) Cenevre
D) Vatikan
E) Wittemberg

Cevap : C) Cenevre

22- 1555 Augsburg Antlaşması hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Protestanlar ve Katolikler eşit statüde kabul edildi
B) Protestanlık resmen tanındı.
C) Kalvinizm antlaşma maddeleri arasında yer almadı
D) İmparatorluk topraklarına kalıcı bir din barışı sağlayamadı
E)V. Karl’ın 1552’de Protestan kuvvetlerine yenilmesi barış sürecini hızlandırdı

Cevap : A) Protestanlar ve Katolikler eşit statüde kabul edildi

23- Lutherci fikirlerin yayılmasında vaaz, ilahi ve piyes gibi görsel ve işitsel yöntemlere sikça başvurulmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çocuk yaştaki köylüleri kazanma çabası
B) Reformcu din adamlarının hitabet yeteneg
C) Reformcuların Latince kullanmaya karşı olmaları
D) Matbaanın gücünden faydalanma isteği
E) 16. yüzylda Almanya da okuryazarlık oranının düşük olması

Cevap : E) 16. yüzylda Almanya da okuryazarlık oranının düşük olması

24- Aşağidakilerin hangisinde hümanist bilginlere dair isim ve ülke eşleştirmesi doğru değildir?

A) Castiglione- italya
B) Erasmus-Hollanda
C) Johannes Reuchlin- Almanya
D) Tiptoft-İngiltere
E) Rodolphus Agricola-İtalya

Cevap : E) Rodolphus Agricola-İtalya

25- Asağidaki hükümdarlardan hangisi 16. yüzyılın ilk yarısında İsveç’te Protestan kilisesinin kurulmasına önayak olmuştur?

A) GustavLas Vasa
B) I. Maximilian
C) I. Christian
D) I. Ferdinand
E) II. Felipe

Cevap : A) GustavLas Vasa

26- Asağıdakilerden hangisi Katolik Reformasyonu kapsamında yapılan yenilikler arasında gösterilemez?

A) Katolik kiliselerinin tümünde kullanılmak üzere standart bir ilmihal hazırlanması
B) İsa Cemiyetinin kuruluşu
C) Halka yonelik din eğitiminin sıklaştırılması
D) Engizisyonun kuruluşu
E) Resmi 1. İncil nüshası hazırlanması

Cevap : D) Engizisyonun kuruluşu

27- 622’de XV. Gregorius tarafından Roma kilisesine bağlı olarak kurulan ve Katolik inancını yaymakla görevli kurumun adı aşağıdakilerden hangisidir

A) Kardinailer Meclisi
B) Societas lesu
C) Propaganda Fide
D) Trent Konsili
E) Cizvit tarikati

Cevap : C) Propaganda Fide

28- Trent Konsili hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Konsil, İtalya’nın kuzeyinde 16. yüzyılın ortalarında üç kez toplandı.
B) Piskoposların görev yerlerinde yaşamaları mecbur hale getirildi.
C) İndex Librorum Prohibitorum uygulaması kabul edildi
D) Katolikve Protestan din alimleri arasında bir uzlaşmaya varıldı
E) Papalik iktidarı pekiştirilerek Hristyanlığın geleneksel yorumu teyit edildi

Cevap : D) Katolikve Protestan din alimleri arasında bir uzlaşmaya varıldı

29- 16. yüzyılda Afrika’dan Brezilya’ya getirilen siyahi kölelerin temel istihdam sahası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şeker üretimi
B) Karabiber ekimi
C) Baharat ticareti
D) Kakao ve tütün ticareti
E) Porselen imalat

Cevap : A) Şeker üretimi

30- Aşağıdakilerden hangisi hümanistlerin Rönesans kültürüne yaptığı katkılar arasında değerlendirilemez?

A) Lorenza Valla, Yeni Ahit üzerine yaptiği çalışmayla Luther ve Erasmus’un yolunu açtı
B) Hristiyanlik düşüncesinin Avrupa’dan silinmesini sağladılar
C) Antik Grekçe öğreniminin yaygınlaşmasını sağladılar
D) Unutulmaya yüz tutmuş Latince
eserleri gün yüzüne çıkardılar
E) Soylulara klasik eğitim alma alışkanlığı aşıladılar

Cevap : B) Hristiyanlik düşüncesinin Avrupa’dan silinmesini sağladılar

Avrupa Tarihi 2021 Vize Soruları

31
Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi Rönesans devrinde modernlik ve mimari arasındaki bağlantıyı en doğru şekilde açıklar?

A) Antik dönemin mimar ve eserlerine hayranlık duyuluyordu.
B) Yetenek ve el becerisi takdir görüyordu
C ) Antik eserlerin benzererini yaratabilme çabası belirgindi
D) Antik mimari örneklerin kusursuz biçimde taklidi modern kabul ediliyordu
E) Özgünlük ve yaratıcılık kaygısı öne çıkıyordu

Cevap : D) Antik mimari örneklerin kusursuz biçimde taklidi modern kabul ediliyordu

32- Aşağıdakilerden hangisi 16-18. yüzyıllarda Batılı tüccarların Asya limanlarından ithal ettikleri ticari ürünler arasında değildir?

A) Ham ipek
B) Kakao
C) Hint kumaşı
D) Karabiber
E) Porselen

Cevap : B) Kakao

33- 1792 öncesi Avrupa askeri tarihi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Batılı devletler arasındaki savaşlar küresel bir hal aldı
B) Yönetici hanedanlarin hakimiyet mücadelesi savaşların çıkmasında etkiliydi.
C) Zorunlu askerliğe dayanan halk orduları cepheye sürüldü
D) 1648’den itibaren din savaşları azalmaya başladı
E) Taht değişiklikleri vesilesiyle çok sayıda veraset savaşı yaşandı

Cevap : C) Zorunlu askerliğe dayanan halk orduları cepheye sürüldü

34- Martin Luther hakkında aşağida verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Doksan Beş Tez isimli risalesiyle Papalığa meydan okudu.
B) Aşa-i Rabbani ayininin kaldırılmasını savundu
C) Endüljans uygulamasını reddetti
D) Hristyanlığın ancak incil’in okunmasıyla anlaşılabileceğini savundu
E) Katolik kilise hukukunun tek doğru yol olduğu fikrini inkar etti.

