Bankacılığa Giriş

Bankacılığa Giriş

Vize Final
2021 Vize Deneme Sınavı 2021 Final DenemeSınaı

Bankacılığa Giriş

Banka Ve Bankacılık

Bir ülkenin sermaye ve para piyasasını da içine alarak, ….. arzedenlerle …… talep edenleri buluşturan pazara mali piyasa denir ?
Yukarıdaki boşluklara hangi şık gelmelidir?

a- Para
b- Çek
c- Sermaye
d- Borsa
e- Fon

Cevap : e- Fon

Mali piyasanın araçlarından hangisi yanlıştır ?

a- Nakit Türk Lirası
b- Nakit yabancı para
c- Bankalar
d- Çek
e- Tahvil

Cevap : c- Bankalar

Mali piyasa kanuni düzenlemelerinden hangisi doğrudur ?

a- Bankalar Kanunu
b- Medeni kanun
c- Madencilik kanunu
d- Seçim kanunu
e- Ormancılık kanunu

Cevap : a- Bankalar Kanunu

Aşağıda verilen mali piyasa kurumlarından hangisi yanlıştır ?

a- Bankalar
b- Sigorta şirketleri
c- İstanbul Barosu
d- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
e- Finansal Kiralama Şirketleri

Cevap : c- İstanbul Barosu

Para piyasası ile sermaye piyasası arasındaki fark nedir?

a- Mali piyasa araçları kısa sürelidir.
b- Para piyasası kısa vadeli işlemler için, sermaye piyasası uzun vadeli işlemler içindir.
c- Para piyasası sadece Türk Lirası işlemleri içerir
d- Sermaye Piyasası hisse senetleri ticaretini içerir.
e- Türkiye için para piyasası işlemleri önemlidir.

Cevap : b- Para piyasası kısa vadeli işlemler için, sermaye piyasası uzun vadeli işlemler içindir.

Bankacılığa Giriş

Temel Kavramlar( Tasarruf – Yatırım- Banka İlişkişi – Faiz)

………gelir ile harcama arasındai pozitif farktır.
Yukarıdaki tanımdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a- Yatırım
b- Mevduat
c- Tasarruf
d- İçgüdü
e- Tasarruf olgusu

Cevap : c- Tasarruf

Tasarrufların banka sistemine girip bir hesap açılarak işlev kazanması nedir?

a- Vadeli hesaplar olgusudur.
b- Mevduat olgusudur
c- Yatırım olgusudur
d- Kredi olgusudur
e- Tasarruf olgusudur

Cevap : b- Mevduat olgusudur

Sizlerin ilkokuldan başlayıp üniversiteler bitirmeniz, iş yerinde işe başlayınca
işbaşında aylarca kıdemli – işi bilen tecrübeliler tarafından işi öğretilmeniz nedir?

a- İstihdama yardım
b- Refah düzeyinin artırılmasına yönelik işler-gereklilikler
c- Ülkenin okuma yazma oranını ve eğitim seviyesini yükseltmek
d- İnsana yatırım
e- Cehaleti önlemek

Cevap : d- İnsana yatırım

Üretim araçları toplamını artırmaya yönelik harcamalara………….denir.
Yukarıda verilen tanımdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a- Yatırım
b- Tasarruf
c- Mevduat
d- Mudi
e- Altyapı yatırımları

Cevap : a- Yatırım

Ödünç alınan paranın fiyatına genel anlamda ne denir?

a- Bedel
b- Rant
c- Getiri
d- Götürü
e- Faiz

Cevap : e- Faiz

Bankaya%8 oranla 3.000 lira yatırırsak 2 aylık( ay verilirse ayı 30 gün kabul et), brüt faiz ne olur?

a- 41
b- 39.45
c- 45.39
d- 33.53
e- 41.23

Cevap : b- 39.45

Yukarıdaki soruya göre, net faiz,ele geçen para nedir?

a- 38
b- 35
c- 23
d- 33.53
e- 43.53

Cevap : d- 33.53

Babanız 10.000 dolar kredi alsa, 270 günlük % 7 faiz oranıyla, babanıza maliyeti ne olur?

a- 525
b- 551.25
c- 26.25
d- 425
e- 625.25

Cevap : b- 551.25

Bankacılığa Giriş

Bankacılık Ve Bankanın Dünyadaki Tarihsel Gelişimi

Bir malın emanet alınması ve ödünç verilmesinin tarihte ilk nerde ve hangi tarihlerde uygulandığı sanılmaktadır?

a) M.Ö. VII. yy.da Babil’de
b) M.Ö. iki bin yıllarında Babil’de
c) M.Ö. II. yy’da Roma’da
d) M.Ö. X.yy’da Finike’de
e) M.S. II. yy’da

