Balkan Tarihi (250-1453)

Balkan Tarihi Soruları

Vize Final
2020 Vize Soruları 2022 Final Soruları
2021 Final Soruları
2021 Final Deneme -1
2021 Final Deneme -2

Auzef Tarih 2.Sınıf

Balkan Tarihi Soruları (250-1453) 2021 Final

1-Balkanlar bölgesinde Roma imparatorluğu’nun askerî üs olarak şekillendirdiği ve zaman içinde egemen güçlerin ele geçirmek için mücadele ettikleri şehir aşağıdakilerden hangisidir?

A) Edirne
B) Silistre
C) Draç
D) Split
E) Sirmium

Cevap : E) Sirmium

2-imparator II. Theodosios’un yönetimin başlarında Balkanlarda devleti uğraştıran Hun hakanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uldız
B) İrnek
C) Attila
D) Bleda
E) Rua

Cevap : A) Uldız

3-İmparator Valentianus tarafından aralarında Trakya’nın da olduğu imparatorluğun doğu tarafının idaresi ile görevlendirilen imparator aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konstans
B) Konstantios
C) Büyük Konstantinos
D) Valens
E) lulianus

Cevap : D) Valens

4-Avar hakanı ile görüşmek için Marmara Ereğlisi’ne giden ancak orada Avarlar tarafından yakalanmak istenen Bizans İmparatoru aşağıdakilerden hangisidir?

A) I.lustinos
B) I.lustinianos
C) II. lustinos
D) Herakleios
E) Mavrikios

Cevap : D) Herakleios

5-Slavların Balkan topraklarında ilerlemesinde aşağıdaki hangi Türk kavminin rolü olmuştur?

A) Oğuzlar
B) Hazarlar
C) Avarlar
D) Hunlar
E) Bulgarlar

Cevap : C) Avarlar

6-imparator Anastasios’u Balkanlarda en çok uğraştıran Türk kavmi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hazarlar
B) Göktürkler
C) Bulgarlar
D) Hunlar
E) Avarlar

Cevap : C) Bulgarlar

7-Avarların Sâsanîlerle birlikte gerçekleştirdikleri İstanbul kuşatması için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) imparatorluğun Avar hakanına elçi göndererek barış istemesi
B) Şehrin savunması ile ilgili önlemlerin alınması
C) Kuşatma sırasında imparator Herakleios’un başkent istanbul’da olmaması
D) Avar hakanının şehri ele geçirmek için çok kararlı ve hazırlıklı olması
E) Kuşatmanın başarılı olması

Cevap : E) Kuşatmanın başarılı olması

8-Macar Kralı III. Bela’nın Sırplardan da yardım alarak imparatorlukla mücadelesi sırasında Bizans Devleti’nin başında bulunan imparator aşağıdakilerden hangisidir?

A) Andronikos Komnenos
B) I. Aleksioskomnenos
C) II. Aleksios Komnenos
D) loannes Komnenos
E) Manuel Komnenos

Cevap : E) Manuel Komnenos

9-Bizans imparatoru V. Leon zamanında Bulgarlarla imzalanan anlaşma için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Anlaşma yapmak suretiyle Bulgarların kendi dâhili sorunlarını hâlletme isteği
B) 816 yılında anlaşmanın imzalanması
C) Anlaşma ile Mesembria ve Burgaz’ın batısında kalan toprakların Bulgarlarda kalması
D) Anlaşmanın Bulgar Hanı Krum zamanında yapılmış olması
E) Anlaşmanın 30 yılı kapsayacak şekilde yapılması

Cevap : D) Anlaşmanın Bulgar Hanı Krum zamanında yapılmış olması

10-Tuna Bulgar Devleti aşağıdakilerden hangi yılda kurulmuştur?

A) 683
B) 681
C) 682
D) 678
E) 674

Cevap : B) 681

11-Üçüncü Haçlı Seferi için yola çıkan ve Balkan topraklarından geçerken imparatorluğu tehdit eden Friedrich Barbarossa hangi ülkenin yöneticisidir?

A) Almanya
B) Sırbistan
C) Fransa
D) Macaristan
E) İngiltere

Cevap : A) Almanya

12-İmparator I. Aleksios Komnenos, Normanların Balkanlardaki ilerleyişini hangi yılda durdurabilmiştir?

A) 1083
B) 1084
C) 1087
D) 1071
E) 1085

Cevap : A) 1083

13-Türk asıllı Georgios Maniakes, Bizans imparatorluğu ile aşağıdaki şehirlerden hangisinde yapılan savaşta hayatını kaybetmiştir?

