Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Gelişim

Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Gelişim

Vize Final
2022-23 Vize Soruları 2022 Final Deneme -1
2022 Vize Deneme-1 2022 Final Deneme -2
2022 Vize Deneme-2 2022 Final Deneme -3
2022 Vize Deneme-3 2022 Final Deneme -4
2022 Vize Deneme-4 2021 Final Deneme
2021 Vize Soruları-1 2021 Final Soruları
2021 Vize Soruları-2 2022 Final Soruları
2023 Final Soruları
2024 Final Soruları

Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Gelişim

Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Gelişim Auzef Ders Kitabı PDF

Auzef Çocukluk ve Ergenlik Döneminde GelişimDers Kitabı

Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Gelişim

Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Gelişim 2021 Final Soruları

1.Ahlak gelişimini açıklarken duygulara odaklanan bilim adamı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Piaget
B) Bandura
C) Skinner
D) Kohlberg
E) Freud

Cevap : E) Freud

2.Erikson’un psikososyal gelişim kuramına göre dört ile altı yaşı kapsayan dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Girişimcilik karşısında suçluluk
B) Kimlik kazanımı karşısında kimlik karmaşası
C) Bağımsızlık karşısında utanç ve şüphe
D) Yakınlık karşısında yalnızlık
E) Temel güven karşısında güvensizlik

Cevap : A) Girişimcilik karşısında suçluluk

3.Kişisel ve ekonomik açıdan bağımsızlaşmanın, kariyer gelişiminin, eş seçiminin ve aile kurmanın belirgin olduğu gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orta Yetişkinlik
B) Ergenlik
C) Orta /Geç Çocukluk Dönemi
D) Geç/İleri Yetişkinlik
E) Genç yetişkinlik

Cevap : E) Genç yetişkinlik

4.Çocukların cinsiyet gelişimini şekillendirmede ebeveynlerin rolünü vurgulayan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilgi işleme kuramı
B) Psikanalitik kuram
C) Olgunlaşma kuramı
D) Sosyal öğrenme kuramı
E) Bilişsel gelişim kuramı

Cevap : D) Sosyal öğrenme kuramı

5.Aşağıdakilerden hangisi gelişimi etkileyen biyolojik süreçlere örnek olarak verilemez?

A) Bir ergenin mezuniyet balosundaki neşesi
B) Ergenlikteki hormonal değişiklikler
C) Kalp damar sisteminde bozulma
D) Motor becerilerde değişim
E) Boy ve ağırlıkta artış

Cevap : A) Bir ergenin mezuniyet balosundaki neşesi

6.Çocukların karşı cinsten ebeveynlerine bir çekim geliştirdiği görüşünü savunan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyal öğrenme kuramı
B) Psikanalitik kuram
C) Bilişsel gelişim kuramı
D) Olgunlaşma kuramı
E) Bilgi işleme kuramı

Cevap : B) Psikanalitik kuram

7.Doğumda, baş toplam vücut uzunluğunun ….. de birini, bacaklar ise sadece)……….de birini oluşturur. İki yaşına kadar, vücut uzunluğunun yaklaşık …. de birini baş, yarısını ise bacaklar oluşturur.
Cümlede boş bırakılan yerlere gelebilecek en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4-3-5
B) 5-6-2
C) 1-3-6
D) 2-4-2
E) 3-5-2

Cevap : A) 4-3-5

8.Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve duygusal gelişimi açıklayan kuramlardan biridir?

A) Bruner’in bilişsel gelişim kuramı
B) Bilgi işleme yaklaşımı
C) Psikososyal gelişim kuramı
D) Vygotsky’nin sosyokültürel bilişsel gelişim Kuramı
E) Dinamik sistemler kuramı

Cevap : C) Psikososyal gelişim kuramı

9.Dil gelişimi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Dil gelişiminin temeli orta çocukluk yıllarında atılır.
B) Duygu, düşünce ve isteklerimizi ifade etmemize yarar.
C) Ana dil sosyal etkileşim yoluyla doğal ortamlarda edinilir.
D) Toplum kültürünün gelecek nesillere aktarılmasında rol oynar.
E) Çocuğun gelişimi ve öğrenmesinde temel faktördür.

Cevap : A) Dil gelişiminin temeli orta çocukluk yıllarında atılır.

