Havalandırma ve İklimlendirme

Vize Final
2022-2023 Vize Soruları 2022-2023 Bütünleme Soruları

Havalandırma ve İklimlendirme

Havalandırma ve İklimlendirme İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans

Auzef Ders Kitabı

1. Isı kazancı hesabında dış ortamın kuru ve yaş termometre sıcaklıklarının birlikte en yüksek değerlere ulaştığı, güneşten gelen ışınımın dikkate alındığı ve iç yüklerin hepsinin birlikte gerçekleştiği duruma ne ad verilir?

A) Tasarım sıcaklığı
B) Maksimum yaş termometre sıcaklığı
C) Tasarım yükü
D) Tasarım günü
E) Maksimum ışınım

Cevap : D) Tasarım günü

2. Havalandırma kanalında birim alan için hava akışına ters yönde etki eden kuvvetlerin toplamına ne ad verilir?

A) Kanal direnci
B) Özgül basınç kaybı
C) Dinamik basınç kaybı
D) Dış basınç kaybı
E) Statik basınç kaybı

Cevap : A) Kanal direnci

3. Psikrometrik diyagramda %100 bağıl nem eğrisi aynı zamanda aşağıdaki terimlerden hangisini ifade eder?

A) Özgül nem eğrisi
B) Çiylenme eğrisi
C) Doyma eğrisi
D) Mutlak nem eğrisi
E) Kısmi basınç eğrisi

Cevap : C) Doyma eğrisi

4. Aşağıdakilerden hangisi NFPA (National Fire Protection Association)’nın yanıcı sıvı tanımıdır?

A) 25°C’de 112 kPa’dan daha düşük buhar basıncına sahip akışkan
B) 18°C’de 172 kPa’dan daha düşük buhar basıncına sahip akışkan
C) 23°C’de 112 kPa’dan daha düşük buhar basıncına sahip akışkan
D) 28°C’de 152 kPa’dan daha düşük buhar basıncına sahip akışkan
E) 38°C’de 172 kPa’dan daha düşük buhar basıncına sahip akışkan

Cevap : E) 38°C’de 172 kPa’dan daha düşük buhar basıncına sahip akışkan

5. Hava, çiğ noktası sıcaklığı altındaki yüzeylerle temas ederse aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A) Havadaki su buharı yüzeyde yoğuşur.
B) Havanın toplam basıncı artar.
C) Özgül nem yükselir.
D) Havanın bağıl nemi düşer.
E) Nemli havanın entalpisi artar.

Cevap : A) Havadaki su buharı yüzeyde yoğuşur.

6. Aşağıdakilerden hangisi merkezi mekanik havalandırmanın özelliklerinden biri değildir?

A) Kolay ayarlanabilir bileşenler aracılığıyla kontrollü düzenleme yapılabilir.
B) Kirli havanın kontrollü olarak atılması sağlanabilir.
C) Dışarı atılan hava her durumda mahale geri döner, böylece enerji verimliliği sağlanır.
D) Denetim kolaylıkla sağlanabilir.
E) Atmosfer değişikliklerinden ve bitişik yapıların oluşturduğu engellerden bağımsız çalışır.

Cevap : C) Dışarı atılan hava her durumda mahale geri döner, böylece enerji verimliliği sağlanır.

7. Bir hava kanalından 5.000 m3/h’lik bir hava geçmekte ve basınç kaybı 4 mmSS olmaktadır. Aynı kanaldaki debi 3.000 m3/h’e düştüğünde basınç kaybı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0,36 mmSS
B) 0,53 mmSS
C) 0,86 mmSS
D) 1,44 mmSS
E) 1,36 mmSS

Cevap : D) 1,44 mmSS

8. İstenen yüksek hava debisini sağlayabilmek için fanların ne tür bağlantıya ihtiyacı vardır?

A) Fanların karışık bağlantısı
B) Fanların paralel bağlantısı
C) Büyük kesit alanına sahip kanal bağlantısı
D) Fanların seri bağlantısı
E) Fan çıkında brandalı bağlantı

Cevap : B) Fanların paralel bağlantısı

9. Patlamanın meydana gelebileceği hava içerisindeki patlayıcı buhar ya da tozun maksimum karışım oranını ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üst patlama sınırı
B) Üst parlama noktası (sınırı)
C) Alt tutuşma sınırı
D) Ortalama patlama sınırı
E) Alt patlama sınırı

Cevap : A) Üst patlama sınırı

10. Özgül fan gücünün (SPF) küçük olması hangi anlama gelmektedir?

