Doğu Avrupa Türk Tarihi

Doğu Avrupa Türk Tarihi

Vize Final
Vize Deneme-1 2021 Final Soruları
Vize Deneme-2 Final Deneme-1
Vize Deneme-3 Final Deneme-2
2020 Vize Soruları Final Deneme-3

Doğu Avrupa Türk Tarihi 2021 Final

Doğu Avrupa Türk Tarihi 2021 Final

1- Jazygler, Roxolanlar ve Alanlar olarak ayrı ayrı gruplara bölünen kavim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gotlar
B) İskitler
C) Hunlar
D) Sarmatlar
E) Kimmerler

2" data-inserter-version="2">

Cevap : D) Sarmatlar

2- Aşağıdakilerden hangisi Hunların hâkimiyet altına aldıkları kavimlere uyguladıkları politikalardan biri değildir?

A) İç işlerinde serbest bırakılmışlardır.
B) Vergiden muaf tutulmuşlardır.
C) İsyan teşebbüsünde bulunduklarında özerklikleri ortadan kaldırılmıştır.
D) Hunların izni ve aracılığı olmadan dış münasebetlerde bulunmamak ile sorumlu tutulmuşlardır.
E) Kendi kralları tarafından idare edilmişlerdir.

Cevap : B) Vergiden muaf tutulmuşlardır.

3- İskit Hükümdarı Bartatua ile anlaşarak kızını ona veren Asur kralı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1. Darius
B) Scylurus
C) Kral Psametikos
D) Kral Asarhaddon
E) Büyük Kirus

Cevap : D) Kral Asarhaddon

4- Bleda ve Attila hakkında aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bleda Hun hükümdarı olmuş fakat Attila bütün işleri yürütmüştür.
B) Bleda 20 yıl Hun hükümdarlığı görevini sürdürmüştür.
C) Bleda ve Attila Muncuk’un oğludur.
D) Rua zamanında başlayan Doğu Roma ile barış görüşmeleri Attila tarafından yürütülmüştür.
E) Rua’nın ölümüyle beraber Hun yönetimini üstlenmişlerdir.

Cevap : B) Bleda 20 yıl Hun hükümdarlığı görevini sürdürmüştür.

5- Altınoba Beyliği ile ilk Bulgar oluşumunun kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlek
B) Bayan
C) Rua
D) Dengizik
E) İrnek

Cevap : E) İrnek

6- İtil Bulgar Hakanlığı’nın Türk tarihine en büyük katkısı aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A) Tuna bölgesinin büyük oranda Türkleşmesini ve İslamlaşmasını sağlamış olması
B) Türk kültürünü geniş coğrafyaya yaymış olması
C) Hristiyanlığı seçerek ilk Hristiyan Türk devleti olması
D) Orta İtil bölgesinin büyük oranda Türkleşmesini ve İslamlaşmasını sağlamış olması
E) Slavlara Türk kültürünü götürmüş olması

Cevap : D) Orta İtil bölgesinin büyük oranda Türkleşmesini ve İslamlaşmasını sağlamış olması

7- Avarlar hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Avarların kökeni Kök- Türklerden gelmektedir.
B) Bizans ile mücadele etmişlerdir.
C) Bazı çalışmalara göre Avar adı Moğolca “abarga / kurt” anlamını taşımaktadır.
D) Priskos eserinde Ogur ve Avarları birbirine düşman iki grup olarak tasvir etmiştir.
E) Eski Rus yıllıkları Avar ülkesinden Obrine olarak bahseder.

Cevap : A) Avarların kökeni Kök- Türklerden gelmektedir.

8- Aşağıdakilerden hangisi Avarların 626 yılındaki İstanbul kuşatmasının sonuçlarından biri değildir?

A) Slav- Gepit- Bulgar kavimleri yavaş yavaş huzursuzluklar çıkarmaya başlayarak devletten ayrılmışlardır.
B) Avarların yenilgisiyle sonuçlanmıştır.
C) Tuna havzasında Avar hâkimiyeti güçlenmiştir.
D) Avar hâkimiyetinin gerilemeye başlaması Bulgar devletlerine zemin hazırlamıştır.
E) Avar Devletïnin gücü zayıflamıştır.