Cevap : b) M.Ö. iki bin yıllarında Babil’de

Madenin paranın kaçıncı yüzyılda ortaya çıktığı kabul edilmektedir?

a) M.Ö. V . yy
b) M.Ö. II.yy
c) M.S. III. yy
d) M.Ö. VII. yy
e) M.Ö. III.yy

Cevap : d) M.Ö. VII. yy

Rönesans döneminde ticaretin gelişmesi, zenginleşme ile sanatta, bilimde ve bankacılıkta da önemli hızlar kazanıldı. Bu bankacılardan aşağıdaki hangi isimler öemlidir?

a) Medicis
b) Browns
c) Umbertos
d) Lombards
e) Philippe le Bels

Cevap : a) Medicis

Ödeme mektubundan farklı olan ve ciro suretiyle devredilebilen ve bir kredi aracı halini alan ‘’kambiyo mektubu’’ ne zaman ortaya çıktı.

a) Ortaçağ sonlarında
b) XX.yüzyılda
c) Rönesans devri bankacılığında
d) XX.yy.da
e) M.Ö. XI yy’da

Cevap : d) XX.yy.da

Bugünde halen pek çoğu faaliyetini sürdürmekte olan bankalar ne zaman kurulmaya başlandı ?

a) Ortaçağ sonlarında
b) İlkçağ sonlarında
c) XX.yy’da
d) XIX.yy’ın ikinci yarısında
e) V. yy’da

Cevap : d) XIX.yy’ın ikinci yarısında

Bankacılığa Giriş

Osmanlı Ve Cumhuriyet Dönemlerinde Ülkemizde Bankacılık

Kamu bankaları dönemi hangi yıllardadır?

a) 1923 e kadar
b) 1933-1944
c) 1945-1960
d) 1960-1980
e) 1923 ten önceki dönem

Cevap : b) 1933-1944

İş Bankası hangi dönemde kurulmuştur?

a) Osmanlı Döneminde
b) Planlı Dönemde
c) Kamu Bankaları döneminde
d) Ulusal Bankalar döneminde
e) Yabancılaşma döneminde

Cevap : d) Ulusal Bankalar döneminde

TCMB hangi dönemde kurulmuştur?

a) Ulusal Bankalar
b) Kamu bankaları
c) Planlı Dönem
d) Serbestleşme ve Dışa Açılma
e) Riberalleşme döneminde

Cevap : a) Ulusal Bankalar

İktisadi devletçilik stratejisinden etkilenerek kurulan aşağıdaki bankalardan hangisi yanlıştır ?

a) Sümerbank
b) İller Bankası
c) Halk Bankası
d) Yapı Kredi Bankası
e) Etibank

Cevap : d) Yapı Kredi Bankası

Özel bankalar Döneminde kurulan aşağıdaki bankalardan hangisi yanlıştır?

a) Yapı Kredi Bankası
b) Sınai Yatırım ve Kredi Bankası
c) Pamukbank
d) Akbank
e) Arap Türk Bankası

Cevap : b) Sınai Yatırım ve Kredi Bankası

Bankacılığa Giriş

Bankaların Kurulması Ve Faaliyete Geçmesi

Aşağıda verilen kuruluş şartlarından hangisi yanlıştır?

a) Anonim şirket şeklinde kurulmalı
b) Hisse senetlerinin nakit karşılığı ve tamamının isme yazılı olması
c) Yönetim kurulu üyelerinin mesleki tecrübeye sahip olması
d) Ortakların TC vatandaşı olması
e) Ana sözleşmenin kanunlara uygun olması

Cevap : d) Ortakların TC vatandaşı olması

Türkiye’de bir bankanın kurulması için BDDK Yönetim Kurulu’nun yedi üyesinden en az……… üyesinin olumlu oyu gereklidir.

Yukarıdaki sorudaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) 4
b) 5
c) 6
d) 7
e) 11

Cevap : b) 5

Banka kurucularında aranan şartlardan, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Hisse sahiplerinin pay ve isimleri, pay defterinde yazılmalıdır.
b) Konkordato ilen etmemiş olması
c) Fona devredilmemiş olan bankalarda çoğunluk hisseye sahip olmaması
d) Yöneticilerin kurumsal yönetim ilkelerine sahip olması
e) Konsolide yapıda payların çok ortaklı olması

Cevap : b) Konkordato ilen etmemiş olması

Banka kurulup faaliyete geçme durumuna gelip gelmediği denetlenince, eksiklik bulunursa, bunun tamamlanması için ne kadar süre verilir?

a) 6 ay
b) 12 ay
c) 4 ay
d) 8 ay
e) 9 ay

Cevap : a) 6 ay

Kuruluş izni iptalinde aşağıdakilerde hangisi yanlıştır?

