Bireysel Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Sistemi

Bireysel Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Sistemi

Bireysel Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Sistemi Vize ve Final Soruları

2017 yılı itibariyle Türkiye’de kaç sigorta şirketi vardır?

a) 33
b) 43
c) 53
d) 63
e) 73

Cevap :  d) 63

Toplum hayatında sosyal güvenliği sağlamak amacı ile kurulan, teşkilatlı bir mecburi sigortalara ne denir?

Cevap : Sosyal Sigorta

Özel sigortaların Sosyal sigortalar içerisindeki rolünü anlatınız?

Cevap : Sosyal Güvenlik Sistemi’nin alternatifidir.

Özel sigortaların faydalarını açıklayınız?

Cevap : Özel Sigortalar’da kişi kendini koruma imkanı elde eder.

Özel sigortaların sakıncalarını açıklayınız?

Cevap : Kar amacı güden özel şirketler sigortalı haklarını korumayabilir.

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi madde 25. kişinin hangi temel haklarını ele almaktadır?

Cevap : Yeme, giyinme, barınma, tıbbi bakım vb.

Sosyal güvenlik hangi konular bütünüdür?

Cevap : Uzun ve kısa vadeli sosyal sigortalar, sosyal hizmetler, sosyal yardımlar, bunların birbirleri ile olan ilişkileri, finansman şekilleri bir bütün olarak oluşturur.

Aşağıdakilerden hangisi 2006 yılına kadar sosyal sigorta hizmetlerini sunan kurumlardan değildir?a) T.C Emekli Sandığı
b) Bireysel Emeklilik Sistemi
c) Sosyal Sigortalar Kurumu
d) Esnaf, Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu

Cevap : b) Bireysel Emeklilik Sistemi

Sosyal Güvenlik Kurumu kaç tarihinde yürürlüğe girmiştir?

Cevap : 2006

Demografi’nin anlamı nedir?

Cevap : Nüfus bilimi

Fonlama modelinin temel esası nedir?

Cevap : Kişinin yatırdığı bedeller kendi hesabında değerlendirilir.

Dağıtım modelinin temel esası nedir?

Cevap : Dağıtım modelinde havuz uygulaması söz konusudur.

Sosyal Güvenlik’te çalışanların primleri kime ödenir?

Cevap : Mevcut Emekli maaşı alanlara ödenir.

Bireysel Emeklilik’te primler kime ödenir?

Cevap : Kişinin kendisine ödenir.

Nesiller arası kaynak aktarımı nedir?

Cevap : Bir sonraki neslin bir önceki nesli fonlamasıdır.

Bireysel emeklilik kişinin tasarrufu üzerinde nasıl etki yapar?

Cevap : Bilinci Artırır. Tasarruf yapmaya teşvik eder. Tasarruf yapma disiplinine girmeyi sağlar.
Tüketim seviyelerini düşürür. Tasarruf kabiliyetini artırır.

Bireysel emeklilik finans piyasalarını nasıl etkiler?

Cevap : Piyasalara olan güveni artırır. Finans sektörünün gelişimini ve uzmanlaşmasını sağlar.

Bireysel emeklilik emek piyasasını nasıl etkiler?

Cevap : Sermayenin tabana yayılmasını sağlar. Motivasyonu artırır. Vergi avantajı sağlar.
Daha fazla kar payı sağlar. Fikir ve çıkar birliği yaratır.

Şili kaç yılında Sosyal Güvenlik modelini terk etti?

Cevap : 1981

İngiltere’de uygulanan karma sistemin birinci kademesinde ne yer alıyor?

Cevap : Sosyal Güvenlik

İtalya farklı sigorta kurumlarını kaç yılında tek çatı altına aldı?

Cevap : 1995

Türkiye’de kaç tane bireysel emeklilik şirketi vardır?

Cevap : 18

Bireysel Emeklilik Katılımcıları en çok hangi bölgede bulunmaktadır?

Cevap : Marmara

Katılımcılar en çok hangi yaşlarda sisteme katılmaktadır?

Cevap : 35

2016 yılı sonu itibariyle kaç kişi BES’e dahil olmuştur?

Cevap : 6,4 milyon kişi

BES’teki birikimler 2016 yılı sonu itibariyle kaç TL’ye ulaşmıştır?

Cevap : 53,4 milyar TL

Bireysel Emeklilik sisteminin kişiye faydası nedir?

Cevap : Ek gelir ve refah

Bireysel Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Sistemi Vize ve Final Soruları

Bireysel Emeklilik sisteminin ekonomiye ve ülkeye faydası nedir?