10.“Motor gelişim üzerinde genetik, içsel ve çevresel faktörler eşit bir şekilde etki gösterir.” fikrini savunan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Psikososyal gelişim kuramı
B) Dinamik sistemler kuramı
C) Olgunlaşma kuramı
D) Nöronal grup seleksiyon kuramı
E) Sosyal öğrenme kuramı

Cevap : D) Nöronal grup seleksiyon kuramı

11. Aşağıdakilerden hangisi ikincil cinsiyet özelliğine bir örnektir?

A) Seminal veziküller genişlemesi
B) Rahimdeki gelişmeler
C) Ge(n)ital bölgede tüylenme
D) Va(j)inadaki gelişmeler
E) Skrotumun büyümesi

Cevap : C) Ge(n)ital bölgede tüylenme

lolonolo

12.Aşağıdakilerden hangisi birincil cinsiyet özelliğine bir örnek değildir?

A) Rahimdeki gelişmeler
B) Va(j)inadaki gelişmeler
C) Skrotumun büyümesi
D) Ge(n)ital bölgede tüylenme
E) Seminal veziküller genişlemesi

Cevap : D) Ge(n)ital bölgede tüylenme

13.Aşağıda verilen gelişim dönemlerinden hangisi ergenlik öncesi durağan dönem olarak tanımlanmaktadır?

A) Orta çocukluk dönemi
B) İlk çocukluk dönemi
C) Genç yetişkinlik dönemi
D) Çocukluk dönemi
E) Bebeklik dönemi

Cevap : A) Orta çocukluk dönemi

14.Ahlak gelişimini çocuklukta belirli değerlerin kazanılması, ergenlikte ideolojik ilgiler ve yetişkinlikte etik sağlamlaştırma olarak üç aşamaya ayırarak açıklayan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Freud
B) Skinner
C) Kohlberg
D) Erikson
E) Piaget

Cevap : D) Erikson

15.Orta çocukluk döneminde kemik ve iskelet sistemindeki gelişmelerin kas gelişiminden daha önde olması altı-on iki yaş aralığında çocuğun……………….. neden olur.
Cümlede boş bırakılan yere gelebilecek en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Esneklik kazanmasına
B) Ağrı hissetmesine
C) Gelişim geriliğine
D) Hareketli olmasına
E) Sakarlığa

Cevap : B) Ağrı hissetmesine

16. “Bireyin tehlike düşüncesi karşısında verdiği duygusal bir reaksiyon” aşağıdaki verilen kavramlardan hangisini açıklamaktadır?

A) Nefret
B) Heyecan
C) Öfke
D) Korku
E) Kaygı

Cevap : D) Korku

17.Ergen gelişimi ile ilgili kuramlar hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Vygotsky sosyokültürel bilişsel kuramı, kültür ve sosyal etkileşimin bilişsel gelişimi nasıl yönlendirdiğini vurgular.
B) Bronfenbrenner’ın ekolojik kuramı, gelişimin mikrosistem, mezosistem, egzosistem, makrosistem ve kronosistem olmak üzere beş çevresel sistemin etkisini yansıttığını savunmaktadır.
C) Piaget’in bilişsel gelişim kuramı, bireylerin faal olarak dünya anlayışlarını inşa ettiklerini ve bilişsel gelişimin işlem öncesi, somut işlemler ve soyut işlemler olmak üzere üç aşamasından geçtiğini belirtir.
D) Freud’un kuramına göre psikoseksüel gelişim oral, anal, fallik, gizil ve genital olmak üzere beş aşamadan oluşmaktadır.
E) Bandura’nın sosyal bilişsel kuramına göre, bilişsel süreçlerin çevre ve davranışla önemli bağlantıları vardır.

Cevap : C) Piaget’in bilişsel gelişim kuramı, bireylerin faal olarak dünya anlayışlarını inşa ettiklerini ve bilişsel gelişimin işlem öncesi, somut işlemler ve soyut işlemler olmak üzere üç aşamasından geçtiğini belirtir.

18.Aşağıdakilerden hangisi gelişim bilimcilerin hedefleri arasında yer almamaktadır?

A) Çocukların gelişimlerinde mümkün olan en iyi hedeflere ulaşmalarının ne şekilde destekleneceğinin belirlenmesi
B) Gelişimsel olguların açıklanarak ortaya konması
C) Gelişimsel olguların betimlenerek tanımlanması
D) Gelişimde bireysel farklılıkların göz ardı edilmesi
E) Gelişimsel olgular arasındaki ilişkilerin açıklanarak ortaya konması

Cevap : D) Gelişimde bireysel farklılıkların göz ardı edilmesi

LOLONOLO

19.Ahlaki benlik değerini aşağıdaki seçeneklerin hangisi doğru olarak açıklar?

