Performans Ve Ücret Yönetimi

Vize Final
2022-2023 Vize Soruları 2022-2023 Final Soruları
2021 Vize Soruları 2021 Final Soruları
AUZEF PERFORMANS VE ÜCRET YÖNETİMİ
Auzef Ders Kitabı PDF

1- Aşağıdakilerden hangisi performans değerlendirme görüşmelerinin bir özelliğidir?

A) Görüşme gün ve saatinin önceden duyurulması
B) Değerlenenin ücret-maaşı hakkında kendisine bilgi verilmesi
C) Değerlenenlere de görüşlerini bildirme olanağının tanınmaması
D) Görüşmelerin diğer astların önünde yapılması
E) Görüşmenin tek oturumda kesintisiz bitirilmemesi

Cevap : A) Görüşme gün ve saatinin önceden duyurulması

2- Performans değerlendirmede değerlendirici, çalışanın iletişim becerisinin çok gelişmiş olmasından etkilenerek diğer bütün kriterlere de yüksek puan veriyorsa o hangi hatayı yapıyordur?

A) Yakın geçmişteki olaylardan etkilenme
B) Olumlu/olumsuz puanlara yönelme
C) Kontrast hatası
D) Hale etkisi
E) Atıf hatası

Cevap : D) Hale etkisi

3- Günümüzde en yaygın olarak kullanılan performans değerlendirme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yetkinliklere dayalı performans değerlendirme
B) Sıralama yöntemi
C) Kritik olay yöntemi
D) Zorunlu dağılım yöntemi
E) Davranışsal değerlendirme skalaları

Cevap : A) Yetkinliklere dayalı performans değerlendirme

4- İşletmelerde uygulanan formel performans değerlendirme sisteminin sonuçlarından yararlanılarak ücrette yapılan değişikleri içeren ücret sistemleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yetkinliklere dayalı ücret sistemleri
B) Teşvikli/özendirici ücret sistemleri
C) Ekibe uygulanan ücret sistemleri
D) Beceriye dayalı ücret sistemleri
E) Liyakata dayalı ücret sistemleri

Cevap : E) Liyakata dayalı ücret sistemleri

5- Performans değerlendirme sürecinde aşağıdaki İK faaliyetlerinden hangisi yer almaz?

A) Bireysel hedeflerin belirlenmesi
B) Fiili performansın belirlenmesi
C) Çalışanlara geri bildirim sağlanması
D) Organizasyon şemasının oluşturulması
E) İşin yapılması için gerekli standartların oluşturulması

Cevap : E) İşin yapılması için gerekli standartların oluşturulması

6- Bir işletmede yüz yüze değerlendirme görüşmelerinin yapılmaması çalışanların hangi tür örgütsel adalet algısını etkiler?

A) Prosedürel adalet
B) Etkileşim adaleti
C) Dağıtım adaleti
D) İçsel eşitlik
E) Dışsal eşitlik

Cevap : B) Etkileşim adaleti

7- Aşağıdakilerden hangisi performans değerlendirme görüşmelerinin başarısını olumsuz etkiler?

A) Geribildirim verilirken yapıcı bir üslup kullanılmalıdır.
B) Kişilik hedef alınmamalıdır.
C) Elemanın kendi görüşlerini rahatlıkla iletmesine olanak sağlanmalıdır.
D) Kişinin çalışma davranışları genel olarak ele alınarak tartışılmalıdır.
E) Olumsuz çalışma davranışları ima edilmemeli, direkt ve spesifik olunmalıdır

Cevap : D) Kişinin çalışma davranışları genel olarak ele alınarak tartışılmalıdır.

8- Her bir iş grubu için tek bir ücret düzeyinin belirlendiği ücret yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nokta ücretleme
B) Tekil iş ücret aralıkları
C) Hiçbiri
D) Braket (band) tipi yapı
E) Basamak tipi yapı

Cevap : E) Basamak tipi yapı

9- Her bir iş grubu için ücret aralıklarının belirlendiği ücret yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hiçbiri
B) Basamak tipi yapı
C) Nokta ücretleme
D) Braket (band) tipi yapı
E) Tekil iş ücret aralıkları

Cevap : D) Braket (band) tipi yapı

10- 1926’da Eugene Benge tarafından uygulanan ve özgün hâlinde “beceri, zihinsel çaba, bedensel çaba, sorumluluk ve çalışma koşulları” faktörlerine göre işlerin bir komite tarafından değerlendirilmesini içeren iş değerleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İkili karşılaştırma yöntemi
B) Sınıflandırma yöntemi
C) Puan yöntemi
D) Matris yöntemi
E) Faktör karşılaştırma yöntemi

Cevap : E) Faktör karşılaştırma yöntemi

11- Ücret yapısının uygulanması aşaması, aşağıdaki faaliyetlerden hangisini içermez?