A) Birim elektrik gücü başına fan devrinin düşük olmasıdır.
B) Birim fan gücü başına daha az debi elde edilmesidir.
C) Birim fan debisi başına fan sisteminin harcadığı gücün düşük olmasıdır.
D) Birim fan statik basıncına karşılık harcanan gücün düşük olmasıdır.
E) Birim hava hızı başına harcanan gücün düşük olmasıdır.

Cevap : C) Birim fan debisi başına fan sisteminin harcadığı gücün düşük olmasıdır.

11. Bir odada kanepede oturan bir insan vücudu ile duvar ve pencereler gibi çevre yüzeyler arasındaki ısı transferi hangi yolla gerçekleşir?

A) İletim (kondüksiyon)
B) Taşınım (konveksiyon)
C) Işınım (radyasyon)
D) İletim (kondüksiyon) + taşınım (konveksiyon)
E) İletim (kondüksiyon) + ışınım (radyasyon)

Cevap : C) Işınım (radyasyon)

12. Aşağıdakilerden hangisi “endüstriyel iklimlendirme”nin temel amacıdır?

A) Karbondioksit miktarını kontrol etme
B) Üretimin uygun çevresel şartlar altında yürütülmesi
C) Üretimde yer alan insanların ısıl konforu
D) Havanın sadece sıcaklık ve neminin kontrolü
E) Dışarıdan taze hava alma

Cevap : B) Üretimin uygun çevresel şartlar altında yürütülmesi

13. Aynı havalandırma kanalı içindeki bütün noktalarda havanın statik ve dinamik basınçlarının toplamının eşit ve aynı olduğuna vurgu yapan eşitlik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bernoulli
B) Newton
C) Taylor
D) Carnot
E) Maxwell

Cevap : A) Bernoulli

14. İstenmeyen kokular için aşağıdaki filtre tiplerinden hangisi kullanılır?

A) Kuru filtre
B) Islak filtre
C) Islak/kuru filtreler
D) Aktif karbon filtre
E) Elektrostatik filtre

Cevap : D) Aktif karbon filtre

15. Yaz aylarında bağıl nemin %6 artması insan vücudu tarafından yaklaşık kaç °C sıcaklık artışı olarak algılanır?

A) 6°C
B) 7°C
C) 5°C
D) 3°C
E) 1°C

Cevap : E) 1°C

16. Isı kazancı hesabında camdan geçen toplam güneş radyasyonu değerinin en yüksek olduğu gün ve saat tespit edilirken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınır?

A) Rüzgar hızı
B) Mahalin yaş termometre sıcaklığı
C) Mahalin rakımı
D) Dış pencere alanı büyük olan yön
E) Çatı yüzey alanı

Cevap : D) Dış pencere alanı büyük olan yön

17. Aşağıdakilerden hangisi havanın filtrelenmesini tanımlayan ana değişkenlerden biridir?

A) Hava içindeki yanıcı maddeler
B) Toz parçacıklarının boyutları
C) Havanın sıcaklığı
D) Filtre yüzey alanı
E) Havanın yoğunluğu

Cevap : B) Toz parçacıklarının boyutları

18. Aşağıdakilerden hangisi düz kanal parçalarındaki sürtünme kaybına etki eden parametrelerden değildir?

A) Yüzey pürüzlülüğü
B) Kanal boyutları
C) Kanal uzunluğu
D) Hava hızı
E) Prandtl sayısı

Cevap : E) Prandtl sayısı

19. Aşağıdakilerden hangisi “pozitif basınçlı havalandırma” uygulamasına örnek teşkil eder?

A) Tuvalet
B) Ameliyathane
C) Biyokimya laboratuvarı
D) Enfeksiyon hastaları koğuşu
E) Kimyasal madde üretim alanı

Cevap : B) Ameliyathane

20. “Fanlar, emişindeki ve/veya çıkışındaki bileşenlere göre debisi değişen makineler olduğundan hava kanallarında istenen debinin elde edilebilmesi için….. bilinmesi gerekir.” cümlesinde boş bırakılan alan için en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) kanal malzemesinin
B) fan devrinin
C) kanal çapının
D) fan statik basıncının
E) sistem direncinin

Cevap : E) sistem direncinin

 

Telegram İş sağlığı Ve güvenliği facebook iş sağlığı ve güvenliği
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!