İşletme Finansına Giriş

İşletme Finansına Giriş
Vize Final
2022-23 Vize Soruları 2022-23 Büt Soruları
2021 Deneme Sınavı 2022-23 Final Soruları
2020 Vize Soruları

Auzef İşletme

Auzef Yönetim Biişim Sistemleri

İşletme Finansına Giriş

İşletme Finansının Temel Taşları: Bir Giriş

İşletme dünyasında başarının anahtarlarından biri, finansal bilgi ve uygulamaların derin bir anlayışını gerektirir. Bu makale, işletme finansının temel kavramlarını ele alarak, işletmelerin finansal yapısını, performansını ve stratejilerini nasıl şekillendirdiğini incelemektedir.

Ticari Alacaklar ve İşletme Performansı

Her işletmenin bilançosu, onun mali sağlığını yansıtır. Özellikle, ticari alacaklar – yani müşterilerden beklenen ödemeler – işletmelerin likidite ve nakit akışını etkileyen önemli bir unsurdur. İşletmeler genellikle hizmet ve malların satışı için kredi sağlar ve bu, alacak hesaplarında kaydedilir. Bu alacaklar, işletmenin pazar konumunu ve müşteri ilişkilerini yansıtır.

Bileşik Faiz ve Yatırım Getirisi

Bileşik faiz, finans dünyasının en güçlü kavramlarından biridir ve hem anaparanın hem de kazanılan faizin zamanla nasıl arttığını gösterir. Bu kavram, yatırımcıların ve işletmelerin varlık büyümesini maksimize etmelerine yardımcı olur ve uzun vadeli finansal planlamada temel bir rol oynar.

Kırılma Noktası ve Maliyet Yönetimi

Her işletmenin sabit ve değişken maliyetleri vardır. Başabaş noktası analizi, işletmenin ne zaman kâr etmeye başlayacağını belirler. Bu, sabit maliyetler, ürün birim fiyatı ve değişken giderlerin dikkatlice analiz edilmesini gerektirir. Örneğin, sabit maliyetler yüksekse, daha fazla ürün satılması veya birim başına maliyetin düşürülmesi gerekebilir.

Nakit Bütçesi ve Finansal Planlama

Nakit bütçesi, işletmenin nakit giriş ve çıkışlarını yönetmesine yardımcı olur ve likidite sıkışıklığını önlemek için hayati öneme sahiptir. Ayrıca, işletmelerin fonları etkin bir şekilde yönetmelerine ve gereksiz harcamalardan kaçınmalarına yardımcı olur. Ancak, nakit bütçesi, yatırım projelerinin net bugünkü değerini belirlemede doğrudan bir rol oynamaz.

Risk ve Getiri

Finansal varlıkların değerlendirilmesinde risk ve getiri önemli unsurlardır. Örneğin, bir varlığın değişim katsayısı, risk ve getiri arasındaki ilişkiyi anlamamıza yardımcı olur. Ayrıca, paranın zaman değeri kavramı, bugünkü değer ve gelecekteki değer analizlerinde merkezi bir yer tutar ve yatırımların bugünkü net değerini belirlemede kullanılır.

Duran Varlıklar ve İşletme Kaynakları

Bir işletmenin duran varlıkları, uzun vadeli yatırımlarını ve işletme faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini gösterir. Bunlar, genellikle bir yıldan uzun süre kullanılan varlıklardır ve işletmenin uzun vadeli stratejik yatırımlarını temsil eder.

İşletme finansı, işletmelerin başarılı bir şekilde yönetilmesi ve sürdürülebilir büyüme sağlaması için hayati öneme sahiptir. Bilanço analizi, maliyet yönetimi, nakit akışı planlaması ve risk değerlendirmesi gibi konular, işletme liderlerinin ve finans profesyonellerinin sıkı bir şekilde üzerinde durmaları gereken alanlardır. Bu temel kavramların anlaşılması, işletmelerin finansal başarılarını artırmalarına ve pazarda rekabetçi kalabilmelerine olanak tanır.

