Mal Sigortaları ( Yangın-Müh, Kaza Sorumluluk, Nakliyat )

Mal Sigortaları (Yangın-Müh, Kaza Sorumluluk, Nakliyat)

Vize Final
Vize Deneme Sınavı Final Deneme Sınavı

Mal Sigortaları ( Yangın-Müh, Kaza Sorumluluk, Nakliyat )

Mal Sigortaları ( Yangın-Müh, Kaza Sorumluluk, Nakliyat ) Vize Soruları

1) Aşağıdakilerden hangisi ekonomik kayıp doğurmayan risklerdendir?

A) Sosyal Riskler.
B) Manevi Riskler.
C) Politik Riskler.
D) Spekülatif Riskler.
E) Özel Riskler.

Cevap : B) Manevi Riskler.

2) Kazanç beklentisinin olmadığı, gerçekleşmesi halinde bir kaybın; gerçekleşmemesi halinde durumun muhafaza edildiği hali ifade eden riskler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gerçek riskler.
B) Temel riskler.
C) Spekülatif riskler.
D) Özel riskler
E) Manevi riskler,

Cevap : A) Gerçek riskler.

3) Aşağıdakilerden hangisi risk karşısındaki insanın başvurduğu fiziksel önlemlerden değildir?

A) Riskten kaçınma
B) Riskten korunma
C) Riski sınırlandırma
D) Riskin sonuçlarını azaltma
E) Riski paylaşma

Cevap : E) Riski paylaşma

4) Ekonomik düşünen çağımız insanının karşılaşabileceği risklerin sonuçlarını ortadan kaldırmak için başvuracağı en rasyonel davranış tarzı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tasarruf etmek
B) Sigorta yaptırmak
C) Dâhili fon oluşturarak kendi kendini sigorta etmek
D) Borç para almak
E) Kredi kullanmak

Cevap : B) Sigorta yaptırmak

5) Aynı riskin tehdidi altında bulunan kişilerin meydana gelecek zararı aralarında paylaşmak üzere bir grup oluşturarak bir fon yaratılması sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dâhili Fon
B) Sosyal Dayanışma Fonu
C) Sigorta Sistemi
D) Tasarruf Sandığı
E) İmece

Cevap : C) Sigorta Sistemi

Mal Sigortaları ( Yangın-Müh, Kaza Sorumluluk, Nakliyat )

1) Kişilerin, sigorta konusu nesne veya değerler üzerinde sigorta yaptırabilme hakkı olarak tanımlanabilen prensip aşağıdakilerden hangisidir?

A) Azami İyi Niyet Prensibi
B) Sigortalanabilir Menfaat Prensibi
C) Hakkların Devri Prensibi
D) Yakın Sebep Prensibi
E) Tazminat Prensibi

Cevap : B) Sigortalanabilir Menfaat Prensibi

2) Bir malın, sigorta bedelini aşmayacak şekilde birden çok sigortacı tarafından aynı sigorta süresi ve aynı risklere karşı sigortalanmasına ne ad verilir?

A) Mutabakatlı Sigorta
B) Kısmi Sigorta
C) Çifte Sigorta
D) Müşterek Avarya
E) Müşterek Sigorta

Cevap : E) Müşterek Sigorta

3) Bir sigorta türü ile ilgili teminat kapsamı, ek teminatlar ve teminat dışında tutulan haller hangi mevzuat uygulamasında düzenlenmiştir?

A) Sigortacılık Kanununda
B) Sigorta Genel Şartlarında
C) Borçlar Kanununda
D) Türk Ticaret Kanununda
E) Yönetmeliklerde

Cevap : B) Sigorta Genel Şartlarında

4) Sigortalı nam ve hesabına, sözleşme yapan kişi veya kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Acente
B) Broker
C) Prodüktör
D) Eksper
E) Teknik Personel

Cevap : B) Broker

5) Aşağıdakilerden hangisi sigortalının sigorta sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden ve borçlarından değildir?

A) Giderleri ödeme borcu
B) Aydınlatma yükümlülüğü
C) Sigorta poliçesi tanzim etme yükümlülüğü
D) Prim ödeme borcu
E) Riski taşıma yükümlülüğü

Cevap : C) Sigorta poliçesi tanzim etme yükümlülüğü

lolonolo

Mal Sigortaları ( Yangın-Müh, Kaza Sorumluluk, Nakliyat )

1) Sigortanın genel olarak somut ve soyut sigortalar olarak sınıflandırılması yönünden “Ferdi Kaza Sigortaları”;

A) Tazminat Sigortasıdır
B) Tutar (Meblağ) Sigortasıdır
C) Dayanışma Sigortasıdır
D) Rücu Sigortasıdır
E) Zarar Sigortasıdır

Cevap : B) Tutar (Meblağ) Sigortasıdır

2) Aşağıdakilerden hangisi kasko sigortasında ana teminatlardan değildir?

