Olasılık Ve İstatistik

Olasılık Ve İstatistik Deneme Sınavları

2022 Vize Soruları 2022 Final Soruları
Vize Deneme 2 Final deneme 2

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ünite Soruları

Vize Final
Ünite 1 Ünite 5
Ünite 2 Ünite 6
Ünite 3 Ünite 7
Ünite 4 Ünite 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Üniteler

İstatistiğe Giriş, Temel Konular Ve Kavramlar, İstatistiğin Tarihten Günümüze Gelişimi
İstatistiksel Çıkarsama Süreci Ve İstatistikte Temel Kavramlar
Verilerin Derlenmesi, Düzenlenmesi Ve Sunumu
İstatistikte Önemli Notasyonlar
Merkezi Eğilim Ölçüleri
Analitik Olmayan (duyarsız) Ortalamalar Ve Çarpıklık İncelemesi
Merkezi Değişim Ölçüleri
Standart Değişken, Asimetri İncelemeleri, Toplanma Oranı
Momentler
Olasılığa Giriş Ve Temel Kavramlar
Çekilişlerle İlgili Bağımlılık Ve Bağımsızlık Kavramları, Olasılığın Klasik Ve Frekans Tanımı, Koşullu Olasılık, Olasılık Fonksiyonu, Dağılım Fonksiyonu
Sürekli Dağılımlar – Normal Dağılım
Hipotez Testleri
Hipotez Testleri (iki Anakütle)

Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Öğrenci Dostu
LOLONOLO -Öğrenme Yönetim Sistemi

 

Olasılık ve İstatistik

1.

f(x)=a/x’ Ise 0<x<10 aralığında bir olasılığın yoğunluk fonksiyonu olabilmesi için a kaça eşit olmalıdır?

A) -100
B) -250
C) -150
D) -200
E) -50

"2">

Cevap : D) -200

2.

Auzef Olasılık ve İstatistik
(x) bir olasılık yoğunluk fonksiyonu Ise P(-1 < X < 1.5) kaçtır?

A) 30/32
B) 24/32
C) 27/32
D) 29/32
E) 22/32

Cevap : C) 27/32

3. Bir şehirde yaşayan 50000 kişinin %15’i Üniversite mezunu, %35’I Ilse, kalanlar İlköğretim mezunudur. Bu serl daire grafiği ile gösterilmek Istenirse Ilse mezunlarına alt dilimin açısal ölçümü kaçtır?

A) 272
B) 260
C) 54
D) 126
E) 180

Cevap : D) 126

4. Aşağıdakı olaylardan hangisi Polsson dağılımına uymaz?

A) Homojen bir paranın 5 defa atılması sonucunda üste gelen yazıların sayısı
B) 10 dönümlük bir ormanda bulunan ağaç sayısı
C) Bir sayfadaki imla hatalarının sayısı
D) Bir kavşakta bir yılda meydana gelen ortalama kaza sayısı
E) Bir havalimanına bir saat boyunca inen uçaklanın sayısı

Cevap : A) Homojen bir paranın 5 defa atılması sonucunda üste gelen yazıların sayısı

5. Bir şirket A bölgesinde petrol arama çalışmalarına başlamıştır. Eğer şirket A bölgesinde az petrol bulursa kazancı 100.000 $, çok petrol bulursa kazancı 170.000$ ve hiç petrol bulamazsa kaybı 80.000$ olacaktır. Bu üç durumun olasılıkları sırasıyla şöyledir: 0.5; 0.25; 0.25. Şirketin beklenen kazancı nedir?

A) 82.500 $
B) 72.500 $
C) 92.500 $
D) 62.500 $
E) 52.500 $

Cevap : B) 72.500 $

6.
Matematik sınavında 8 yerli uyruklu ve 2 yabancı uyruklu öğrenci başarısız olmuştur. Bu sınıftan seçilen bir kişinin başarısız olduğu bilindiğine göre, bu kişinin yabancı uyruklu olma olasılığı kaçtır?

A) 0.2
B) 0.4
C) 0.3
D) 0.5
E) 0.6

Cevap : A) 0.2

7.

Sınıf Frekans
5-20 7
20-35 17
35-50 10
50-65 8
65-80 1

Yukarıdaki serinin kartiller arası fark değerl (yanl Q3-Q1) nedir?

A) 28.971
B) 30.971
C) 26.971
D) 24.971
E) 32.971

Cevap : D) 24.971

8. Bir para 3 kez atılıyor. X üste gelen yazıların sayısı olsun. Bu durumda V(X) aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0.75
B) 0.60
C) 0.55
D) 0.15
E) 0.25

Cevap : A) 0.75

9.

x 2 3 4
f(x) 0.3 0.5 0.2

Yukarıda olasılık fonksiyonu verilmiş olan X tesadüfi değişkeninin değişim katsayısı ([standart sapma / ortalama]*100) yüzde kaçtır?