@lolonolo_com

İşletme Finansına Giriş 2022-2023 Final Soruları

1. Bir işletmenin bilançosunda firmanın mal veya hizmet satışları nedeniyle müşterilerine açtığı kredi tutarını gösteren hesap aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ticari borç
B) Ticari alacak
C) Pazarlanabilir menkul kıymet
D) Maddi duran varlık
E) Banka

Cevap : B) Ticari alacak

2. Aşağıdakilerden hangisi hem anaparanın hem de kazanılan faizin yeniden faiz kazanmasını ifade etmektedir?

A) Bileşik Faiz
B) Basit Faiz
C) Bugünkü Değer
D) Gelecekteki Değer
E) Anuite

Cevap : A) Bileşik Faiz

3. ABC işletmesinin toplam sabit maliyetleri 500.000 TL, ürün birim satış fiyatı ise 800 TL’dir. ABC İşletmesi başabaş noktasına 2.500 adetlik üretim ile ulaşıyorsa işletmenin ürün birim değişken gideri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 800 TL
B) 600 TL
C) 1.400 TL
D) 1.200 TL
E) 1.000 TL

Cevap : B) 600 TL

4. Aşağıdakilerden hangisi satışlara bağlı olarak değişmeyen bilanço kalemlerinden biridir?

A) İştirakler
B) Ticari alacaklar
C) Stoklar
D) İpotekli borç senetleri
E) Maddi duran varlıklar

Cevap : D) İpotekli borç senetleri

5. Aşağıdakilerden hangisi nakit bütçesinin hazırlanma amaçlarından biri değildir?

A) Likidite sıkışıklığını önlemek
B) Elde birikebilecek fonların aylak kalmasına engel olmak
C) Para giriş ve çıkışlarıyla ilgili tahminleri ayrıntılı olarak göstermek
D) Firmanın nakit gereksinim tutarını belirlemek
E) Yatırım projelerinin net bugünkü değerini belirlemek

Cevap : E) Yatırım projelerinin net bugünkü değerini belirlemek

6. Bir finansal varlığın standard sapmasının beklenen getirisine bölünmesi sonucunda ulaşılan değere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Medyan
B) Geometrik ortalama
C) Değişim katsayısı
D) Aritmetik ortalama
E) Standart sapma

Cevap : C) Değişim katsayısı

7. Aşağıdakilerden hangisi “paranın kirası” kavramını ifade etmektedir?

A) Kaldıraç
B) Faiz
C) Oran
D) Varyans
E) Risk

Cevap : B) Faiz

8. ABC Bankasından 25.000 TL tutarında tüketici kredisi kullanılmıştır. Kredinin vadesi 12 ay, faiz oranı aylık %1,5 ve taksitleri 2.292 TL’dir. Buna göre kredinin ilk taksiti içindeki anapara miktarı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) 2.255 TL
B) 1.875 TL
C) 1.655 TL
D) 1.790 TL
E) 1.917 TL

Cevap : E) 1.917 TL

9. Aşağıdakilerden hangisi satışlara bağlı olarak değişen bilanço kalemlerinden biridir?

A) Ödenmiş sermaye
B) Tahviller
C) Kasa-Banka
D) Banka kredileri
E) Uzun süreli borçlar

Cevap : C) Kasa-Banka

10. Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu kalemlerinden biridir?

A) Satılan malın maliyeti
B) Duran varlıklar
C) Borç senetleri
D) Kasa
E) Alacak senetleri

Cevap : A) Satılan malın maliyeti

11. Bilançoda yer alan duran varlık tanımını ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nakit ve genellikle bir yıl içinde nakde çevrilebilir veya tüketilebilir nitelikteki varlıklardır.
B) Bir işletmenin yerine getirmek zorunda olduğu ekonomik yükümlülüklerdir.
C) Bir işletmedeki sahiplik haklarını ifade eder ve varlıklarla borçlar arasındaki fark olarak tanımlanır.
D) İşletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılmak amacıyla edinilen ve bir yıldan daha uzun sürede tüketilen varlıklardır.
E) İşletmenin varlıkları edinmek için gerekli fonların nerelerden bulduğunu gösterir.

