Osmanlı İktisat Tarihi

Osmanlı İktisat Tarihi
Vize Final
2023-24 Vize Soruları 2022-23 Bütünleme
2022-23 Vize Soruları 2022-23 Final Soruları
2021-22 Final Soruları
2021 Final Deneme-1
2021 Final Deneme-2

Auzef Tarih Güz Dönemi

Osmanlı İktisat Tarihi Bütünleme Soruları

Osmanlı İktisat Tarihi: Bir İmparatorluğun Ekonomik Yapılanması

Osmanlı İmparatorluğu, yaklaşık altı yüzyıl boyunca geniş bir coğrafyada hüküm süren, zengin bir kültürel ve ekonomik mirasa sahip bir devletti. İktisat tarihi, bu büyük imparatorluğun yapısını ve işleyişini anlamada kritik bir rol oynar. İşte bu yazıda, Osmanlı iktisadi yapısının bazı önemli yönlerine değineceğiz.

1. Hazine-i Hassa Nezâreti ve II. Abdülhamid Dönemi

Osmanlı maliyesinin en önemli kurumlarından biri olan Hazine-i Hassa Nezâreti, II. Abdülhamid döneminde özellikle önem kazanmıştır. Bu dönem, imparatorluğun modernleşme çabaları ve mali disiplinin sağlanması açısından kritikti. Abdülhamid, merkezi otoriteyi güçlendirmek ve mali kontrolü sağlamak için çeşitli reformlar gerçekleştirdi.

2. Avarız Sandıkları: Fakir Halkın Korunması

Osmanlı Devleti’nde avarız sandıkları, zenginler tarafından oluşturulan ve fakir halkın vergi yükünü hafifletmek amacıyla kullanılan önemli bir finansal araçtı. Bu sistem, toplumsal dayanışmanın ve ekonomik adaletin bir göstergesi olarak kabul edilebilir.

3. Redif Hazinesi ve Askeri Yapılanma

Asakir-i Mansure’nin yedek ordusunun masraflarını karşılamak amacıyla kurulan Redif Hazinesi, Osmanlı’nın askeri yapılanmasının önemli bir parçasıydı. Bu yapı, imparatorluğun geniş topraklarını savunmak ve düzeni korumak için kritikti.

4. Panayırlar: Ekonomik ve Kültürel Etkileşim

Osmanlı’da panayırlar, hem yerli hem yabancı ürünlerin satıldığı, ekonomik ve kültürel etkileşimin yoğun yaşandığı yerlerdi. Bu panayırlar, imparatorluk içindeki ticaretin canlılığını ve çeşitliliğini gözler önüne serer.

5. Hizmet Timarı ve Sınır Güvenliği

Kalemiye grubundaki bazı memurlar ve sınır bölgelerindeki hatip ve imamlara verilen hizmet timarı, Osmanlı’nın sınır güvenliğine verdiği önemi ve devlet yapısındaki entegrasyonu gösterir. Bu uygulama, sınır bölgelerinin hem dini hem de askeri yönden korunmasını sağlamıştır.

6. Eda Tezkiresi: Ticaretin Kolaylaştırılması

Eda tezkiresi, Osmanlı’da ticaretin kolaylaştırılması için önemli bir araçtı. Bu belge, mal sahiplerinin gümrüklerde bir kez vergi ödemelerinin ardından tekrar vergilendirilmemelerini sağlayarak ticaretin hızlanmasına katkıda bulunuyordu.

7. Darphane Nezareti ve Hazine-i Hassa

1850 yılında Darphane Nezareti’nin Hazine-i Hassa’ya dönüştürülmesi, Osmanlı maliye sistemindeki önemli bir değişikliği işaret eder. Bu dönüşüm, mali kaynakların daha etkili yönetilmesine olanak tanımıştır.

