Konuşma ve Beden Dili

Auzef Konuşma ve Beden Dili Deneme Sınavları

Vize Final
2022-2023 Vize Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

 

Konuşma ve Beden Dili 2022-2023 Vize Soruları

1. Aşağıdaki tanımlardan hangisinde İş Kuramı ile ilgili bilgi doğru olarak verilmiştir?

A) Bu kuramın temel dayanağı günümüz insanının bile konuşurken el-kol hareketlerinden yararlanmasıdır. Kuramın savunucularından biri Sir Richard Paget’dir.
B) Bu kuram ileri sürüldüğü dönemde Sokrat, Platon gibi düşünürlerin karşıt görüşleriyle çürütülmeye çalışılmışsa da yandaşlar da bulmuştur.
C) Bu kurama göre konuşma insanların birlikte iş yaparken çıkardıkları seslerden doğmuştur.
D) Bu kurama göre hav hav sesi köpek, şırıl şırıl sesi su, miyav sesi kedi sözcüklerinin kaynağıdır.
E) İlkel insan, coşkusunu birtakım davranışlarla dışa vururken, bu davranışların coşkusunu anlatmaya yetmediği yerde sesler çıkartmaya başlamıştır.

Cevap : C) Bu kurama göre konuşma insanların birlikte iş yaparken çıkardıkları seslerden doğmuştur.

2. Aşağıdakilerden hangisi konuşma kavramının özelliklerinden biri değildir?

A) Konuşmanın zihinsel özellikleri
B) Konuşmanın fizyolojik özellikleri
C) Konuşmanın psikolojik özellikleri
D) Konuşmanın metaforik özellikleri
E) Konuşmanın iletişim özellikleri

Cevap : D) Konuşmanın metaforik özellikleri

3. Aşağıda konuşma ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İletişim kurmanın en anlamsız yoludur.
B) İletişim kurmanın en pratik yoludur.
C) İletişim kurmanın en etkili yoludur.
D) İletişim kurmanın kolay yoludur.
E) İletişim kurmanın en yaygın yoludur.

Cevap : A) İletişim kurmanın en anlamsız yoludur.

4. “Bu nefese omuz nefesi de denilmektedir. Çünkü nefes alırken omuzlar kalkıp üst göğüs genişler.” tanımı hangi tür nefes almaya aittir?

A) Göğüsten soluk alma
B) Kaburga nefesi
C) Termal Soluk Alma
D) Diyaframdan soluk alma
E) Karından soluk alma

Cevap : A) Göğüsten soluk almal

5. Rezonansı ayarlamak olarak da ifade edilen kavramın diğer söylenişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sessizleşme
B) Sesi yükseltme
C) Sesi Isıtma
D) Ses boşluklarını uygun kullanma
E) Sesi alçaltma

Cevap : D) Ses boşluklarını uygun kullanma

6. “Türkçe nefes ….. konuşulan bir dildir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) verirken
B) tutarken
C) dururken
D) alırken
E) nefese

Cevap : A) verirken

7. Aşağıdakilerden hangisi artikülasyon bozukluğunda, söylenmesinde yanlışlıkların en sık yapıldığı seslerden birisi değildir?

A) Ş
B) A
C) Z
D) R
E) S

Cevap : B) A

8. “Kalın sesleri ince seslerden ayıran niteliktir.” tanımı sesin hangi niteliğine aittir?

A) Yüksekliği
B) Tinisi
C) Gücü
D) Şiddeti
E) Gerginliği

Cevap : A) Yüksekliği

9. “Güzel ve etkili konuşmak üzere kullanılacak dil malzemesinin doğru seçilmesi ve bunların konuşmaya yardımcı diğer unsurlarla (sesin uyumu, vurgu, ton, tonlama, durak, üslup, jest ve mimikler, tavır ) uyumlu bir biçimde kullanılabilmesi sanatına ….. denir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) müzik
B) edebiyat
C) sinema
D) tiyatro
E) diksiyon

Cevap : E) diksiyon

10. Aşağıdakilerden hangisi artikülasyon egzersizlerinden birisi değildir?

A) Çeneyi sağa ve sola doğru hareket ettirmek
B) Dili alt taraftaki dişlere doğru dayayıp germek ve bırakmak
C) Dili üst taraftaki dişlere doğru dayayıp germek ve bırakmak
D) Dili dişlerin ön tarafında dairesel olarak çevirmek
E) Şakak bölgesine baskı yapmak

Cevap : E) Şakak bölgesine baskı yapmak

11. Aşağıdakilerden hangisi soluk alma şekilleri ile ilgili verilen doğru bir bilgi değildir?

A) Kaburga nefesi alma sırasında kaburgalar her yöne doğru genişler.
B) Karından soluk alma sırasında karın dışarı doğru çıkar.
C) Karından soluk alma diyaframdan soluk almadır.
D) Omuz nefesinde diyafram aşağıya doğru iner.
E) Göğüsten soluk alma şekline omuz nefesi de denir.

