İdari Yargılama Hukuku

İdari Yargılama Hukuku

Vize Final
 2020 Vize Soruları 2020 Final Soruları
2023 Vize Soruları

Auzef Sınav Soruları

auzef idari yargılama hukuku

İdari Yargılama Hukuku Auzef Ders Kitabı

İdari Yargılama Hukuku

İdari Yargılama Hukuku 2020 Vize Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi Danıştay’ın görevlerinden biri değildir?

A. İdari yargı mercileri arasında ortaya çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını çözüme kavuşturur
B. Kanunlarla öngörülen idari görevleri yerine getirir
C. Temyiz incelemesi yapar
D. Adli yargı ile idari yargı arasında ortaya çıkan görev uyuşmazlıklarını çözüme kavuşturur
E. Bazı davalara ilk derece mahkemesi olarak bakar

Cevap : D. Adli yargı ile idari yargı arasında ortaya çıkan görev uyuşmazlıklarını çözüme kavuşturur

2. Aşağıdakilerden hangisi dava sürelerinin kamu düzenine ilişkin olmasının sonuçlarındandır?

A. Süreler hukuki güvenlik ilkesine zarar vermektedir
B. Süreler mahkemeye erişim hakkını imkansız kılacak ölçüde katı yorumlanmamalıdır
C. Süreler hak düşürücü nitelik taşımaz
D. Kamu düzeni ile ilgili olması nedeniyle davanın süresinde açılıp açılmadığını ancak taraflar ileri
sürebilir. Mahkeme re sen inceleyemez
E. Dava açma süreleri ancak kanunla ve yönetmelikle öngörülebilir

Cevap : D. Kamu düzeni ile ilgili olması nedeniyle davanın süresinde açılıp açılmadığını ancak taraflar ileri
sürebilir. Mahkeme re sen inceleyemez

3. Aşağıdaki iptal davasına ilişkin olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. İdarece alınan kararların yerindeliği iptal davasına konu olmaz
B. Davaya konu idari işlemin kesin nitelikte olması gerekir
C. İptal davası açabilmek için hak ihlali aranır
D. Dava konusu idari işlemin hukuka uygunluğunu işlemin unsurları bakımından değerlendirir
E. Dava konusu işlemin davacının hukuki durumunda değişikliğe yol açabilecek nitelikte olması
gerekir

Cevap : C. İptal davası açabilmek için hak ihlali aranır

4. I- idari yargıda iptal davası açılabilmesi için davacının menfaatinin ihlal edilmiş olması yeterlidir

II-menfaat ihlali şartı her idari işleme karşı herkes tarafından dava açılamayacağını gösterir

III- kural olarak henüz doğmamış bir menfaat için iptal davası açılamaz
Yukarıdaki önermelerden hangisi/hangileri doğrudur?

A. II ve III
B. I-II- ve III
C. I ve III
D. Yalnız I
E. I ve II

Cevap : B. I-II- ve III

5. I- iptal davası idari işlemlerin hukuka aykırı olmasından dolayı iptalleri için açılan dava türüdür
II-idari eylemlere karşı iptal davası açılamaz
III-iptal davasından idari işlemden kaynaklanan zararın tazminine karar verilmesi mümkündür
İptal davası ile ilgili olarak yukarıda yer alan ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur

A. I-II ve III
B. Yalnız I
C. I ve II
D. I ve III
E. II ve III

Cevap : C. I ve II

6. İdari yargıda sürelerin hesaplanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Süreler tatil günlerini de kapsar

B. Sürenin izin günü adli tatile (20 temmuz-31 ağustos) denk gelirsen 7 gün uzar
C. Dava açma süresi hesaplanırken idari izne denk gelen gün sayısı kadar gün süreye eklenir
D. Sürenin son günü resmi tatilse takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar dava açılabilir
E. Süreler tebliğ ilan veya yayın tarihini izleyen günden itibaren başlar

Cevap : C. Dava açma süresi hesaplanırken idari izne denk gelen gün sayısı kadar gün süreye eklenir

7. Türkiye Barolar Birliğinin ülke çapında uygulanacak bir yönetmelik çıkarması ve bu yönetmeliğin 2 nisan 2020 tarihinde resmi gazetede yayımlanması halinde hangi tarihe kadar dava açılabilecektir.