Cevap : D) İşletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılmak amacıyla edinilen ve bir yıldan daha uzun sürede tüketilen varlıklardır.

12. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin kârlı bir şekilde çalışıp çalışmadığını ölçmede kullanılan oranlardan değildir?

A) Brüt kâr marji
B) Net kâr marji
C) Likit oran
D) Faaliyet kâr marji
E) Öz sermaye kârlılığı

Cevap : C) Likit oran

13. Finansal tabloların çeşitli göstergeler, ölçüler kullanılarak veya karşılaştırmalar yapmak suretiyle analiz edilmesi ve işletmenin finansal durumu, karlılığı, verimliliği gibi konuların değerlendirilmesi aşağıdakilerden hangisini kapsamına girmektedir?

A) Uluslararası finans
B) Paranın zaman değeri
C) Nakit akım analizi
D) Sermaye bütçelemesi
E) Finansal analiz

Cevap : E) Finansal analiz

14. Aşağıdakilerden hangisi gelecekte gerçekleşmesi beklenen bir nakit akımının, paranın zaman değerini ve katlanılan riskin derecesini yansıtan uygun bir iskonto (faiz) oranı ile, bugüne indirgenmiş halini ifade etmektedir?

A) Toplam risk
B) Gelecekteki değer
C) Bugünkü değer
D) Finansal risk
E) Anuite

Cevap : C) Bugünkü değer

15. Aşağıdakilerden hangisi finansal planlamanın unsurlarından biridir?

A) Finansal analiz
B) Nakit bütçesi
C) Likit oran
D) Bileşik kaldıraç
E) Başabaş noktası

Cevap : B) Nakit bütçesi

16. Aşağıdakilerden hangisi finansal yönetim fonksiyonları içerisinde yer almaz?

A) Finansal analiz
B) Finansal planlama ve denetim
C) Fonların sağlanması ve yatırımı
D) Özel finansal sorunların çözümü
E) Muhasebe kayıtlarının denetimi

Cevap : E) Muhasebe kayıtlarının denetimi

17. Aşağıdakilerden hangisi paranın zaman değerine etki eden unsurlardan biridir?

A) Faiz oranı
B) Swap oranı
C) Döviz kuru
D) Faaliyet kaldıracı
E) Finansal kaldıraç

Cevap : A) Faiz oranı

18. Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesinin unsurlarından biri değildir?

A) Stokalar
B) Ticari alacak
C) Banka hesapları
D) Maddi duran varlık
E) Kasa

Cevap : D) Maddi duran varlık

19. Aşağıdakilerden hangisi finansal varlıklara ilişkin risk ölçütlerinden biridir?

A) Varyans
B) Medyan
C) Aritmetik ortalama
D) Mod
E) Geometrik ortalama

Cevap : A) Varyans

20. Bir firmanın faaliyet kaldıraç derecesi 3, finansal kaldıraç derecesi ise 5’tir. Buna göre işletmenin bileşik (toplam) kaldıraç değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 21
B) 8
C) 18
D) 15
E) 12

Cevap : D) 15

İşletme Finansına Giriş

İşletme Finansına Giriş

Finansın Gizemli Dünyası: Bir İşletmenin Kalbine Yolculuk

Finans, işletmelerin kalp atışları gibidir; her bir finansal karar, şirketin sağlığını ve geleceğini doğrudan etkiler. Bu yazıda, işletme finansının temel unsurlarını, bir şirketin finansal sağlığını nasıl etkilediğini ve bu bilgilerin iş dünyasındaki önemini inceleyeceğiz.