A) Ankhialos
B) Ostrovo
C) Vidin
D) Selanik
E) Draç

Cevap : B) Ostrovo

14-Bulgar Hanı Symeon’un Bizans imparatorluğu’na karşı düşmanca bakışı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) imparatorluğun Symeon’a verdiği sözleri tutmaması
B) Bulgarların anlaşma isteğini imparatorluğun dikkate almaması
C) Bizans imparatorluğu ile Bulgarlar arasında uzun yıllardır devam eden sorunlar
D) imparatorluğun Bulgarlara ödediği vergiyi kesmesi
E) Symeon’un gönderdiği elçilerin imparatorluk tarafından tahkir edilmesi

Cevap : E) Symeon’un gönderdiği elçilerin imparatorluk tarafından tahkir edilmesi

15-Mikhail Angelos tarafından kurulan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sırp
B) iznik
C) Epiros
D) Bulgar
E) Trabzon

Cevap : C) Epiros

16-istanbul’un Haçlılar tarafından ele geçirilmesi sonucu oluşturulan Haçlı Devleti’nin ilk yöneticisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Baudouin
B) III. Aleksios
C) Henri
D) Boniface de Montferrand
E) IV. Aleksios

Cevap : A) Baudouin

17-İmparator loannesKomnenos zamanında Peçeneklerle 1122 yılında yapılan mücadele ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Peçeneklerin imparatorluk karşıında yenilgiye uğraması
B) imparator loannes’in Peçeneklere elçiler yollayarak anlaşma talep etmesi
C) Peçeneklerin kendine özgü savaş metodlarını kullanması
D) Peçeneklerin Trakya ve Makedonya topraklarını tahrip etmeleri
E) imparatorluğun Peçenek tehlikesine karşı duyarsız kalması

Cevap : E) imparatorluğun Peçenek tehlikesine karşı duyarsız kalması

18-Edirne’de büyüyen ve Makedonya bölgesinde tanınan Leon Tornikos hangi imparator döneminde Bizans imparatorluğu’na isyan etti?

A) VI. Leon
B) V. Mikhail
C) IV. Mikhail
D) Konstantinos IX. Monomakhos
E) II. Basileios

Cevap : D) Konstantinos IX. Monomakhos

19-imparator VII. Mikhail için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kendisinden sonra torunu Andronikos’u halefi olarak belirlemesi
B) istanbul’un Haçlılardan alınması sonrası imparator olması
C) iznik İmparatoru IV. loannes’in imparatorluk haklarını elinden alması
D) Venedik ve Cenova’ya ayrıcalıklar tanıması
E) imparatorluğu ele geçirmek isteyen Charles d’Anjou ile uğraşması

Cevap : A) Kendisinden sonra torunu Andronikos’u halefi olarak belirlemesi

20-Aşağıdakilerden hangisi İmparator IV. Mikhail zamanında Balkanlarda görülen olaylardan biridir?

A) Bulgar hanı Samuel’in faaliyetleri
B) Thomas isyanı
C) Rusların Balkanlara gelmesi
D) Petro Delyan’ın isyanı
E) Bulgarların en geniş sınırlara ulaşması

Cevap : D) Petro Delyan’ın isyanı

21-Haçlıların elinde bulunan istanbul’u iznik Bizans Devleti ile ittifak yaparak almak isteyen daha sonra ise vazgeçerek Haçlıların yanında yer alan Bulgar yöneticisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) II. Ivan Asen
B) II. Ioannes Vatatzes
C) Theodoros Angelos
D) Kaloyan
E) Petro

Cevap : A) II. Ivan Asen

22-Ikinci Haçlı Seferi’ne çıkarak Belgrad-Braniçevo-Niş-Sofya-Filibe ve Çatalca üzerinden istanbul’a gelen kral aşağıdakilerden hangisidir?

A) Louis
B) Kolaman
C) II. Geza
D) Bohemund
E) Konrad

Cevap : A) Louis

23-Rascia Sirp Devleti’nin Balkanlarda yükselişe geçmesi ve Zeta’dan başlayarak Adriyatik sahillerine kadar genişlemesi aşağıdakilerden hangi kral döneminde gerçekleşmiştir?

A) Ivanko
B) Petro
C) Vukan
D) I.Stephan Nemenya
E) II.Stephan Nemenya

Cevap : D) I.Stephan Nemenya

24-Aşağıdakilerden hangisi Bulgar Hanı Omurtag döneminin olayları arasında yer almamaktadır?

A) Bulgarların nüfus olarak azalması
B) Slavların sayıca çoğalması
C) Macarlarla mücadele edilmesi
D) Hristiyanlığın Bulgarlar arasında resmen kabul edilmesi
E) Frank ve Slavlarla uğraşılması

Cevap : D) Hristiyanlığın Bulgarlar arasında resmen kabul edilmesi

25-Petro ve Asen tarafından ikinci Bulgar Devleti kaç yılında kurulmuştur?

A) 1186
B) 1187
C) 1190
D) 1185
E) 1189

Cevap : B) 1187

26-1043 yılında başkent istanbul’a aşağıdakilerden hangi kavim saldırdı?