A) Çarpma-çarpılma
B) Aracın Yanması
C) Sel ve su baskını
D) Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi
E) Fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar

Cevap : C) Sel ve su baskını

3) Aracın fabrika çıkışında standart donanımları arasında olmayan ses ve görüntü cihazlarının teminata dahil olup olmadığı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Bu cihazlar ayrıca belirtilmeseler dahi sigorta bedeli içinde teminata dahildir
B) Bu cihazlar hiçbir şekilde teminata dahil edilemezler
C) Bu cihazların teminata dahil edilmeleri için ek prim ödemeye gerek yoktur
D) Bu cihazlar poliçede belirtilmek ve ek prim ödemek suretiyle teminata dahil edilebilir
E) Bu cihazlar için hırsızlık teminatı verilemez

Cevap : D) Bu cihazlar poliçede belirtilmek ve ek prim ödemek suretiyle teminata dahil edilebilir

4) Aşağıdakilerden hangisi Oto Kaza Sigortaları içinde değerlendirilmez?

A) Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası)
B) Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası
C) Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
D) Yeşil Kart Sigortası
E) Cam Kırılmasına Karşı Sigorta

Cevap : E) Cam Kırılmasına Karşı Sigorta

5) Kasko poliçelerinin ana teminatına ilaveten, diğer sigorta dallarına ait teminatların da eklenmesi suretiyle sigortalıya sunulan poliçe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kasko Poliçesi
B) Genişletilmiş Kasko Poliçesi
C) Kasko Paket Poliçesi
D) Tam Kasko Poliçesi
E) Ful Kasko Poliçesi

Cevap : C) Kasko Paket Poliçesi

lolonolo

Mal Sigortaları ( Yangın-Müh, Kaza Sorumluluk, Nakliyat )

1) Trafik Sigortalarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yaptırılması zorunlu sigortadır
B) Kaza nedeniyle üçüncü kişilerin karşılaştığı zararları karşılar
C) Önceden belirlenen bir limit dahilinde teminat sağlar
D) Ölüm teminatı sağlamaz
E) Zarar Sigortasıdır

Cevap : D) Ölüm teminatı sağlamaz

2) Trafik Sigortasında ‘sigortalı’ sıfatını taşıyan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İşleten
B) Sürücü
C) Üçüncü kişi
D) Aracın sahibi
E) Zarar gören herkes

Cevap : A) İşleten

3) Aşağıdakilerden hangisi trafik sigortası teminatı içide yer almaz?

A) Maddi zaralar
B) Bedeni zararlar
C) Destekten yosun kalma
D) Gelir kaybı, kâr kaybı, iş durması ve kira mahrumiyeti gibi zararlar
E) Daimi sakatlık

Cevap : D) Gelir kaybı, kâr kaybı, iş durması ve kira mahrumiyeti gibi zararlar

4) Aşağıdakilerden hangisi Zorunlu Oto Kaza Sorumluluk Sigortaları içinde yer almaz?

A) Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası)
B) Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası
C) Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
D) Yeşil Kart Sigortası
E) Kasko Sigortası

Cevap : E) Kasko Sigortası

5) Aşağıdakilerden hangisi Trafik sigortası ile teminat altına alınabilir?

A) İşletilme halinde olmayan araçların sebep olacağı zararlar
B) Destekten yoksun kalma talepleri
C) Sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri
D) Hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri
E) Manevi tazminat talepleri

Cevap : B) Destekten yoksun kalma talepleri

lolonolo

Mal Sigortaları ( Yangın-Müh, Kaza Sorumluluk, Nakliyat )

1) Trafik sigortalarında tazminat ödemeyi gerektiren olay, işletenin veya eylemlerinden sorumlu oldukları kişilerin alkol almaları sonucu meydana gelmiş ise; Sigortacı,

A) Tazminat talebini reddeder
B) Önce hak sahibine tazminat öder, sonra işletene rücu eder
C) Hak sahiplerine sigorta tazminatlarını öder
D) Alkollü araç kullanmalı nedeniyle poliçeyi iptal eder
E) Hak sahiplerine tazminatı öder ve Güvence Hesabına başvurur