Satılan Malın Maliyeti ve İşletme Karlılığı

İşletme finansının en temel unsurlarından biri, gelir tablosundaki ‘satılan malın maliyeti’dir. Bu maliyet, bir ürünün üretiminden satışa kadar geçen sürede ortaya çıkan toplam maliyeti ifade eder. Bu maliyetin düşük tutulması, şirketin karlılığını doğrudan etkileyen bir faktördür. Maliyetin kontrolü, rekabet avantajı sağlarken, şirketin pazar payını genişletme potansiyelini artırır.

Alacak Yönetimi ve Likidite

Bir diğer önemli konu ise alacak yönetimi. Optimum fon miktarının belirlenmesi, şirketin nakit akışını ve dolayısıyla likiditesini etkiler. Etkili bir alacak yönetimi, şirketin nakit akışını düzenleyerek, finansal sağlığını korumak için kritik öneme sahiptir.

Gelecekteki Değer ve Yatırım Kararları

‘Gelecekteki değer’ kavramı, yatırımların gelecekteki potansiyelini anlamamızı sağlar. Bir paranın, belirli bir faiz oranı üzerinden belirli bir süre sonra ulaşacağı değeri ifade eder. Bu hesaplama, yatırım kararlarının alınmasında temel bir rol oynar. Şirketler, gelecekteki değeri maksimize edecek yatırımları belirleyerek uzun vadeli başarıyı hedefler.

Bilanço ve Şirketin Finansal Durumu

Bir şirketin finansal durumunu anlamak için bilançoya bakılır. Bilanço, bir işletmenin varlıkları, borçları ve öz sermayesini belirli bir tarihte gösterir. Bu finansal tablo, şirketin sağlığını değerlendirirken kullanılan en temel araçlardan biridir.

Paranın Zaman Değeri ve Vade

Paranın zaman değeri kavramı, paranın mevcut değerinin gelecekteki değerinden farklı olduğunu belirtir. Bu kavram, özellikle vade unsuruyla yakından ilişkilidir. Uzun vadeli yatırımların değerlendirmesinde, paranın zaman değerinin anlaşılması hayati önem taşır.

Ticari Alacaklar ve Satış Performansı

Ticari alacaklar, satışlara bağlı olarak değişen bilanço kalemlerinden biridir. Satış hacmi arttıkça, ticari alacaklar da artar. Bu durum, şirketin satış performansını ve pazardaki etkinliğini yansıtır.

Finansal Kaldıraç ve Risk Yönetimi

Finansal kaldıraç, şirketin borç kullanarak yatırım yapma kapasitesini ifade eder. Yüksek finansal kaldıraç, potansiyel getiriyi artırabilirken, aynı zamanda riski de artırır. Bu nedenle, kaldıraç kullanımında dengeli bir yaklaşım şarttır.

Nakit Bütçesi ve Fon Yönetimi

Nakit bütçesi, bir şirketin nakit akışını planlamasında kritik bir rol oynar. Bu bütçe, eldeki fonların etkin kullanımını sağlayarak, aylak kalmasını engeller. Etkili bir nakit bütçe yönetimi, şirketin finansal esnekliğini artırır.

Finansal Tabloların Analizi

Finansal tabloların analizinde kullanılan yöntemler, şirketlerin finansal performansını değerlendirmede önemli bir yer tutar. Oran analizi gibi yöntemler, finansal sağlık hakkında derinlemesine bilgi sağlar ve stratejik karar alma süreçlerinde rehberlik eder.

Finans, bir işletmenin başarısının anahtarını elinde tutar. Gelir tablosu unsurları, alacak yönetimi, gelecekteki değer hesaplamaları, bilanço analizleri ve daha birçok finansal faktör, işletmelerin sağlıklı bir şekilde büyümesini ve pazarda rekabet edebilmesini sağlar. Finansal bilginin ışığında alınan her karar, bir şirketin geleceğini şekillendirir ve sürdürülebilir başarının temelini oluşturur. Bu nedenle, işletme finansının derinlemesine anlaşılması ve uygulanması, iş dünyasında başarının anahtarıdır.