A) Oğuzlar
B) Peçenekler
C) Ruslar
D) Sırplar
E) Bulgarlar

Cevap : C) Ruslar

27-Bulgarlara karşı Bizans Imparatoru II. Nikephoros’a yardım eden Rus knezi aşagıdakilerden hangisidir?

A) Vadimir
B) Samuel
C) Svyatoslav
D) Yaroslav
E) igor

Cevap : C) Svyatoslav

28- İmparatorluğun Normanlardan sonra balkanlarda mücadele ettiği ve onları 1091 yılında ağır yenilgiye uğrattığı türk kavimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kumanlar
B) Peçenekler
C) Oğuzlar
D) Avarlar
E) Bulgarlar

Cevap : B) Peçenekler

29-İmparator I. Aleksios Komnenos döneminde Normanların balkanlardaki faaliyetleri için aşağıdakilerden hangisi söylenmez?

A) Normanların hazırladıkları donanma ve ordu ile imparatorluğa karşı harekete geçmeleri
B) Normanların Epiros,Teselya,Makedonya ve Selanikin büyük bir kısmını ele geçirmeleri
C) Normanların imparatorluğa duydukları nefret
D) Normanların 1081 yılında Draçı ele geçirmesi
E) Normanların, imparatorluğu ele geçirme gibi düşüncelerinin olmaması

Cevap : E) Normanların, imparatorluğu ele geçirme gibi düşüncelerinin olmaması

30-İznik Ortadoks klişesiyle iyi ilişkiler kurarak 1219’da Sırbistan için bağımsız bir başpiskoposluk oluşturan sırp kralı aşağıdakilerden hangisidir?

A) I.Stephan Nemenya
B) Symeon
C) Milan Obrenoviç
D) II.Stephan
E) Asen

Cevap : D) II.Stephan

31-Aşağıdakilerden hangisi imparator Arkadios dönemi olayları arasındadır?

A) İmparatorun vizigotlarla Edirne savaşını yapması
B) Vizigot Kralı Athanarikin Hunlar tarafından yenilgiye uğratılması
C) Vizigotların Alarich liderliğinde Balkanları istila etmesi
D) İmparator Arkadios’un gotlarla tabilik anlaşması imzalaması
E) İmparatorun Hun hakanı rua ile anlaşma imzalaması

Cevap : C) Vizigotların Alarich liderliğinde Balkanları istila etmesi

32-İmparator VIII. Konstantinos zamanında 1026 yılında Tuna’yı aşarak imparatorluk topraklarına giren ve bu davranışıyla Bizans Devleti’ni tedirgin eden Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hazarlar
B) Avarlar
C) oğuzlar
D) Peçenekler
E) Kumanlar

Cevap : D) Peçenekler

33-Bulgar Hanı Symeon ile mücadele ederek onun romalıların imparatoru olma düşüncesini kabul etmeyen Bizans İmparatoru aşağıdakilerden hangisidir?

A) IV. Konstantinos
B) Romanos Lekapenos
C) V.Konstantinos
D) III.Mikhail
E) VI.Konstantinos

Cevap : B) Romanos Lekapenos

34-İmparator Loannes Komnenosun 1128 yılında sırplarla mücadeleye başlamasında aşağıdakilerden hangisinin önemli rolü olmuştur?

A) Sırpların imparatorluğun iç sorunlarına karışması
B) İmparatorun sırplara karşı göz dağı vermek gayesiyle harekete geçmek istemesi
C) Sırpların imparatorluğa karşı başka güçlerle anlaşma yapması
D) Sırpların imparatorlukla yaptıkları anlaşmalara uymaması ve yağma hareketine girişmesi
E) Sırpların imparatorluğa bağlı kavimleri kışkırtmaya çalışması

Cevap : D) Sırpların imparatorlukla yaptıkları anlaşmalara uymaması ve yağma hareketine girişmesi

35-Norman Kralı II. Roger Bizans imparatorluğu’na karşı hangi yılda saldırıya geçti?

A) 1147
B) 1157
C) 1159
D) 1149
E) 1148

Cevap : A) 1147

36-Imparator I. Aleksios Komnneos’un düşmanlarına karşı yardım istediği ancak daha sonra onlarla da mücadele ederek 1094 yılında yenilgiye ugrattığı Türk kavmi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avarlar
B) Peçenekler
C) Kumanlar
D) Hazarlar
E) Bulgarlar

Cevap : C) Kumanlar

37-Bulgarlar hangi yıldan itibaren Asparuh liderliğinde Tuna civarında görünmeye başladı?

A) 660
B) 670
C) 610
D) 770
E) 560

Cevap : B) 670

Balkan Tarihi Soruları

Auzef Balkan Tarihi 250-1453 Auzef Balkan Tarihi (250-1453) Ders Kitabı PDF
Auzef Tarih facebook Auzef Tarih
Telegram Tarih lolonolo YOUTUBE

Balkan Tarihi Soruları

error: Content is protected !!