Cevap : D) Omuz nefesinde diyafram aşağıya doğru iner.

12. Aşağıdakilerden hangisi sesi korumak için yapılması gerekenlerden biri değildir?

A) Sigara içmemek
B) Ses tellerini nemli tutmak
C) Boğaz temizleme alışkanlığından kurtulmak
D) Bağırarak konuşmak
E) İlaç kullanımına dikkat etmek

Cevap : D) Bağırarak konuşmak

13. Aşağıdakilerden hangisi ünsüz harflerin özelliklerinden değildir?

A) Az ya da çok sınırlı konuşma sesleridir.
B) Sınırlandırılma nedeniyle az ya da çok, açık burunsal öğeler taşırlar.
C) Hecelerin merkezindedirler.
D) Vokallerin (sesli harfler) seslendirilmesini desteklerler.
E) Vokal tonu ayırarak, konuşmayı anlamlandırırlar

Cevap : C) Hecelerin merkezindedirler.

14. “Sağlıklı ses çıkarma işlemi, aslında ilk basamaklardaki ….. ve ….. düzeltilmesi ile kendiliğinden oluşabilir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) yeterli nefes desteği – mimik kullanımının.
B) beden duruşu – yeterli nefes desteğinin
C) beden duruşu – jest kullanımının
D) jest kullanımı – mimik kullanımının
E) jest kullanımı – yeterli nefes desteğinin

Cevap : B) beden duruşu – yeterli nefes desteğinin

15. Diksiyonun amacı yorumculuğa ulaşmaktır. Bunun için de belirli yöntemlere başvurulmaktadır. Bu yöntemler;
I. Söz söyleyeni anlatmaya alıştırmak
II. Dinleyeni kandırmak ve heyecanlandırmak
III. Dinleyenin hoşuna gitmek
Yukardakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız II
B) I ve III
C) I ve II
D) Yalnız I
E) II ve III

Cevap : B) I ve III

16. “Bireyin konuşma sesi ögelerini yanlış, eksik veya güçlükle üretmesine sebep olan motor konuşma bozukluğudur.” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımıdır?

A) Ruhsal bozukluk
B) Obsesyon
C) Psikolojik bozukluk
D) Mental bozukluk
E) Artikülasyon bozukluğu

Cevap : E) Artikülasyon bozukluğu

17. “Doğru bir şekilde nefes alıp vermediğiniz takdirde damarlarınız ……”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) yumuşar
B) sabit kalır
C) daralır
D) esner
E) genişler

Cevap : C) daralır

18. Diğer organlardan daha fazla oksijene gereksinim duyan beyne yeterli oksijenin ulaşmaması durumunda aşağıdakilerin hangisi oluşmaz?

A) Depresyon
B) Zihinsel bulanıklık
C) Zindelik
D) Görme bulanıklıkları
E) İşitme sorunları

Cevap : C) Zindelik

19. “Dilin gerektirdiği gibi histen ve düşünceden ayrılmayan büküm şeklidir.”
Yukarıda verilen ifade, aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Rezonans
B) Doğal büküm
C) Tını
D) Yapay büküm
E) Frekans

Cevap : B) Doğal büküm

20. Aşağıdakilerden hangisi bir vokal sesidir?

A) A
B) E
C) I
D) O
E) L

Cevap : E) L

Konuşma ve Beden Dili

 

Konuşma ve Beden Dili Auzef Egzersiz Ve Spor Bilimleri
Lolonolo Telegram

Egzersiz Ve Spor Bilimleri

Auzef Konuşma ve Beden Dili

Auzef çıkmış Sorular, Deneme Sınavları, Açıköğretim soruları, Açıköğretim Sınav Sorular

31;

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!