Cevap : C) Tuna havzasında Avar hâkimiyeti güçlenmiştir.

9- Bulgar Hükümdarı Almuş, Müslüman olduktan sonra aşağıda verilen isimlerden hangisini almıştır?

A) Ahmed bin Velid
B) İsmail Bin Ahmed
C) Cafer Bin Abdullah
D) El-Muktafi
E) İbn-i Cafer

Cevap : C) Cafer Bin Abdullah

10- Peçenek- Hazar münasebetleri değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Peçeneklere karşı Hazarlar, siyasi bir manevra ile müttefik arama yoluna gitmişlerdir.
B) Peçenek- Hazar savaşlarının çoğu din sebepli olmuştur.
C) İtil’den Harezme giden ticaret yolunda Peçenekler gibi savaşçı bir milletin bulunması bu ticareti sekteye uğratmıştr.
D) Peçeneklerin kendilerine yurt olarak seçtikleri topraklar Hazar Devleti’nin topraklarının sınırlarında yer almıştır.
E) Hazar- Peçenek münasebetleri genelde savaşlar şeklinde cereyan etmiştir.

Cevap : B) Peçenek- Hazar savaşlarının çoğu din sebepli olmuştur.

11- Buhara’da ‘Türk (Oğuz)” komşularına karşı başlattığı seferle bilinen, Amu- Derya ile Sır-Derya nehirleri arasında kurulan Samanî hanedanının ikinci hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İsmail b. Ahmet
B) Mohammed b. Harun
C) Nasr b. Ahmed
D) Hüseyin b. Ali El Atruş
E) İshak b. Ahmed

Cevap : A) İsmail b. Ahmet

12- Bizans kaynaklarında Peçeneklerin Tuna’yı geçerek Bizans topraklarına saldırdıkları en son tarih olarak aşağıdakilerden hangisi verilmiştir?

A) 1020
B) 1024
C) 1022
D) 1021
E) 1023

Cevap : C) 1022

13- Aşağıdakilerden hangisi Peçenek-Kuman- Kıpçak mücadelesinin cereyan ettiği iki bölgedir?

A) Balkanlar, İç Asya
B) Karadeniz’in kuzeyi, Balkanlar
C) Karadeniz’in kuzeyi, Kafkasya
D) Kafkasya, Balkanlar
E) Mezopotamya, Balkanlar

Cevap : B) Karadeniz’in kuzeyi, Balkanlar

14- Bizans’ın Peçeneklerle anlaşması için gönderdiği ve bunun sonucunda Patricius unvanını verdiği Kırım’daki komutanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Romanos
B) Leon Phokas
C) Konstantin
D) Heraklonas
E) Philippikos

Cevap : B) Leon Phokas

15- 1093’de Kuman – Kıpçakların tazyikine maruz kalan Uzlar hangi şehre sığınmışlardır?

A) Torçesk
B) Kiev
C) Moskova
D) Kazan
E) Omsk

Cevap : A) Torçesk

16- Bizans İmparatoru Konstantinos’a göre Peçenekler hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Peçenekler; Ruslar, Macarlar ve Bulgarları yenebilecek kuvvettedirler.
B) Peçenekleri durdurabilecek tek kuvvet yine bir Türk boyu olan Uzlardır.
C) Peçenekler o dönemde Doğu Avrupa’nın en güçlü siyasi kuvvetidir.
D) Bizans Peçenekler ile savaşarak onların gücünü yok etmelidir.
E) Peçeneklerle dost geçinilmesi gerekir.

Cevap : D) Bizans Peçenekler ile savaşarak onların gücünü yok etmelidir.

17- 1091’de Peçeneklere ağır bir yenilgi uğratacak olan Aleksios Komnenos tahta çıktığında Peçeneklerin asıl kuvvetleri Tuna boyunda nerede bulunuyordu?