8. Bimetalizm: Para Politikası

Altın ve gümüş paranın bir arada basıldığı bimetalizm dönemi, Osmanlı’nın para politikasındaki esnekliği ve ekonomik istikrar arayışını yansıtır. Bu dönemde, hem altın hem de gümüş, para birimi olarak kullanılmıştır.

9. Defterdarlık ve İlhanlılar

Osmanlı’nın defterdarlık sistemini İlhanlılardan aldığı bilinir. Bu, Osmanlı’nın farklı kültürlerden etkilenerek kendi yönetim sistemini geliştirdiğinin bir göstergesidir.

10. Tuz Ticareti ve Örü Sistemi

Her tuzlanın tuzunun satılabildiği örü sistemi, Osmanlı’nın ticaret ve üretimdeki yerel özelliklere göre düzenlemeler yapabilme kabiliyetini gösterir. Bu sistem, yerel ekonomilerin canlanmasına yardımcı olmuştur.

11. Cebelü: Askeri Yükümlülükler

Dirlik sahiplerinin beslemek ve yetiştirmek zorunda oldukları askerlere verilen ad olan cebelü, Osmanlı’nın feodal yapısının ve askeri teşkilatının önemli bir parçasıydı. Bu sistem, toprak sahiplerinin askeri yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlardı.

12. İktisat Tarihi Kürsüsü ve Ashley

Dünya’da İktisat Tarihi’ne başlangıç olan iktisat tarihi kürsüsünün Ashley tarafından kurulması, iktisat tarihinin akademik disiplin olarak gelişiminde önemli bir adımdı.

13. Tımar Sistemi ve Terakki

Tımarın, dirlik sahibinin gösterdiği yararlılıklara uygun olarak sonradan genişletilen kısmına verilen ad olan terakki, Osmanlı toprak sisteminin esnekliğini ve performansa dayalı ödüllendirme sistemini gösterir.

14. Cizye: Gayrimüslimlere Özgü Vergi

Cizye, sadece gayrimüslim erkeklerden alınan bir baş vergisiydi. Bu vergi, Osmanlı’nın çok kültürlü yapısını ve farklı dinlere mensup insanlara karşı uyguladığı mali politikaları yansıtır.

15. Avrupa Tüccarı: Ticaretin Globalleşmesi

1802’de gayri müslim tebaadan isteyenlere dış ticaret yapma hakkının tanınıp berat verilmesiyle ortaya çıkan Avrupa tüccarı sınıfı, Osmanlı’nın ekonomik globalleşmeye açık olduğunun bir göstergesidir. Bu dönem, ticaretin ve ekonomik etkileşimin arttığı bir zamanı simgeler.

16. Kara Gümrükleri ve İstisnalar

1874’te kara gümrüklerinde bazı malların gümrük vergisinden muaf tutulması, Osmanlı’nın ekonomik politikalarında belirli mallara özel önem verdiğini gösterir. Bu politikalar, yerel üretimi ve tüketimi şekillendirme amacı taşıyordu.

17. İstanbul Emtia Gümrük Emaneti ve Rusumat Emaneti

1861 yılında İstanbul Emtia Gümrük Emaneti’nin Rusumat Emanetine dönüşümü, Osmanlı’nın gümrük yönetimindeki modernleşme çabalarını yansıtır. Bu değişim, ticaretin daha etkili kontrolünü ve yönetimini amaçlamıştır.

18. Mukabele Kalemi: Maaş İşlemleri

Kapıkullarının maaş işlemlerini yürüten Mukabele Kalemi, Osmanlı devlet teşkilatının karmaşık yapısının ve bürokrasisinin bir parçasıydı.

Osmanlı İktisat Tarihi: Bir Dönemin Ekonomik Yapısı ve Yönetimi

Osmanlı İmparatorluğu, tarih sahnesinde uzun bir süre varlık gösteren ve geniş bir coğrafyayı etkisi altına alan büyük bir devlettir. Bu imparatorluğun ekonomik tarihi, hem Osmanlı toplumunun yapısını hem de dönemin dünya ekonomisine olan etkilerini anlamak açısından büyük önem taşır. Bu makalede, Osmanlı iktisat tarihi üzerine bazı önemli noktaları ele alacağız.

