İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

Vize Final
2022-23 Vize Soruları 2023 Final Soruları (Bahar)
2021 Vize Soruları 2022 Final Soruları
2021 Final Soruları

İSG Yönetim Sistemleri Sınav Soruları

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri 2022 Final Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi, önleyici (proaktif) iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri kapsamındaki uygulamalardan değildir?

A) Çalışanları eğitmek
B) Risk değerlendirmesi yapmak
C) Kaza geçiren işçiyi tedavi ettirmek
D) Çalışan katılımını sağlamak
E) İş güvenliği uzmanı çalıştırmak

Cevap : C) Kaza geçiren işçiyi tedavi ettirmek

2. ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yasal mevzuata uyumu zorunlu tutmaz.
B) Performans ölçümü sağlar.
C) Sürekli iyileştirmeyi hedefler.
D) Dokümantasyona dayalıdır.
E) Her ölçekte kuruluşa uygulanabilir.

Cevap : A) Yasal mevzuata uyumu zorunlu tutmaz.

3.

I. Yeşilci hareketlere cevap verebilme ihtiyacı
II. Daha makul değerlerle sigortalanma imkanı
III. Proses verimliliğinin artması
IV. Çalışanları etkileyebilecek, prosesten kaynaklanan risklerin varlığı

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kuruluşları ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kurmaya iten dışsal faktörlerdendir?

A) II, III ve IV
B) I ve ll
C) Il ve III
D) Yalnız I
E) I, II ve III

Cevap : B) I ve ll

4. “İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olaydır.”
Yukarıda verilen tanım aşağıdakilerden hangisidir?

A) İş kazası
B) Endüstriyel kaza
C) Ramak kala
D) Tehlike
E) Meslek hastalığı

Cevap : A) İş kazası

5. Aşağıdakilerden hangisi kuruluşlarda çevre yönetim sistemi kurulabilmesi için izlenmesi gereken aşamalardan değildir?

A) Taslak planın hazırlanmas
B) Başlangıçtaki çevresel durumun gözden geçirilmesi
C) Tüm yetkinin lidere devredilmesi
D) Çalışanların katılımının sağlanması
E) İşlemlerin belirlenmesi ve gerekli belgelerin/formların hazırlanması

Cevap : C) Tüm yetkinin lidere devredilmesi

6. Aşağıdakilerden hangisi, ISO 45001 İSG yönetim sistemi kapsamında kuruluşun İSG politikası oluşturulurken dikkate alınması gereken hususlardan değildir?

A) Teknolojik ve mali imkanların kullanılması
B) Sağlık ve emniyet tedbirleri ile ilgili performansı geliştirici olması
C) Amaç ve sorumlulukları sorgulaması
D) Üst yönetim tarafından hazırlanması
E) Çalışanlara duyurulması

Cevap : A) Teknolojik ve mali imkanların kullanılması

7. OHSAS 18001 İSG yönetim sistemi, hangi kuruluş tarafından geliştirilmiş bir yönetim sistemi standardıdır?

A) ILO
B) ISO
C) BSI
D) OHSAS
E) TSE

Cevap : C) BSI

8. “Tehlike dolayısıyla ortaya çıkan bir olayın oluşturduğu hasar derecesi ile olayın oluşma olasılığının bileşkedir.”
Yukarıda verilen tanım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tehlike
B) Meslek hastalığı
C) Ramak kala
D) Risk
E) Kaza

Cevap : D) Risk

9. Aşağıdakilerden hangisi ISO 45001 İSG yönetim sisteminin iç paydaşlarından biri değildir?

A) Taşeronlar
B) Komşu işletmeler
C) İşyerinde faal sendika
D) Çalışanlar
E) Yöneticiler

Cevap : B) Komşu işletmeler

10. Genellikle tüm kalite yönetim sistemi belgelerine sahip kuruluşlarda görülen, tüm kalite sistemlerinin yürütülmesinden sorumlu birime ne isim verilir?

A) Kalite birimi
B) Entegre yönetim sistemleri birimi
C) İnsan kaynakları birimi
D) Teknik emniyet birimi
E) Çevre birimi

Cevap : B) Entegre yönetim sistemleri birimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri 2022 Final Soruları

Auzef İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Final Sorualrı

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri 2022 Final Soruları

11. Aşağıdakilerden hangisi kuruluşlarda ISO 45001 İSG Yönetim Sisteminin etkinliğini artırmak için yerine getirilmesi gereken zorunlu unsurlardan değildir?

