Enerji Politikaları

Enerji Politikaları

Vize Final
2022 Vize Deneme -1 2022 Final Deneme -1
2022 Vize Deneme -2 2022 Final Deneme -2
Vize Soruları Final Soruları
2021 Final Soruları

Enerji Politikaları

Enerji Politikaları 2021 Final Soruları

Aşağıdakilerden hangisi küresel enerji sektörünü doğrudan etkileyen aktörler arasında yer almaz?

Cevap : Enerji tüketimi yüksek şirketler

2.Büyük devletlerle ilgili hangisi yanlıştır ?

Cevap : Büyük devlet olmak için küresel enerji akışının kontrolünde pay sahibi olmak zorunlu değildir.

3.Petrol ve doğal gaz gibi enerji türlerinin salt serbest piyasa koşullarında pazarlanmalarının mümkün olamamasında ve enerji sektörünün siyasileşmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

Cevap : Petrol ve doğal gazın diğer enerji türlerinden görece daha önce keşfedilmiş olmaları

4.Aşağıdakilerden hangisi petrol ve doğal gaz sektörünün siyasileşmesine neden olan faktörler arasında değildir?

Cevap : Sektörde tekelleşme eğilimine karşı alınan önlemler

5.Aşağıdakilerden hangisi doğal gazı petrolden ayıran temel özelliklerden değildir?

Cevap : Doğal gazın boru hatları ile aktarılması

6.ABD’nin yabancı petrol kaynakları ile ilgili olarak “açık kapı politikası”uygulanmasını talep etmesi aşağıdakilerden hangisi ile sonuçlanmıştır?

Cevap : ABD’nin Ortadoğu’daki enerji kaynakları ile ilgili yatırım ve üretim imkanı kazanması

7.1933 – 1944 arası dönemdeki adı CASOC olan Suudi Aramca şirketinin ortakları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur ?

Cevap : Total

8.Aşağıdakilerden hangisi enerji sektöründe Soğuk Savaş sonrası dönemde 2020 yılına dek meydana gelen önemli değişiklikler arasında yer almaz?

Cevap : Nükleer füzyon teknolojilerin elektrik üretiminde kullanılmaya başlaması

9.Aşağrdakilerden hangisi Soğuk Savaş döneminde enerji sektöründe yaşanan yapısal dönüşümün göstergelerinden biri değildir?

Cevap : Kaya gazı ve petrolü üretiminde artış

10.20. yüzyılda Yedi Büyükler adı verilen büyük petrol şirketlerine ev sahipliği yapan ülkeler aşağıdakilerden hangisinde doğru ve tam olarak verilmiştir?

Cevap : ABD, lngiltere, Hollanda

11.1900’1ü yıllara dek, ABD’nin kendi toprakları dışındaki enerji sahaları ile ilgilenmemesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : ABD’nin kendi topraklarındaki geniş enerji kaynaklarının kendi enerji faaliyetleri için yeterli olması

12.Birinci ve İkinci Dünya Savaşları arasında ABD hükümeti Ortadoğu’daki petrol sahalarına girebilmek için aşağıdaki ülke guruplarından hangisine karşı mücadele vermiş ve başarılı olmuştur?

Cevap : Fransa, lngiltere, Hollanda

13.Yalta ve Potsdam görüşmelerinin ardından, Kral Abdülaziz lbn Suud’u Süveyş Kanalı üzerindeki Büyük Acı Göl’de Quincy adlı bir gemide ziyaret etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu ziyaret sırasında alınan kararlardan biridir?

Cevap : Suudi Arabistan’ın petrol faaliyetlerini ABD’li şirketler marifetiyle yürütmeyi kabul etmesi

14.Türkiye gibi az gelişmiş ülkeler 1973 petrol krizi ile ilgili aşağıdaki hususlardan hangisinden olumsuz etkilenmemişlerdir?

Cevap : Birim enerji tüketiminden elde ettikleri ekonomik katma değerin yüksek olması

15.Aşağıdakilerden hangisi 10-14 Ağustos 1960 tarihleri arasında Bağdat’ta düzenledikleri toplantının ardından OPEC’in kuruluşunu ilan eden ülkeler arasında değildir?

Cevap : BAE (Birleşik Arap Emirlikleri)

16.OPEC ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : OPEC iran-lrak Savaşı ve OPEC dışı üretimin had safhaya çıkması gibi faktörler sayesinde 1980’1i yılların ikinci yarısında kotalar üzerinde kontrolünü güçlendirmiştir.

17.Suudi Arabistan OPEC bünyesinde aşağıdaki amaçlardan hangisini gerçekleştirmeye çalışmıştır?