Hazine-i Hassa Nezâreti ve II. Abdülhamid Dönemi

II. Abdülhamid dönemi, Osmanlı İmparatorluğu’nun ekonomik tarihinde önemli bir yer tutar. Bu dönemde, Hazine-i Hassa Nezâreti’nin önemi artmış, devletin mali yapısında önemli değişiklikler ve yenilikler görülmüştür. II. Abdülhamid, merkeziyetçi politikaları ve ekonomik reformları ile bilinir. Bu dönemde, hazine yönetimi daha düzenli bir hal almış ve devletin gelir-gider dengesi üzerinde daha etkili kontrol mekanizmaları geliştirilmiştir.

Avarız Sandıkları: Vergi Yükünün Hafifletilmesi

Avarız sandıkları, Osmanlı İmparatorluğu’nda ekonomik adaleti sağlamak adına önemli bir yere sahiptir. Bu kurumlar, özellikle fakir halkın ağır vergi yüklerinin hafifletilmesi amacıyla kurulmuştur. Zenginler tarafından oluşturulan bu sandıklar, ekonomik dengesizlikleri azaltmada ve toplumsal barışın korunmasında önemli bir rol oynamıştır.

Redif Hazinesi ve Askeri Finansman

Redif Hazinesi, Osmanlı İmparatorluğu’nda askeri yapıyı desteklemek amacıyla kurulan bir fondu. Bu hazine, özellikle Asakir-i Mansure’nin yedek ordusunun masraflarını karşılamak için kullanılmıştır. Osmanlı’nın askeri yapılanmasında önemli bir yer tutan bu finansman sistemi, devletin askeri gücünü sürdürülebilir kılmak için hayati öneme sahipti.

Panayırlar: Ticaretin Kalbi

Osmanlı İmparatorluğu’nda panayırlar, ekonomik yaşamın can damarlarından biriydi. Yılda bir kez kurulan bu panayırlarda, hem yerli hem de yabancı ürünler satılır, ticaretin canlanması sağlanırdı. Panayırlar, aynı zamanda kültürel ve sosyal etkileşimin de önemli merkezlerindendi.

Timar Sistemi ve Hizmet Unvanı

Osmanlı’da timar sistemi, devletin askeri ve idari yapısının temel taşlarından birini oluştururdu. Bu sistemde, “hizmet” unvanı, özellikle sınır bölgelerinde görev yapan hatip ve imamlara verilen bir timar türüydü. Bu uygulama, devletin sınır bölgelerindeki idari ve dini yapısını güçlendirmekte önemli bir rol oynamıştır.

Gümrük Vergileri ve Eda Tezkiresi

Osmanlı İmparatorluğu’nda gümrük vergileri, devletin önemli gelir kaynaklarından biriydi. Bu bağlamda, “Eda Tezkiresi” önemli bir belgeydi. Bu tezkire, ödenen gümrük vergilerini gösterir ve mal sahiplerinin aynı mallar için tekrar vergi ödememesini sağlardı. Bu uygulama, ticaretin düzenlenmesinde ve vergi adaletinin sağlanmasında önemli bir rol oynamıştır.

Darphane Nezareti ve Hazine-i Hassa Dönüşümü

1850 yılında Darphane Nezareti’nin Hazine-i Hassa’ya dönüştürülmesi, Osmanlı mali sisteminde önemli bir değişiklikti. Bu dönüşüm, devletin finansal kaynaklarının daha etkin bir şekilde yönetilmesine ve merkezi hazine yapısının güçlendirilmesine olanak sağlamıştır.

Bimetalizm ve Para Politikası

Osmanlı İmparatorluğu’nda bimetalizm, yani altın ve gümüş paranın bir arada basılması, dönemin para politikasının önemli bir yönünü oluştururdu. Bu sistem, para arzının düzenlenmesinde ve ekonomik istikrarın sağlanmasında kritik bir role sahipti.