A) Beliatoba
B) Edirne
C) Silistre
D) Yüz- tepe
E) Bigina / Bitzina

Cevap : D) Yüz- tepe

18- 1247’de Macar Kralı IV. Béla Kuman- Kıpçakları kendi tarafına ve ülkesine çekme isteği ile büyük oğlu V. Stephen’i Kuman- Kıpçak başbuğunun kızıyla evlendirmiştir ki bu kız vaftizde Elizabeth ismini almıştır. Bu evlilikle ilgili bilgiyi aktaran seyyah aşağıdakilerden hangisidir?

A) İbn Batuta
B) Hsian Tsang
C) Plano Carpini
D) Marko Polo
E) Wilhem Rubruk

Cevap : C) Plano Carpini

19- MÖ 529’da Pers Kralı Kirus’un ölümüne sebep olan Pers- Saka savaşında Saka ordusuna komutanlık eden ve aynı zamanda devleti yöneten kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atheas
B) Tomris
C) Bartatua
D) Asarhaddon
E) Madyes

Cevap : B) Tomris

20- Aşağıdakilerden hangisi Bizans – Hazar münasebetleri için söylenemez?

A) İmparatorun saray korumaları Hazarlardan oluşmuştur.
B) Bizans Hazarlardan askerî yardım almıştır.
C) Ticari münasebetler geliştirmişlerdir.
D) Akrabalık bağları kurmuşlardır.
E) Genellikle iki taraf arasında savaşlar meydana gelmiştir.

Cevap : E) Genellikle iki taraf arasında savaşlar meydana gelmiştir.

21- Hazar – Bizans dostluğunu devam ettirmek üzere 731 yılında Hazar Hakanının kızı Çiçek’le evlenen Bizans imparatoru aşağıdakilerden hangisidir?

A) III. Leon
B) V. Konstantinos
C) Tiberus
D) IV. Leon
E) II. Justinianos

Cevap : B) V. Konstantinos

Doğu Avrupa Türk Tarihi 2021 Final

22- Rus yıllıklarının efsanevi tarzdaki kayıtlarına göre Rus Devleti’nin kurucusu kimdir?

A) Petro
B) Oleg
C) Igor
D) Katherina
E) Norman- Vareg Beyi Rurik

Cevap : E) Norman- Vareg Beyi Rurik

23- Aşağıdaki şıklardan hangisinde Müslüman / Arap – Hazar ilişkilerine dair yapılan değerlendirme yanlıştır?

A) Müslüman Arapların Hazarlar üzerine 642 yılında yaptıkları bu seferden sonra gerçekleşen ilk büyük savaş 652 yılında yapılan Belencer savaşıdır.
B) Müslüman Araplar, Hazarların İslamiyeti kabul etmesine yönelik bir girişimde bulunmamışlardır.
C) Hazar- Müslüman ilişkilerinin detaylarını İbnü’l Esîr, Taberî, Mesudî, Yakubî gibi İslâm tarihçilerinin eserlerinde bulabiliyoruz.
D) Müslüman Araplar ile Hazarlar arasındaki ilk ilişkiler görünüşte iki milletin sınır komşusu olmaları üzerine başlamış görünse de aslında her iki milletin genişleme siyaseti planı çerçevesinde başlamıştır. Siyasî hedefleri olan bu mücadele şiddetli ve devamlı savaşlar şeklinde devam etmiştir.
E) Müslüman Araplar ile Hazarlar arasında Kafkasya’da güçlü bir iktidar mücadelesi yaşanmış, bu mücadelede kazanan taraf genellikle Hazarlar olmuştur.

Cevap : B) Müslüman Araplar, Hazarların İslamiyeti kabul etmesine yönelik bir girişimde bulunmamışlardır.

24- Avarlar aşağıdaki hangi devlet ile anlaşma yaparak İstanbul’u kuşatmışlardır?

A) Kök – Türk
B) Batı Roma İmparatorluğu
C) İberya Krallığı
D) Kiev Knezliği
E) Sasani

Cevap : E) Sasani

25- Aşağıdaki hangi şıkta Macar – Kuman – Kıpçak ilişkilerine dair yanlış bir değerlendirme yapılmıştır?

