Radyasyonla Çalışmalarda iş sağlığı Ve Güvenliği

Radyasyonla Çalışmalarda iş sağlığı Ve Güvenliği

Vize Final
2022-2023 Vize Soruları 2022 Final Soruları
2022-2023 Bütünleme

İSG Sınav Soruları

Radyasyonla Çalışmalarda iş sağlığı Ve Güvenliği

Radyasyonla Çalışmalarda iş sağlığı Ve Güvenliği

Radyasyonla Çalışmalarda iş sağlığı Ve Güvenliği 2022-2023 Final

1. Aşağıdakilerden hangisi yapay kaynaklı radyasyona örnek değildir?

A) Akciğer filmi
B) Kömürün yakılması
C) Radon gazi
D) Paratonerler
E) Nükleer güç santrali

Cevap : C) Radon gazi

2. I. Kullanım dışı kalmış olması
II. Radyoizotop içermesi ve kontaminasyona uğraması (radyoaktif bir madde ile kirlilik)
III. Bilimsel araştırmalarda gerekli yönetmeliklere uygun şekilde kullanılması
IV. Radyoaktivite düzeyinin uluslararası kurumlarca belirlenmiş limitlerin üzerinde olması
Yukarıdakilerden hangileri bir maddenin radyoaktif madde sayılması için gereken şartlardır?

A) II, III ve IV
B) I, III ve IV
C) I, II ve III
D) III ve IV
E) I, II ve IV

Cevap : E) I, II ve IV

3. I. Personele ilişkin kayıtlar
II. Radyasyon kaynaklarına ilişkin kayıtlar
III. Eskimiş uyarı levhaları
IV. Radyoaktif kayıtlara ilişkin kayıtlar
V. Vergi levhası
Yukarıdakilerden hangileri, Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince 30 yıl süre ile saklanması gereken belgelerden değildir?

A) III ve V
B) III ve IV
C) I ve V
D) I, II ve V
E) I, III ve V

Cevap : A) III ve V

4. İyonize radyasyonun ilerlediği yolun birim uzaklık başına neden olduğu enerji salınımına ne denir?

A) X-Işını
B) Lineer Enerji Transferi
C) Alfa Radyasyonu
D) KERMA
E) Röntgen

Cevap : B) Lineer Enerji Transferi

5. Aşağıdakilerden hangisi etkin dozun pasif olarak Ölçümünde kullanılan, radyasyon çalışanları için kullanımı zorunlu olan dozimetre tiplerinden değildir?

A) OSL
B) Kalem Dozimetre
C) Cep Dozimetre
D) TLD
E) Film Dozimetre

Cevap : B) Kalem Dozimetre

6. Metroloji aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?

A) Uzunluk
B) Doz Miktarı
C) Hava Durumu
D) Oseonografya
E) Ölçüm Bilimi

Cevap : E) Ölçüm Bilimi

7. Radyoaktif bir paketin yüzey radyasyon doz hızı ve taşıma indisi en fazla aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Yüzey dozu 500 mR/h, taşıma indisi 100
B) Yüzey dozu 200 mR/h, taşıma indisi 10
C) Yüzey dozu 100 mR/h, taşıma indisi 5
D) Yüzey dozu 10 mR/h, taşıma indisi 5
E) Yüzey dozu 100 mR/h, taşıma indisi 10

Cevap : B) Yüzey dozu 200 mR/h, taşıma indisi 10

8. İki aylık dozimetre periyodu için inceleme düzeyi doz sınırı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1 mSv
B) 2 mSv
C) 5 mSv
D) 10 mSv
E) 4 mSv

Cevap : E) 4 mSv

9. Aşağıdakilerden hangisi radyasyonun stokastik etkilerinden değildir?

A) Genetik kusurlar
B) Kanser
C) Ömür kısalması
D) Ölüm
E) Cilt yanıkları

Cevap : E) Cilt yanıkları

10. Geçerlilik süresi 5 yıl olan kullanma ve bulundurma lisansının süresini uzatmak üzere, süre bitiminden en erken ne kadar önce vize başvurusunda bulunulması gerekmektedir?