Cevap : B) Önce hak sahibine tazminat öder, sonra işletene rücu eder

2) Şehirlerarası ya da uluslararası yolcu taşıyan otobüslerde bulunan yolcuları, sürücüleri ve yardımcıları, mola ve duraklamalar dahil yolculuğun bitimine kadar meydana gelebilecek her tür kazaya karşı güvence altına alan sigorta türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeşil Kart Sigortası
B) Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
C) Karayolu İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası
D) Uluslararası Kasko Sigortası
E) Zorunlu Karayolu Taşımacılığı Mali Sorumluluk Sigortası

Cevap : B) Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

3) Yeşil Kart Sigortasında teminat limitleri neye göre belirlenir?

A) Trafik sigortası limitlerinin aynısıdır
B) Motorlu Kara Taşıtları Bürosu tarafından belirlenir
C) Araç hangi ülkeye gidiyor ise o ülkenin trafik sigortası limitleri geçerlidir
D) İhtiyari Mali Sorumluluk limitlerinin aynısıdır
E) Sigortacıyla sigortalı arasında serbestçe belirlenir

Cevap : C) Araç hangi ülkeye gidiyor ise o ülkenin trafik sigortası limitleri geçerlidir

4) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarına göre aşağıdakilerden hangisi kaza sayılmaz?

A) Birdenbire ve beklenmeyen bir şekilde ortaya çıkan gazların solunması
B) Yanıklar
C) Ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi
D) Ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin burkulması
E) Yolculuk esnasında ortaya çıkan hastalık

Cevap : E) Yolculuk esnasında ortaya çıkan hastalık

5) Otobüs kazası neticesinde önce sakat kalan ve daha sonra da ölen yolcu için Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarına göre aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A) Önce sakatlık tazminatı, sonra ölüm tazminatı ile sakatlık tazminatı arasındaki fark ödenir
B) Önce sakatlık tazminatı, sonra ölüm tazminatı ödenir
C) Sadece sakatlık tazminatı ödenir
D) Sadece tedavi masrafları ödenir
E) Sadece ölüm tazminatı ödenir

Cevap : A) Önce sakatlık tazminatı, sonra ölüm tazminatı ile sakatlık tazminatı arasındaki fark ödenir

lolonolo

Mal Sigortaları ( Yangın-Müh, Kaza Sorumluluk, Nakliyat )

1) Aşağıdakilerden hangisi hırsızlık suçunun unsurlarından değildir?

A) Malın başkasına ait olması
B) Taşınabilir olması
C) Malın sahibinin (zilyedinin) rızasının bulunması
D) Malın alınması
E) Malın bulunduğu yerden faydalanmak amacıyla alınması

Cevap : C) Malın sahibinin (zilyedinin) rızasının bulunması

2) Aşağıdakilerden hangisi hırsızlık sigortası ile teminat altına alınamaz?

A) Poliçede gösterilen yerlerde bulunan kıymetlerin, bu yerlerden taşınması ve bu yerlerin dışındaki adreslerde tutulması
B) Grev, lokavt, kargaşalık ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketler
C) Yangın, yıldırım, infilak, deprem, yanardağ püskürmesi, Sorumluluk Sigortası
D) Savaş, istila, düşman hareketleri, iç savaş, ihtilal, ayaklanma ve askeri hareketlerden yararlanılarak yapılan hırsızlık
E) Sigortalının hizmetinde bulunan kimselerce yapılan hırsızlık ve tahribat

Cevap : D) Savaş, istila, düşman hareketleri, iç savaş, ihtilal, ayaklanma ve askeri hareketlerden yararlanılarak yapılan hırsızlık

3) Aşağıdakilerden hangisi hırsızlık abonman poliçeleri için doğrudur?

A) Abonman hırsızlık poliçeleri en az 6 ay, en çok 1 yıl için düzenlenebilir
B) Abonman hırsızlık poliçeleri en az 3 ay, en çok 1 yıl için düzenlenebilir.
C) Abonman hırsızlık poliçeleri en az 3 ay, en çok 6 ay için düzenlenebilir
D) Abonman hırsızlık poliçeleri en az 3 ay, en çok 2 yıl için düzenlenebilir
E) Abonman hırsızlık poliçeleri en az 6 ay, en çok 2 yıl için düzenlenebilir.

Cevap : B) Abonman hırsızlık poliçeleri en az 3 ay, en çok 1 yıl için düzenlenebilir.

4) Aşağıdakilerden hangisi Taşınan Para Sigortası kapsamında değildir?

A) Üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit etmek suretiyle yapılan hırsızlıklar
B) Herhangi bir araç ile nakli sırasında aracın kazaya uğraması sonucu meydana gelen hırsızlıklar
C) Herhangi bir araç ile nakli sırasında aracın yanması sonucu meydana gelen hırsızlıklar
D) Nakil esnasında bilinmeyen nedenler sonucu oluşacak kayıplar
E) Envanter açıkları

Cevap : E) Envanter açıkları

5) Aşağıdakilerden hangisi sigortalının emrinde kişi veya kişilerin sigortalıya ait para ve kıymetli evrakını veya para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetine geçirmek, hile dolandırıcılık veya sahtekârlık yoluyla bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları güveni kötüye kullanma halleri sonucunda uğrayacağı zararı temin eden sigorta türüdür?

A) Emniyeti suistimal sigortası
B) Güvence sigortası
C) Taşınan para sigortası
D) Kasa hırsızlık sigortası
E) Hırsızlık sigortası

Cevap : A) Emniyeti suistimal sigortası

lolonolo

Mal Sigortaları ( Yangın-Müh, Kaza Sorumluluk, Nakliyat )

1) Aşağıdaki sigorta türlerinden hangisi yalnızca cam kırılmasına karşı teminat verir?

A) Yangın sigortası
B) Nakliyat sigortası
C) Cam kırılması sigortası
D) Kasko sigortası
E) Ev sigortası

Cevap : C) Cam kırılması sigortası

2) Cam kırılması sigortalarına aşağıdakilerden hangisi ek sözleşme ile teminat altına alınamaz?

A) Yangın, yıldırım, infilak sonucu meydana gelen ziya ve hasarlar
B) Sigortalı cam ve aynaların bulunduğu bina ve mahallerin yıkılması ve çökmesi sonucunda ortaya çıkan hasarlar
C) Sigortalı cam ve aynaların bulunduğu bina ve mahallerde yapılan inşaat ve tadilat dolayısıyla meydana gelen ziya ve hasarlar
D) Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri sonucunda ortaya çıkan hasarlar
E) Terörist hareketler sonucu ortaya çıkan hasarlar

Cevap : B) Sigortalı cam ve aynaların bulunduğu bina ve mahallerin yıkılması ve çökmesi sonucunda ortaya çıkan hasarlar

3) Aşağıdakilerden hangisi cam kırılması sigortası ile teminat altına alınabilir?

A) Cam ve aynaların kaza sonucu kırılmaları
B) Camların yer değiştirilmesi sırasında meydana gelen hasarlar
C) Sigortalı cam ve aynaların satıhlarında meydana gelecek çizilmeler ve sıçrak halinde kopmalar
D) Savaş, istila, düşman hareketleri, iç savaş, ihtilal, ayaklanma sırsında meydana gelen kırılmalar
E) Deprem, su basması sonucu meydana gelen kırılmalar

Cevap : A) Cam ve aynaların kaza sonucu kırılmaları

4) Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanan kişi aleyhine açılacak dava nedeniyle ortaya çıkacak masrafları teminat altına alır?

A) Araca Bağlı Hukuksal Koruma Sigortası
B) Taşınmaza Bağlı Hukuksal Koruma Sigortası
C) Sürücü Hukuksal Koruma Sigortası
D) Kasko Sigortası
E) Kişi Hukuksal Koruma Sigortası

Cevap : C) Sürücü Hukuksal Koruma Sigortası

5) Hukuksal Koruma Sigortaları ile ilgili aşağıdakilerden ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Sigortalı, avukatını kendisi seçemez.
B) Sigortacı, sigortalıya avukatın seçimi konusunda herhangi bir öneride bulunamaz.
C) Sigortalı tarafından gerçekleştirilen ve suç teşkil eden fiilin, kasıtlı, önceden planlanmış olmaması gerekir
D) Ticaret hukukuna giren uyuşmazlıklar teminat dışındadır
E) Bu sigorta sigorta süresi içinde meydana gelen olaylar için teminat sağlar

Cevap : A) Sigortalı, avukatını kendisi seçemez.

lolonolo

 

Mal Sigortaları (Yangın-Müh, Kaza Sorumluluk, Nakliyat) Auzef Ders Kitabı PDF

Mal Sigortaları (Yangın-Müh, Kaza Sorumluluk, Nakliyat)

Telegram bankacılık e sigortacılık Bankacılık Ve Sigortacılık-facebook
bankacilik ve sigortacilik, Mal Sigrotaları
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!