Haçlı Seferleri Tarihi

Haçlı Seferleri Tarihi Çıkmış Soruları
ve Deneme Sınavları
Vize Final
2022-2023 Vize Soruları 2022-23 Büt Soruları
2021-2022 Vize Soruları 2022-23 Final Soruları
2020-2021 Vize Soruları 2020-2021 Final Soruları
2019-2020 Vize Soruları

Auzef Tarih Bölümü Sınav Soruları

Haçlı Seferleri Tarihi Bütünleme Soruları
Bu sorular, Haçlı Seferleri’nin tarihine dair geniş bir perspektif sunuyor. Soruların kapsamı ve detayları, Haçlı Seferleri’nin karmaşık siyasi, dini ve kültürel etkilerini gözler önüne seriyor.

Haçlı Seferleri: Batı ve Doğu Dünyası Arasında Çatışma ve Değişim

Haçlı Seferleri, 1096 ile 1291 yılları arasında Batı Avrupa’dan Kutsal Topraklar’a yapılan askeri seferler zinciridir. Bu dö

nem, hem Batı hem de Doğu dünyası için dönüştürücü bir süreç olarak kalmıştır.

Askeri Başarılar ve Kayıplar

III. Haçlı Seferi sırasında Kıbrıs’ın fethi gibi bazı askeri kazanımlar elde edilmiş olmasına rağmen, Haçlıların en büyük hedefi olan Kudüs’ü yeniden ele geçirme çabaları genellikle başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Friedrich Barbarossa’nın trajik ölümü gibi olaylar, Haçlıların zorluklarını ve liderlik sorunlarını vurgular.

Bölgesel Etkileşimler ve Geri Almalar

Antakya’nın 1268 yılında Sultan Baybars tarafından geri alınması gibi önemli olaylar, Müslüman güçlerin Haçlılara karşı giderek artan direncini gösterir. Bu süreçte, Anadolu ve Orta Doğu’daki Müslüman devletler, Haçlılarla mücadelede daha bütünleşik bir tutum sergilemeye başlamışlardır.

Ekonomik ve Kültürel Etkiler

Haçlı Seferleri, Batı Avrupa’nın ekonomik ve kültürel yapısını derinden etkilemiştir. Bankacılık sektörünün gelişimi, İtalyan deniz cumhuriyetlerinin zenginleşmesi ve Doğu-Batı ticaret yollarının genişlemesi bu dönemin önemli sonuçlarındandır. Ancak, feodal yapının güç kaybetmesi doğrudan Haçlı Seferleri’nin bir sonucu olarak görülmemelidir.

Stratejik ve Siyasi Manevralar

Dördüncü Haçlı Seferi’nin Venedik’e Zara’nın zaptında yardım etme kararı gibi stratejik manevralar, Haçlıların zaman zaman kendi asıl hedeflerinden sapabildiğini gösterir. İstanbul’un 1204’te Latinler tarafından yağmalanması, Haçlı Seferleri’nin sadece Müslüman dünyasıyla değil, aynı zamanda Hristiyan dünyası içinde de önemli siyasi sonuçlar doğurduğunun bir kanıtıdır.

Dinî ve Sosyal Motifler

Haçlı Seferleri’nin başlamasındaki en önemli unsur olarak görülen dini motif, dönemin sosyal ve siyasi yapılarına derinlemesine işlemişti. Bu seferler, dini inançların yanı sıra siyasi ve ekonomik çıkarların da bir yansımasıydı.

Sonuç

Haçlı Seferleri, tarihin en karmaşık dönemlerinden birini temsil eder. Bu dönem, Batı ve Doğu dünyaları arasındaki etkileşimlerin, çatışmaların ve değişimlerin bir mozaiğidir. Hem askeri başarılar ve başarısızlıklar hem de ekonomik ve kültürel etkileşimler açısından incelendiğinde, Haçlı Seferleri’nin dünya tarihinin şekillenmesindeki rolü daha iyi anlaşılabilir.