Cevap : B) Aşa-i Rabbani ayininin kaldırılmasını savundu

35- Fransız Devrim Orduları’nın niteliği hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Gittikeri her yerde büyük bir hoşnutlukla karşılandılar
B) Çoğunlukla eğitimsiz köylü ve işçilerden oluşuyorlardı.
C) Devrim fikirlerini yaymak uğruna istila savaslarına griştiler.
D) İdeolojik bir coşkuyla hareket ediyorlardı
E) 1793’teki genel seferberik ilkelerine göre toplanıyorlardı

Cevap : A) Gittikeri her yerde büyük bir hoşnutlukla karşılandılar

36- Aşağidaki bõigelerden hangisi 1650-1800 yılları arasında Batılı devletlerin Avrupa kıtası dışında çatıştığı yerlerden biri değildir?

A) Doğu Hint adaları
B) Güney Afrika
C) Karayip adaları
D) Hindistan
E) Kuzey Amerika

Cevap : B) Güney Afrika

37- 1494 yilnda, Dünya’nın Avrupa dışı bölgelerini Portekiz ve ispanyol krallıkları arasında bölüştüren antlaşmanın adı aşağıdakilerden hangisidir

A) Tordesillas Antlaşması
B) Madrid Antlaşması
C) Augsburg Antlaşması
D) Westphalia Antlaşması
E) Lizbon Antlaşması

Cevap : A) Tordesillas Antlaşması

38- Aşağidaki bölgelerden hangisi Isviçre merkezli Reform hareketinin yerleştiği yerlerden biri değildir?

A) İskoçya
B) Ingiltere
C) Erdel
D) Bohemya
E) Almanya

Cevap : E) Almanya

39- Martin Lutherin eserlerinin Kutsal Roma imparatorluğu sınırlarında yasaklanmasını öngören ferman aşağıdaki șehirlerden hangisinin ismini taşımaktadır?

A) Trent
B) Württemberg
C) Wittenberg
D) Worms
E) Augsburg

Cevap : D) Worms

40- Aşağıdakilerden hangisi 1000-1300 yilları arasında Italya’da ticarete bakışın değiştiğinin bir gööstergesi olarak kabul edilebilir

A) Papalığın faiz yasağını kaldırması
B) Rönesans ekonomisinin ortaya çıkişı
C) Ticaretle uğraşan kesimlerin toplumsal saygınlık kazanması
D) Merkantilist zihniyetin gelişmesi
E) İtalyan kenterindeki limanların sayıca artması

Cevap : C) Ticaretle uğraşan kesimlerin toplumsal saygınlık kazanması

41- 11-14. yüzyıl italyan kent cumhuriyetlerini çağdaşı Avrupalı siyasi yapılardan ayıran başlıca özellik aşağidakilerden hangisidir?

A) Kamu yönetimine katilimin kalabalık ve çeşitililiği

B) Şehirlerdeki mimari eserlerin eşsizliği
C) Denizcilik faaliyetlerinin yoğunluğu
D) Kent yöneticilerinin asiller arasından çıkması
E) Toplanan vergilerin harcanma şekli

Cevap : A) Kamu yönetimine katilimin kalabalık ve çeşitililiği

42- “Orta Çağ’ tabirini ilk olarak kullanan hümanist bilgin aşağıdakilerden hangisidir?

A) Petrarca
B) Erasmus
C) Machiavelli
D) Lorenzo Valla
E) Flavio Blondo

Cevap : E) Flavio Blondo

43- Hümanistler hakkında aşağıda ifade edilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Hümanist bilim adamları Protestan inancına sahiptiler
B) Temelde dibilgisi alhlak felsefesi belagat şiir ve tarihle uğraşıyorlardı
C) Klise icinden gelen humanist düşünürler vardı
D) Aristoteles, Seneca veya Cicero’nun eserlerine sıklıkla atıfta bulunuyorlardı
E) Fikirleri bakımından birbirine karşıt geniş bir yelpazeyi temsil ediyorlardı

Cevap : A) Hümanist bilim adamları Protestan inancına sahiptiler

44- Orta Çağ İtalya’sında siyasi bir kavram olarak signor hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Mutak hükümdar tipini temsil ediyorlardı
B) 13-14 yuzyıllarda İtalya’daki kent devletlerinin başına geçtiler
C) Signorlar yönetimde kalabilmek için diğer soylularla ittifak yapmak zorundaydı
D) Cumhuriyet resimlerini devirip iş başına geçmişlerdi
E) Soylu ailelerden geliyorlardı

Cevap : A) Mutak hükümdar tipini temsil ediyorlardı

45- Aşağıdaki devletlerden hangisi 16-17.yüzyıllarda Uzakdoğu ve Hindistan Ticaret yollarını ele geçirmek amacıyla mücadele eden batılı güçlerden biri değildir?

A) Fransa
B) Osmanlılar
C) İngiltere
D) İspanya
E) Portekiz

Cevap : B) Osmanlılar

Auzef Avrupa Tarihi Auzef Avrupa Tarihi Ders Kitabı PDF

 

Avrupa Tarihi

Auzef Tarih facebook Auzef Tarih
Telegram Tarih lolonolo YOUTUBE
error: Content is protected !!