Defterdarlık Sistemi ve İlhanlılardan Alınan Etki

Osmanlı Devleti’nin mali idaresinde kullanılan “defterdarlık” sistemi, İlhanlılar’dan alınan bir uygulamaydı. Bu sistem, Osmanlı mali yönetiminin temelini oluşturur ve devletin gelir-gider hesaplarının tutulmasında önemli bir rol oynar.

Tuz Ticareti ve Örü Sistemi

Osmanlı İmparatorluğu’nda tuz, önemli bir ticaret maddesiydi ve her tuzlanın tuzunun satılabildiği “örü” adı verilen bölgeler bulunurdu. Bu sistem, tuz ticaretinin düzenlenmesinde ve devletin bu alandan elde ettiği gelirlerin artırılmasında önemli bir faktördü.

Tımar Sistemi ve Terakki

Tımar sisteminde, dirlik sahiplerinin gösterdiği yararlılıklara bağlı olarak tımarlarının “terakki” ile genişletilmesi uygulaması, bu sistemin esnek ve dinamik yapısını gösterir. Bu uygulama, tımar sahiplerini teşvik eder ve daha fazla hizmet yapmalarını sağlardı.

Cizye Vergisi ve Gayrimüslimler

Osmanlı İmparatorluğu’nda cizye, gayrimüslim erkek vatandaşlardan alınan bir baş vergisiydi. Bu vergi, savaşlara katılmama karşılığında alınır ve sosyal ve ekonomik yapının bir parçası olarak görülürdü.

Avrupa Tüccarı Sınıfının Oluşumu

1802’de, gayrimüslim tebaadan isteyenlere dış ticaret yapma hakkı tanınmasıyla ortaya çıkan “Avrupa Tüccarı” sınıfı, Osmanlı ekonomisinde önemli bir değişikliği temsil eder. Bu, hem iç ticarette hem de uluslararası arenada Osmanlı tüccarlarının rolünü güçlendirmiştir.

Kara Gümrüklerinin Kaldırılması ve Ekonomik Etkileri

1874’te kara gümrüklerinin kaldırılması, Osmanlı ekonomisinde önemli bir liberalleşme adımıydı. Bu değişiklik, iç ticaretin canlanmasına ve malların daha serbest dolaşımına olanak tanımıştır.

İstanbul Emtia Gümrük Emaneti ve Rusumat Emaneti

1861’de İstanbul Emtia Gümrük Emaneti’nin Rusumat Emanetine dönüşmesi, gümrük idaresindeki modernleşme çabalarının bir parçasıydı.

Osmanlı İktisat Tarihi 2022-2023 Bütünleme Soruları

1. ….. zamanı, gerek teşkilâtı yönünden, gerekse sahip olduğu sorumlulukların öneminden dolayı Hazine-i Hassa Nezâreti’nin en fazla revaçta olduğu zamandır.
Yukarıdaki boşluğa gelecek padişah aşağıdakilerden hangisidir?

A) V. Murad
B) II. Mahmud
C) Mehmed Reşad
D) Abdülmecid
E) II. Abdülhamid

Cevap : E) II. Abdülhamid

2. Fakir halkın vergilerden ezilmesini önlemek için zamanla bölgelerin zenginleri tarafından olağanüstü konan vergileri karşılamak üzere kurulmuş kurumlara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hayır Kurumları
B) Vergi Sandıkları
C) Orta Sandıkları
D) İmaret Vakfı
E) Avarız Sandıkları

Cevap : E) Avarız Sandıkları
Fakir halkın vergilerden ezilmesini engellemek amacıyla zamanla bölgelerin zenginleri tarafından konan olağanüstü vergileri karşılamak üzere kurulan kurumlara “E) Avarız Sandıkları” denir. Bu sandıklar, vergi yükünü hafifletmek ve fakir halkın zor durumda kalmasını önlemek için kullanılırdı.