A. 1 haziran 2020
B. 9 nisan 2020
C. 2 mayıs 2020
D. 17 nisan 2020
E. 1 nisan 2020

Cevap : A. 1 haziran 2020

8. I- Kiracı A nın kiracı olduğu taşınmaz hakkında tesis edilen kamulaştırma işlemine karşı dava açmakta kişisel menfaati bulunmaktadır
II- Menfaatin kişisel olması şartı meslek odası sendika ya da dernek gibi kuruluşların üyeleri adına iptal davası açmasına engel teşkil eder
III- Tarihi ve kültürel varlıkların korunması için açılan davalarda menfaat şartı bakımından Danışta’yın Türkiye cumhuriyeti vatandaşı ya da belde
sakini olmayı yeterli saydığı kararları bulunmaktadır. Yukarıdaki önermelerin hangisi/hangileri yanlıştır?

A. I-II ve III
B. Ive III
C. II ve III
D. Yalnız I
E. I ve II

Cevap : B. Ive III

9. Kişi hakkında vergi mahkemelerinde genel dava açma süresine tabi bir işlem tesis edilmiş ve bu işlem 3 Şubat 2020 tarihinde tebliğ edilmiştir. Bu işleme karşı son dava açma günü ne zamandır?

A. 10 şubat 2020
B. 4 şubat 2021
C. 18 şubat 2020
D. 4 mart 2020
E. 3 nisan 2020

Cevap : D. 4 mart 2020

İdari Yargılama Hukuku 2020 Vize Soruları

10. İdarenin yargısal denetimi gerçekleştirmek üzere adli yargının dışında kendi özgü kuralları ve yargılama yöntemleri bulunan ayrı yargı düzenine ne ad verilir?

A. Kamusal yargı
B. Adli idare

C. Adli yargı
D. Kamu kudreti
E. İdari rejim

Cevap : E. İdari rejim

11. Aşağıdakilerden hangisi idari yargıda dava açma süresinin başlama çeşitlerinden birisi değildir?

A. İdari işlem veya idari eylem yapılması için idareye yapılan başvurular üzerine açılacak davalarda süre
B. İdari eylemden doğan zararların tazmini için açılacak davalarda süre
C. Düzenleyici işlemlere karşı açılacak davalarda süre
D. Kamulaştırma ile ilgili bedel tespiti için açılacak davalarda süre
E. İdari işlemlerden doğan zararların tazmini için açılacak davalarda süre

Cevap : E. İdari işlemlerden doğan zararların tazmini için açılacak davalarda süre

12. Kişi hakkında çevre kanunu uyarınca idari yaptırım tesis edilmiş ve bu işlem 23 mart 2020 tarihinde tebliğ edilmiştir. Söz konusu işleme karşı en son hangi tarihte dava açılabilir?

A. 7 nisan 2020
B. 24 mart 2021
C. 30 mart 2020
D. 21 mayıs 2020
E. 22 nisan 2020

Cevap : E. 22 nisan 2020

13. Kişinin taşınmazı hakkında bir kamulaştırma işlemi tesis edilmiş ve söz konusu işleme karşı dava açma süresi 15 ocak 2020 tarihinde başlamıştır. Bu işleme karşı en son dava açılabilecek tarih ne zamandır?

A. 16 ocak 2021
B. 22 ocak 2020
C. 30 ocak 2020
D. 14 şubat 2020
E. 13 mart 2020

Cevap : D. 14 şubat 2020

14. Kişi hakkında ivedi yargılama usulüne tabi olan bir işlem tesis edilmiş ve bu işlem 4 ocak 2020tarihinde tebliğ edilmiştir. söz konusu işleme karşı en son hangi tarihte dava açılabilir?

A. 19 ocak 2020
B. 4 şubat 2020
C. 11 ocak 2020
D. 5 ocak 2021
E. 4 mart 2020

Cevap : B. 4 şubat 2020

15. Yasalarda yetkili idari yargı yerinin belirlenmemiş olması halinde genel yetkili idari yargı yeri aşağıdakilerden hangisidir?

