R Programlama İle Veri Analizi

R Programlama İle Veri Analizi Deneme Sınavları
Vize Final
2023-24-Vize Soruları 2022-23 Final Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

R Programlama İle Veri Analizi

R Programlama İle Veri Analizi: Temel Komutlar ve İşlevler

R programlama dili, veri analizi ve istatistiksel hesaplamalar için güçlü bir araçtır. Bu makalede, R programlama dilinin temel özellikleri ve komutlarının bir özeti sunulmaktadır. Soru-cevap formatındaki örneklerle, R programlama dili ile veri analizinin nasıl yapıldığını anlayacağız.

Veri Setlerinin Yapısını Anlamak:

Veri analizinin ilk adımı genellikle veri setinin yapısını anlamaktır. R’de str(cars) komutu, cars adlı veri setinin yapısını gösterir. Bu komut, veri setindeki değişkenlerin türlerini ve ilk birkaç gözlemini sunarak, verilerin genel bir bakışını sağlar.

Veri Seçimi ve Alt Kümeler:

Veri analizinde belirli veri noktalarını veya alt kümelerini seçmek önemlidir. Örneğin, kazananlar[c(2,4),] komutu, kazananlar veri çerçevesinden ikinci ve dördüncü satırları seçer. Bu tür seçimler, veri analizinde spesifik gözlemlere odaklanmayı sağlar.

Görselleştirme ve Grafiğe Eklemeler:

R’da veri görselleştirme, analiz sürecinin merkezi bir parçasıdır. Histogramlar ve yoğunluk grafikleri gibi görseller, veri dağılımını anlamada yardımcı olur. par(new=T) komutu, mevcut bir grafiğe yeni bir grafik eklemeyi sağlar. Örneğin, bir histogram üzerine yoğunluk grafiği ekleyebiliriz.

Grafik Özelleştirmeleri:

Grafiklerin görsel özelliklerini özelleştirmek, veri hikayesini daha iyi anlatmaya yardımcı olur. grid(5,5, col=”red”) komutu, bir grafiğe kırmızı renkte ızgara çizgileri ekler, bu da görsel çekiciliği ve okunabilirliği artırır.

Uzaklık Matrisleri ve Kavramlar:

Veri analizinde uzaklık matrisleri, öğeler arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları ölçmede kullanılır. Örneğin, dist(mat) komutu bir uzaklık matrisi oluşturur. Uzaklık matrisleri, kümeleme gibi unsupervised öğrenme yöntemlerinde sıklıkla kullanılır.

Regresyon Analizi:

Regresyon analizi, değişkenler arasındaki ilişkileri anlamada temel bir tekniktir. lm() fonksiyonu, lineer regresyon modeli oluşturmak için kullanılır ve regresyon katsayıları, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkisini ölçer.

Veri Manipülasyonu:

R’da veri manipülasyonu, analiz sürecinin önemli bir parçasıdır. Örneğin, matrisX[2,] komutu, bir matristen ikinci satırı siler. Veri çerçeveleri ve matrisler üzerinde bu tür işlemler, analiz için veriyi hazırlamada kritik öneme sahiptir.

R Paketleri ve Kütüphaneler:

R, CRAN (Comprehensive R Archive Network) aracılığıyla geniş bir paket yelpazesi sunar. Bu paketler, çeşitli veri analizi görevlerini kolaylaştırır ve R’nin fonksiyonelliğini genişletir.

İstatistiksel Ölçümler:

Temel istatistiksel ölçümler, veri setinin genel özelliklerini anlamada önemlidir. Örneğin, bir veri setinin medyanını hesaplamak (median()) veri dağılımının merkezi eğilimini gösterir.

R ile Veri Analizine Giriş:

Yukarıda bahsedilen konular, R programlama dilinin veri analizi için nasıl kullanıldığına dair temel bir giriş sağlar. RStudio gibi arayüzler ve Jupyter Notebook’ta R kullanımı, veri analizi sürecini daha etkili ve verimli hale getirir.