3. Redif Hazinesinin kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nezaret bütçelerinin oluşturulması için fon sağlanması
B) Osmanlı Sarayının et ve erzak ihtiyacını karşılanması
C) Asakir-i Mansure’nin yedek ordusunun masraflarının karşılanması
D) Eyaletlerin harcamaları için ayrı bir fon oluşturulması
E) İstanbul şehrinin zahire ve yakacak ihtiyacının karşılanması

Cevap : C) Asakir-i Mansure’nin yedek ordusunun masraflarının karşılanması

4. Osmanlı Devleti’nde çoğunlukla yılda bir kez kurulan, toptan veya perakende olarak hem yerli hem de yabancı ürünlerin satıldığı yere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Panayır
B) Pazar
C) Kervansaray
D) Bedesten
E) Kapan

Cevap : A) Panayır

5. Osmanlı Devleti’nde kalemiye grubundaki bazı memurlara, sınır boylarında bulunan camilerde vazifeli hatip ve imamlara verilen timarın adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eşkinci
B) Mensuhat
C) Mustahfiz
D) Hizmet
E) Sepet

Cevap : D) Hizmet

6. Resmini ödeyerek gümrüklerden geçirilen mallardan tekrar vergi alınmaması için sahiplerine verilen resmî belgenin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sadaret Tezkiresi
B) Borç Tezkiresi
C) İbraz Tezkiresi
D) Eda Tezkiresi
E) Hazine Tezkiresi

Cevap : D) Eda Tezkiresi

7. Darphane Nezareti’nin adı 1 Şubat 1850 tarihinde hangi nezarete çevrilmiştir?

A) Rusumat
B) Evkaf
C) Maliye
D) Ceyb-i Hümayun
E) Hazine-i Hassa

Cevap : E) Hazine-i Hassa

8. Osmanlı Devleti’nde altın ve gümüş paranın bir arada basıldığı devreye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Monometalizm
B) Mecidiye
C) Sikke-i mahbub
D) Tağşiş
E) Bimetalizm

Cevap : E) Bimetalizm

9. Osmanlı Devleti Defterdarlık tabirini hangi devletten almıştır?

A) Büyük Selçuklular
B) Anadolu Selçukluları
C) Memluklular
D) İlhanlılar
E) Sasaniler

Cevap : D) İlhanlılar

10. Osmanlı Devleti’nde her tuzlanın tuzunun satılabildiği….. adı verilen bir bölgesi vardı.
Yukarıdaki boşluğa gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) örü
B) çarşı
C) han
D) kapan
E) bedesten

Cevap : A) örü

11. Dirlik sahiplerinin kendilerine verilen toprakla orantılı olarak beslemek ve yetiştirmek zorunda oldukları askere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cebelü
B) Saruca
C) Kapı Halkı
D) Levend
E) Kapı Kulu

Cevap : A) Cebelü

12. Dünya’da İktisat Tarihi’ne başlangıç olan iktisat tarihi kürsüsü kim tarafından kurulmuştur?

A) Toynbee
B) Ashley
C) Ricardo
D) Cunningham
E) Rogers

Cevap : B) Ashley

13. Tımarın, dirlik sahibinin gösterdiği yararlılıklara uygun olarak sonradan genişletilen kısmına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Terakki
B) Kılıç
C) Tahsis
D) Arttırma
E) Zam

Cevap : A) Terakki

14. Sadece gayrimüslim erkeklerden savaşlara katılmamaları karşılığında alınan ve malî güçlerine göre üç sınıf üzerinden toplanan baş vergisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çift
B) Harac
C) Öşür
D) Cizye
E) Bennak

Cevap : D) Cizye

15. 1802’de gayri müslim tebaadan isteyenlere, dış ticaret yapma hakkının tanınıp berat verilmesiyle ortaya çıkan tüccar sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yabancı Tüccar
B) Avrupa Tüccarı
C) Müstemen Tüccar
D) Hayriye Tüccarı
E) Reaya Tüccar

Cevap : B) Avrupa Tüccarı

16. 13 Mart 1874’ten itibaren geçerli olarak kaldırılan kara gümrüklerinde bazı mallar hariç tutulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu mallardan biri değildir?

