Küresel Pazarlama

Vize Final
2023 Vize Soruları 2023 Bütünleme Soruları

Küresel Pazarlama

Küresel Pazarlama 2023 Vize Soruları

1- …., yerli tüketicilerin düşük bir fiyata yeterli ürüne sahip olmasını sağlamak, doğal kaynakları korumak ya da dış pazarlarda arzı kısıtlayarak ihracat yatını yükseltmeye çalışmak amaçlı belirlenen kısıtlamalardır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?

A) Tarifeler
B) İş gücü kotaları
C) Döviz kotaları
D) Dağıtım kontrolleri
E) İhracat kotaları

Cevap : E) İhracat kotaları

2- Aşağıdaki kavramlardan hangisi, ileri görüşlü olamayan veya geniş bir vizyona sahip olamayan firmaları veya rma yönetimlerini ifade eder?

A) Küresel firma
B) Giriş engeli
C) Yönetim körlüğü
D) Doğuştan küresel rma
E) Küreselleşme karşıtlığı

Cevap : C) Yönetim körlüğü

3- Aşağıdakilerden hangisi uluslararası/küresel rekabette firmaların dikkat etmesi gereken hususlardan biri değildir?

A) Yeni teknolojileri gözlemlemek
B) Müşteri taleplerini daha arka planda tutmak
C) Pazara yeni giriş yapacak yenilikçi firmaları dikkate almak
D) Dış kaynak kullanım fırsatlarını belirlemek
E) Tedarikçileri ve bu durumun rekabetin dönüşümüne etkisini gözlemleme

Cevap : B) Müşteri taleplerini daha arka planda tutmak

4- Porter’ın elmas modelinde faktör koşullarının belirleyicilerinden olan …..; arazi,su, mineraller ve diğer doğal kaynakların mevcudiyeti, miktarı, kalitesi vemaliyeti ile ülkenin yüz ölçümü, iklimi veya konumu ile faydaları da kapsar.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sermaye kaynağı
B) Fiziksel kaynaklar
C) Soyut kaynaklar
D) İnsan kaynağı
E) Bilgi kaynakları

Cevap : B) Fiziksel kaynaklar

5- Dış pazarlara açılmada karar alma sürecinin “ilk” aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pazarlama amaç ve hedeflerinin belirlenmesi
B) Zaman planlaması
C) Giriş yöntemi seçimi
D) Durum analizi ve hedef pazar seçimi
E) Dış pazarda pazarlama karması üzerine kararların alınması

Cevap : D) Durum analizi ve hedef pazar seçimi

6- Üründe standartlaştırma yaklaşımının uygulanma sürecine dair aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ne düzeyde bir standartlaştırma uygulanacağının kararının doğru verilmesi gerekir.
B) Firmanın bu yaklaşımı izlemeden önce pazar araştırması yapması gereği vardır.
C) Küresel kültürel benzeşmenin söz konusu olduğu pazarların mevcut olmasını gerektirir.
D) Yerel duyarlılık baskısı düşük bir pazar olmalıdır.
E) Ürünün türü ya da doğası gereği standartlaştırmaya uygun olması gerekmez.

Cevap : E) Ürünün türü ya da doğası gereği standartlaştırmaya uygun olması gerekmez.

7- ….., bir pazarda hâlihazırda faaliyet gösteren yerleşik firmaların, yeni giriş yapacak firmalara kıyasla sahip olduğu avantajlı konumdan kaynaklanır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ürün maliyeti
B) Tüketici ekonomisi
C) Pazarlama ekonomisi
D) Giriş engeli
E) Üretim maliyeti

Cevap : D) Giriş engeli

8- Hangi çevre unsuru, hem firma içi örgütlenmeler ve iletişim şekilleri hem de markaların müşteriler ile etkileşimleri üzerinde oldukça etkili olacak olan, ilgili kişi ya da toplumların paylaştığı temel değerler çerçevesini ifade eder?