Cevap : Uzun vadeli kaynak, istihdam, kalkınma

Sisteme katılan kişilere ne ad verilir?

Cevap : Katılımcı

İçeriği Kurul’ca belirlenen, katılımcıların risk ve getiri tercihini belirlemeye yardımcı olan
forma ne ad verilir?

Cevap : Risk Porfili Formu

Katılımcı sözleşme aşamasında kaç adet form imzalar?

Cevap : 3

Bireysel olarak imzalanmış emeklilik sözleşmesinde taraflar kimlerdir?

Cevap : Emeklilik Şirketi ve Katılımcı

Sözleşmede asgari bulunması gereken bilgiler nelerdir?

Cevap : Katkı payı, fonlar, kesintiler, sistemden ayrılma, emeklilik, varsa lehdara ve genel ödeme esasları bulunur.

Sözleşme ne zaman yürürlüğe girer?

Cevap : Katkı payının hesaba intikal ettiği anda

Otomatik katılıma kimler dahildir?

Cevap : T.C. vatandaşı, 45 yaş altı, SGK’ya üye çalışanlar

Cayma hakkı ne zamana kadar kullanılır?

Cevap : 2 ay

Cayma hakkı sonrası sistemden ayrıldığımızda ne olur?

Cevap : Sistemden ayrıldığımızda stopaj vergisi ve diğer kesintiler söz konusudur.

Emeklillik planı içerisinde hangi bilgiler olmalıdır?

Cevap : Asgari katkı payı tutarı, giriş aidatını, yönetim ve fon işletim gideri ve diğer teknik esaslar

Bireysel Emeklilik planları kaç şekilde yapılabilir, nelerdir?

Cevap : Bireysel Emeklilik Planı ve Gruba Bağlı Emeklilik Planın

Asgari katkı payı brüt asgari ücretin % kaçının altında olamaz?

Cevap : %5

Ödemeye ara verildiğinde geriye dönük ödeme yapılır mı?

Cevap : Ara verilerek tekrar başlandığında bulunulan ayın katkı payı ödenerek tekrar başlanabilir.

Dönem içinde katkı payı artırılıp/azaltılır mı?

Cevap : Planın açıklanan asgari katkı payının altına düşmemek kaydıyla katkı payı azaltılır veya artırılabilir.

Bireysel Emeklilik’ten emeklilik hakkı kazanan kişi sayısı kaçtır?

Cevap : 44,350 kişi

Emekli olanların ortalama birikim tutarı ne olmuştur?

Cevap : 81.000 TL

Katılımcıdan alınan kesintiler nelerdir?

Cevap : Giriş aidatı, yönetim gider kesintisi, fon toplam gider kesintisi

Bireysel Emeklilik şirketi kurmak için hangi kuruluştan faaliyet izni alınır?

Cevap : Hazine Müsteşarlığı

Bireysel Emeklilik aracısı olmak için gerekli diploma nedir?

Cevap : 4 yıllık lisans veya ilgili bölümlerin 2 yıllık Ön Lisans diploması

Ülkemizde saklayıcı kuruluş hangisidir?

Cevap : Takasbank

Emeklilik fonlarını hangi kuruluş yönetir?

Cevap : Portföy Yönetim Şirketi

Portföy Yönetim Şirketleri hangi kuruma bağlı olarak çalışır?

Cevap : Sermaye Piyasası Kurulu

Bireysel Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Sistemi Vize ve Final Soruları

Bireysel Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Sistemi

Auzef Bireysel Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Sistemi Auzef Bireysel Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Sistemi Ders Kitabı PDF

Auzef Ders Kitabı

Ders Konuları :

Sigortacılık Temel Bilgileri, Sosyal Güvenlik Sistemi, Sosyal Güvenlik Sistemi Uygulamaları, Bireysel Emeklilik Sistemi’ne Giriş,
Bireysel Emeklilik Sistemi, Dünya Geneli Bireysel Emeklilik Sistemi, Türkiye’de Bireysel Emeklilik, Bireysel Emeklilikte Temel Kavramlar,
Emeklilik Sözleşmeleri, Devlet Katkısı Ve Vergi Avantajı, Emeklilik Planları, Emeklilik Yatırım Fonları, Emeklilik Ve Kesintiler, Emeklilik Piyasası Ve Unsurları,

Bireysel Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Sistemi

bankacilik ve sigortacilik Telegram bankacılık e sigortacılık
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!