A) Bireysel ücretlerin kurulan yapıya uygunluğunun analizi
B) Ücret yapısının güncellenmesi ve devamlılığının sağlanması
C) Ücret teklif, tespit, artış ve farklılaştırmalarının yapıya uygun olarak yapılması
D) Ücret yapısının oluşturulması ve uygulanmasıyla ilgili yazılı düzenlemelerin yapılması ve ilgililere duyurulması
E) Yüksek ve düşük ücretlerin yapıya uyumunun planlanması ve sağlanması

Cevap : B) Ücret yapısının güncellenmesi ve devamlılığının sağlanması

12- Grup hedef ücreti 2000 TL olan bir iş grubunun ücret aralığı, “bu ücretin +/- %30’u” şeklinde tanımlanmışsa taban ve tavan ücret düzeyleri kaç TL olur?

A) 1600 TL – 2400 TL
B) 1300 TL – 2700 TL
C) 1500 TL – 2500 TL
D) 1700 TL – 2300 TL
E) 1400 TL – 2600 TL

Cevap : E) 1400 TL – 2600 TL

13- Sağlıklı bir ücret sistemi için işlerin önem ve güçlük derecelerini belirlenmesi gerekir. Bu çalışmalar aşağıdakilerden hangisidir?

A) İş analizi
B) Piyasa ücret araştırması
C) Reorganizasyon
D) Çalışan memnuniyet araştırması
E) İş değerlendirmesi

Cevap : E) İş değerlendirmesi

14- İşletmelerde çalışanlarla ilgili bütün bilgilerin elektronik ortamda toplanması, işlenmesi ve çeşitli şekillerde analiz edilerek raporlanmasına olanak sağlayan sisteme _______________ denir.Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ücret maaş yönetimi
B) Performans yönetimi sistemi
C) Yetenek yönetimi
D) İnsan kaynakları bilgi sistemi
E) Kariyer yönetimi sistemi

Cevap : D) İnsan kaynakları bilgi sistemi

15- Aşağıdakilerden hangisi ücret araştırmalarının öne çıkan alt amaç veya hedeflerinden biri değildir?

A) Rakiplerin ücret maliyetlerini tahmin etmek
B) Devletin ücretle ilgili düzenlemelerini takip etmek
C) Ücret düzeylerini ve artışlarını ayarlamak
D) Ücret yapısını oluşturmak ve ayarlamak
E) Ücretlemeyle ilgili özel durum ve sorunlar için çözümler üretmek

Cevap : B) Devletin ücretle ilgili düzenlemelerini takip etmek

16- Ücret yapısı en geniş anlamda aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) Ücret sistemlerini
B) Piyasaya göre belirlenen ücret politikalarını
C) Ücretlerin hesaplanmasını ve ödenmesini
D) Piyasaya göre ücret düzeyini
E) Ücret farklılıklarını

Cevap : E) Ücret farklılıklarını

17- İş değerlemenin asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üst düzey işlere doğru işgörenleri motive etmek
B) Bireysel performans ölçümü için bir temel sağlamak
C) İşlerin göreli değerleriyle uyumlu biçimde ücretlendirilmesini sağlamak
D) Ücret maliyetlerinin kontrolünü kolaylaştırmak
E) İşlerin ve organizasyonun gözden geçirilmesi, yeniden tasarımı ve güncellenmesini sağlamak

Cevap : C) İşlerin göreli değerleriyle uyumlu biçimde ücretlendirilmesini sağlamak

18- Ücret yapısının oluşturulmasında kullanılan ücret eğrileri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Eğrinin piyasa ücret eğrisine göre konumu, işletmenin ücret düzeylerine ilişkin politikasını gösterir.
B) Ücret eğrisi, genellikle eğitimi gittikçe artan iç bükey bir eğri görünümündedir.
C) Eğrinin eğimi, farklı iş kademeleri arasındaki ücret farkını yansıtır.
D) Ücret eğrilerini çizmek için, işletme içi mevcut ücretler ve anahtar işlerin piyasa ücretleri incelenmelidir.
E) Eğimin az olması hiyerarşik (dik), fazla olması ise basık bir yapı ortaya çıkarır.