A) Bireyin yaşayışını kontrol etme ve yaşantısına yön verme yeteneğine olan inancı
B) Bireyin kendi iyiliğini ve erdemliliğini kültürel normlar açısından değerlendirmesi
C) Bireyin arkadaşları tarafından sevilmesi ve ailesi tarafından önemsenmesi
D) Bireyin kendisini nasıl gördüğü ve kendisi hakkında ne düşündüğü
E) Bireyin kendisi ile barışık olması

Cevap : B) Bireyin kendi iyiliğini ve erdemliliğini kültürel normlar açısından değerlendirmesi

20.Ergenlikte beyin gelişimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Prefrontal korteks bölgesinin olgunlaşması, özellikle yüz ifadeleri gibi sözel olmayan bilgilerin yorumlanması gibi sosyal algıda gelişmelere katkıda bulunur.
B) Beyinde gerçekleşen ilk büyüme atağı sırasında serebral korteks kalınlaşır ve nöronal geçişler daha verimli hâle gelir.
C) Ergenlik döneminde prefrontal korteks biyolojik olarak olgunlaşmamıştır; dürtüleri engelleme becerisi tam olarak gelişmemiştir.
D) Ergenlerde beynin bazı alanları, onları sosyal uyaranlara ve akranlarının etkisine daha duyarsız hâle getirir.
E) İkinci beyin büyümesinde serebral korteksin ön lobları, gelişimin odak noktasıdır.

Cevap : D) Ergenlerde beynin bazı alanları, onları sosyal uyaranlara ve akranlarının etkisine daha duyarsız hâle
getirir.

21.Bireyin psikolojik ve cinsel gelişim sürecini beş döneme ayırarak açıklayan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Freud
B) Piaget
C) Maslow
D) Erikson
E) Bandura

Cevap : A) Freud

22.Aşağıdakilerden hangisi Piaget’in bilişsel gelişim kuramına göre çocuğun somut işlemler döneminde kazandığı özelliklerden biri değildir?

A) Geriye dönüşebilirlik
B) Serileme
C) Sembolik düşünme
D) Korunum
E) Gruplama

Cevap : C) Sembolik düşünme

23.Aşağıda verilen gelişim dönemlerinden hangisi Piaget’in somut işlemler dönemine denk gelmektedir?

A) Orta çocukluk dönemi
B) Çocukluk dönemi
C) İlk çocukluk dönemi
D) Genç yetişkinlik dönemi
E) Bebeklik dönemi

Cevap : A) Orta çocukluk dönemi

24.Aşağıdakilerden hangisinde ergenlikte fiziksel olarak gelişme meydana gelmez?

A) Boy
B) Üreme ile ilgili organlar
C) Kilo
D) Baş kemikleri
E) Kas dokusunda gelişme

Cevap : D) Baş kemikleri

LOLONOLO

25.Yaptığı araştırmada ergenlik dönemini cinsellikle ilgili tabuların olduğu toplumlarda yaşayan ergenlerin fırtınalı ve stresli geçirdiklerini belirten bilim insanı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Kohlberg
B) Margaret Mead
C) Stanly Hall
D) Eisenberg
E) Piaget

Cevap : B) Margaret Mead

26.Bireyin bedeniyle ilgili düşünce ve duygularıyla ilgili olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Benlik
B) Benlik saygısı
C) Kimlik
D) Kültür
E) Sosyalleşme

Cevap : B) Benlik saygısı

27.Dilin kolay ve doğru kullanılan bir araç haline gelmesi hangi yaşlarda gerçekleşen bir durumdur?

A) 2-3
B) 5-6
C) 3-4
D) 4-5
E) 1-2

Cevap : D) 4-5

28. Aşağıdakilerden hangisi bilişsel gelişimi açıklayan kuramlardan biri değildir?

A) Bilgi işleme yaklaşımı
B) Dinamik sistemler kuramı
C) Piaget’in bilişsel gelişim kuramı
D) Vygotsky’nin sosyokültürel bilişsel gelişim kuramı
E) Bruner’in bilişsel gelişim kuramı

Cevap : B) Dinamik sistemler kuramı

Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Gelişim 2021 Final

29. Piaget’in bilişsel gelişim kuramına göre iki ile yedi yaşı kapsayan dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Somut işlemler dönemi
B) Soyut işlemler dönemi
C) Duyu motor dönem
D) Eylemsel dönem
E) İşlem öncesi dönem