A) 3 ay önce
B) 12 ay önce
C) 9 ay önce
D) 6 ay önce
E) 18 ay önce

Cevap : D) 6 ay önce

11. Radyoaktiviteye göre atıklar kaç sınıfta incelenmektedir?

A) 3
B) 4
C) 2
D) 5
E) 6

Cevap : A) 3

12. Geçmişten günümüze kaç tane nükleer santral kazası yaşanmıştır?

A) 6
B) 5
C) 7
D) 3
E) 4

Cevap : A) 6

13. Doz hızı ölçer cihazlar (survey metreler), elektronik dozimetreler ve alan monitörleri gibi yaygın olarak kullanılan radyasyon ölçüm cihazlarında genellikle hangi tip radyasyon dedektörü kullanılır?

A) Orantılı
B) Geiger Müller
C) İyon Odası
D) Sintilasyon
E) Nötron

Cevap : B) Geiger Müller

14. Radyasyon görevlileri için yıllık doz sınırlarının 1mSv’i aşma olasılığı olan, 6mSv değerini aşması beklenmeyen, kişisel doz ölçümü gerektirmeyen fakat çevresel radyasyon incelemesi gerektiren alanlara …… denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) olay yeri
B) radyasyon alanı
C) denetimli alan
D) gözetimli alan
E) yüksek radyasyon alanı

Cevap : D) gözetimli alan

15. Radyofarmosötik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanayide kullanılan makinelerin performans Ölçümleri, işleyişlerinin izlenmesinde kullanılan bileşik
B) Havaalanlarında yolcu ve valizlerini kontrol etmede de kullanılan bileşik
C) Kanserli hücrenin yakılmasında kullanılan bileşik
D) Hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılan radyonuklid ve bileşikleri
E) Plastik üretiminde, kozmetik ürünlerde ve tek kullanımlık ürünlerin sterilizasyonunda kullanılan bileşik

Cevap : D) Hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılan radyonuklid ve bileşikleri

16. Hücreye gelen radyasyonun doğrudan DNA molekülleri ile etkileşmesine ….. denir.
Yukarıdaki boşluğa getirilebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) genetik etki
B) dolaylı (indirekt) etki
C) doğrudan (direkt) etki
D) deteministik etki
E) stokastik etki

Cevap : C) doğrudan (direkt) etki

17. Aşağıdakilerden hangisi metrolojinin toplumsal olarak en büyük getirilerinden biridir?

A) Ekonomiye fayda sağlaması
B) Yüksek seviyeli radyoatıklara engel olması
C) Endüstriyi geliştirmesi ve rekabetçi yapıyı artırarak kaliteyi iyileştirmesi
D) Radyoaktif enerji kaynaklarının güvenli kullanımını sağlaması
E) İnsan hatalarını düşürüp olası kazalara engel olması

Cevap : C) Endüstriyi geliştirmesi ve rekabetçi yapıyı artırarak kaliteyi iyileştirmesi

18. Türkiye’de radyasyon güvenliğinin sağlanmasında sorumlu kuruma ….. denir.
Yukarıdaki boşluğa getirilebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özel Çevre Koruma Kurumu
B) Türk Fizik Derneği
C) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
D) TÜBİTAK
E) Türk Standartları Enstitüsü

Cevap : C) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

19. İyonları için aşağıdakilerden hangisi birbirine eşittir?

A) Elektron
B) İyon Yükü
C) Kütle Numarası
D) Nötron
E) Proton

Cevap : A) Elektron

20. Hangi dedektör tipinde görünür ışık fotoçoğaltıcı tüp yardımıyla elektrik sinyaline çevrilir?

A) Geiger Müller Dedektörü
B) Doz Kalibratörü
C) Nötron Dedektörü
D) Sintilasyon Dedektörü
E) Yarı İletken Dedektör

Cevap : D) Sintilasyon Dedektörü

 

Telegram İş sağlığı Ve güvenliği facebook iş sağlığı ve güvenliği
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!