A) Ekonomik çevre
B) Demografik çevre
C) Doğal çevre
D) Politik-yasal çevre
E) Kültürel çevre

Cevap : E) Kültürel çevre

9- Her zaman kendi ülkesinin ihtiyaçlarını en önemli ve dış pazarı ise daha az öncelikli olarak gören işletme yönelimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Etnosentrik yönelim
B) Regiosentrik yönelim
C) Demograk yönelim
D) Polisentrik yönelim
E) Geosentrik yönelim

Cevap : A) Etnosentrik yönelim

10- ….. bir üreticinin, ürünlerin dağıtımını başka bir şirketin dağıtım kanalı aracılığıyla, hali hazırda ihraç edilmiş ürünlerin nakliye ve dağıtım olanaklarını kullanarak dış pazara sunmasıdır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sözleşmeli üretim
B) Doğrudan ihracat
C) Piggybacking
D) Lisanslama
E) Franchising

Cevap : C) Piggybacking

11- ….., küresel ölçekle genellikle tektipleştirilmiş ürün, ….. ise belirli bölgeler düzeyinde standartlaştırılmış olan ürün konseptleridir.
Yukarıdaki boşlukları sırasıyla doğru şekilde tamamlayan kavramları içeren seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Küresel ürün, bölgesel ürün
B) Bölgesel ürün, yerel ürün
C) Kişisel ürün, küresel ürün
D) Küresel ürün, kişisel ürün
E) Bölgesel ürün, uyarlanmış ürün

Cevap : A) Küresel ürün, bölgesel ürün

12- Üründe standartlaştırma yaklaşımının avantajları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Pazarlama çabasının (ambalaj vb.) belirli oranda azaltılması.
B) Ürün geliştirme maliyetlerinin fazla miktarda üretilen birime yayılabilmesi.
C) Maliyet tasarrufu sağlayabilen bir yaklaşım olması.
D) Tek tip bir imaj oluşturma amacını desteklemesi.
E) Pazara girişte zaman kaybettiren bir yaklaşım olması.

Cevap : E) Pazara girişte zaman kaybettiren bir yaklaşım olması.

13- ….. dünya genelindeki farklı (yerel) pazarlar dikkate alındığında, önemli sayıda tüketici tarafından ortak olarak paylaşılan işaret, sembol (markalar) veya değerlerin bir bileşimi olarak ifade edilebilir. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?

A) İş kültürü
B) Küresel tüketici kültürü
C) Menşei ülke kültürü
D) Küresel rma kültürü
E) Küresel endüstri kültürü

Cevap : B) Küresel tüketici kültürü

14- ….., bir müşterinin istek ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere, onlara çeşitli değerler sunmak için tasarlanmış fiziksel, hizmet ve sembolik özellikler paketinden oluşur.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ürün yaşam döngüsü
B) Ambalaj
C) Etiket
D) Ürün
E) Marka değeri

Cevap : D) Ürün

15- Bir firmanın ticari marka adının (logo, karakter vb.) kullanım hakkını sözleşme dâhilinde belirli bir süre ile kullanılmak üzere yerel pazardaki başka bir firmaya devretmesi, aşağıdaki dış pazarlara açılma yöntemlerinden hangisini ifade eder?

A) Şirket satın alma
B) Doğrudan ihracat
C) Dolaylı ihracat
D) Yönetim sözleşmesi
E) Lisans verme

Cevap : E) Lisans verme

16- Benzer mamul veya hizmetlere ihtiyaç duyan ve satın alan, ancak farklı ülkelerde ikamet edebilen müşterileri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yerel pazar
B) Küresel firma
C) Yerel firma
D) Küresel müşteri
E) Küresel strateji

Cevap : D) Küresel müşteri

17- İhracat yöntemlerine dair aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Dolaylı ihracatta; üretici, kendi ülkesi veya üçüncü bir ülkedeki bağımsız aracılar ile yurtdışına ürün satar.
B) Dolaylı ihracat yönteminde ihracat aracıları kullanılmaz.
C) Doğrudan ihracatta, üretici firma dış pazardaki ilk aracılar (satın alıcı) ile doğrudan kendisi iletişim kurar.
D) İhracat, dış pazara/pazarlara gerçekleştirilen ürün/hizmet satışını ifade eder.
E) Doğrudan ihracatta, firma satışı yurtdışındaki bir alıcıya gerçekleştirir.