Cevap : E) İşlem öncesi dönem

30.Düşünceleri ve diğer zihinsel işlemleri manipüle etmek ve değiştirmek için işlemlerin kullanıldığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Soyut işlemler dönemi
B) İşlem öncesi dönem
C) Duyu motor dönemi
D) Eylemsel dönem
E) Somut işlemler dönemi

Cevap : A) Soyut işlemler dönemi

31. Aşağıda ergenlik döneminde ergenlerin korkuları ile ilgili bilgilerden hangisi yanlış olarak verilmiştir?

A) Ergenlikte bütün duygusal konularda bireyin kendini kontrol edebilme alışkanlığını kazanabilmesi
önemlidir.
B) Ergenler için özellikle “bilinmeyen” şeyler genellikle korkunun kaynağıdır.
C) Çocukluk dönemindeki korkular ergenlik döneminde de devam edebilir.
D) Ergenlikte korku tepkisi bir anlamda çocukluktaki korkularla eşdeğer değildir.
E) Ergenin ilgilendiği herhangi bir faaliyetin sonucunu kestirememesi de korkuya sebep olabilir.

Cevap : D) Ergenlikte korku tepkisi bir anlamda çocukluktaki korkularla eşdeğer değildir.

32. Ergenin akranlarını çoğu zaman yakınlarında yaşayan ve birbirini uzun zamandır tanıyan aynı cinsten kişilerden seçtiği gözlemlenen yaş grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 15-18
B) 12-15
C) 13-16
D) 9-12
E) 14-17

Cevap : B) 12-15

33. Çocuğun duygusal tepkilerinin yoğunluğu, hareketlilik düzeyi ve dikkatini kapsayan kavram aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Benlik saygısı
B) Ahlak
C) Öz kimlik
D) Mizaç
E) Benlik

Cevap : D) Mizaç

34. Piaget’in bilişsel gelişim kuramına göre çocuğun mantık işletme yoluyla muhakeme yapabilmesi ve soyut düşünce ile arasında bir geçiş dönemi olarak kabul edilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) İşlem öncesi dönem
B) Duyu motor dönemi
C) Sezgisel dönem
D) Soyut işlemler dönemi
E) Somut işlemler dönemi

Cevap : E) Somut işlemler dönemi

LOLONOLO

35. Erikson’un kuramındaki hangi aşama, Piaget’in bilişsel gelişim kuramındaki soyut işlemler dönemine karşılık gelir?

A) Çalışkanlık karşısında küçük görülme-aşağılık duygusu
B) Kimlik kazanımı karşısında kimlik karmaşası
C) Üretkenlik karşısında durağanlaşma
D) Girişimcilik karşısında suçluluk
E) Yakınlık karşısında yalnızlık

Cevap : B) Kimlik kazanımı karşısında kimlik karmaşası

36. “Orta çocukluk döneminde benlik birbirinden farklı kendini değerlendirmeden oluşur.”
Aşağıda verilen şıklardan hangisi bu değerlendirmelerden biri değildir?

A) Yeterlilik
B) Sosyal kabul
C) Sosyal düzenleme
D) Ahlaki benlik değeri
E) Kontrol duygusu

Cevap : C) Sosyal düzenleme

37. Aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi Piaget’in bilişsel gelişim kuramına göre çocuğun somut işlemler döneminde başarabileceği bir beceri değildir?

A) Mantıklı düşünme
B) Zihinsel işlemleri soyut kavramlar üzerinde gerçekleştirebilme
C) Bilişsel meselelere genellikle niceliksel olarak yaklaşma
D) Somut yani elle tutulabilen nesneler hakkında fikir ileri sürme
E) İnsanların kendisinden daha farklı bakış açılarına sahip olabileceğinin şuurunda olmaya başlama

Cevap : B) Zihinsel işlemleri soyut kavramlar üzerinde gerçekleştirebilme

38. Aşağıdakilerden hangisi geç olgunlaşan erkeklerin özelliklerinden biridir?

A) Daha popüler olma
B) Suç işleme ve madde bağımlılığına eğiliminde olma
C) Daha olumlu bir benlik kavramına sahip olma
D) Yaşa uygun olmayan faaliyetlere katılmaya daha yatkın olma
E) Özgüvenli olma