A) Önlemlere yönelik programlar geliştirmek ve izlemek
B) Risk değerlendirmesi yapmak
C) Faaliyet raporlarını düzenli olarak sermayedarlarla paylaşmak
D) Risklerden etkilenebilecek birimlerin görüşünü almak
E) Çalışanların ve yöneticilerin sorumluluklarını belirlemek

Cevap : C) Faaliyet raporlarını düzenli olarak sermayedarlarla paylaşmak

12. ISO 45001 Yönetim Sistemi sürecinde, “Tehlikelerin Tanımlandığı, Risk Değerlendirmesinin Yapıldığı, Hedeflerlerin, Yapılacak Kontrollerin ve Yasal Şartlar Belirlendiği” bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

A) Operasyon
B) Planlama
C) Destek
D) Performans değerlendirme
E) İyileştirme

Cevap : B) Planlama

13. “BS 8800 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemi Rehberi” adıyla ilk İSG yönetim sistemini kabul eden ve yayınlayan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) BSI
B) ILO
C) TSE
D) IMF
E) ISO

Cevap : A) BSI

14. Ortaçağ döneminde madenlerde işçilerini gözlemleyerek derlediği bilgileri “De Re Metallica” adlı eserinde yayınlayan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Plini
B) Ramazzini
C) Paracelsus
D) Agricola
E) Heinrich

Cevap : D) Agricola

15. Aşağıdakilerden hangisi, iş sağlığı ve güvenliği ile doğrudan ilişkili konular içinde yer almaz?

A) Ergonomi
B) Risk değerlendirme
C) Koruyucu sağlık hizmetleri
D) Çalışma ortamı gözetimi
E) Verimlilik

Cevap : E) Verimlilik

16. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı ilk kez hangi yıl yayınlanmıştır?

A) 1996
B) 1993
C) 1997
D) 1999
E) 2001

Cevap : D) 1999

17. Aşağıdakilerden hangisi kuruluşlarda kalite, iş csağlığı ve güvenliği ve çevresel risklerin yönetimi, organizasyonu ve denetimi amacıyla yayınlanmış bir standart değildir?

A) ISO 14001
B) ISO 9001
C) ISO 45001
D) ISO 27001
E) BS 8800

Cevap : D) ISO 27001

18. Aşağıdakilerden hangisi ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin kuruluşlardan istediği şartlardan değildir?

A) Çevre yönetim programı yapmak
B) Kayıt ve dokümantasyon sistemi kurmak
C) Yönetsel yapıyı ve sorumlulukları belirlemek
D) Bir çevre politikası oluşturmak
E) Tüm kayıtları kamuoyuna açmak

Cevap : E) Tüm kayıtları kamuoyuna açmak

19. Aşağıdakilerden hangisi Çevre Yönetim Sistemlerinde “Planlama” aşamasının adımlarından biri değildir?

A) Çevre yönetim programının oluşturulması
B) Mevzuata uyum prosedürlerinin belirlenmesi
C) Çevresel amaç ve hedeflerin belirlenmesi
D) Çevresel unsurların belirlenmesi
E) Yönetsel yapının oluşturulması

Cevap : E) Yönetsel yapının oluşturulması

20. Aşağıdakilerden hangisi kuruluşlarda ISO 14001 yaklaşımıyla kurulacak çevre yönetim sisteminin sağladığı fırsatlardan değildir?

A) Yürürlükteki kanunlara uyum
B) Acil durumlara hazırlıklı olma
C) Uygun şartlarla kredi temini
D) Rekabet gücünü arttırma
E) Büro donanımı

Cevap : E) Büro donanımı

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri 2022 Final Soruları

Auzef İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Final Sorualrı

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri facebook iş sağlığı ve güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

Auzef Ders Kitabı PDF

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN TANIMI VE ÖNEMİ

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Boyutları ve İş Sağlığı ve Güvenliğinin
Artan Önemi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN SOSYAL TARAFLAR AÇISINDAN ÖNEMİ

İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Ekonomik, Sosyal, Hukuksal ve Teknik
Sonuçları
Ekonomik Sonuçları
Teknik Sonuçları
Sosyal ve Hukuksal Sonuçları
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sosyal Taraflar Açısından Önemi
Çalışanlar Açısından
İşverenler Açısından
Devlet Açısından
Rekabet Gücünün Korunması Açısından

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN KAPSAMI, AMAÇLARI VE TARİHSEL GELİŞİMİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Tanımı ve Kapsamındaki Gelişmeler ve İSG Yönetim Sistemi İlişkisi
İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramının Tarihsel Gelişimi
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amaçları
Hata! Yer işareti tanımlanmamış

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI TANIMLARI VE NEDENLERİ

İş Kazası Nedir
Meslek Hastalığı Nedir
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Nedenleri

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİNE GENEL BAKIŞ, ISO iŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNİN TANIMI VE AMAÇLARI

Kalite Yönetim Sistemlerine Genel Bakış ISO İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin Tanımı, Önemi ve
Amaçları

ISO UYGULAMA GEREKLİLİĞİNİ ORTAYA ÇIKARAN NEDENLER, RİSK DEĞERLENDİRMESİNE DAYALI ÖNLEYİCİ
YAKLAŞIM ISO İLİŞKİSİ

Kuruluşlarda İSG Yönetim Sistemi Uygulama Gerekliliğini Ortaya Çıkaran Nedenler
Risk Değerlendirmesine Dayalı Önleyici (Proaktif) Yaklaşım ve İSG Yönetim Sistemi
İSG Yönetim Sistemlerinin Temel Unsurları ve Uygulayan Kuruluşlara Faydaları

ISO STANDART KILAVUZUNDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ’NİN KAPSAMI VE ŞARTLARI

ISO Standardının Kapsamı ve Sınırları
ISO Standardında Geçen Terim ve Tarifler
ISO İSG Yönetim Sisteminin Şartları

ISO KAPSAMINDAKİ BAZI KAVRAMLAR VE UYGULAMA SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ İLKELER

ISO İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nde Yer Alan Bazı
Tanımlar
ISO İSG Yönetim Sistemi Uygulama İlkeleri için Öneriler

ISO İSG YÖNETİM SİSTEMİNİN TARİHÇESİ VE DİĞER İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ

ISO İSG Yönetim Sisteminin Tarihçesi ve Diğer İSG Yönetim Sistemleri
İSG Yönetim Sisteminin Faydaları

ISO İSG YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA PRENSİPLERİ VE BAŞARIYA ULAŞAMAMA NEDENLERİ

ISO İSG Yönetim Sisteminin Uygulama Prensipleri
ISO İSG Yönetim Sisteminin Başarıya
Ulaşamamasındaki Nedenler

ISO ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ: GELİŞİMİ, KURULUŞLARI ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMAYA İTEN FAKTÖRLER

İşletmeler ve Çevre Sorunları
Çevre Sorularının Çözümünde Yeni Bir Yaklaşım: “Çevre Yönetim
Sistemleri”
Kuruluşları Çevre Yönetim Sistemi Kurmaya Teşvik Eden Faktörler
Çevre Yönetim Sisteminin Öğeleri, Motivasyonu ve Tarihsel GelişimiISO ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARTLARI
BS
EMAS
EN-ISO Dizisi Standartlar
TS-EN-ISO Dizisi Çevre Yönetim Sistemi Standartları

ISO ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ, FAYDALARI, DİĞER KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİYLE İLİŞKİSİ

TS-EN-ISO ÇYS Standartlarının Özellikleri Nelerdir?
Çevre Yönetim ve Kalite Yönetim Standartları Arasındaki İlişkiler
Kuruluşlarda Çevre Yönetim Sistemi Kurulmasının Faydaları
Türkiye’de Çevre Yönetim Sistemi Uygulamaları

ISO ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA ADIMLARI

Kuruluşlarda ISO Standardına Göre Çevre Yönetim Sistemi Kurulma
Süreçleri

KISALTMALAR

İSG İş Sağlığı ve İş Güvenliği
ILO Uluslararası Çalışma Örgütü
WHO Dünya Sağlık Örgütü
BSI Britanya Standartları Enstitüsü
TSE Türk Standartları Enstitüsü
SSGSSK Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigorta Kanunu
ISO Uluslar arası Standardizasyon Örgütü
KKD Kişisel Koruyucu Donanım
ÇYS Çevre Yönetim Sistemi
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!