Cevap : E) Eğimin az olması hiyerarşik (dik), fazla olması ise basık bir yapı ortaya çıkarır.

19- Aşağıdaki iş değerleme yöntemlerinden hangileri sayısal iş değerleme yöntemleridir?

A) Sıralama ve faktör karşılaştırma
B) Sınıflandırma ve faktör karşılaştırma
C) Sıralama ve puan
D) Puan ve faktör karşılaştırma
E) Sıralama ve sınıflandırma

Cevap : D) Puan ve faktör karşılaştırma

20- Herhangi bir iş değerleme alt faktörünün değerlenecek iş açısından geçerlilik ve gereklilik düzeyini aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

A) Kriter
B) Ağırlık
C) Derece
D) Güvenilirlik
E) Hiçbiri

Cevap : C) Derece

21- _________________ genel olarak aynı pozisyondaki her çalışana uygulanabilir olarak değil, kişiye göre, onun koşul ve özelliklerini dikkate alarak hazırlanmalıdır.Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Kariyer yolları
B) Hedefler
C) İş tanımları
D) İş akış diyagramları
E) İş nitelikleri

Cevap : B) Hedefler

22- Hangi iş değerlendirme yönteminde, değerleme ölçeğinin oluşturulması için “mastar (anahtar) işler” kullanılır?

A) Faktör karşılaştırma yöntemi
B) Sıralama yöntemi
C) Sınıflama yöntemi
D) Puan yöntemi
E) İş ölçümü yöntemi

Cevap : A) Faktör karşılaştırma yöntemi

23- Performansla ilişkili olan ücret bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Temel ücret
B) Ek yararlar
C) Yönetim tarzı
D) Değişken ücret
E) Sosyal yardımlar

Cevap : D) Değişken ücret

Performans ve Ücret Yönetimi 2020-2021 Final

24- İş ölçümüyle belirlenen zaman birimi başına performansı gerçekleştiren ve gerçekleştiremeyenlere farklı kök ücretlerin uygulandığı, performansı öngörülen düzeyin altında kalanlara daha düşük, üzerine çıkanlara ise daha yüksek saatlik ücretin uygulandığı ücret sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Primli ücret sistemi
B) Ölçülen günlük işe göre ücret sistemi
C) Değişken günlük ücret sistemi
D) Parça başı/akord ücret sistemi
E) Geleneksel zaman ücret sistemi

Cevap : C) Değişken günlük ücret sistemi

25- En düşük ücret zammı aşağıdakilerden hangisine yapılır?

A) Performansı orta-Ücreti dördüncü çeyrekte
B) Performansı iyi-Ücreti tavan üstü
C) Performansı orta-Ücreti taban altı
D) Performansı orta-Ücreti tavan üstü
E) Performansı orta-Ücreti birinci çeyrekte

Cevap : A) Performansı orta-Ücreti dördüncü çeyrekte

26- Temel/doğrudan ücrete ilişkin sistemler, (1) …………………. ve (2) ……………………… olmak üzere iki başlık altında incelenir.
Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Primli ücret sistemleri-Primsiz ücret sistemleri
B) İşe dayalı ücret sistemleri-Kişiye dayalı ücret sistemleri
C) Zamana dayalı ücret sistemleri-Teşvikli/özendirici ücret sistemleri
D) Brüt ücret sistemleri-Net ücret sistemleri
E) Parçabaşı ücret sistemi-Zaman akordu ücret sistemi

Cevap : C) Zamana dayalı ücret sistemleri-Teşvikli/özendirici ücret sistemleri

27- Aşağıdakilerden hangisi ücret yapısını tanımlayan veya belirleyen temel boyutlardan biri değildir?