R programlama dili, veri analizi ve istatistiksel hesaplamalar için güçlü ve esnek bir araçtır. Bu makalede ele alınan temel komutlar ve konseptler, R ile veri analizine başlamak için sağlam bir temel oluşturur. R’nin kapsamlı paketleri ve görselleştirme yetenekleri, her türlü veri analizi ihtiyacını karşılayabilir. R’yi öğrenmek, veri bilimi ve istatistik dünyasında derinlemesine bir yolculuğa çıkmak anlamına gelir. Bu yolculuk, sürekli öğrenme ve keşfetme ile doludur

R Programlama İle Veri Analizi 2022-2023 Final Soruları

1. Bir öğrenciye “cars” adlı bir veri setinin verildiği varsayılmaktadır. Öğrenci bu veri setinin öz niteliklerini görüntülemek için aşağıdaki hangi komutu kullanmalıdır?

A) str(cars)
B) main(cars)
C) col(cars)
D) data(cars)
E) print(cars)

Cevap : A) str(cars)

2.
Yukarıda verilen sorunun doğru şıkkını işaretleyiniz.

A) kazananlar[(2,4),]
B) kazananlar[c(2,3,4),]
C) kazananlar[,c(1,2,3,4)]
D) kazananlar[,c(2,4)]
E) kazananlar[c(2,4),]

Cevap : E) kazananlar[c(2,4),]

3. Yoğunluk grafiğinin histogram üzerine yazdırılması için hangi komut kullanılır?

A) density()
B) par(T)
C) hist(new)
D) par(new=T)
E) par(T=new)

Cevap : D) par(new=T)

4. Herhangi bir grafiğe eni ve yüksekliği 5 olacak şekilde ve kırmızı renkte ızgara ekleyen komut satırı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A) grid(5,5, col=”red”)
B) plot(5,5, col=”red”)
C) density(5,5, col=”red”)
D) lines (5,5, col=”red”)
E) grid(5,5, col=”kırmızı”)

Cevap : A) grid(5,5, col=”red”)

5. R Programlama İle Veri Analizi
Yukarıda mat adı ile verilen matrisin uzaklık mesafesi (dist(mat)) hesaplanmış ve alt tarafta dist(mat) olarak gösterilmiştir. Bu uzaklık matrisi için şıklarda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Uzaklık matrisi simetrik olduğu için üst kısmı (sol üst-sağ alt köşegen üzerindeki sayılar) alınmaz.
B) Uzaklık matrisinin sütunları, hesaplanmak için ele alınan matrisin sütun sayısına eşittir.
C) Uzaklık matrisinin üst tarafı farklı değerler içerir.
D) Uzaklık matrisi sinüs ölçeğine göre hesaplanır.
E) K-means algoritmasında uzaklık matrisi kullanılmaz.

Cevap : A) Uzaklık matrisi simetrik olduğu için üst kısmı (sol üst-sağ alt köşegen üzerindeki sayılar) alınmaz.

6. R Programlama İle Veri Analizi 2022-2023 Final Soruları
Yukarıda verilen sorunun doğru şıkkını işaretleyiniz.

A) Yanıt değişkeninin tahmin değeridir.
B) Y eksenini kesme noktasıdır.
C) X eksenini kesme noktasıdır.
D) Regresyon katsayısıdır.
E) Bağımlı değişkenin katsayısıdır.

Cevap : D) Regresyon katsayısıdır.

7. R Programlama İle Veri Analizi
Bu matrisin 2. Satırının tüm öğelerini silecek komut hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A) matrisX[2,]
B) matrisX[,2]
C) matrisX[2,2]
D) matrisX[1,1]
E) matrisX[2,1,2,3,4]

Cevap : A) matrisX[2,]

8. R’de kullanılan görüntü işleme paketi/kütüphanesi nerede tutulur?

A) Download-r.com’da
B) CRAN
C) r.com’da
D) Bilgisayarın belleğinde
E) Project.org.tr’de

Cevap : B) CRAN

9. final=c(65,50,73,60,30,30,50,50,65)
Yukarıda verilen final verisinin medyanı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A) 65
B) 50
C) 60
D) 30
E) 52.5

Cevap : B) 50

10. R Programlama İle Veri Analizi
Yukarıda verilen vektör ve bu vektörden elde edilen çıktı görülmektedir. Bu çıktıyı sağlayan kod hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A) isimler [[3:7]]
B) isimler [3,7]
C) isimler (3:7)
D) isimler ((3:7))
E) isimler [3:7]

Cevap : E) isimler [3:7]

11. R Programlama İle Veri Analizi 2022-2023 Final Soruları
Şekilde verilen arayüz için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Anaconda’nın arayüzüdür.
B) RStudio’nun arayüzüdür.
C) R’ın arayüzüdür.
D) Jupyter Notebook’un arayüzüdür.
E) C# arayüzüdür.