A. İşlemin yapıldığı yerdeki idare mahkemesi
B. İşlemin sonucunun gerçekleştiği yerdeki idare mahkemesi
C. İdari işlemi veya idari sözleşmeyi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemesi
D. Davalının ikametgahının bulunduğu yerdeki idare mahkemesi
E. Danıştay

Cevap : C. İdari işlemi veya idari sözleşmeyi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemesi

16. Bay B nin milli savunma bakanlığı bünyesindeki bilgisayar işletmeni kadrosuna atanmaya ilişkin başvurusunun 1.75 boy şartını taşımadığı gerekçesiyle reddi işlemi kanunda böyle bir sınırlama olmadığı gerekçesiyle iptal edilmiştir.
Yukarıdaki işlem aşağıdakilerden hangisi açısından hukuka aykırılık teşkil etmektedir?

A. Amaç ve yetki unsuru
B. Yetki unsuruC. Sebep ve konu unsuru
D. Şekil-usul unsuru
E. Amaç unsuru

Cevap : C. Sebep ve konu unsuru

17. Dava açma süresinin durması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresi yeniden işlemeye
başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş sürede hesaba katılmaz
B. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse işlem reddedilmiş sayılır
C. İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce idari işlemin kaldırılması geri alınması değiştirilmesi
veya yeni bir işlem yapılması için başvuru yapılması mümkündür
D. Söz konusu başvurunun dava açma süresi içinde yapılması gereklidir
E. Bu başvuru üst makama üst makam yoksa işlemi yapan makama yapılabilir

Cevap : A. İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresi yeniden işlemeye
başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş sürede hesaba katılmaz

18. Aşağıdakilerden hangisi iptal davasına konu olamaz?

A. Eşi öğretmen olan doktor D nin eş durumu sebebiyle atanma talebinin reddi işlemi
B. Yönetmelik hükmünün hukuka aykırılık iddiası
C. Disiplin soruşturması sonucunda E nin maaşından 1/8 oranında kesinti yapılmasına dair aylıktan kesme cezası
D. Karayolları genel müdürlüğünce yapılan yol yapım çalışmaları sırasında A nın evinin bahçesinin uğramış olduğu zarar
E. Sosyal hizmet uzmanı S nin resmi görevle gittiği yer için görev yolluğu ödenmesi talebinin reddi işlemi

Cevap : D. Karayolları genel müdürlüğünce yapılan yol yapım çalışmaları sırasında A nın evinin bahçesinin
uğramış olduğu zarar

İdari Yargılama Hukuku 2020 Vize Soruları

19. Aşağıdakilerden hangisi 2577 sayılı idari yargılama usulü kanununda düzenlenen dava türlerinden biridir?

A. Yorum davası
B. Tespit davası
C. İptal davası
D. Eda davası
E. Velayet davası

Cevap : C. İptal davası

20. İdari yargı sisteminin ilk olarak ortaya çıktığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

A. İngiltere
B. İtalya
C. Almanya
D. Fransa
E. İsviçre

Cevap : D. Fransa

21. Yargılama usulünde tür olarak bir davaya hangi mahkemenin bakacağı aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A. Bağlantı
B. Müdahale
C. Hüküm
D. Yetki
E. Görev

Cevap : E. Görev

22. Aşağıda yer alan mahkemelerden hangisi idari yargı düzenine dahil mahkemelerden biri değildir?

A. Danıştay
B. Bölge idare mahkemesi

C. Vergi mahkemesi
D. İdare mahkemesi
E. İcra mahkemesi

Cevap : E. İcra mahkemesi

23. İdari uyuşmazlıklarda genel görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A. Bölge idare mahkemesi
B. İdare mahkemesi
C. Danıştay
D. Asliye hukuk mahkemesi
E. Vergi mahkemesi

Cevap : B. İdare mahkemesi

24. Aşağıdakilerden hangisi İdari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi gereken işlem niteliğindedir?

A. İdari yaptırım kararına dayanak alınan soruşturma raporu
B. Eğitim araştırma hastanesi sağlık kurulu raporu uyarınca engellilik oranının belirlenmesi işlemi
C. Soruşturmacı tarafından disiplin soruşturması sürecinde hazırlanan rapor
D. İki köyün birleştirilmesi hususundaki il genel meclisinin görüşü
E. İlk öğretim müfettişliğince yapılan soruşturma kapsamında tespit edilen hukuka aykırılıklar hakkında Milli Eğitim Bakanlığına sunulan yaptırım

Cevap : A. İdari yaptırım kararına dayanak alınan soruşturma raporu

25. 2577 sayılı idari yargılama usulü kanununa göre kamu görevlisinin görevine son verilmesi halinde kamu görevlisinin açacağı iptal davasında aşağıdaki mahkemelerden hangisi yetkilidir?