A) Tütün
B) Tuz
C) Şeker
D) Enfiye
E) Müskirat

Cevap : C) Şeker

17. İstanbul Emtia Gümrük Emaneti 1861 yılında aşağıdaki kurumlardan hangisine dönüşmüştür?

A) Ticaret Nezareti
B) Emtia Müdüriyeti
C) Rusumat Emaneti
D) Nafia Nezareti
E) Gümrük Nezareti

Cevap : C) Rusumat Emaneti

18. Mukabele Kaleminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yave ve kaçgunlar
B) Kapıkullarının maaş işlemleri
C) Salyanelerin işlemleri
D) Kalemler arası yazışma
E) Kale görevlilerinin kayıtları

Cevap : B) Kapıkullarının maaş işlemleri

19. Osmanlı Devleti’nde Hazine-i mire’nin dışında fazla nakit, sikke kesmekte kullanılan altın ve gümüş külçeleri, mücevherler ve kıymetli eşyaların muhafaza edildiği hazineye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) İrad-ı Cedid
B) Enderun
C) Darphane
D) Zahire
E) Mansure

Cevap : B) Enderun

20. Hangi padişah döneminde Darphane, eminlik yerine nazırlıkla idare edilen itibarlı bir kurum haline gelmiştir?

A) I. Abdülhamit
B) III. Ahmet
C) I. Mahmut
D) III. Selim
E) IV. Mustafa

Cevap : C) I. Mahmut

Osmanlı İktisat Tarihi

Osmanlı İktisat Tarihi Final Soruları

Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik Yapısı ve Tarihi

Osmanlı İmparatorluğu, tarihin en uzun süre var olmuş imparatorluklarından biridir ve ekonomisi, geniş coğrafyası ve zaman içindeki değişimlerle birlikte oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. İmparatorluk, iç ve dış ticaret, vergilendirme sistemleri ve parasal düzenlemelerle şekillenen zengin bir ekonomik tarihe sahiptir.

Ticaret ve Pazar Yerleri

Osmanlı ekonomisinin temel taşlarından biri, meydanlar, çarşılar, pazarlar, hanlar ve kapanlar gibi çeşitli ticaret ve pazar yerleridir. Bu alanlar, çeşitli malların alım satımının yapıldığı ve ekonominin can damarlarından biri olarak hizmet etmiştir. Ancak, meydanlar doğrudan ticaret yapılan yerlerden ziyade, toplumsal ve politik etkinliklerin merkezi olarak işlev görmüştür.

Mali Yönetim ve Vergilendirme

Osmanlı mali sistemi, mukataalar (vergi toplama hakkı), tımarlar (toprak üzerinden sağlanan gelir) ve çeşitli gümrük vergileri gibi unsurlarla karakterize edilir. Sipahiler, tımar sistemi aracılığıyla arazilerden gelir elde ederken, şehirlerde ve ticaret yollarında kurulan gümrük noktaları, imparatorluğun gelir kaynaklarından biri haline gelmiştir. Özellikle “emanetle idare” sistemi, mukataaların yönetiminde önemli bir rol oynamıştır.

Paranın Dolaşımı ve Ekonomik Politikalar

III. Mustafa döneminde alınan, paranın sadece İstanbul Darphanesi’nde basılması kararı, Osmanlı para politikasının merkeziyetçi bir yöne evrilmesinin bir göstergesidir. Ayrıca, Osmanlı ekonomisinde gelenekçilik ilkesi, ekonomik dengelerin korunmasına ve radikal değişikliklerden kaçınılmasına yönelik bir yaklaşımı temsil eder.