@lolonolo_com

İşletme Finansına Giriş 2022-2023 Bütünleme Soruları

1. Aşağıdakilerden hangsi gelir tablosu unsurlarından biridir?

A) Diğer stoklar
B) Satılan malın maliyeti
C) Alıcılar
D) Satıcılar
E) Kasa

Cevap : B) Satılan malın maliyeti

2. Alacaklara bağlanacak optimum fon miktarını belirlemek için kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sermaye bütçelemesi
B) Maddi duran varlık yönetimi
C) Nakit yönetimi
D) Stok yönetimi
E) Alacak yönetimi

Cevap : E) Alacak yönetimi

3. Aşağıdakilerden hangisi bugünkü bir paranın belirli bir faiz oranı üzerinden belirli bir süre sonra ulaşacağı toplam değeri ifade etmektedir?

A) Faaliyet riski
B) Bileşik kaldıraç
C) Gelecekteki değer
D) Bugünkü değer
E) Anuite

Cevap : C) Gelecekteki değer

4. Bir işletmenin finansal durumunu yansıtan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nakit akım tablosu
B) Gelir tablosu
C) Kar dağıtım tablosu.
D) Bilanço
E) Fon akım tablosu

Cevap : D) Bilanço

5. Aşağıdakilerden hangisi paranın zaman değerine etki eden unsurlardan biridir?

A) Finansal oran
B) Vade
C) Finansman gideri
D) Finansal kaldıraç
E) Faaliyet riski

Cevap : B) Vade

6. Aşağıdakilerden hangisi satışlara bağlı olarak değişen bilanço kalemlerinden biridir?

A) Ödenmiş sermaye
B) Ticari alacak
C) Uzun süreli borçlar
D) Banka kredileri
E) İştirakler

Cevap : B) Ticari alacak

7. Aşağıdakilerden hangisi faiz bileşenleri içerisinde yer almaz?

A) Likidite Risk Primi
B) Finansal Kaldıraç
C) Enflasyon Oranı
D) Ödenmeme Risk Primi
E) Vade Risk Primi

Cevap : B) Finansal Kaldıraç

8. Aşağıdakilerden hangisi nakit bütçesinin hazırlanma amaçlarından biridir?

A) Elde birikebilecek fonların aylak kalmasına engel olmak.
B) Bir işletmenin mali tablolarda bulunan bir kaleminin toplam veya grup içindeki oransal büyüklüğünü irdelemek.
C) Bir işletmenin iki veya daha fazla dönemine ilişkin finansal tablolarını, birbirini izleyen dönemler bakımından karşılaştırmalı olarak düzenlemek.
D) Mali tablolarda yer alan iki kalem arasındaki ilişkiyi oranlayarak hesaplamak.
E) Finansal tablolarda yer alan kalemlerin dönemler arasında göstermiş olduğu artış veya azalışlarını tespit edip bu değişikliklerin esas alınan yıla göre oransal önemlerini ortaya koymak.

Cevap : A) Elde birikebilecek fonların aylak kalmasına engel olmak.

9. Her ayın sonunda olmak üzere 3 yıl boyunca yıllık %18 faiz oranı üzerinden bankaya yatırılacak olan aylık 5.000 TL’lik miktarların bugünkü değeri yaklaşık kaç TL’dir?