A) 23 Temmuz 1278- 79’da Başbuğ Köten’in torunu IV. László, yedi Kuman- Kıpçak boyu başbuğu ile toplanarak Kuman- Kıpçakların yaşayış tarzlarını düzenlemek üzere anlaşmışlardır.
B) Macarlar, askeri ve siyasi olarak hiçbir zaman Kuman- Kıpçaklardan faydalanmamışlardır.
C) Macar Krallığı Katolik kilisesinin baskıları sonucunda Kuman- Kıpçaklara I. Ve II. Kuman Yasasını imzalatmıştır.
D) Macarlar ordularında Kuman- Kıpçaklara ücretli asker olarak özellikle süvari birliklerinde görev vermişlerdir.
E) Kuman- Kıpçaklar, Kral IV. László’un dönemi boyunca Macaristan’da siyasî nüfûzlarının doruk noktasını yaşamışlardır. Bunda IV. László annesi Elizabeth’tin Kuman- Kıpçak olmasının da etkisi büyük olmuştur.

Cevap : B) Macarlar, askeri ve siyasi olarak hiçbir zaman Kuman- Kıpçaklardan faydalanmamışlardır.

26- Büyük Bulgar Devleti’nin uzun süre yaşayamamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toprakların geniş bir bölgeye yayılması
B) Otlak kıtlığı
C) Askerî gücün zayıf olması
D) Silah yetersizliği
E) Kubraťın oğullarının iç anlaşmazlığı ve Hazar baskısı

Cevap : E) Kubraťın oğullarının iç anlaşmazlığı ve Hazar baskısı

27- 557 – 558 kışı sonlarında Bizans üzerine harekete geçen Kutrigur ordusunun komutanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Khinialon
B) Bushan
C) Sandilk
D) Zenon
E) Zabergan

Cevap : E) Zabergan

28- Hazar – Arap münasebetleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Müslüman Araplar ile Hazarların menfaatleri çakışmıştır.
B) Hazar- Arap münasebetleri sonucu Hazarlar İslamiyeti kabul etmişlerdir.
C) Hazarlar kendilerini İslam orduları ile yaklaşık 150 yıl sürecek bir mücadelenin içerisinde bulmuşlardır.
D) Her iki milletin yayılma politikaları aynı coğrafya üzerinde kesişmiştir.
E) Münasebetler her iki milletin genişleme siyaseti planı çerçevesinde başlamıştır.

Cevap : B) Hazar- Arap münasebetleri sonucu Hazarlar İslamiyeti kabul etmişlerdir.

29- Uzlar yıllar içerisinde Hıristiyanlığı kabul ettikten sonra hangi isimle anılmaya başlanmışlardır?

A) Kazak
B) Oğuz
C) Berendi
D) Gagavuz
E) Kara Kalpaklılar

Cevap : D) Gagavuz

30- Aşağıdakilerden hangisi Berendilerin yaşadıkları coğrafyadır?

A) İç Asya
B) Uzak Asya
C) Afrika
D) Hindistan
E) Doğu Avrupa

Cevap : E) Doğu Avrupa

31- Aşağıdakilerden hangisi tarih boyunca Bizans- Hazar münasebetlerinin genellikle dostane geçmesinin asıl sebebi olarak açıklanabilir?

A) Her iki devletin ticaret yapması
B) Birbirlerine uzak bölgelerde yaşıyor olmaları
C) Hazarların Müslümanlar ile savaşıyor olması
D) Hazarların Bizans’a askerî yardımda bulunması
E) Her iki devletin Kırım yarımadasında ortak bir sınırının bulunması ve en önemli düşmanlarının da ortak olması

Cevap : E) Her iki devletin Kırım yarımadasında ortak bir sınırının bulunması ve en önemli düşmanlarının da ortak olması

32- Bizans İmparatoru Aleksios Komnenos’un Silistre’yi kuşatması üzerine kalenin komutanı ve şehrin yöneticisi olan Tatuş kimlerin yanına yardımlarını almak üzere gitmiştir?