Cevap : E) Özgüvenli olma

39. Orta çocukluk döneminde çocuğun benlik gelişimi üzerinde en etkili faktör aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A) Kardeşleri
B) Ebeveynleri
C) Okul
D) Akranları
E) Kendisi

Cevap : D) Akranları

40.Erikson’un kendine güven ile eş değer gördüğü kendine güven değerlendirme türü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Yeterlilik
B) Kontrol duygusu
C) Sosyal düzenleme
D) Ahlaki benlik değeri
E) Sosyal kabul

Cevap : A) Yeterlilik

41.Ergenlik yıllarında iki büyük beyin büyüme atağından ikincisinin gerçekleştiği yaşlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Erken yetişkinlik-30
B) 13-15 yaş
C) 15-17 yaş
D) 13-17 yaş
E) 17-Erken yetişkinlik

Cevap : E) 17-Erken yetişkinlik

42. Benlik saygısı ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Düşük benlik saygısı geçicide olsa duygusal rahatsızlıklara sebep olabilir.
B) Benlik saygısı ergenlik döneminde artar.
C) Ergenlikte benlik saygısı cinsiyete göre farklılık gösterebilir.
D) Ortaokul ve liseye geçişte büluğ başlangıcında benlik saygısı en düşük düzeydedir.
E) Vücut kompozisyonundaki değişiklikler benlik saygısında azalmaya sebep olur.

Cevap : B) Benlik saygısı ergenlik döneminde artar.

43. Aşağıda verilen seçeneklerin hangisinde ergenin genel duygu özellikleri yanlış olarak ifade edilmiştir?

A) Duyguların yoğunluğunda artış yaşar.
B) Yalnız kalma isteği vardır.
C) Karşı cinse ilgi vardır.
D) Duygu durumu sürekli stres altındadır.
E) Duygularında istikrarsızlık vardır.

Cevap : D) Duygu durumu sürekli stres altındadır.

44. “İşlem öncesi dönemde ablası olduğunu söyleyen çocuk, ablanın bir kardeşi olup olmadığı sorulduğunda cevap “yok” derken somut işlemler döneminde doğru cevabı vermesi” aşağıda verilen kavramlardan hangisini açıklamaktadır?

A) Serileme
B) Korunum
C) Geriye dönüşebilirlik
D) Gruplama
E) Geçişlilik

Cevap : C) Geriye dönüşebilirlik

45. “Bireyin doğru ve yanlışı ayırt edebilmesini sağlayan ilkeler ve değerler bütünü” Aşağıda verilen kavramlardan hangisini açıklamaktadır?

A) Benlik
B) Öz kimlik
C) Ahlak
D) Benlik saygısı
E) Mizaç

Cevap : C) Ahlak

46. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın kendine odaklanmış olarak görüldüğü sürekli kendiyle meşgul olma durumuna verilen isimdir?

A) Düzenleme
B) Uyum
C) Benmerkezcilik
D) Organizayon
E) Korunum

Cevap : C) Benmerkezcilik

47. Sinir hücrelerini yağ hücreleri ile izole etme işlemi olan …………………….. sinir mesajlarının iletimini daha verimli hâle getirerek artar ve ergenlerin bilişsel gelişimlerine katkıda bulunur.
Cümlede boş bırakılan yere gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) talamus
B) oksipital lob
C) serebral lateralizasyon
D) miyelinizasyon
E) prefrontal korteks

Cevap : D) miyelinizasyon

48. Ergenlik dönemi de ahlak gelişimi ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ergenin kişisel bir değer sistemi varlığının farkına vardığı dönemdir
B) Ergenin ahlaki ikilemleri ilişkin akıl yürütme davranış şeklini içerir
C) Ergenlikte değer özelliğinin en az biçimde çalışan yönüdür
D) Değer ,beceri .davranış örüntüleri ergenlik döneminde ortaya çıkar
E) Ahlaki yargı gerektiren durumlardaki davranış şeklini içerir

Cevap : C) Ergenlikte değer özelliğinin en az biçimde çalışan yönüdür

49. Kızlarda ergenliğin en belirgin belirtisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ge(n)ital bölgede tüylenme
B) Boy uzunluğunun artması
C) İlk regl görme
D) Göğüslerin gelişme
E) Koltuk altında tüylenme

Cevap : C) İlk regl görme

LOLONOLO

Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Gelişim

Çocuk Gelişimi Ön Lisans Açık Öğretim
telegram çocuk gelişimi
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!