Cevap : Fiyat, üretim ve piyasa istikrarı

18.OPEC üyeleri arasında kolektif kimlik oluşturulamamasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

Cevap : OPEC üyesi ülkelerin Batı karşıtı ülkelerden oluşması

19.20. yüzyılda SSCB’nin küresel enerji denklemine etkisinin minimum düzeyde kalmasında aşağıdakilerden hangisi en çok etkili olmuştur?

Cevap : SSCB’nin Doğu Bloğu’nda sosyalist ekonomi uygulaması

20.Aşağıdakilerden hangisi 20. yüzyılda petrol arzının talebi aştığı (oil glut) dönemleri arasında yer almaktadır?

Cevap : Birinci Dünya Savaşı dönemi

21.20. yöz ıtaa SSC “nin dunya petroıüretimin e iIBD’yi geçere ık sıraya yerleşmesi ilk kez hangi yılda gerçekleşmiştir?

Cevap : 1975

22.ABD’nin küresel enerji denklemindeki yeri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : 1973 petrol krizi sırasında Ortadoğu’nun ABD ham petrol ithalatındaki payı doruk noktadaydı.

23.ABD’de yerli üreticileri korumak için 14 yıldır uygulanmakta olan ithalat kotalarının Başkan Nixon tarafından kaldırılması hangi yıl gerçekleşmiştir?

Cevap : 1973

24.1973 yılında OPEC içerisinde en çok petrol üreten ülkeler sıralamasında ilk dört ülke arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Cevap : Libya

25.Aşağıdakilerden hangisi1973 yılında Suudi Arabistan öncülüğünde alınan ve Libya ve Kuveyt tarafından desteklenen üretimin düşürülmesi yönündeki OAPEC (Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü) kararının amaçlarından biri arasında yer almaz?

Cevap : Üçüncü Dünya Ülkelerinin Filistin davasını desteklemelerinin sağlanması

26.1979 yılında OPEC ülkelerinin toplam petrol üretimlerinde düşüş yaşanmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : İran lslam Devrimi ile ilgili gelişmeler

27.0PEC’in 1980’1erdeki durumuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : 1980-1988 yılları arasında devam eden ırak-iran Savaşı nedeniyle 1980’1i yılların genelinde istikrarsız bir petrol piyasası görülmüşse de istikrarın sağlanması konusunda -OPEC çaresiz kalmıştır

28.Aşağıdakilerden hangisi 1980 lerdeki petrol bolluğunu temel nedenleri arasında yer almaz ?

Cevap : Güneş ve rüzgar enerjsinden elektrik üretiminin artması

29.Enerji güvenliğini belirleyen temel kriterlerden değildir?

Cevap : Yeterince akışkan olma

30.Enerji güvenliğinin insanlık için önemli hale gelmesi bağlamında tarihsel bakımdan kullanılan ilk enerji türü

Cevap : Kömür

31.Aşağıdaki önermelerin hangisi yanlıştır?

Cevap : Karbondioksit ve metan gibi iklim değişikliğine neden olan gazların atmosfere salımının temel sorumlusu nükleer enerjidir

32.lngiltere’nin kraliyet donanmasında kömür yerine petrol kullanmaya başladığı tarih

Cevap : 1912

33.Küresel enerji politikalarının temel aktörlerinden olan hegemon ülke hangi araçları kullanarak küresel enerji politikalarını biçimlendirir?

Cevap : Enerji üretimini ve arzını kontrol ederek

34.Enerji üreticisi ülkelerin enerji üretiminden elde ettikleri gelirleri verimli yatırıma dönüştürme konusunda başarısızlık yaşamalarının nedenleri arasında gösterilemez?

Cevap : Enerji üreticisi ülkelerde burjuvazi sınıfının ve üst orta sınıfların gelişmiş olması

35.ABD nin küresel hegemonyasını uzun süre devam ettirmesi Hollanda hastalığı kavramı ile hangisi arasında bir ilişki kurulamaz?

Cevap : Doğal kaynak yoksunluğu

36.1973 petrol krizi ile hangisi yanlıştır?

Cevap : Kriz bazı avrupa ülkelerinin israil karşısında arap ülkelerini savunmaları nedeniyle patlak vermiştir.

37.Enerji kaynaklarının sektörde önemli hale gelmeleri aşağıda hangi sıralamada kronolojik olarak doğru verilmiştir?

Cevap : Kömür – petrol – nükleer – yenilenebilir

Enerji Politikaları

Auzef Enerji Politikaları

Enerji Politikaları Auzef Ders Kitabı

siyaset bilimi ve kamu yönetimi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler, Enerji Politikaları
siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi
Facebook Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler, Enerji Politikaları Telegram Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler, Enerji Politikaları
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!