A) Kuman- Kıpçaklar
B) Hazarlar
C) Macarlar
D) Uzlar
E) Ruslar

Cevap : A) Kuman- Kıpçaklar

33- 1086 yılının sonbaharında gerçekleşen Bizans- Peçenek savaşı hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Filibe ve çevresi Peçenek akınlarından kurtarılmıştır.
B) Beliotaba kalesi yakınlarındaki mağlubiyetin intikamını almak üzere gerçekleşmiştir.
C) Orduyu aslen bir Türk olan Tatikios (Tatik) komuta etmiştir.
D) Bizans ordusu Peçenekleri ağır bir yenilgiye uğratmıştır.
E) İki ordu iki gün boyunca birbirlerine saldırmadan beklemişler ve üçüncü gün, gün ağarırken Peçenekler geri çekilip ülkelerine geri dönmüşlerdir.

Cevap : D) Bizans ordusu Peçenekleri ağır bir yenilgiye uğratmıştır.

34- Aşağıdakilerden hangisi Peçenek- Bizans münasebetleri hakkında söylenemez?

A) Peçenekler sıkıntılar yaşayan Bizans’ın bu durumundan istifade ederek 1032’den itibaren Bulgaristan topraklarına akınlar yapmaya başlamışlardır.
B) Konstantinos IX. Monomakhos döneminde Peçenek saldırıları durmuştur.
C) Peçenekler, 1033’de Tuna’yı geçerek Balkanlar’daki Bizans topraklarını yakıp yıkmışlardır.
D) Bizans 1030 tarihinde Suriye’ye Araplar üzerine bir sefer yapmış ve bu sefere ücretli Peçenek askerleri de katılmıştır.
E) Peçenekler 1034- 1035 yıllarında Tuna’yı buzlar üzerinden geçerek Moesia’dan Makedonya’ya kadar Trakya’yı tahrip etmişlerdir.

Cevap : B) Konstantinos IX. Monomakhos döneminde Peçenek saldırıları durmuştur.

35- Rus yıllıkları daha sonraları bütün Türk boylarını birleştirici ortak bir ad ile anmıştır. Aşağıdaki şıkların hangisinde bu ad verilmiştir?

A) İskitler
B) Kara Kalpaklılar
C) Hunlar
D) Nogaylar
E) Gagavuzlar

Cevap : B) Kara Kalpaklılar

36- 1087 yılı başlarında Macar tahtını kaybeden Solomon, tahtını tekrar geri almak için müttefiki olduğu Kumanların yanına bir de Peçenekleri eklemiş ve Peçenek başbuğu ile Bizans üzerine büyük bir saldırı planlamıştır. Bu Peçenek başbuğu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kançu
B) Tatuş
C) Katran
D) Balçar
E) Çelgü

Cevap : E) Çelgü

Doğu Avrupa Türk Tarihi 2021 Final

37- “Yılanı, güneş ısıtıp da ısırabileceği bir zamanda değil, soğuktan kuyruğunu kıpırdatamadığı bir sırada öldürmek lazımdır” diyerek bu Peçenek atasözünü günümüzde kadar gelmesine vesile olan Bizans tarihçisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) G. Mstikos
B) M. Attaliates
C) Cedrenus
D) Anna Komnena
E) N. Bryennios

Cevap : C) Cedrenus

38- Aşağıdaki eserlerden hangisinde Peçenekler hakkında bilgi verilmemiştir?

A) De Administronda İmperio
B) Divan-ü Lugâti’t Türk
C) Kutadgu Bilig
D) Camiü’t-tevarih
E) Tevârih-i Ali Osman

Cevap : C) Kutadgu Bilig

39- Peçenekleri yendiği zafer gününün Peçenek bayramı olarak kutlanmasını emreden imparator aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konstantinos
B) Leontinos
C) Anastasios
D) Ioannes
E) Herakleios

Cevap : D) Ioannes

40- Bulgarlara karşı büyük bir vahşet sergileyen ve Bulgaroktonos (Bulgar KasabI, katili) lakabını alan Bizans imparatoru aşağıdakilerden hangisidir?