A) Ücret farklılıklarının ne kadar süreyle uygulanacağı
B) Ücret farklılıkları için esas alınacak ölçüt
C) Ücret derece veya düzey/kademe sayısı
D) Düzeyler arasında ve içinde ücret farklılıklarının ne kadar ve nasıl olacağı
E) Hiçbiri

Cevap : A) Ücret farklılıklarının ne kadar süreyle uygulanacağı

28- Faktör karşılaştırma yöntemiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Alt faktörlere inilmediğinden daha esnektir.
B) İşletmenin özelliklerine göre oldukça nesnel değerlemelere imkân verir.
C) Faktörler arası geçişim azdır.
D) Değerleyicilere ve işgörenlere yöntemin anlatılması, göreli olarak daha zordur.
E) Ölçeğin geliştirilmesi nispeten kolaydır ve uzmanlık gerektirmez.

Cevap : E) Ölçeğin geliştirilmesi nispeten kolaydır ve uzmanlık gerektirmez.

29- Aşağıdakilerden hangisi işgörenlerin mevcut ücretlerinin öngörülen yapıyla karşılaştırılmasını içeren bireysel ücret analizlerinin amaçlarından biri değildir?

A) Ücret yapısına nihai şeklini vermek
B) Mevcut ücretlerin yeni yapıya uyumunu planlamak
C) Mevcut ücretlerin yapıya uygunluğunu belirlemek
D) Bireysel performansın ücretlere yansıtılmasını sağlamak
E) Tasarlanan yapının getireceği ek maliyeti hesaplamak

Cevap : D) Bireysel performansın ücretlere yansıtılmasını sağlamak

30- İş değerlemesiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Belirli sınırlılıkları olmakla birlikte, sistematik ve bilimsel bir yöntem olarak kabul edilir.
B) Bir karşılaştırma (mukayese) sürecidir
C) İşlerin değeri ile birlikte işgörenlerin yeterlilikleri ve performanslarının da belirlenmesi hedeflenir.
D) İşlerin göreli değerini belirleme sürecidir.
E) Kişiler (işgörenler) değil işler değerlenir.

Cevap : C) İşlerin değeri ile birlikte işgörenlerin yeterlilikleri ve performanslarının da belirlenmesi hedeflenir.

31- Aşağıdakilerden hangisi kamu kurumlarında lidere ihtiyaç duyulmasının başlıca nedenlerinden biri değildir?

A) Kurumun havası, iletişim sistemi, kararlara katılma, toplumsal denetim, statü ve roller gibi kurumun iç dinamikleri
B) Kurum üyelerinin diğer örgütlerle ve dış çevre ilişkilerinde sürekli değişiklik istekleri
C) Kamu kurumlarında planlama eksiklikleri ve değişen çevre koşulları
D) Kurumda çalışanların beklentileri ile güdüleri arasındaki uyumsuzluk
E) Kamu kurumlarının dar bir bütçeye sahip olması

Cevap : E) Kamu kurumlarının dar bir bütçeye sahip olması

32- Düşük ücretli işgören sayısının çok, mevcut ve öngörülen ücretler arasındaki farkın fazla olduğu durumda düşük ücretlerin yapıya uyumlaştırılması için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Düşük ücretler bir defada değil kademeli olarak (birkaç artış dönemi sonunda) öngörülen taban ücret seviyesine çıkarılır.
B) Düşük ücretler olduğu gibi bırakılır.
C) Hiçbiri
D) Özellikle çok düşük ücretli işler yeniden değerlenir ve yanlış (yüksek) değerlendirildiği tespit edilen işler, uygun braket veya banda kaydırılır.
E) Düşük ücretler, derhâl iş grubuna ait taban ücret seviyesine yükseltilir

Cevap : A) Düşük ücretler bir defada değil kademeli olarak (birkaç artış dönemi sonunda) öngörülen taban ücret seviyesine çıkarılır.

33- Aşağıdaki iş değerleme yöntemlerinin hangisinde/hangilerinde gerekli tanımların ve sayısal
değerlerin yer aldığı bir “değerleme ölçeği (planı)” kullanılır?

A) Puan
B) Puan ve faktör karşılaştırma
C) Hiçbiri
D) Sıralama
E) Sınıflama

Cevap : D) Sıralama

34- Ücret, işverenler açısından _____, iş görenler açısından da asıl _____ olduğu için önemlidir.
Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Kar – zarar
B) Maliyet – kazanç
C) Kazanç – gelir
D) Geçim kaynağı – maliyet
E) Maliyet – geçim kaynağı

Cevap : E) Maliyet – geçim kaynağı

 

Auzef İşletme
telegram işletme

 

 

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!