Cevap : B) Dolaylı ihracat yönteminde ihracat aracıları kullanılmaz.

18- ….. için rekabet avantajı yaratmada dayanak, firma ve firmanın varlık ve kabiliyetleridir. Buna göre firma, tüm üretim girdilerini birleştirir ve üretimde/dağıtımda verimlilik arar.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ulusal üstünlük
B) Kaynak-temelli yaklaşım
C) Ülke-temelli yaklaşım
D) Ülkeye özgü üstünlük
E) Ulusal avantaj

Cevap : B) Kaynak-temelli yaklaşım

19- …. için firmaların dış pazarlara aşamalı bir giriş stratejisi izlendiği söylenir ve girilen pazarlara bağlılık durumu kazanılmış bilgi düzeyi ile birlikte artma eğilimi gösterir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?

A) Uppsala uluslararasılaşma modeli yaklaşımı
B) İşlem yaklaşımı
C) Ulusötesi yaklaşım
D) Endüstriyel bağlantılar (network) yaklaşımı
E) Doğuştan küresel yaklaşım

Cevap : A) Uppsala uluslararasılaşma modeli yaklaşımı

20- Aşağıdakilerden hangisi sözleşmelere dayalı dış pazarlara giriş yöntemleri arasında gösterilemez?

A) Franchising
B) Lisans verme
C) Yurtdışında doğrudan yatırım
D) Yönetim sözleşmesi
E) Sözleşmeli üretim

Cevap : C) Yurtdışında doğrudan yatırım

21- ….., tipik olarak iki (veya daha fazla) taraf arasında bir sermaye ortaklığı yaratılması ve yeni bir oluşumun, yeni bir şirketin kurulmasını içerip, oluşturulan yeni ekonomik yapı üzerinde tüm taraflar söz sahibidir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Franchising
B) Doğrudan ihracat
C) Lisans verme
D) Ortak girişim
E) Yönetim sözleşmesi

Cevap : D) Ortak girişim

22- İşlem maliyeti teorisine göre; ….. , potansiyel aracıları belirlemek ve değerlendirmek için bilgi toplama maliyetini ifade eder.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) İzleme maliyeti
B) Üretim maliyeti
C) Sözleşme maliyeti
D) Arama maliyeti
E) Yaptırım/uygulama maliyeti

Cevap : D) Arama maliyeti

23- Dış pazarda edineceği bilgiler sayesinde kazanım ve becerilerinin, kilit stratejik (teknolojik) avantajlar sağlayacağı ümidi ile yurtdışı faaliyetlerde bulunan firmanın bu arayışı, dış pazarlara açılma motivasyonlarından hangisi olarak ifade edilir?

A) Verimlilik arayışı
B) Pazar arayışı
C) Sermaye arayışı
D) Sosyalleşme arayışı
E) Bilgi (inovasyon) arayışı

Cevap : E) Bilgi (inovasyon) arayışı

24- Aşağıdakilerden hangisi yurtdışında doğrudan yatırım (üretim vb.) avantajları arasında gösterilemez?

A) Maliyetlerin (işgücü, hammadde vb.) azaltılması
B) Devlet kısıtlamalarından, gümrük ve benzeri vergilerden kaçınılması
C) Dış pazarda üretim pazarlama üzerinde daha az kontrol sahibi olmak
D) Yerel pazara daha hızlı ulaşım sağlamak
E) Yerel pazara daha fazla nüfuz edebilme

Cevap : C) Dış pazarda üretim pazarlama üzerinde daha az kontrol sahibi olmak

Küresel Pazarlama

 

Auzef İşletme telegram işletme

LOLONOLO İŞLETME ÇIKMIŞ SINAV SORULARI, FİNAL SORULAR, ONLİNE SORULAR

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!