Modernleşme Çabaları ve Ekonomik Yapılanmalar

yüzyıl, Osmanlı İmparatorluğu için ekonomik ve idari modernleşme çabalarının yoğunlaştığı bir dönemdir. İrad-ı Cedid Hazinesi’nin kuruluşu, yeni nizamlı ordunun ihtiyaçlarının finansmanı için atılan önemli bir adımdır. Benzer şekilde, 1840 yılında Maliye Nezareti’nin kurulması ve Mahreç Nizamnamesi gibi düzenlemeler, ekonomik yönetimdeki modernleşme çabalarını yansıtır.

Sonuç

Osmanlı İmparatorluğu’nun ekonomik tarihi, karmaşık ve çok katmanlı bir yapıya sahiptir. Ticaretten vergilendirmeye, para politikasından idari düzenlemelere kadar geniş bir yelpazede incelenmesi gereken bir konudur. Bu tarihi anlamak, sadece geçmişin ekonomik yapılarını değil, aynı zamanda bugünkü ekonomik sistemlerin kökenlerini ve gelişimlerini de kavramamıza yardımcı olur.

@lolonolo_com

Osmanlı İktisat Tarihi 2022-2023 Final Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde iç ticaretin yapıldığı yerlerden biri değildir?

A) Meydanlar
B) Çarşılar
C) Pazarlar
D) Hanlar
E) Kapanlar

Cevap : A) Meydanlar

2. “Emanetle idare” tabirinin doğru açıklama şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mukataanın devlet memuruyla idaresi
B) Devlet tesisinin özelleştirilmesi
C) Kayd-ı hayat tarzıyla idare
D) Mukataanın tımara verilmesi
E) Emin güvenilir kişilerin idaresi

Cevap : A) Mukataanın devlet memuruyla idaresi

3. Osmanlı Devletinde küçük gümrükler genellikle yakınındaki büyük gümrüklere bağlanır ve bir ferman gönderilmesi yahut iltizama verilmesi gibi durumlarda yalnız büyük gümrüğün adı yazılır, diğerleri için ….. denmekle yetinilirdi.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Sahil Gümrükleri
B) Deniz Gümrükleri
C) Kara Gümrükleri
D) Tevabii Gümrükler
E) Sınır Gümrükleri

Cevap : D) Tevabii Gümrükler

4. Osmanlı Devletinde hangi padişah devrinden itibaren bazı istisnalar dışında paranın sadece İstanbul Darphanesi’nde darp edilmesi kararı alınmıştır?

A) III. Selim
B) II. Mahmud
C) III. Mustafa
D) I. Mahmud
E) I. Abdülhamid

Cevap : C) III. Mustafa

5. Sipahilerin kendilerinin ve ailelerinin işlettikleri arazilere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hassa Çiftliği
B) Timar Arazisi
C) Miri Arazi
D) Sipahi Çiftliği
E) Çiftlik-i Hümayun

Cevap : A) Hassa Çiftliği

6. Tersane Hazinesi ve Defterdarlığı’nın resmen kuruluş tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 7 Haziran 1806
B) 6 Şubat 1805
C) 12 Nisan 1822
D) 18 Mart 1805
E) 22 Ekim 1795

Cevap : B) 6 Şubat 1805

7. Sipahilerin tımarları dâhilindeki reayanın kızlarının evlenmeleri sırasında damattan aldıkları vergi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zemin
B) Bive
C) Arus
D) İspenç
E) Haraç