@lolonolo_com

Haçlı Seferleri Tarihi 2022-2023 Bütünleme Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi Batılılar açısından III. Haçlı Seferi’nin kazanımlarından biridir?

A) Kudüs
B) Kıbrıs
C) İstanbul
D) Urfa
E) Dimyat

Cevap : B) Kıbrıs

2. Üçüncü Haçlı Seferi sırasında Anadolu’da boğularak ölen Alman imparatoru aşağıdakilerden hangisidir?

A) Richard
B) VI. Heinrich
C) II. Isaakios
D) Manuel Komnenos
E) Friedrich Barbarossa

Cevap : E) Friedrich Barbarossa

3. 1098 yılında Haçlılar tarafından zapt edilen Antakya hangi yıl ve kim tarafından geri alınmıştır?

A) 1144 – İmâdeddin Zengi
B) 1291 – Sultan Kalavun
C) 1291 – Sultan el- Eşref
D) 1187 – Selahaddin Eyyubî
E) 1268 – Sultan Baybars

Cevap : E) 1268 – Sultan Baybars

4. Üçüncü Haçlı Seferi sırasında Türkiye Selçu Devleti’nin hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Süleymanşah
B) I. Mesûd
C) Şahinşah
D) I. Kılıç Arslan
E) II. Kılıç Arslan

Cevap : E) II. Kılıç Arslan

5. Mısır’a ilk kez ne zaman Haçlı Seferi düzenlenmiştir?

A) 1098-1100
B) 1189-1192
C) 1218-1221
D) 1147-1148
E) 1354-1355

Cevap : C) 1218-1221

6. İstanbul’un Latinler tarafından zapt edilip yağmalandığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?

A) 24 Aralık 1144
B) 19 Haziran 1098
C) 13 Nisan 1204
D) 2 Ekim 1187
E) 15 Temmuz 1099

Cevap : C) 13 Nisan 1204

7. Haçlı ordularına karşı mücadele eden ilk Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Selçuklu Sultanı Mesûd
B) Selçuklu Sultanı I. Kılıç Arslan
C) Selçuklu Sultanı Melikşah
D) Artuklu Beyi İlgazi
E) Danişmendli Beyi Gümüştekin

Cevap : B) Selçuklu Sultanı I. Kılıç Arslan

8. Beşinci Haçlı Seferi (1218-1221) başladığı sırada Mısır’da hangi devlet hüküm sürüyordu?

A) Eyyubîler
B) Memlûkler
C) Fatımîler
D) Selçuklular
E) Artuklular

Cevap : A) Eyyubîler

9. Aşağıdakilerden hangisi VII. Haçlı Seferi (1248-1252)’yle ilgilidir?

A) İznik’in Bizans’a teslim edilmesi
B) Kudüs’ün Latinler tarafından işgali
C) İstanbul’un Latinler tarafından işgali
D) Akkâ’nın Müslümanlar tarafından kaybı
E) Haçlı ordusunun Memlûkler tarafından esir alınması

Cevap : E) Haçlı ordusunun Memlûkler tarafından esir alınması

10. Beşinci Haçlı Seferi başladığı sırada (1218) Doğu’daki Haçlılarla Müslümanlar arasındaki ilişkiler hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Selâhaddin Eyyubî’nin ölümünden beri Franklara karşı Müslüman taarruzu yoktu.
B) Kudüs’teki Franklar, Müslümanlara karşı Batı’dan acil yardım bekliyordu.
C) İki taraf da ticaretin bozulmaması için barışın devamından yanaydi.
D) Mısır hükümdarı el-Kâmil Hıristiyanlarla dostça geçiniyordu.
E) Eyyubî hâkimiyetindeki Mısır’da binlerce Hıristiyan tacir iş yapıyordu.

Cevap : B) Kudüs’teki Franklar, Müslümanlara karşı Batı’dan acil yardım bekliyordu.

11. Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin ekonomik sonuçlarından değildir?