Cevap : B) RStudio’nun arayüzüdür.

12. R Programlama
Yukarıda verilen ekran görüntüsünün sonucu hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A) 110
B) 100
C) 506
D) 611
E) 606

Cevap : D) 611

13. Aşağıdaki şıklarda verilen fonksiyonlardan hangisi artık değeri hesaplamak için kullanılan fonksiyondur?

A) summary()
B) reside()
C) head()
D) plot()
E) Im()

Cevap : B) reside()

14. Aşağıda k-means algoritması için verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Veri noktaları arasındaki uzaklık sinüs ölçütü ile bulunur.
B) Küme merkezleri başlangıçta hesaplama ile bulunur.
C) Küme sayısı algoritmanın sonunda belli olur.
D) Algoritma küme üyelerinin grubu değişmediği zaman sonlanır.
E) Küme sayıları algoritmanın her adımında sürekli değişir.

Cevap : D) Algoritma küme üyelerinin grubu değişmediği zaman sonlanır.

15. R Programlama
Yukarıda verilen resimde “?” ile gösterilen yere yazılması gereken ifade hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A) İşlem adımları
B) Algoritma üretimi
C) Çıkarımsal istatistik
D) Akış şeması
E) Tanımlayıcı istatistik

Cevap : C) Çıkarımsal istatistik

16. R Programlama İle Veri Analizi 2022-2023 Final Soruları
Yukarıda verilen ekran görüntüsünde “R” simgesine tıklanırsa ne olur?

A) Jupyter’de Linux programı aktif hale getirilir.
B) Jupyter’de Python programı aktif hale getirilir.
C) Jupyter’de R programı aktif hale getirilir.
D) RStudio programı aktif hale getirilir.
E) Anaconda aktif hale gelir.

Cevap : C) Jupyter’de R programı aktif hale getirilir.

17. R Programlama
Yukarıdaki grafikte ağırlığa bağlı cinsiyet tahmin edilmeye çalışılıyor. Bu görselde sol tarafta sütun halinde çerçeve içine alınan sayılar neyi ifade etmektedir?

A) Ağırlıkları ifade eder.
B) Kadın olanları ifade eder.
C) Olasılık değerlerini ifade eder.
D) Erkek olanları ifade eder.
E) Denklemin katsayılarını ifade eder.

Cevap : C) Olasılık değerlerini ifade eder.

18. R Programlama İle Veri Analizi
Yukarıdaki ekranda listede nesnesinin elemanlarının toplamını bulan kod hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) lapply(listem5,mean)
B) lapply(listem5,max)
C) lapply(listem5,toplam)
D) lapply(listem5,min)
E) lapply(listem5,sum)

Cevap : E) lapply(listem5,sum)

19. R Programlama İle Veri Analizi
Yukarıda verilen ekran görüntüsündeki grafik için şıklarda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Bu grafik polinomial regresyon eğrisini temsil etmektedir.
B) Bu grafik kesikli veriler için kullanılır.
C) Bu grafikteki eğri, Lineer regresyon eğrisidir.
D) Bu grafik ile evet veya hayır gibi durumlar analiz edilebilir.
E) Bu grafik ile bir firmanın karlı olup olmadığı bulunabilir.

Cevap : C) Bu grafikteki eğri, Lineer regresyon eğrisidir.

20. R Programlama
Vektor=c(11,5,13,8,9,6,14,17,10) verilen vektörü göz önüne alarak yukarıda göründüğü gibi çizgi grafiği oluşturacak komut hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A) plot(vektor, col=”I”)
B) plot(vektor, main=”I”)
C) plot(vektor, type=”p”)
D) plot(vektor, type=”o”)
E) plot(vektor, type=”l”)

Cevap : E) plot(vektor, type=”l”)

R Programlama İle Veri Analizi

Auzef R Programlama İle Veri Analizii Ders kitabı

Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Telegram-min
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!