Çalışma Ortamı Gözetimi Ve Periyodik Kontroller

Vize Final
2022-2023 Vize Soruları 2022-2023 Final Soruları
2022-2023 Bütünleme Soruları

Çalışma Ortamı Gözetimi Ve Periyodik Kontroller

Çalışma Ortamı Gözetimi Ve Periyodik Kontroller İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans

Auzef Ders Kitabı

Çalışma Ortamı Gözetimi Ve Periyodik Kontroller 2022-2023 Final

1. I. İşyeri hekimi
II. İş güvenliği uzmanı
III. Mali müşavir
IV. Avukat
Çalışma ortamı gözetimi kapsamında
yukarıdakilerin hangisi ya da hangilerinin yükümlülüğü yoktur?

A) II, III
B) I, II
C) III, IV
D) I, III
E) Yalnız I

Cevap : C) III, IV

2. Aşağıdakilerden hangisi iş hijyeni ölçüm raporunda yer alması gereken zorunlu hususlar arasında değildir?

A) İşyerinin iş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapılan bölümleri
B) Ölçüm ve işçilik maliyeti bölümleri
C) Kişisel maruziyet düzeyi ölçülen kişinin adı, unvanı ve yaptığı iş
D) İşyerinin iş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapılan bölümlerinde yapılan işler
E) Kapak sayfasında yeterlik veya ön yeterlik belge numarası

Cevap : B) Ölçüm ve işçilik maliyeti bölümleri

3. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca
biyolojik etkenler, enfeksiyon risk düzeyine göre kaç risk grubuna ayrılmaktadır?

A) 2
B) 8
C) 3
D) 6
E) 4

Cevap : E) 4

4. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği uyarınca aşağıdakilerden
hangisi periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerden değildir?

A) Teknik öğretmen
B) Öğretmen
C) Tekniker
D) Yüksek tekniker
E) Mühendis

Cevap : B) Öğretmen

5. I. Güvenli bilgi formunun hazırlanması
II. Maddelerin özellikleri dikkate alınarak depolanması
III. Yangın söndürme sistemlerinde maddelerin özellikleri dikkate alınması
IV. Maddelerin üretilme sırasında yanıcı, patlayıcı, oksitleyici veya toksit olmasına bakılmaksızın tedbirler alınması
Yukarıdakilerden hangileri kullanılan ve üretilen maddelere ilişkin yapılması gereken kontrol faaliyetleri arasında yer almaktadır?

A) II, III, IV
B) I, III, IV
C) I, IV
D) I, II, IV
E) I, II, III

Cevap : E) I, II, III

6. Periyodik kontrollere ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İlgili ulusal ve uluslararası standartlarda saptanan aralıkla ve kriterlerde, imalatçı
verileri ile fen ve tekniğin gereklilikleri esas alınarak yapılması gerekmektedir.
B) İşyeri hekimlerinin periyodik kontrolleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etme
yükümlülükleri bulunmaktadır.
C) Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrole tabi olmaları gerekmektedir.
D) Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrole tabi olmaları gerekmektedir.
E) Periyodik kontrollerin yetkili kişilerce yapılması gerekmektedir.

Cevap : B) İşyeri hekimlerinin periyodik kontrolleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etme
yükümlülükleri bulunmaktadır.

7. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik uyarınca aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanının kullanımını tam ve doğru olarak tanımlamaktadır?

A) İş ekipmanının kullanılması ve temizlenmesi
B) İş ekipmanının tamiri, tadili ve bakımı
C) İş ekipmanının çalıştırılması ve durdurulması
D) İş ekipmanı ile ilgili her türlü faaliyet
E) İş ekipmanın taşınması ve hizmete sunulması

Cevap : D) İş ekipmanı ile ilgili her türlü faaliyet

8. Aşağıdaki çalışanlardan hangisinin sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hakkı bulunmaktadır?

A) Gemi adamları
B) Gazeteciler
C) Sözleşmeli personel
D) Tüm çalışanlar
E) Memurlar

Cevap : D) Tüm çalışanlar

9. Aşağıdakilerden hangisi titreşimden kaynaklı maruziyetlerin önlenmesi için işverenin yerine getirmesi gereken yükümlülüklerden biri değildir?

A) Risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda mekanik titreşim ölçümleri
yaptırarak maruziyeti belirlemek
B) Tüm çalışanların titreşim maruziyeti ile ilgili olarak bilgilendirilmelerini sağlamak
C) Çalışanların maruz kaldığı mekanik titreşim düzeyini, risk değerlendirilmesinde ele almak
D) Mekanik titreşime maruziyetten kaynaklanan risklerin kaynağından yok edilmesini veya en aza
indirilmesini sağlamak
E) Maruziyet sınır değerinin aşılmaması, aşılması halinde sınır değerinin altına indirmek
için gerekli tedbirler almak

Cevap : B) Tüm çalışanların titreşim maruziyeti ile ilgili olarak bilgilendirilmelerini
sağlamak

10. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca grup 3 ve/veya grup 4 biyolojik etkenlere maruz kalan çalışanlara ilişkin tutulması gereken listenin en az ne kadar süreyle saklanması gerekmektedir?

A) 5 yıl
B) 1 yıl
C) 15 yıl
D) 3 yıl
E) 20 yıl

Cevap : C) 15 yıl

11. I. Gürültü
II. Titreşim
III. Bakteri
IV. Patlayıcı
Fiziksel ortam ölçümleri arasında
yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yer almaktadır?

A) II, IV
B) Yalnız I
C) III, IV
D) Yalnız II
E) I, II

Cevap : E) I, II

12. Aşağıdakilerden hangisi basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilerden değildir?

A) Makine mühendisleri
B) Makine yüksek teknikeri
C) Metalurji ve malzeme mühendisleri
D) İnşaat mühendisleri
E) Makine teknikeri

Cevap : D) İnşaat mühendisleri

13. Aşağıdakilerden hangisi gürültü ölçümünde kullanılacak yöntem ve cihazlar belirlenirken göz önünde bulundurulması gereken hususlardan değildir?

A) Ölçüm cihazının nitelikleri
B) Ölçülecek olan gürültünün niteliği
C) Çevresel faktörler
D) Maruziyet süresi
E) Kişisel özellikler

Cevap : E) Kişisel özellikler

14. I. Kişisel maruziyetler ve çalışma ortamların
nicelik ve niteliklerini belirlemek
II. Risk değerlendirilmesine ihtiyaç duyulmamasını sağlamak
III. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve geliştirmek
IV. Risk değerlendirilmesine destek olmak ve geliştirmek
İş hijyeni ölçümlerinin amaçları arasında yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yer almaktadır?

A) I, II, III
B) I, II, IV
C) Yalnız I
D) I, III, IV
E) II, III, IV

Cevap : D) I, III, IV

15. Aşağıdakilerden hangisi çalışma ortamı gözetimi faaliyetlerinden değildir?

A) İş kazalarının önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapılması
B) Acil durum planlarının hazırlanması
C) Performans değerlendirmesi yapılması
D) Periyodik bakım ve kontrollerin yapılması
E) Ölçümlerin yapılması

Cevap : C) Performans değerlendirmesi yapılması

16. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde aşağıdaki hususlardan hangisine yer verilmemiştir?

A) Özel risk taşıyan iş ekipmanı
B) İş ekipmanının kontrolü
C) Risk analizi
D) İş ekipmanı ile ilgili kurallar
E) İşverenlerin genel yükümlülükleri

Cevap : C) Risk analizi

17. I. Yapılan işin türü
II. Mümkünse maruz kalınan biyolojik etken
III. İş programları
IV. Patlayıcı maddenin miktarı
İşveren tarafından grup 3 ve/veya grup 4 biyolojik etkenlere maruz kalan çalışanlara ilişkin tutulması gereken listede yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yer almalıdır?

A) I, II
B) Yalnız I
C) II, III
D) I, IV
E) II, IV

Cevap : A) I, II

18. I. Periyodik muayene yapmak
II. Çalışanların sağlık gözetimine ilişkin bilgileri kayıt altına almak
III. Sağlık muayenesi yapmak
IV. Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin uygulanması
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin sağlık gözetimi kapsamında görevleri arasında yer almaktadır?

A) II, IV
B) Yalnız III
C) I, III
D) III, IV
E) Yalnız I

Cevap : A) II, IV

19. I. Çalışma ortamı gözetimi hususunda işverene rehberlik yapmak
II. Acil durum planlarını hazırlamak
III. İş kazasına ilişkin bilgileri kayıt altına almak
IV. Sağlık gözetimi yapmak
Yukarıdakilerden hangileri İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin görevleri arasında yer almaktadır?

A) I, II, III
B) II, III, IV
C) I, II, IV
D) I, II
E) I, III, IV

Cevap : A) I, II, III

20. Aşağıdakilerden hangisi çalışma ortamına ilişkin yapılan ölçümlerden değildir?

A) Sosyal
B) Fiziksel
C) Kimyasal
D) Biyolojik
E) Psikososyal

Cevap : A) Sosyal

 

Telegram İş sağlığı Ve güvenliği facebook iş sağlığı ve güvenliği
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!