a) İznin gerçeğe aykırı beyanlarlarla alınması
b) İzinden sonra 9 ayda faaliyet izni için başvurulmaması
c) İzinden sonra 6 ay içinde faaliyet izni için başvurulmaması
d) Faaliyet izni alınamamış olması
e) İzinden 12 ay sonra faaliyete geçememesi

Cevap : c) İzinden sonra 6 ay içinde faaliyet izni için başvurulmaması

Bankacılığa Giriş

Bankaların Faaliyet Konuları

Aşağıdaki Bankacılık (ticari bankacılık)faaliyetlerindea hangisi hatalıdır?

a) Mevduat toplamak
b) Nakdi kredi vermek
c) Gayrimenkul şirketi kurup işletmek
d) Yatırım danışmanlığı yapmak
e) Gayrinakdi kredi vermek

Cevap : c) Gayrimenkul şirketi kurup işletmek

Bankacılık faaliyetlerinden hangisi yanlıştır?

a) Forfaiting işlemleri
b) Murabaha işlemleri
c) Finansal kiralama işlemleri
d) Portföy işletmeciliği ve yönetimi
e) İhtiyaç kredisi vermek

Cevap : b) Murabaha işlemleri

Bankacılık faaliyetlerinden hangisi yanlıştır?

a) Sigorta acenteliği
b) Saklama hizmetleri
c) Gayrinakdi kredi vermek
d) Efektif hariç kambiyo işlemleri
e) Nakit kredi vermek

Cevap : d) Efektif hariç kambiyo işlemleri

Aşağıda verilen mevduat türlerinden hangisi yanlıştır?

a) Kambiyo mevduatı hesabı
b) Tasarruf mevduatı
c) Resmi kuruluşlar mevduatı
d) Ticari kuruluşlar mevduatı
e) Vadeli YTL mevduat hesabı

Cevap : a) Kambiyo mevduatı hesabı

Çekileceği tarihten …….. gün önce yazılı bir ihbar verilmek suretiyle çekilebilen mevduattır.
Yukarıdaki cümledeki boşluğa aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir?

a) 6
b) 7
c) 4
d) 5
e) 3

Cevap : b) 7

Bankacılığa Giriş

Sermaye Yapılarına Göre Ve İşlevlerine Göre Türkiye’de Banka Çeşitleri

Aşağıda verilen özel sermayeli Kalkınma ve Yatırım Bankalarından hangisi yanlıştır?

a) Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası
b) Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası
c) Nurol Yatırım Bankası
d) GSD Yatırım Bankası
e) Aktif bank

Cevap : b) Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası

Aşağıdaki kamusal sermayeli mevduat bankalarından hangisi yanlıştır?

a) Türkiye İş Bankası
b) Ziraat Bankası
c) Halk Bankası
d) Vakıflar Bankası

Cevap : a) Türkiye İş Bankası

Aşağıdaki özel sermayeli mevduat bankalarından hangisi doğrudur?

a) Burgan Bank
b) Denizbank
c) Arap Türk Bankası
d) Anadolu Bank
e) Odea bank

Cevap : d) Anadolu Bank

Aşağıda verilen yabancı sermayeli mevduat bankalarından hangisi doğrudur?

a) Türkiye Finans Katılım Bankası
b) Fibabanka
c) Arap Türk Bankası
d) Akbank
e) Anadolu bankası

Cevap : c) Arap Türk Bankası

Aşağıda verilen yabancı sermayeli kalkınma ve yatırım bankalarından hangisi yanlıştır?

a) Societe Generale(SA)
b) Bank Pozitif
c) Merrill Lynch
d) Standart Chartered

Cevap : a) Societe Generale(SA)

Auzef Bankacılığa Giriş Auzef Bankacılığa Giriş Ders Kitabı PDF

Auzef Ders kitab

Bankacılığa Giriş

KISALTMALAR

YTL= Yeni Türk Lirası
TBB= Türkiye Bankalar Birliği
BDDK= Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu
SPK= Sermaye Piyasası Kurumu
İMKB= İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
TCMB= Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
TMSF= Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu
TBMM= Türkiye Büyük Millet Meclisi
ÖFK= Özel finans kurumları
TTK= Türk Ticaret Kanunu
BK= Bankalar Kanunu
ATM=Automatic teller machine-(Türkçesi -otomatik memur makine)
ATIC= American Turkish Investment Corporation (Türkçesi- Amerikan Türk Yatırım Şirketi)
BSMV=Banka Sigorta Muamele Vergisi
GV=Gelir vergisi
Kurum=Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu
Kurul= Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu Yönetim Kurulu
V.U.K.= Vergi Usul Kanunu
TCK= Türk Ceza Kanunu
Fon= Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
GM= Genel Müdür
GMY=Genel Müdür Yardımcısı
Md=Müdür
YK=Yönetim Kurulu
GK= Genel Kurul( Ortaklar)
bankacilik ve sigortacilik Telegram bankacılık e sigortacılık
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!