A) Bankacılık sektörünün gelişmesi
B) Feodal yapının güç kaybetmesi
C) Doğu Akdeniz limanlarının önem kazanması
D) İtalyan deniz cumhuriyetlerinin zenginleşmesi
E) Doğu-batı ticaretinin gelişmesi

Cevap : B) Feodal yapının güç kaybetmesi

12. I. Urfa’nın Zengi tarafından fethi
II. Kudüs’ün Latinler tarafından zapti
III. Antakya prinkepsinin Türklere esir düşmesi
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri 1101 Yılı Haçlı Seferleri’nin düzenlenmesine yol açmıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) Yalnız II
D) I ve II
E) II ve III

Cevap : C) Yalnız II

13. Dördüncü Haclı Seferi ordularının denizden Doğu’ya nakli için gerekli parayı temin edemeyen Haçlılar, …..
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Venedik’e Zara’nın zaptında yardım etmeye razı oldular.
B) seferi bir yıl ertelemeye karar verdiler.
C) Venedik’i yağmaladılar.
D) Bizans imparatorundan yardım istediler.
E) kara yolundan ilerlemeye karar verdiler.

Cevap : A) Venedik’e Zara’nın zaptında yardım etmeye razı oldular.

14. Kralların idaresindeki ilk Haçlı Seferi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dördüncü Haçlı Seferi (1203-1204)
B) 1101 Yılı Haçlı Seferleri
C) İkinci Haçlı Seferi (1147-1148)
D) Birinci Haçlı Seferi (1096-1099)
E) Üçüncü Haçlı Seferi (1189-1192)

Cevap : C) İkinci Haçlı Seferi (1147-1148)

15. XII. yüzyılın ortalarındaki İkinci Haçlı Seferi’nin hedefi aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A) Kudüs
B) Kahire
C) Halep
D) Dimaşk
E) Niksar

Cevap : D) Dimaşk

16. Sultan es-Salih’in ölümünden sonra Haçlılara karşı başarıyla mücadele eden son Eyyubî hükümdarı kimdir?

A) el-Adil
B) el-Kamil
C) el-Adil
D) Turanşah
E) Kalavun

Cevap : D) Turanşah

17. Birinci Haçlı Seferi orduları Anadolu’da hangi güzergâhı takip ederek güneye inmiştir?

A) Osmaneli-Eskişehir-Akşehir-Konya-Ereğli- Maraş
B) İznik-Kütahya-Afyon-Konya-Ereğli
C) İznik-Osmaneli-Ankara-Konya-Antalya
D) Çanakkale-Alaşehir-Denizli-Antalya
E) Balıkesir-İzmir-Efes-Denizli-Antalya

Cevap : A) Osmaneli-Eskişehir-Akşehir-Konya-Ereğli- Maraş

18. İstanbul Latin İmparatorluğu hangi tarihlerde hüküm sürmüştür?

A) 1204 – 1261
B) 1192 – 1291
C) 1099 – 1204
D) 1098 – 1144
E) 1204 – 1291

Cevap : A) 1204 – 1261

19. Batılılar tarafından Haçlı Seferlerinin başlamasındaki en önemli unsur olarak görülen ….. daha ziyade itici bir güç olarak kullanılmıştı.
Yukarıdaki boşluğu uygun şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?

A) sosyal sıkıntılar
B) ekonomik sorunlar
C) teknolojik gelişmeler
D) dinî motif
E) ücretli askerlik anlayışı

Cevap : D) dinî motif

20. Haçlı Seferlerinin “Anadolu’yu Türklerden geri alma” hedefini ortadan kaldıran sefer aşağıdakilerden hangisidir?

A) İkinci Haçlı Seferi
B) Birinci Haçlı Seferi
C) Dördüncü Haçlı Seferi
D) 1101 Yılı Haçlı Seferleri
E) Üçüncü Haçlı Seferi

Cevap : D) 1101 Yılı Haçlı Seferleri

Haçlı Seferleri Tarihi

Haçlı Seferleri Tarihi

Auzef Tarih facebook Auzef Tarih
Auzef Haçlı Seferleri Tarihi Kitabı PDF lolonolo YOUTUBE
error: Content is protected !!