A) 140.000 TL
B) 125.250 TL
C) 144.874 TL
D) 160.000 TL
E) 138.303 TL

Cevap : E) 138.303 TL

10. Aşağıdakilerden hangisi nakit bütçesinin bir İşletmeye sağladığı bilgilerden biri değildir?

A) Tahmini nakit açığı veya fazlası
B) Ek finansman gerekirse bunun zamanı ve nereden sağlanabileceği
C) Her bütçe dönemi sonundaki tahmini para mevcudu
D) Ek finansman sağlanmasının gerekli olup olmadığı
E) Firmanın finansal riski

Cevap : E) Firmanın finansal riski

11. Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların analizlerinde kullanılan yöntemlerden biridir?

A) Ekonomik katma değer analizi
B) Bütçeleme
C) Yatırım projelerinin değerlendirilmesi
D) Nakit akım analizi
E) Oran yöntemi ile analiz

Cevap : E) Oran yöntemi ile analiz

12. Beklenen getirinin gerçekleşen getiriden sapma olasılığı ….. kavramıyla açıklanmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) faiz
B) kaldıraç
C) risk
D) oran
E) belirsizlik

Cevap : C) risk

13. Bir yıl vadeli %9 faizli mevduat hesabı açtırılmıştır. Bir yılın sonunda, yıllık enflasyon %7 seviyesinde gerçekleşir ise reel faiz oranı aşağıdakilerden hangisi olur?

A) -%2,18
B) %0,98
C) %1,86
D) %2,00
E) -%2,00

Cevap : C) %1,86

14. Aşağıdakilerden hangisi satışlara bağlı olarak değişmeyen bilanço kalemlerinden biri değildir?

A) Banka kredileri
B) İpotekli borç senetleri
C) Stoklar
D) Uzun süreli borçlar
E) İştirakler

Cevap : C) Stoklar

15. Finansal varlıklara ilişkin olarak her bir birim getiri için katlanılan riski ölçen yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Medyan
B) Varyans
C) Mod
D) Değişim katsayısı
E) Standart sapma

Cevap : D) Değişim katsayısı

16. Bir işletmede gereksinim duyulan fonların en uygun koşullarda elde edilmesini ve elde edilen bu fonların en etkin kullanımını sağlayan departman aşağıdakilerden hangisidir?

A) Finans
B) İnsan Kaynakları
C) Muhasebe
D) Üretim
E) Pazarlama

Cevap : A) Finans

17. Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesinin unsurlarından biridir?

A) Pazarlanabilir menkul kıymet
B) Maddi duran varlık
C) Maddi olmayan duran varlık
D) Uzun vadeli borç
E) Öz sermaye

Cevap : A) Pazarlanabilir menkul kıymet

18. Bir firmanın faaliyet kâr marjı %15, satışları 20 milyon TL, toplam varlıkları 22,5 milyon TL, finansman giderleri 750.000 TL ve vergi oranı %40 ise, firmanın aktif kârlılığı (toplam varlık kârlılığı) aşağıdakilerden hangisidir?

A) %6,00
B) %13,33
C) %27,46
D) %32,28
E) %22,22

Cevap : A) %6,00

19. ABC işletmesinin ürün birim değişken gideri 1.500 TL; ürün birim satış fiyatı da 3.000 TL’dir. ABC işletmesi başabaş noktasına 5.000 adetlik üretim ile ulaşıyorsa işletmenin toplam sabit maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3.500.000 TL
B) 4.500.000 TL
C) 5.500.000 TL
D) 7.500.000 TL
E) 6.500.000 TL

Cevap : D) 7.500.000 TL

20. ABC Şirketi birim satış fiyatı 80 TL olan kumaş pantolon üretmektedir. Firmanın sabit maliyeti 250.000 TL; faiz gideri 100.000 TL ve birim başı değişken maliyet 30 TL’dir. Şirketin 20.000 adetlik satışı için gerçekleşen finansal kaldıraç derecesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2,25
B) 3,55
C) 4,76
D) 1,15
E) 1,46

Cevap : D) 1,15

İşletme Finansına Giriş

İşletme Finansına Giriş

Auzef İşletme
Auzef Ders Kitabı PDF

İşletme Finansına Giriş ders kitap pdfi

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!