A) 28.974
B) 24.137
C) 28.986
D) 27.558
E) 25.684

Cevap : B) 24.137

10. Bir ayakkabı fabrikasında üretilen ürünlerde hatalı ürün oranı %1 olarak tespit edilmiştir. Tesadüfen seçilen 200 ayakkabılık bir örneklem Içinde 3 tanesinin hatalı olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0.1270
B) 0,4025
C) 0.1805
D) 0,2275
E) 0.4775

Cevap : C) 0.1805

Olasılık ve İstatistik 2022 Final Soruları

Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Olasılık ve İstatistik

Olasılık ve İstatistik 2022 Final Soruları

11. 2 adet zar atıldığında gelen sayılar toplamı 5 Ise zarlardan birinin 4 olma olasılığı nedir?

A) 3/4
B) 1/5
C) 1/4
D) 2/5
E) 1/2

Cevap : B) 1/5

12. Bir mağazaya Pazartesi günlerl 30 dakikada ortalama 2 müşteri gelmektedir. Yine bir Pazartesi günü bu mağazaya hiç müşteri gelmeme olasılığı nedir?

A) 0.165
B) 0.155
C) 0.175
D) 0.145
E) 0.135

Cevap : E) 0.135

13. Homojen bir para 64 kez atılıyor. Bulunan turaların sayısının standart sapması nedir?

A) 6
B) 2
C) 8
D) 10
E) 4

Cevap : E) 4

14. 1000 müşterisinden 800 tanesi A marka deterjan kullanıcısı olduğunu belirtmektedir. Müşteriler arasından tesadüfi ve ladesiz olarak 20 kişi seçilirse bu müşterilerin 14 tanesinin A markasının kullanıcısı olma olasılığı nedir?

A) 0,25
B) 0,44
C) 0,15
D) 0,11
E) 0,27

Cevap : D) 0,11

15.

Xi Ti
8 6
6 9
5 1
2 8
9 6

Yukarıdaki serinin tartılı aritmetik ortalaması kaçtır?

A) 4.7
B) 8.1
C) 6.3
D) 7.4
E) 5.9

Cevap : E) 5.9

16. Bir fonksiyonun kesikil tesadüfi değişkenler için olasılık fonksiyonu olabilmesi aşağıdaki hangl koşulu sağlaması lle mümkündür?

A) P(X)≥0
B) P(X)≥1
C) P(X)≥1,5
D) P(X)=0
E) P(X)=1,15

Cevap : A) P(X)≥0

17. Aşağıdakilerden hangisi Istatistiksel analiz sonuçlarını etkilemeyeceği düşünülen ve örneklem hacml büyüdükçe birbirini tolere eden hata türüne bir örnektir?

A) Termometrenin normalden 1.5 derece yüksek göstermesi
B) Anketörün cinsiyetlerden bazılarını yanlış kodlaması
C) Daktilonun b yerine v harfi basması
D) Tartının sürekli olarak 10 gr. fazla tartması
E) Metrenin 1 cm eksik ölçmesi

Cevap : B) Anketörün cinsiyetlerden bazılarını yanlış kodlaması

18. Ordudakl rütbeler – Cinslyet – Bir Insanın boy uzunluğu
Yukarıdaki verilerin türleri hangi şıkta doğru olarak sıralanmıştır?

A) Ordinal – sürekli nicel – nominal
B) Sürekli nicel nominal – ordinal
C) Sürekli nicel – ordinal – nominal
D) Nominal – ordinal – sürekli nicel
E) Ordinal – nominal – sürekli nicel

Cevap : E) Ordinal – nominal – sürekli nicel

19. Aşağıdakilerden hangisi Binom dağılımının özelliklerinden biri değildir?

A) Sadece mümkün 2 sonuç vardır.
B) Denemeler birbirinden bağımsızdır.
C) İadesiz çekilişlerde kullanılır.
D) İadeli çekilişlerde kullanılır.
E) Deneme sayısı n>1 dir ve denemeler özdeştir.

Cevap : C) İadesiz çekilişlerde kullanılır.

20. Aşağıdaki sola çarpık serinin grafiğine bakıldığında a,b ve c sıralamasıyla hangisi mod, hangisl medyan, hangisi aritmetik ortalamadır?

Auzef Olasılık ve İstatistik

A) Aritmetik ortalama – mod – medyan
B) Medyan – mod – aritmetik ortalama
C) Aritmetik ortalama – medyan – mod
D) Mod – medyan – aritmetik ortalama
E) Mod – aritmetik ortalama – medyan

Cevap : C) Aritmetik ortalama – medyan – mod

Olasılık ve İstatistik 2022 Final Soruları

Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef sınav soruları, çıkmış sorular, deneme sınaları hepsi lolonolo’da ücretsiz.

Olasılık Ve İstatistik Auzef Olasılık Ve İstatistik Ders kitabı pdf

Auzef Olasılık Ve İstatistik Ders kitabı

Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Telegram-min
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!