A. İşlemi yapan idarenin bulunduğu yerdeki idare mahkemesi
B. Kamu görevlisinin son görev yaptığı yerdeki idare mahkemesi
C. Kamu görevlisinin ikametgahının bulunduğu yerdeki idare mahkemesi
D. Danıştay
E. Kamu görevlisi

Cevap : B. Kamu görevlisinin son görev yaptığı yerdeki idare mahkemesi

26. Yetki ve görev kurallarına ilişkin olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. Taraflar yetki ve görev sözleşmesine yetkili ve görevli mahkemeyi değiştiremez
B. İdari yargıda yetki ve görev kuralları kamu düzeninden sayılır
C. İdari yargıda yetki ve görev kuralları davanın her aşamasında mahkemece resen dikkate alınır
D. Görevli ve yetkili mahkemeler önlerine gelen davaya bakmaktan kaçınarak davaya en yakın başka bir mahkemeye havale edebilir
E. Dava sırasında yetkili ve görevli mahkemenin değişmesi davayı gören mahkemenin davaya devam etmesini engeller

Cevap : D. Görevli ve yetkili mahkemeler önlerine gelen davaya bakmaktan kaçınarak davaya en yakın başka bir mahkemeye havale edebilir

27. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye de yüksek idare mahkemesi olarak görev yapmaktadır?

A. Bölge idare mahkemesi
B. Yargıtay
C. Danıştay
D. Yüksek seçim kurulu
E. Uyuşmazlık mahkemesi

Cevap : C. Danıştay

İdari Yargılama Hukuku 2020 Vize Soruları

28. İdari yargılama hukuku ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. İdari yargıda idari işlem eylem ve sözleşmelere karşı her zaman dava açılması mümkündür
B. Dava açma süreleri ancak kanun ve yönetmelikle öngörülebilir
C. İdari yargıda yalnızca kanunlarla öngörülen birtakım işlem ve eylemlere karşı dava açma süresi sınırlıdır

D. Davaların süreye bağlanması idari tasarrufları sürekli dava açma tehdidine maruz bırakmamak içindir
E. Davaların süreye bağlanması işlem ve eylemlerde istikrarı sağlamayı engellemektedir

Cevap : D. Davaların süreye bağlanması idari tasarrufları sürekli dava açma tehdidine maruz bırakmamak içindir

29. I .İdari yargıda husumet davanın her aşamasında mahkeme tarafından re’sen incelenebilir
II. İdari yargıda hiç hasım gösterilmeden de iptal davası açılması mümkündür
III. İptal davasında husumet mutlaka bir kamu tüzel kişisine yöneltilir
Yukarıdaki önermelerden hangisi/hangileri yanlıştır?

A. I-II ve III
B. I ve III
C. Yalnız III
D. II ve III
E. I ve II

Cevap : E. I ve II

30. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre kamu görevlilerinin atanması ve nakilleri ile ilgili davalarda yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

a. Kamu görevlilerinin yeni veya eski görev yeri idare mahkemesi
b. Kamu görevlileri bu tür durumlarda Ankara İdare Mahkemesinde dava açmalıdır.
c. Kamu görevlilerinin ikametgahının bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir.
d. Kamu görevlilerinin görev yaptığı idarenin bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir.
e. Kamu görevlileri bu tür durumlarda dilediği yerdeki İdare Mahkemesinde dava açabilir.

Cevap : a. Kamu görevlilerinin yeni veya eski görev yeri idare mahkemesi

31. Dava açarken talep ettiği tazminat miktarının dava sırasında bilirkişi raporuyla tespit edilen zarardan az olması durumunda başvurabileceği müessese hangisidir?

a. Islah
b. Müdahale
c. Yürütmenin durdurulması
d. Yargılamanın yenilenmesi
e. Feragat

Cevap : a. Islah

32. I. (M). İYUK madde 10 başvurusu yapmıştır.
II. Bu başvuru (M)nin hakkında idari davaya konu olabilecek bir işlem tesis edilmesini sağlanmıştır.
III. Başvuruya idare tarafından 60 gün içerisinde cevap verilmemesi halinde başvuru kabul edilmiş sayılacaktır.
Tüm derslerinden başarılı olan üniversite son sınıf öğrencisi (M)nin kendisine geçici mezuniyet belgesi düzenlenmesi talebiyle dekanlığa yapmış olduğu başvuru reddedilmiş (M)de bu red işlemine karşı
dava açmıştır (M)nin yapmış olduğu başvuruya ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

A. I-II-III
B. Yalnız II
C. Yalnız I
D. II ve III
E. I ve II

Cevap : E. I ve II

33.

