Osmanlı Tarihi Metinlerine Giriş

Vize Final
2022-2023 Vize Soruları 2022-2023 Final Soruları
Auzef Osmanlı Tarihi Metinlerine Giriş Auzef Osmanlı Tarihi Metinlerine Giriş Ders Kitabı PDF

 

Osmanlı Tarihi Metinlerine Giriş 2022-2023 Final Soruları

1. Osmanlı Tarihi Metinlerine Giriş 2022-2023 Final Soruları 1. SORU-min
Yukarıdaki kelime grubunun okunuşu ve transkripsiyon kurallarına göre yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Darb-ı Mesel
B) Darab-i Misil
C) Darb-ı Müshil
D) Zarf-ı Mesel
E) Darp Mesel

Cevap : A) Darb-ı Mesel

2. Osmanlı Tarihi Metinlerine Giriş 2022-2023 Final Soruları 2. SORU-min

“Dile benden ne dilersen” ibaresinin Osmanlı alfabesi ile karşılığı yukarıdaki şıklardan  hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Cevap : B)

3. “Mer’î olan usûl” ifadesinin günümüz Türkçesi ile karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aslına uygun olmayan
B) Yürürlükte olan usul
C) Adete uygun hareket etmemek
D) Geçersiz olan adetler
E) Esasen görüldüğü üzere

Cevap : B) Yürürlükte olan usul

4. Osmanlı Tarihi Metinlerine Giriş 2022-2023 Final Soruları 4. SORU-min
Yukarıdaki kelime grubunun okunuşu ve transkripsiyon kurallarına göre yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) ümeyyirü’l-ümerâ
B) emîrü’l-ümerâ
C) âmîr el-ümerâ
D) ümîrü’l-ümerâ
E) emîr illâ mirâ

Cevap : B) emîrü’l-ümerâ

5. “Müteallik” kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlgili
B) Etrafında
C) Yabancı
D) Allık sürmüş
E) Alakasız

Cevap : A) İlgili

6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi “din ve devlet işlerinin en önde gelen konuları” anlamına gelir?

A) Gayetde muhtell ü müşevveş
B) Ulemâ beyninde cârî olan kanûn u resm
C) Şer’-i şerîfin bekası
D) Asâr-i cemîle müşâhede
E) Mühimmât-ı dîn û devlet

Cevap : E) Mühimmât-ı dîn û devlet

7. Aşağıdaki tamlamalardan hangisi Farsça tamlama sınıfına girmez?

A) Şeyh-i mezbûr
B) Şerh-i mevâkıf
C) Beyne’n-nâs
D) Fenn-i kitâbet
E) Zimâm-ı hâtır

Cevap : C) Beyne’n-nâs

8. ” Ol zamânda fazl u ihâta ile meşhûr A’rec Mustafa Efendi ” ifadesinin günümüz Türkçesi ile karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arec Mustafa Efendi meşhur. Fazıl ile o dönemde kuşatmada bulunmuştu.
B) O zamanda Arec Mustafa Efendi’nin fazileti ve kuşatmadaki başarısı meşhurdu
C) Fazıl ile Arec Mustafa Efendi her zaman meşhurlardı.
D) O sıralarda ahlakı ve ilmî seviyesi ile ün yapmış olan Arec Mustafa Efendi
E) O dönemlerde fazileti ve boyunun uzunluğu ile meşhur olan Mustafa Efendi

Cevap : D) O sıralarda ahlakı ve ilmî seviyesi ile ün yapmış olan Arec Mustafa Efendi

9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi “herkes, bütün dünya” anlamlarına gelmektedir?

A) Zimâm-ı hâtır
B) İhyâ-i ulûm
C) Fenn-i kitâbet
D) İtâle-i lisân
E) Halk-ı âlem

Cevap : E) Halk-ı âlem

10. Osmanlı Tarihi Metinlerine Giriş 2022-2023 Final Soruları 10. SORU-min

Yukarıdaki şıklardan hangisi kameri bir harftir?

A)
B)
C)
D)
E)

Cevap : C)

11. “Beyne’n-nâs” tamlamasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dogmalar arasında
B) İnsanların üstünde
C) Kadınların yanında
D) Kadınlar arasında
E) İnsanlar arasında

Cevap : E) İnsanlar arasında

12. Aşağıdakilerden hangisi “tahrir” kelimesinin “ism- i fâili”dir?

A) Muharrir
B) Mahrûr
C) Taharrî
D) Tahrîrât
E) Hürriyet

Cevap : A) Muharrir

13. Aşağıdakilerden hangisi Rumî Takvim’in aylarındandır?

A) Ramazan
B) Ağustos
C) Muharrem
D) Zilhicce
E) Ocak

Cevap : B) Ağustos

14. “Nâs” kelimesinin tekili aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsan
B) Nâsi
C) Nesh
D) Nisâ
E) ins

Cevap : A) İnsan

15. Osmanlı Tarihi Metinlerine Giriş 2022-2023 Final Soruları 15. SORU-min
Yukarıdaki kelime grubunun Latin harfleriyle yazımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mısırlı Kadı Mustafa Paşa
B) Mısırlı Fazlı Mustafa Paşa
C) Mısırlı Fazıl Mustafa Paşa
D) Amasralı Fazil Mehmed Paşa
E) Amasralı Fazil Mustafa Paşa

Cevap : C) Mısırlı Fazıl Mustafa Paşa

16. “İlmin bekası ulemâ iledir” ifadesinin günümüz Türkçesi ile karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düzenin devamı ancak ilimle mümkündür.
B) Ulemadan arta kalan sadece ilim olacaktır.
C) İlmin devamı bilginlerle mümkündür.
D) İlmin olmadığı yerde ulemanın geleceği olmaz.
E) İlimden arta kalan ulemadır.

Cevap : C) İlmin devamı bilginlerle mümkündür.

17. “Bâkisiyle tecdîd-i menzil ” ifadesinin günümüz Türkçesi ile karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeni yolun eskimesi
B) Eskisiyle yol yenileme
C) Yeni bir evin miras kalması
D) Kalanıyla yeni bir ev
E) Evde yenileme çalışmaları

Cevap : D) Kalanıyla yeni bir ev

18. Osmanlı Tarihi Metinlerine Giriş 2022-2023 Final Soruları 18. SORU-min
Yukarıdaki kelime grubunun okunuşu ve transkripsiyon kurallarına göre yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bâlâda selâse kadıları
B) Bilâd-ı silsile kaziyyeleri
C) Bâlâda silsile kazâları
D) Bilâd-i selâse kadıları
E) Belde-i Sülâsi kadıları

Cevap : D) Bilâd-i selâse kadıları

19. Müellifin eserini beyaza çekmeden önce yazmış olduğu nüshaya verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mukavva
B) Mürebbiye
C) İstinsah
D) Haşiye
E) Müsvedde

Cevap : E) Müsvedde

20. ” Bizans zamânında re’s-i cebelde bir manastır olduğu mervîdir. ”
Yukarıdaki cümlede yer alan altı çizili ifadenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deniz kenarında
B) Yolun sonunda
C) Şehrin ortasında
D) Dağın tepesinde
E) Ada sahilinde

Cevap : D) Dağın tepesinde

Osmanlı Tarihi Metinlerine Giriş

 

Osmanlı Tarihi Metinlerine Giriş

Auzef Tarih facebook Auzef Tarih
Telegram Tarih lolonolo YOUTUBE
error: Content is protected !!