Cevap : C) Arus

8. Rusya’ya Karadeniz’de kendi bandıraları ile ticaret yapma hakkı hangi tarihte verilmiştir?

A) 1802
B) 1781
C) 1739
D) 1640
E) 1774

Cevap : E) 1774

9. Aşağıdakilerden hangisi Darphane-i Amire’de uygulanan para basma usullerinden değildir?

A) Çekiçle dövme
B) Makina presi
C) Pres
D) Ağırtma
E) Balansiye / Sarkaç

Cevap : D) Ağırtma

10. Aşağıdakilerden hangisi Maliye Hazinesi’nden verilen tahsisat-ı seniyye ile karşılanacak masraflardan değildir?

A) Matbah-ı Amire giderleri
B) Sarayın onarım masrafları
C) Istabl-ı Amire harcamaları
D) Padişaha ait giderler
E) Askerî alandaki harcamalar

Cevap : E) Askerî alandaki harcamalar

11. İrad-ı Cedid Hazinesi’nin kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zahire temininin düzenli hale getirilmesi
B) Devletin bütçe açıklarının kapatılması
C) Yeni nizamlı ordunun ihtiyaçlarının karşılanması
D) Tersane masraflarını karşılanması
E) Padişahın şahsî masraflarının karşılanması

Cevap : C) Yeni nizamlı ordunun ihtiyaçlarının karşılanması

12. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toplumunda yaşayan müslümanlardan alınan bir vergi değildir?

A) Bennak
B) Mücerred
C) Duhan Resmi
D) Çift
E) İspenç

Cevap : E) İspenç

13. Aşağıdakilerden hangisi bir tımar çeşidi değildir?

A) Eşkinci
B) Mustahfız
C) Tahsis
D) Mensuhat
E) Hizmet

Cevap : C) Tahsis

14. İktisadî ilişkilerde oluşan dengeleri, eğilimleri muhafaza etme ve değişme eğilimlerini engelleyerek eski dengeye dönme iradesinin hâkim olduğu Osmanlı iktisadî ilkesine verilen ad hangisidir?

A) Gelenekçilik
B) Fiskalizm
C) Kapitalizm
D) İaşe
E) Provizyonizm

Cevap : A) Gelenekçilik

15. II. Mahmud döneminde ödediği berat harcı karşılığında aldığı imtiyazla dış ticaret yapma hakkına sahip olan müslüman tüccara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avrupalı Tüccar
B) Yerli Tüccar
C) Avrupa Tüccarı
D) Müstemen Tüccar
E) Hayriye Tüccarı

Cevap : E) Hayriye Tüccarı

16. Osmanlı Devleti’nde malın ilk çıktığı gümrükte vergisinin ödenmesi prensibini getiren Mahreç Nizamnamesi hangi yılda düzenlenmiştir?

A) 1842
B) 1861
C) 1839
D) 1857
E) 1858

Cevap : D) 1857

17. Defterdarlığın ortadan kalkıp Maliye Nezareti’nin kurulma tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1837
B) 1840
C) 1839
D) 1834
E) 1844

Cevap : B) 1840

18. Osmanlı Devletinde iç gümrük resimlerine 1590 yılında zarar-ı kassâbiyye adıyla %1 oranında yapılan zammın sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstanbul halkının et ihtiyacı
B) Kasapların vergilerinin azaltılması
C) Yabancı tüccarın hammadde talebi
D) Kapıkullarının et masrafları
E) Konar-göçerlerin vergiden muafiyeti

Cevap : D) Kapıkullarının et masrafları

19. Hazinenin gelirlerinin ve harcamalarının günlük olarak kayıtlarının tutulduğu büroya verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mukataa
B) Büyük Ruznamçe
C) Küçük Ruznamçe
D) Mukabele
E) Salyane

Cevap : B) Büyük Ruznamçe

20. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Saraylarının buz ihtiyacını sağlayan idaredir?

A) Erzak Anbarı
B) Karhane İdaresi
C) Matbah-ı Amire
D) Hububat Anbarı
E) Istabl-ı Amire

Cevap : B) Karhane İdaresi

Osmanlı İktisat Tarihi

Auzef Tarih facebook Auzef Tarih
Auzef Osmanlı İktisat Tarihi Ders Kitabı PDF lolonolo YOUTUBE
error: Content is protected !!