I. Tam yargı davası sadece idari eylemler dolayısıyla hakları ihlal edilenler tarafından açılabilen bir dava türüdür
II. Tam yargı davası açabilmek için kişisel hak ihlali şartı aranır
III. Tam yargı davasında verilen kararlar kural olarak sadece davanın taraflarını ilgilendirir
Tam yargı davası ile ilgili olarak yukarıda yer alan ifadelerden hangisi/hangileri yanlıştır?

A. II ve III

B. I ve III
C. Yalnız I
D. Yalnız III
E. I ve II

nserter-version="2">

Cevap : C. Yalnız I

34. Aşağıdakilerden hangisi idari davaya konu olacak bir uyuşmazlık değildir?

a. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinde belirtilen sosyal tesislerin inşa edilmemiş olması dolayısıyla eksik ifadan kaynaklanan ……
b. Askeriyede intihar eden er (E) nin ailesinin maddi-manevi tazminat talebi ile açacağı dava
c. Polis (A)nın Ankara iline atanma talebinin reddi işlemine karşı açılacak dava
d. Yağmur sonrası işyerini su basması gerekçesiyle maddi tazminat talebiyle açılacak dava
e. Eğitim araştırma hastanesinde gerçekleştirilen ameliyatta hastanın önceki hastalıklarının dikkate alınmamış olmasından….

Cevap : a. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinde belirtilen sosyal tesislerin inşa edilmemiş olması dolayısıyla eksik ifadan kaynaklanan ……

35. Aşağıdakilerden hangisi İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca iptal davasında işlemin hukuka aykırılığının denetlenmesinde incelenen unsurlardan değildir?

a. Konu
b. Menfaat
c. Yetki
d. Sebep
e. Maksat

Cevap : b. Menfaat

36. Gümrük denetimleri sırasında el konulan mallarının iyi muhafaza edilmemesi sebebiyle meydana gelen zararın giderilmesi …. hangisine konu olacaktır?

a. Tam yargı davası
b. Tespit davası
c. İptal davası
d. Yorum davası
e. Temyiz davası

Cevap : a. Tam yargı davası

İdari Yargılama Hukuku 2020 Vize Soruları

37. Aşağıdakilerden hangisi idari yargı mercilerinden biri değildir?

a. Danıştay
b. Bölge idare mahkemesi
c. Sulh hukuk mahkemesi
d. Vergi mahkemesi
e. İdare mahkemesi

Cevap : c. Sulh hukuk mahkemesi

38. İptal davası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. İcrai olmayan idari işlemlere karşı iptal davası açılamaz
b. Tam yargı davası ile aynı yargılama usulüne tabidir.
c. Objektif nitelikte bir davadır
d. İdari eylemlerin iptal davasına konu edilmesi mümkündür
e. İptal davası menfaati ihlal edilenler tarafından açılabilecek bir davadır.

Cevap : d. İdari eylemlerin iptal davasına konu edilmesi mümkündür

39.

I.Kamu gücüne dayalı işlemler tesis etmeleri halinde özel hukuk tüzel kişileri de idari yargıda davalı taraf olarak gösterilebilir
II .Bakanlıkların aldığı kararlara karşı açılacak davalarda davalı taraf olarak Cumhurbaşkanlığı gösterilir.
III .Hidroelektrik santrali projesi için Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilen ÇED olumlu kararına karşı projenin yapılacağı yerdeki köy muhtarlığının iptal davası açmakta menfaati bulunmaktadır.

Yukarıdaki önermelerde hangisi/hangileri doğrudur?

A. Yalnız I
B. I ve II
C. I ve III
D. Hiçbiri
E. II ve III

Cevap : B. I ve II

İdari Yargılama Hukuku

FACEBOOK ADALET GRUBU Auzef Adalet, İdari Yargılama Hukuku
toefl grammar DGS20191817

İdari Yargılama Hukuku

Auzef Online Deneme Sınavları

Auzef Adalet

error: Content is protected !!