A) Constantin
B) II. Leon
C) II. Basileios
D) I. Basileios
E) I. Leon

Cevap : C) II. Basileios

41- Kuman – Kıpçaklara verilen isimlerin ortak anlamlarından birisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kara
B) Sarı
C) Beyaz
D) Ak
E) Siyah

Cevap : B) Sarı

42- Aşağıdakilerden hangisi 627 yılında Sasanilere saldırmak isteyen ve bu savaşta Hazar yardımını sağlamak için kızı Eudocia’yı Hazar Hakanı Ziebel’e vermeyi teklif eden Bizans İmparatorudur?

A) Zenon
B) Herakleios
C) Justinianos
D) Leon
E) Tiberios

Cevap : B) Herakleios

43- 920 yıllarında Müslümanlığı kabul eden İtil Bulgarlarına hem Müslümanlığı öğretmek hem de Hazarlara karşı kaleler inşa etmek üzere maddi yardımda bulunmak amacıyla Abbasi halifesi tarafından gönderilen elçilik heyetinde bulunan ve yazdığı eserinde Uzlarla ilgili bilgi veren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hüseyin b. İsmail
B) Evliya Çelebi
C) İbn Fadlan
D) İbn Batuta
E) Ömer b. Abdullah

Cevap : C) İbn Fadlan

44- Macar milletinin Hristiyanlaşması aşağıdaki hangi hükümdar zamanında olmuştur?

A) Leon
B) Zoltan
C) Kral Stefan
D) III. Kral Bela
E) Kursan

Cevap : C) Kral Stefan

45- Peçeneklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Peçenekler yerleşik hayata geçerek Çinliler ile ticaret yapmışlardır.
B) Peçenekler bir Türk boyudur.
C) Ebülgazi Bahadır Han Peçenek ismini Becene olarak zikretmiş ve ona “yapıcı” manasını vermiştir.
D) Peçeneklerin ana yurtlarının yerini kesin olarak tespit edebilmemiz mümkün değildir.
E) Mesûdi, el-Tenbîh ve’l-isrấf adlı eserinde Peçeneklerin düşmanları arasında Uz, Karluk ve Kimekleri göstermektedir.

Cevap : A) Peçenekler yerleşik hayata geçerek Çinliler ile ticaret yapmışlardır.

46- 970 tarihinde Orta 0zi boyuna göç eden Peçenek boylar birliğinin başında kim vardır?

A) Arıkan
B) Krum
C) Kure
D) Giray
E) Barlas

Cevap : C) Kure

47- Kuman-Kipçaklar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kuman-Kıpçaklar 1207de Bizans ile müttefik olarak Hazarlara saldırmışlardır.
B) Kuman-Kipçaklar 1207de Edirne ve Selanik kuşatmasında yer almislardır.
C) Kuman-Kipçaklar. Bulgarlarin Bizans’a karşi giriştikleri bağgimsiızlik mücadelesinde ve II. Bulgar Devlet’nin kurulmasında büyuk bir rol oynamişlardır.
D) Kuman-Kipçaklar 1206’da Bulgarlarin müttefikleri olarak Trakyaya gelmişler ve buradaki pek çok sehri yagmalamışlardır.
E) Rus yiliklarında Peçenek, Uz, Berendi ve Kuman-Kipcak bakiyeleri Kara Kalpaklar olarak adlandırmıştır

Cevap : A) Kuman-Kıpçaklar 1207de Bizans ile müttefik olarak Hazarlara saldırmışlardır.

48- Aşağıdakilerden hangisi Kök Türk Hakanliğinın yikilması sonucu Aral Gölü ve Aşağı Sir-Derya yakınlarındaki bozkirlara yerleşerek Peçeneklerin komşuları olmuştu?

A) Oguzlar
B) Basmiller
C) Sogdlular
D) Uygurlar
E) Karluklar

Cevap : A) Oguzlar

Doğu Avrupa Türk Tarihi 2021 Final

Auzef Doğru Avrupa Türk Tarihi Telegram Tarih

 

Auzef Doğru Avrupa Türk Tarihi Auzef Doğu Avrupa Türk Tarihi Ders Kitabı PDF

Doğru Avrupa Türk Tarihi

Auzef Tarih facebook Auzef Tarih
Telegram Tarih lolonolo YOUTUBE
error: Content is protected !!